• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Національний банк України  | Постанова, Положення від 02.01.2019 № 5
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 02.01.2019
 • Номер: 5
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 02.01.2019
 • Номер: 5
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
02.01.2019 № 5
Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті
Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 28, 30, 33, 44, 45, 46, 48, 56, 71 Закону України "Про Національний банк України", статті 99 Конституції України, статей 2, 6, 9, 12, 13, 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті (далі - Положення), що додається.
2. Запровадити заходи захисту, визначені Положенням.
3. На час дії Положення інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить Положенню.
4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
5. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції".

Голова

Я. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
02.01.2019 № 5
ПОЛОЖЕННЯ
про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті
( У тексті Положення слова "платіжне доручення" у всіх числах та відмінках замінено відповідно словами "платіжна інструкція" у відповідних числах та відмінках згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає заходи захисту, запроваджені Національним банком України (далі - Національний банк), порядок їх застосування (порядок здійснення валютних операцій в умовах запроваджених цим Положенням заходів захисту), а також порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1) автоматизована інформаційна система Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" (далі - АІС "Кредитні договори з нерезидентами") - комплекс організаційно-технічних засобів Національного банку, який забезпечує формування централізованої інформаційної бази про договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (уключаючи поворотну фінансову допомогу);
2) автоматизована інформаційна система Національного банку України "Ліміти валютних операцій" (далі - АІС "Е-ліміти") - комплекс організаційно-технічних засобів Національного банку, який забезпечує централізоване збирання інформації про валютні операції резидентів, що мають здійснюватися в межах лімітів;
3) запровадження лімітів на проведення окремих валютних операцій (далі - ліміти) - заходи захисту, що запроваджуються Національним банком шляхом обмеження загальної суми визначених Національним банком валютних операцій, що можуть здійснюватися резидентами та нерезидентами протягом визначеного Національним банком строку;
4) інвестиційний рахунок - поточний рахунок в іноземній валюті 1 та 2 групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор), та/або в гривнях, відкритий іноземним інвестором у банку виключно для здійснення ним інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних цим іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, та пов’язаних з такою діяльністю операцій, відповідно до пунктів 132-134 розділу X цього Положення;
5) інвестиція за кордон - валютна операція, яка передбачає вкладення резидентами валютних цінностей в об’єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;
5-1) іноземні представництва - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, юридичних осіб-нерезидентів в Україні;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 5-1 згідно з Постановою Національного банку № 52 від 28.03.2019 )
6) міжнародні фінансові організації (далі - МФО) - міжнародні фінансові організації, членом яких є Україна, та міжнародні фінансові організації, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
6-1) небанківські надавачі платіжних послуг - платіжні установи (крім малих платіжних установ), оператори поштового зв’язку та установи електронних грошей, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, що є фінансовими платіжними послугами;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим пунктом 6-1 згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
7) незначний розмір валютної операції (далі - незначний розмір) - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
( Підпункт 7 пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 57 від 27.04.2020 )
8) офіційні представництва - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;
8-1) поворотна фінансова допомога - позика, яка не передбачає сплати процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 8-1 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
9) постійні представництва - представництва юридичних осіб-нерезидентів та міжнародних організацій, що представляють їх інтереси в Україні, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидентів, діяльність міжнародних організацій на території України;
10) родичі - батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина;
11) центральний контрагент - клірингова установа, що має право на провадження клірингової діяльності центрального контрагента відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та отримала ліцензію Національного банку на здійснення розрахунків за валютними операціями на умовах "своп" та розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, а також інших валютних операцій, необхідних для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента.
( Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 145 від 14.07.2022 )
Термін "банківські метали" уживається у значенні, визначеному Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".
Термін "товар" уживається у значенні, визначеному Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
Термін "банк" уживається у значенні, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність".
Терміни "користувач", "платіжний рахунок", "розрахунковий рахунок" уживаються у значеннях, визначених Законом України "Про платіжні послуги".
( Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом дев’ятнадцятим згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
Терміни "іноземні інвестори", "іноземні інвестиції" уживаються у значеннях, визначених Законом України "Про режим іноземного інвестування".
Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у законах України, і нормативно-правових актах Національного банку.
( Абзац пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 14 від 03.02.2021, № 234 від 25.11.2022 )
3. Норми цього Положення не регулюють правовідносини з електронними грошима.
4. Клієнти/користувачі (резиденти та нерезиденти) здійснюють валютні операції з купівлі безготівкової іноземної валюти/банківських металів та/або переказу іноземної валюти/банківських металів/національної валюти в разі наявності підстав/зобов’язань для проведення таких операцій, що підтверджуються відповідними документами, які подаються для здійснення купівлі до банків, для здійснення переказу - до банків або небанківських надавачів платіжних послуг.
( Абзац перший пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
Для окремих видів валютних операцій цим Положенням установлюються особливості щодо документального їх підтвердження, які банки та їх клієнти мають дотримуватися під час проведення відповідних операцій.
Вимоги абзацу першого пункту 4 розділу I цього Положення не поширюються на:
( Абзац третій пункту 4 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 35 від 06.02.20 19, № 125 від 29.10.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 126 від 27.08.2020; в редакції Постанови Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
1) операції з купівлі безготівкової іноземної валюти фізичними особами;
( Абзац пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
2) операції з купівлі безготівкової іноземної валюти резидентами [юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (далі - фізичні особи-підприємці)] без підтвердження наявності підстав/зобов'язань для їх проведення в межах ліміту, визначеного в пункті 90- 1 розділу IX цього Положення;
( Абзац пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
3) операції з купівлі банківських металів без фізичної поставки фізичними особами;
( Абзац пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
4) операції з купівлі банківських металів без фізичної поставки в незначному розмірі юридичними особами, фізичними особами-підприємцями протягом календарного дня в межах банку на одного клієнта, що визначені в пункті 37 розділу IV цього Положення;
( Абзац пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
5) операції з купівлі безготівкової іноземної валюти органами державної влади, уповноваженими здійснювати досудове розслідування, для здійснення ними заходів, визначених статтею 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", статтею 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", статтями 271 і 273 Кримінального процесуального кодексу України, та Державною казначейською службою України.
( Абзац пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
5. Клієнти/користувачі не подають документи, що свідчать про наявність у них підстав/зобов’язань для здійснення валютних операцій у незначному розмірі з купівлі іноземної валюти, переказу іноземної валюти/банківських металів/гривні, уключаючи переказ іноземної валюти, що була куплена раніше в незначному розмірі, у разі зміни еквівалента купленої валюти за рахунок зміни курсів іноземних валют на дату здійснення переказу. Інформація щодо мети купівлі, переказу та документів, на підставі яких здійснюється купівля, переказ бенефіціару коштів в іноземній валюті/гривні та/або банківських металів, зазначається у заяві на купівлю іноземній валюті та/або в платіжній інструкції.
( Абзац перший пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 35 від 06.02.20 19, № 234 від 25.11.2022 )
Фізичні особи не подають документи, що свідчать про наявність у них підстав/зобов'язань для здійснення операцій з купівлі іноземної валюти/банківських металів, також на суму, що перевищує суму (в еквіваленті) у незначному розмірі.
( Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 125 від 29.10.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
Клієнти уповноважених установ - резиденти (юридичні особи/фізичні особи-підприємці) не подають документів, що свідчать про наявність у них підстав/зобов'язань для здійснення операцій з купівлі іноземної валюти/банківських металів, якщо такі операції здійснюються в межах ліміту, визначеного в пункті 90- 1 розділу IX цього Положення.
( Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
Уповноважені установи самостійно приймають рішення про необхідність подання клієнтом документів, що пов’язані зі здійсненням валютних операцій, що зазначені в абзаці першому пункту 5 розділу І цього Положення. Клієнт у разі запиту уповноваженою установою документів, що пов’язані зі здійсненням валютних операцій, зобов’язаний подати такі документи в термін, установлений уповноваженою установою.
