• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про інститути спільного інвестування

Верховна Рада України  | Закон від 05.07.2012 № 5080-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про інститути спільного інвестування
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 29, ст.337)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386 № 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482 № 1982-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.222 № 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38 № 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123 № 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408 № 738-IX від 19.06.2020 № 1953-IX від 14.12.2021 № 2518-IX від 15.08.2022 № 2465-IX від 27.07.2022 № 2801-IX від 01.12.2022 № 2970-IX від 20.03.2023 )( У тексті Закону слова "облігації підприємств" в усіх відмінках замінено словами "корпоративні облігації" у відповідному відмінку; слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках і числах замінено словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Цей Закон спрямований на забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів і визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення суб’єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб’єктів, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також порядок розкриття інформації про їх діяльність.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) активи інституту спільного інвестування - сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості та спеціальних майнових прав на них, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);
( Пункт 1 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2518-IX від 15.08.2022 )
2) акція корпоративного інвестиційного фонду - цінний папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд (далі - корпоративний фонд) та який посвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного фонду), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного фонду), частини майна корпоративного фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним фондом, а також немайнові права, передбачені цим Законом;
3) вартість чистих активів - величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов’язань інституту спільного інвестування;
4) викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвестору, з припиненням права власності інвестора на такі цінні папери;
5) діяльність із спільного інвестування - діяльність, яка провадиться в інтересах учасників (учасника) інституту спільного інвестування та за рахунок інституту спільного інвестування шляхом вкладення коштів спільного інвестування в активи інституту спільного інвестування;
6) Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр) - сукупність записів про інститути спільного інвестування, які містять інформацію, визначену нормативно-правовими актами Комісії;
7) інвестиційна декларація - документ, що визначає основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування та є невід’ємною складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування, додатком до договору про управління активами корпоративного фонду;
8) інвестиційний сертифікат - цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд) та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду);
9) індексний кошик - сукупність фінансових інструментів у відповідних співвідношеннях, на підставі якої розраховується індекс регульованого фондового ринку відповідно до зареєстрованих Комісією правил функціонування регульованого фондового ринку;
( Пункт 9 частини першої статті 1 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
10) інститут спільного інвестування - корпоративний або пайовий фонд;
11) конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування – вилучення з обігу цінних паперів одного інституту спільного інвестування та обмін таких цінних паперів за ініціативою їх власника на цінні папери іншого інституту спільного інвестування за умови, що такі інститути спільного інвестування перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами;
12) контроль - володіння безпосередньо чи через пов’язаних фізичних та/або юридичних осіб часткою статутного капіталу юридичної особи в розмірі не менш як 20 відсотків або здійснення безпосередньо чи через пов’язаних фізичних та/або юридичних осіб впливу на господарську діяльність юридичної особи в результаті:
надання права, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління юридичної особи;
обіймання посад керівника, заступника керівника, членів органів управління чи виконавчих органів юридичних осіб особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншій юридичній особі;
надання права на укладення договорів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або здійснювати делеговані повноваження і функції органу управління юридичної особи.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів в органі управління) визначається як загальна сума корпоративних прав (голосів), що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї;
13) кошти спільного інвестування - кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та у випадках, передбачених цим Законом, інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо). Кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Реєстру;
14) пов’язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з таких ознак:
юридична особа, що здійснює контроль за іншою юридичною особою або контролюється іншою юридичною особою чи перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;
фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за іншою юридичною особою. Членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;
посадова особа іншої юридичної особи, уповноважена здійснювати від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин, а також члени сім’ї такої особи;
15) початковий статутний капітал корпоративного фонду - статутний капітал, сплачений в повному обсязі засновниками до внесення корпоративного фонду до Реєстру;
16) регламент - документ, який визначає порядок, строки, умови та особливості діяльності інституту спільного інвестування;
17) свідоцтво про внесення до Реєстру - документ, що видається Комісією після реєстрації регламенту та засвідчує внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру;
17-1) товарний актив, допущений до торгів на багатосторонніх торговельних майданчиках, - продукція та інше майно, визначене родовими ознаками, допущені до торгів на багатосторонніх торговельних майданчиках;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 17-1 згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
18) цінні папери інституту спільного інвестування - акції корпоративного фонду та інвестиційні сертифікати пайового фонду.