6. Вимоги абзацу першого пункту 5 розділу І цього Положення не поширюються на валютні операції за наявності ознак дроблення сукупності пов’язаних відповідних фінансових операцій.
6-1. Інвестор за угодою про розподіл продукції (представництво іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України):
1) не подає документи, що свідчать про наявність у нього підстав/зобов'язань для здійснення операцій з купівлі іноземної валюти з його власного поточного рахунку, відкритого (призначеного) для обслуговування діяльності за угодою про розподіл продукції (такі операції здійснюються на підставі заяви/доручення про купівлю іноземної валюти);
2) має право використовувати іноземну валюту, куплену відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 розділу I цього Положення, виключно для обслуговування діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції.
( Розділ I доповнено новим пунктом 6-1 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 19.10.2020 )
7. Клієнти/користувачі здійснюють валютні операції з купівлі іноземної валюти/банківських металів, переказ іноземної валюти/банківських металів/гривні на підставі оригіналів документів (уключаючи електронні документи) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації.
( Абзац перший пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
Копії документів в електронній формі створюються клієнтом/користувачем шляхом сканування оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються його кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом (для юридичної особи - підписом її уповноваженої особи), створеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання електронних довірчих послуг (далі - електронна копія документа). Фізичні особи-резиденти мають право засвідчувати копії документів в електронній формі простим електронним підписом відповідно до порядку, що передбачений у внутрішніх документах банку, розроблених згідно з вимогами Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2017 року № 78.
( Абзац другий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
Електронні документи/електронні копії документів можуть подаватися засобами дистанційної комунікації у спосіб, визначений у договорі між банком і клієнтом, та повинні залишатися в банку на зберіганні. Договір між банком та клієнтом обов’язково повинен визначати умови та порядок (процедуру) визнання суб’єктами електронної взаємодії правочинів у вигляді електронних документів із використанням електронного підпису.
( Абзац третій пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
Копії документів у паперовій формі повинні бути засвідчені підписом клієнта/користувача (його уповноваженої особи) та залишаються в банку/небанківського надавача платіжних послуг на зберіганні.
( Абзац четвертий пункту 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
Клієнти/користувачі для здійснення валютних операцій можуть пред’являти е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
( Пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.02.2021; в редакції Постанови Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
8. Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) здійснюють купівлю іноземної валюти через один банк для розрахунків за поточними торговельними операціями з нерезидентом за кожним зовнішньоекономічним договором.
Клієнти-резиденти здійснюють валютні операції (купівлю іноземної валюти, переказ коштів), визначені в пункті 451 розділу IV, пункті 75 розділу VII цього Положення, через один банк.
( Абзац другий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 113 від 09.09.2019, № 3 від 13.01.2022 )
Клієнти банку здійснюють переведення відповідного зовнішньоекономічного договору/здійснення операцій, визначених у пункті 45- 1 розділу IV, пункті 75 розділу VII цього Положення, на обслуговування до іншого банку на підставі письмового звернення, яке має бути зареєстровано згідно з внутрішнім положенням з організації діловодства. Це письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки (стан розрахунків) за зовнішньоекономічним договором/за операціями, визначеними в пункті 45- 1 розділу IV, пункті 75 розділу VII цього Положення, від банку, через який здійснювалися розрахунки за цим договором.
( Абзац третій пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 125 від 29.10.2019 )
Банк, до якого переводиться/переводяться на обслуговування зовнішньоекономічний договір/операції, визначені в пункті 45- 1 розділу IV, пункті 75 розділу VII цього Положення, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов’язаний звернутися до банку, через який здійснювалися платежі/розрахунки за зовнішньоекономічним договором/за цими операціями, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки (стан розрахунків) клієнта за цим/цими договором/операціями за підписом уповноваженої особи банку. Банк зобов’язаний надати інформацію про незавершені розрахунки (стан розрахунків) клієнта не пізніше п’ятого робочого дня з дня отримання звернення банку, до якого переводиться на обслуговування цей/ці договір/операції.