2. Терміни "багатосторонній торговельний майданчик", "офіційний канал зв’язку", "регульований ринок", "регулярні торги" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Термін "продукція" вживається в цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про товарну біржу".
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Стаття 2. Сфера дії цього Закону
1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, що виникають у сфері спільного інвестування у зв’язку з утворенням та діяльністю суб’єктів спільного інвестування, з метою забезпечення гарантування права власності на цінні папери інститутів спільного інвестування та захисту прав учасників інститутів спільного інвестування.
Стаття 3. Законодавство у сфері спільного інвестування
1. Відносини у сфері спільного інвестування регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань функціонування ринків капіталу.
( Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
2. Законодавство про акціонерні товариства не застосовується до регулювання діяльності корпоративних фондів.
Стаття 4. Учасники інституту спільного інвестування
1. Учасник інституту спільного інвестування - особа, яка є власником цінних паперів інституту спільного інвестування.
Зберігач активів інституту спільного інвестування, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), оцінювач майна інституту спільного інвестування та їх пов’язані особи не можуть бути учасниками інституту спільного інвестування, з яким вони уклали договори про обслуговування.
Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками інституту спільного інвестування.
2. Фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.
3. Фізична особа може бути учасником кваліфікаційного інституту спільного інвестування за умови придбання цінних паперів такого інституту в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 100 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.
4. Особа, яка має намір набути статус учасника інституту спільного інвестування, цінні папери якого існують у бездокументарній формі, зобов’язана відкрити рахунок у цінних паперах у зберігача цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.
Учасники цивільних відносин набувають статус учасника інституту спільного інвестування з моменту набуття права власності на цінні папери інституту спільного інвестування відповідно до законодавства про депозитарну систему.
5. Власником усіх цінних паперів інституту спільного інвестування може бути одна особа.
6. Вимоги Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" щодо погодження набуття істотної участі у фінансовій установі не застосовуються до осіб, які придбавають акції корпоративних інвестиційних фондів.
( Частина шоста статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
Стаття 5. Вимоги до посадових осіб інституту спільного інвестування та компанії з управління активами інституту спільного інвестування
1. Посадовими особами корпоративного фонду є голова та члени наглядової ради корпоративного фонду.
2. Посадовими особами компанії з управління активами інституту спільного інвестування є голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, корпоративний секретар, голова та члени інших органів компанії, якщо утворення таких органів передбачено її статутом.
( Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022 )
3. Посадовими особами корпоративного фонду, компанії з управління активами інституту спільного інвестування не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, органів Національної поліції, державні службовці.
( Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015 )
4. Особи, які мають непогашену або незняту судимість за кримінальні правопорушення проти власності, злочини у сфері службової чи господарської діяльності, або вчинили більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку, не можуть бути посадовими особами корпоративного фонду або компанії з управління активами інституту спільного інвестування.
( Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
Стаття 6. Реєстрація інституту спільного інвестування
1. Реєстрація інституту спільного інвестування здійснюється Комісією шляхом внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру з присвоєнням такому інституту реєстраційного коду.
Ведення Реєстру здійснюється Комісією.
Підставою для внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру є зареєстрований в установленому Комісією порядку регламент.
Інформація з Реєстру розміщується на офіційному веб-сайті Комісії в порядку та обсязі, встановлених Комісією.
2. Реєстрація регламенту або змін до нього здійснюється протягом 30 робочих днів з дня надходження до Комісії документів, перелік та вимоги до складення яких встановлюються Комісією.
3. Підставою для відмови в реєстрації регламенту та внесенні відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру, а також у реєстрації змін до регламенту є:
1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
2) відсутність документів, подання яких передбачено законодавством;
3) наявність у поданих документах недостовірної інформації;
4) наявність у документах, які подаються для реєстрації регламенту або внесення змін до нього, взаємовиключної інформації;
5) порушення порядку створення інституту спільного інвестування.
4. Повідомлення про відмову в реєстрації регламенту та у внесенні відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру, а також про відмову в реєстрації змін до регламенту із зазначенням підстав відмови та вичерпним переліком зауважень надсилаються заявнику офіційним каналом зв’язку листом за підписом уповноваженої особи Комісії протягом трьох робочих днів після закінчення строку, визначеного цим Законом для реєстрації.
( Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
5. У разі відмови в реєстрації всі подані документи залишаються в Комісії.
Якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації регламенту та у внесенні відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру або у реєстрації змін до регламенту.
6. Діяльність із спільного інвестування провадиться після внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру та отримання свідоцтва про внесення до Реєстру.
7. Анулювання свідоцтва про внесення до Реєстру та внесення до Реєстру відповідних записів здійснюються Комісією в установленому нею порядку.
8. Реєстрація регламенту та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру, а також реєстрація змін до регламенту здійснюються за плату, розмір якої встановлюється Комісією за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Стаття 7. Класифікація інституту спільного інвестування
1. Інститут спільного інвестування залежно від порядку провадження діяльності може бути відкритого, інтервального та закритого типу.
Інститут спільного інвестування належить до відкритого типу, якщо інститут (компанія з управління його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати у будь-який час на вимогу учасників цього інституту викуп цінних паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його активами).
Інститут спільного інвестування належить до інтервального типу, якщо інститут (компанія з управління його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати на вимогу учасників цього інституту викуп цінних паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його активами), протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу).
Інститут спільного інвестування належить до закритого типу, якщо інститут (компанія з управління його активами) не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його активами), до моменту його припинення.
2. Інститут спільного інвестування може бути строковим або безстроковим.
Строковий інститут спільного інвестування створюється на певний строк, встановлений у його регламенті, після закінчення якого зазначений інститут спільного інвестування припиняється, якщо відповідно до положень абзаців четвертого або п’ятого та з дотриманням вимог абзаців шостого і сьомого цієї частини не прийнято рішення про продовження строку діяльності такого інституту спільного інвестування.
Інститут спільного інвестування закритого типу може бути лише строковим.
Строк діяльності строкового корпоративного фонду може бути продовжено за рішенням загальних зборів учасників фонду.
Строк діяльності строкового пайового фонду може бути продовжено за рішенням органу компанії з управління активами фонду, уповноваженого вносити зміни до його регламенту.
У разі продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування обов’язково здійснюється викуп цінних паперів такого інституту в його учасників, які протягом трьох місяців з дня прийняття зазначеного рішення подали письмову заяву про викуп у них цінних паперів, а в учасника корпоративного інвестиційного фонду - також за умови, що цей учасник не голосував за прийняття відповідного рішення. Такий викуп здійснюється за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування, а кількість цінних паперів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення. Порядок обов’язкового викупу цінних паперів інституту спільного інвестування встановлюється Комісією.
Строк, на який продовжується діяльність строкового інституту спільного інвестування, не може перевищувати строку діяльності такого інституту спільного інвестування, передбаченого його регламентом на день реєстрації цього регламенту. Кількість рішень про продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування не обмежується.
Безстроковий інститут спільного інвестування створюється на невизначений строк.
3. Інститути спільного інвестування можуть бути диверсифікованого, недиверсифікованого, спеціалізованого або кваліфікаційного виду.
4. Інститут спільного інвестування вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:
1) сумарна вартість цінних паперів одного емітента в активах інституту спільного інвестування не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів відповідного випуску цінних паперів такого емітента;
2) сумарна вартість цінних паперів, які становлять активи інституту спільного інвестування в обсязі, що перевищує 5 відсотків загального обсягу випуску цінних паперів, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів;
3) не менш як 70 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування становлять кошти, у тому числі на банківських депозитних рахунках, ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікати банку, банківські метали, корпоративні облігації та облігації місцевих позик, державні цінні папери, облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, а також цінні папери, що допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.
( Пункт 3 частини четвертої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017; в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
5. Інститут спільного інвестування вважається спеціалізованим, якщо він інвестує активи виключно у визначені цим Законом активи.
До спеціалізованих інститутів спільного інвестування належать інвестиційні фонди таких класів:
1) фонди грошового ринку;
2) фонди державних цінних паперів;
3) фонди облігацій;
4) фонди акцій;
5) індексні фонди;
6) фонди банківських металів.
6. Інститут спільного інвестування вважається кваліфікаційним, якщо він інвестує активи виключно в один із кваліфікаційних класів активів та кошти, а також не має будь-яких вимог до структури активів.