( Абзац четвертий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 125 від 29.10.2019 )
Банк, до якого переводиться на обслуговування зовнішньоекономічний договір/операції, визначені в пункті 45- 1 розділу IV, пункті 75 розділу VII цього Положення, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта звертається до ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися розрахунки за зовнішньоекономічним договором/за цими операціями, для отримання всієї наявної в нього (неї) інформації про незавершені розрахунки (стан розрахунків) клієнта за цим/цими договором/операціями.
( Абзац п'ятий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 125 від 29.10.2019 )
Банк/ліквідатор банку надає запитувану інформацію за підписом керівника або уповноваженої особи.
Обмін інформацією між банками, між банком і ліквідатором банку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку.
Лист із інформацією про незавершені розрахунки (стан розрахунків) за зовнішньоекономічним договором/за операціями, визначеними в пункті 45- 1 розділу IV,пункті 75 розділу VII цього Положення, що надається ліквідатором банку, який не використовує засоби електронної пошти Національного банку, або юридичною особою, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, на паперовому носії фельдзв’язком, спецзв’язком, поштовим зв’язком (рекомендованим або цінним листом) тільки тому банку, якому клієнт дозволив цей запит, підписується керівником та/або уповноваженою особою такого ліквідатора банку або юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників. Банк після отримання листа з інформацією на паперовому носії зобов’язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього листа керівником або уповноваженою особою.
( Абзац восьмий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 125 від 29.10.2019 )( Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 91 від 09.07.2019; № 34 від 23.04.2021 )
9. Банки за дорученням та за кошти клієнтів можуть здійснювати операції з обміну іноземної валюти без наявності зобов’язань в іноземній валюті, що придбавається в результаті такого обміну, на підставі договору між банком та клієнтом, який передбачає надання клієнту комісійних послуг.
Банки за дорученням клієнтів можуть здійснювати операції з обміну банківських металів на підставі договору між банком та клієнтом, який передбачає надання клієнту комісійних послуг.
( Абзац другий пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
Банки для клієнта - фізичної особи, який не є суб’єктом підприємницької діяльності України, протягом дня можуть здійснювати операції з обміну іноземної валюти/банківських металів, що є на поточних/вкладних (депозитних) рахунках цього клієнта, з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти/банківських металів на його рахунок.
10. Клієнт подає заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до банку, що його обслуговує.
Клієнт має право подавати заяву про продаж іноземної валюти/банківських металів до банку за власним вибором (незалежно від наявності поточного рахунку в іноземній валюті або в банківських металах, відкритого в цьому банку).
11. Юридичні особи-нерезиденти та фізичні особи-нерезиденти здійснюють купівлю іноземної валюти в межах залишку коштів у гривнях на власних поточних рахунках (крім інвестиційних рахунків) на підставі заяви/доручення про купівлю іноземної валюти без подання до банку документів, зазначених в абзаці першому пункту 4 розділу І цього Положення.
12. Банку забороняється здійснювати валютні операції з переказу іноземної валюти/гривні для здійснення власної інвестиції за кордон в цінні папери іноземного емітента, крім:
( Абзац перший пункту 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
1) придбання цінних паперів, іноземні емітенти яких мають офіційну рейтингову оцінку, не нижчу, ніж інвестиційний клас, підтверджену в бюлетені щонайменше двох провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s) на дату придбання банком цих цінних паперів;
2) придбання боргових цінних паперів, що були випущені за кордоном з метою фінансування кредиту (позики), наданого(ої) нерезидентом цьому банку;
3) придбання акцій Limited Liability Cooperative Company S.W.I.F.T. SC (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
( Пункт 12 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 86 від 12.08.2021 )
12-1. Банку забороняється здійснювати валютні операції з переказу іноземної валюти/гривні для придбання ним облігацій зовнішніх державних позик України.
( Розділ I доповнено новим пунктом 12-1 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
13. Банку забороняється здійснювати розрахунки в іноземній валюті з купівлі в резидентів (крім банків, інвестиційних фірм, фізичних осіб та центрального контрагента) державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.
( Пункт 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 3 від 15.01.2021, № 145 від 14.07.2022 )
14. Резидентам, уключаючи уповноважені установи, забороняється здійснювати валютні операції з надання кредитів (позик, фінансової допомоги) у гривнях нерезидентам та їх представництвам в Україні, крім:
1) надання банком/небанківською фінансовою установою споживчого кредиту фізичній особі-нерезиденту;
2) випадку, передбаченого пунктом 14- 6 розділу I цього Положення;
3) надання кредитів (позик, фінансової допомоги) на рахунок представництва іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України, що здійснюється для потреб угоди про розподіл продукції.
( Пункт 14 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 142 від 19.10.2020 )( Пункт 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19; в редакції Постанови Національного банку № 77 від 13.06.2019 )
14-1. Банкам забороняється здійснювати купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням/заявою клієнтів-резидентів з метою розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку та/або на рахунку за кордоном в іноземній фінансовій установі.
( Розділ I доповнено новим пунктом 14-1 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
14-2. Заборона, передбачена в пункті 14- 1 розділу I цього Положення, не поширюється на операції:
1) фізичних осіб з купівлі іноземної валюти;
( Підпункт 1 пункту 14-2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 125 від 29.10.2019 )( Підпункт 2 пункту 14-2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 125 від 29.10.2019 )
3) юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців з купівлі іноземної валюти з метою розміщення коштів на власних рахунках за кордоном, що обумовлено необхідністю утримання власних відокремлених підрозділів за кордоном та/або виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами (крім зобов’язань з переказу сум вкладів (депозитів) на рахунки в іноземних фінансових установах);
4) юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців з купівлі безготівкової іноземної валюти без підтвердження наявності підстав/зобов'язань, що здійснюються відповідно до пункту 90-1 розділу IX цього Положення.
( Пункт 14-2 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 86 від 12.08.2021 )( Розділ I доповнено новим пунктом 14-2 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
14-3. Резидентам (крім банків) забороняється здійснювати переказ іноземної валюти/гривні на власні рахунки, відкриті за кордоном в іноземних фінансових установах, держава (юрисдикція) реєстрації/місцезнаходження яких віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
( Розділ I доповнено новим пунктом 14-3 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19; в редакції Постанови Національного банку № 142 від 19.10.2020 )
14-4. Резидентам забороняється здійснювати інвестиції за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті/гривні на рахунок нерезидента, відкритий в Україні та/або за кордоном, якщо об’єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього об’єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (юрисдикції), що зазначена в пункті 14- 3 розділу I цього Положення.
( Розділ I доповнено новим пунктом 14-4 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 142 від 19.10.2020 )
14-5. Резидентам забороняється здійснювати переказ іноземної валюти/гривні з метою надання кредитів (позик, фінансової допомоги) нерезидентам, що мають реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (юрисдикції), що зазначена в пункті 14- 3 розділу I цього Положення (крім надання банками та небанківськими фінансовими установами споживчих кредитів в гривнях фізичним особам-нерезидентам).
( Розділ I доповнено новим пунктом 14-5 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 142 від 19.10.2020 )
14-6. Банкам дозволяється здійснювати валютні операції з юридичними особами-нерезидентами за кредитними договорами/іншими видами договорів, які передбачають надання банком нерезиденту коштів у гривнях на цілі придбання цим нерезидентом облігацій внутрішньої державної позики України із строком повернення таких коштів банку не пізніше 14 робочих днів з дня надання коштів у гривнях.
Вимоги абзацу першого пункту 14-6 розділу I цього Положення не поширюються на операції, проведення яких не заборонено/не обмежено цим Положенням.
( Розділ I доповнено новим пунктом 14-6 згідно з Постановою Національного банку № 77 від 13.06.2019 )
15. Банкам забороняється здійснювати за дорученням клієнтів перекази в гривні за поточними неторговельними операціями за межі України (крім операцій, що здійснюються через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у національній валюті України, відкриті в банках).
( Пункт 15 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
16. Розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках.
Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) у готівковій формі заборонено, крім випадку, коли нерезидент - суб’єкт господарської діяльності згідно з умовами експортного договору резидента - суб’єкта господарської діяльності здійснює оплату фізичній особі-резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов’язань за експортним договором резидента - суб’єкта господарської діяльності, коштами в готівковій іноземній валюті експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резидентові - стороні договору (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов’язань останнього за цим договором, за умови оприбуткування невикористаного залишку ввезеної в Україну готівкової іноземної валюти до каси резидента - суб’єкта господарської діяльності згідно з абзацом третім пункту 16 розділу I цього Положення.
Невикористаний залишок ввезеної в Україну готівкової іноземної валюти підлягає оприбуткуванню до каси резидента - суб’єкта господарської діяльності протягом трьох днів і зарахуванню на поточний рахунок в іноземній валюті резидента - суб’єкта господарської діяльності [через окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 "Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання" групи 260 "Кошти на вимогу суб’єктів господарювання" розділу 26 "Кошти клієнтів банку" класу 2 "Операції з клієнтами" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами) (далі - розподільчий рахунок)], протягом п’яти банківських днів (з часу його оприбуткування до каси). Отримання від нерезидента готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортного засобу резидента за кордоном, та використання цих коштів на зазначені цілі та їх ввезення в Україну має бути підтверджено відповідними документами.
17. Банкам забороняється здійснювати операції з видачі готівкових коштів (включаючи операції з використанням електронних платіжних засобів) з рахунків клієнтів/користувачів в іноземній валюті, що відкриті в інших банках-резидентах або небанківських надавачах платіжних послуг-резидентах.
Небанківським надавачам платіжних послуг забороняється здійснювати операції з видачі готівкових коштів (включаючи операції з використанням електронних платіжних засобів) з рахунків клієнтів/користувачів в іноземній валюті.
Операції, зазначені в абзацах першому та другому пункту 17 розділу I цього Положення, здійснюються виключно в гривнях з урахуванням вимог пунктів 20-3-20-6 розділу I-1 цього Положення.
( Пункт 17 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021; в редакції Постанови Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
18. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:
1) зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро;
2) придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро.
Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.
19. Обмеження/заборони, визначені цим Положенням, не поширюються на валютні операції МФО, уключаючи представництва МФО, а також на валютні операції резидентів та нерезидентів з купівлі, обміну іноземної валюти, переказу коштів в іноземній/національній валюті з метою розрахунків з МФО або з його представництвом.
20. Норми цього Положення застосовуються з урахуванням вимог, установлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Правління Національного банку з метою забезпечення підтримки економічної політики Кабінету Міністрів України, національної безпеки України, ураховуючи необхідність задоволення окремих загальнодержавних потреб, зумовлених національними інтересами, має право приймати окремі рішення про встановлення особливостей здійснення окремих операцій в іноземній валюті, валютних операцій, на які поширюються вимоги цього Положення.
( Пункт 20 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
I-1. Особливості проведення операцій з валютними цінностями/валютних операцій небанківськими надавачами платіжних послуг та їх користувачами
20-1. Заходи захисту, запроваджені цим Положенням, поширюються на операції користувачів платіжних послуг за платіжними рахунками, якщо проведення таких операцій не заборонено валютним законодавством (включаючи це Положення).
20-2. Кошти за розрахунковим рахунком небанківського надавача платіжних послуг в іноземній