До кваліфікаційних належать такі класи активів:
1) об’єднаний клас цінних паперів;
2) клас нерухомості;
3) клас рентних активів;
4) клас кредитних активів;
5) клас товарних активів, що допущені до торгів на багатосторонніх торговельних майданчиках;
( Пункт 5 частини шостої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
6) інші класи активів, які Комісія може вводити та відносити до кваліфікаційних.
7. Інститути спільного інвестування, які не відповідають вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Комісії до диверсифікованого, спеціалізованого або кваліфікаційного інституту спільного інвестування, є недиверсифікованими.
8. Відкритими інститутами спільного інвестування можуть бути тільки диверсифіковані інститути спільного інвестування та спеціалізовані інститути спільного інвестування.
Інтервальними інститутами спільного інвестування можуть бути тільки диверсифіковані інститути спільного інвестування, спеціалізовані інститути спільного інвестування та кваліфікаційні інститути спільного інвестування.
9. Біржовими інститутами спільного інвестування можуть бути відкриті спеціалізовані інвестиційні фонди класів, зазначених у пунктах 5 і 6 частини п’ятої цієї статті. Біржовим інститутом спільного інвестування є інститут спільного інвестування, проспектом емісії цінних паперів якого передбачається, що:
1) цінні папери такого інституту підлягають обов’язковому обігу на регульованому фондовому ринку, визначеному проспектом емісії;
( Пункт 1 частини дев'ятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
2) придбання цінних паперів під час їх первинного розміщення чи продаж емітентом раніше викуплених цінних паперів або пред’явлення до викупу цінних паперів такого інституту здійснюється учасниками такого інституту чи інвесторами через андеррайтера таких цінних паперів або андеррайтером за власний рахунок чи за рахунок його клієнтів;
3) інвестиційна фірма, яка здійснила андеррайтинг цінних паперів такого інституту, зобов’язана виконувати функцію маркет-мейкера щодо таких цінних паперів ІСІ у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;
( Пункт 3 частини дев'ятої статті 7 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
4) оплата цінних паперів такого інституту під час їх продажу або викупу емітентом може здійснюватися у відповідній пропорції активами, визначеними інвестиційною декларацією зазначеного інституту.
Проспектом емісії цінних паперів біржового інституту спільного інвестування можуть встановлюватися вимоги щодо мінімальної кількості або вартості цінних паперів, що можна придбати при їх розміщенні або пред’явити до викупу.
Порядок взаємодії компанії з управління активами біржового інституту спільного інвестування та андеррайтером цінних паперів такого інституту встановлюється Комісією.
10. Недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування серед юридичних та фізичних осіб, є венчурним фондом.
11. Забороняється змінювати тип та вид інституту спільного інвестування, клас спеціалізованого або кваліфікаційного інституту спільного інвестування та належність інституту спільного інвестування до біржових або венчурних.
12. Словосполучення "корпоративний інвестиційний фонд", "пайовий інвестиційний фонд", "диверсифікований інвестиційний фонд", "спеціалізований інвестиційний фонд", "кваліфікаційний інвестиційний фонд", "недиверсифікований інвестиційний фонд", "біржовий інвестиційний фонд", "венчурний інвестиційний фонд" та похідні від них можуть використовуватися лише в найменуванні інститутів спільного інвестування, створених згідно з цим Законом.
Розділ II
КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД
Стаття 8. Правовий статус корпоративного фонду
1. Корпоративний фонд - юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.
2. Корпоративний фонд не відповідає за зобов’язаннями учасників корпоративного фонду. До корпоративного фонду та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення учасниками корпоративного фонду протиправних дій.
Учасники корпоративного фонду не відповідають за зобов’язаннями корпоративного фонду і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, тільки в межах належних їм акцій корпоративного фонду, крім учасників корпоративних фондів, до складу активів яких входять більше 10 відсотків акцій банку або більше 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку, які у такому разі відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону. До учасників корпоративного фонду не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, у разі вчинення протиправних дій корпоративним фондом або іншими учасниками корпоративного фонду, крім учасників корпоративних фондів, до складу активів яких входять більше 10 відсотків акцій банку або більше 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку, до яких можуть застосовуватися санкції відповідно до закону, що регулює діяльність банків, внаслідок вчинення протиправних дій компанією з управління активами, що здійснює управління акціями банку від імені такого корпоративного фонду.
( Абзац другий частини другої статті 8 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
Корпоративний фонд не відповідає за зобов’язаннями держави або територіальної громади, а держава або територіальна громада не відповідає за зобов’язаннями корпоративного фонду.
3. Корпоративний фонд може бути створений виключно шляхом заснування. Злиття, поділ, виділ, приєднання чи перетворення корпоративного фонду забороняється. Виділ з корпоративного фонду іншої юридичної особи забороняється. Приєднання до корпоративного фонду іншої юридичної особи забороняється.
4. Корпоративний фонд вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
Корпоративний фонд набуває статусу інституту спільного інвестування з дня внесення відомостей про нього до Реєстру.
У період між реєстрацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і внесенням відомостей до Реєстру корпоративний фонд не має права вчиняти будь-які дії, крім тих, що спрямовані на його створення та внесення відомостей про нього до Реєстру.
Стаття 9. Заснування корпоративного фонду
1. Засновники (засновник) корпоративного фонду - особи (особа), які прийняли рішення про його створення.
Корпоративний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 25 відсотків.
2. Засновниками корпоративного фонду може укладатися засновницький договір, у якому визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення корпоративного фонду, кількість акцій корпоративного фонду, що підлягають придбанню кожним засновником, номінальна вартість і вартість придбання таких акцій, строк і форма оплати акцій корпоративного фонду та строк дії цього договору.
Засновницький договір не є установчим документом корпоративного фонду і діє до дня реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи.
Засновницький договір укладається в письмовій формі. Якщо корпоративний фонд створюється за участю фізичних осіб, їх підписи на засновницькому договорі підлягають нотаріальному засвідченню. У разі заснування корпоративного фонду однією особою засновницький договір не укладається.
3. У разі заснування корпоративного фонду його акції підлягають приватному розміщенню.
До державної реєстрації корпоративного фонду та його статуту в органах державної реєстрації засновниками корпоративного фонду повинно бути сплачено 100 відсотків розміру початкового статутного капіталу.
Оплата засновниками акцій корпоративного фонду здійснюється виключно коштами.
4. Створення корпоративного фонду здійснюється за такими етапами:
1) прийняття зборами засновників рішення про створення корпоративного фонду, затвердження проекту його статуту та про приватне розміщення акцій корпоративного фонду;
2) подання до Комісії заяви та всіх документів, необхідних для погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду;
3) реєстрація Комісією випуску акцій корпоративного фонду, погодження проекту його статуту та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
4) присвоєння акціям корпоративного фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
5) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій корпоративного фонду та оформлення глобального сертифіката;
6) приватне розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду;
7) оплата повної номінальної вартості акцій корпоративного фонду з метою формування початкового статутного капіталу;
8) затвердження установчими зборами корпоративного фонду результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, затвердження статуту, обрання членів наглядової ради корпоративного фонду, затвердження проектів договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів корпоративного фонду;
9) державна реєстрація корпоративного фонду та його статуту в органах державної реєстрації;
10) укладення договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів корпоративного фонду;
11) подання до Комісії всіх документів, необхідних для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру;
12) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, зареєстрованого регламенту, свідоцтва про внесення до Реєстру та зареєстрованого звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду.
5. Порушення етапів створення корпоративного фонду є підставою для відмови Комісії у видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, реєстрації регламенту та звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду.
У разі отримання відмови Комісії у видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, реєстрації регламенту та звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду усі залучені корпоративним фондом кошти повинні бути повернені учасникам корпоративного фонду протягом 30 робочих днів з дня отримання такої відмови.
6. Реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду здійснюється протягом 30 робочих днів з дня надходження до Комісії відповідних документів, перелік яких встановлюється Комісією.
Стаття 10. Установчі збори корпоративного фонду
1. Установчі збори корпоративного фонду проводяться протягом трьох місяців з дня повної оплати засновниками вартості акцій корпоративного фонду.
Кількість голосів засновників на установчих зборах корпоративного фонду визначається кількістю його акцій, придбаних кожним із засновників.
2. На установчих зборах корпоративного фонду вирішуються питання про:
1) затвердження статуту корпоративного фонду;
2) створення наглядової ради корпоративного фонду та обрання її членів;
3) уповноваження представника (представників) на вчинення дій, пов’язаних із створенням корпоративного фонду;
4) затвердження результатів приватного розміщення акцій корпоративного фонду серед засновників;
5) затвердження проектів договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів корпоративного фонду;
6) вчинення інших дій, необхідних для створення корпоративного фонду.
3. Рішення з питань, зазначених у пунктах 1 і 2 частини другої цієї статті, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі засновники корпоративного фонду.
Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів засновників корпоративного фонду.
4. У разі придбання всіх акцій корпоративного фонду однією особою рішення, зазначені в частині другій цієї статті, приймаються нею одноосібно і оформляються рішенням про створення корпоративного фонду. Якщо власником всіх акцій корпоративного фонду є фізична особа, її підпис на рішенні про створення корпоративного фонду підлягає нотаріальному засвідченню.
5. Незатвердження установчими зборами статуту та результатів розміщення акцій корпоративного фонду вважається відмовою від створення корпоративного фонду та є підставою для повернення засновникам коштів, внесених у рахунок оплати акцій корпоративного фонду. Повернення коштів здійснюється протягом 30 робочих днів з дня проведення установчих зборів, на яких не прийнято рішення про затвердження статуту та результатів розміщення акцій корпоративного фонду.
Стаття 11. Статут корпоративного фонду
1. Установчим документом корпоративного фонду є його статут.
2. Статут корпоративного фонду повинен містити відомості про:
1) повне найменування корпоративного фонду українською мовою;
2) тип корпоративного фонду (відкритий, інтервальний, закритий);
3) вид корпоративного фонду (диверсифікований, недиверсифікований, спеціалізований, кваліфікаційний);
4) клас інвестиційного фонду у разі, якщо корпоративний фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним;
5) належність корпоративного фонду до венчурного або біржового фонду;
6) спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного фонду;
7) обмеження щодо діяльності відповідно до цього Закону;
8) строк діяльності корпоративного фонду у разі, якщо такий корпоративний фонд є строковим;
9) розмір статутного капіталу;
10) номінальну вартість і загальну кількість акцій корпоративного фонду;
11) порядок виплати дивідендів учасникам корпоративного фонду (для закритого корпоративного фонду), крім випадків, якщо статутом передбачено, що виплата дивідендів не здійснюється;
12) порядок скликання та проведення загальних зборів;
13) компетенцію загальних зборів та порядок прийняття ними рішень;
14) спосіб повідомлення учасникам корпоративного фонду про зміни у порядку денному загальних зборів;
15) кількісний склад, компетенцію наглядової ради та порядок прийняття нею рішень;
16) порядок внесення змін до статуту;
17) порядок припинення корпоративного фонду.
3. Статутом корпоративного фонду не може бути передбачено надання його засновникам додаткових прав чи повноважень щодо інших учасників такого корпоративного фонду.
4. Статут корпоративного фонду може містити інші положення, що не суперечать законодавству.
5. Зміни до статуту корпоративного фонду вносяться в установленому законодавством порядку з обов’язковим повідомленням Комісії офіційним каналом зв’язку протягом п’яти робочих днів з дня державної реєстрації таких змін у встановленому Комісією порядку.
( Частина п'ята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
6. У найменуванні корпоративного фонду, наведеному в його статуті, обов’язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд", тип, вид, клас (у разі якщо фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним) фонду та належність його до біржового або венчурного фонду.
Стаття 12. Регламент корпоративного фонду
1. Корпоративний фонд зобов’язаний зареєструвати регламент протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи.
2. Регламент повинен містити відомості про:
1) повне найменування корпоративного фонду;
2) ідентифікаційний код корпоративного фонду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3) місцезнаходження корпоративного фонду;
4) дату та номер свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного фонду і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію;
5) строк діяльності корпоративного фонду (для строкового корпоративного фонду);
6) умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами, зберігача активів корпоративного фонду, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників корпоративного фонду;
7) порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій корпоративного фонду;
8) порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;
9) порядок виплати дивідендів (для закритого корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого корпоративного фонду);
10) порядок та строки викупу корпоративним фондом своїх акцій;
11) інвестиційну декларацію;
12) мінімальну вартість активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою.
Регламент може містити інші відомості.
3. Регламент та зміни до нього затверджуються наглядовою радою корпоративного фонду і підлягають реєстрації в Комісії.
4. У разі внесення змін до регламенту наглядова рада корпоративного фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту видає зберігачу активів корпоративного фонду копію змін до регламенту.
Стаття 13. Статутний капітал корпоративного фонду
1. Мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного фонду становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації фонду як юридичної особи.
2. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу корпоративного фонду встановлюється Комісією.
Стаття 14. Порядок провадження діяльності корпоративного фонду
1. Управління активами корпоративного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.
Зберігання активів корпоративного фонду здійснює на підставі відповідного договору зберігач активів корпоративного фонду.
2. Договір між корпоративним фондом і компанією з управління активами про управління активами корпоративного фонду та договір між корпоративним фондом і зберігачем активів корпоративного фонду укладаються на строки, визначені сторонами договорів. Дію таких договорів може бути продовжено за рішенням загальних зборів учасників корпоративного фонду.
3. Корпоративний фонд не має права:
1) здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій корпоративного фонду;
2) надавати активи у заставу в інтересах третіх осіб;
3) розміщувати акції корпоративного фонду за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу, крім розміщення акцій корпоративного фонду серед засновників з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду;
4) відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у цьому Законі або нормативно-правових актах Комісії;
5) створювати будь-які спеціальні або резервні фонди;
6) надавати позику (крім венчурного фонду).
Стаття 15. Органи корпоративного фонду
1. Органами корпоративного фонду є загальні збори та наглядова рада.
Утворення органів корпоративного фонду, не передбачених цим Законом, забороняється.
Стаття 16. Загальні збори
1. Загальні збори є вищим органом корпоративного фонду.
2. Корпоративний фонд зобов’язаний щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).
Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним.
До порядку денного річних загальних зборів обов’язково включаються питання, передбачені пунктами 8 і 9 частини другої статті 17 цього Закону.
Не рідше ніж один раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов’язково включаються питання, передбачені пунктом 11 частини другої статті 17 цього Закону.
Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів корпоративного фонду. У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи учасників корпоративного фонду, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів корпоративного фонду, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному порядку, буде прийнято рішення про відшкодування таких витрат за рахунок коштів корпоративного фонду.
Стаття 17. Компетенція загальних зборів
1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності корпоративного фонду.
2. До виключної компетенції загальних зборів належать:
1) внесення змін до статуту корпоративного фонду;
2) прийняття рішення про розміщення акцій корпоративного фонду;
3) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу корпоративного фонду;
4) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу корпоративного фонду;
5) затвердження проспекту емісії акцій корпоративного фонду;
6) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
7) затвердження інших внутрішніх документів корпоративного фонду, якщо інше не передбачено статутом або регламентом;
8) затвердження річного звіту корпоративного фонду;
9) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру для закритого корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого корпоративного фонду;
10) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
11) обрання членів наглядової ради;
12) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
13) прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради, компанії з управління активами та зберігача активів корпоративного фонду;
14) прийняття рішення про ліквідацію корпоративного фонду, обрання ліквідаційної комісії, затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів корпоративного фонду на дату прийняття такого рішення;
15) прийняття рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду;
16) прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею;
17) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним;
18) прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним;
19) прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна корпоративного фонду та укладення договору з ним;
20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення договору з ним;
21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом.
3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані наглядовій раді корпоративного фонду.
Стаття 18. Право на участь у загальних зборах
1. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку учасників корпоративного фонду, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представники компанії з управління активами, зберігача активів корпоративного фонду, оцінювача майна корпоративного фонду, аудитора (аудиторської фірми) корпоративного фонду та посадові особи корпоративного фонду незалежно від володіння ними акціями такого фонду.
Перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.
На вимогу учасника корпоративного фонду корпоративний фонд або особа, яка веде облік права власності на акції такого фонду, зобов’язані надати інформацію про включення його до переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах.
2. Обмеження права учасника корпоративного фонду на участь у загальних зборах не допускається.
Стаття 19. Повідомлення про проведення загальних зборів
1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів корпоративного фонду та їх порядок денний надсилається кожному учаснику корпоративного фонду, зазначеному в переліку учасників корпоративного фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів. Такий перелік складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників корпоративного фонду у випадках, передбачених статтею 30 цього Закону, - на дату, визначену учасниками корпоративного фонду, які цього вимагають. Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 календарних днів до дня проведення загальних зборів.
Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально учасникам корпоративного фонду особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом корпоративного фонду, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення.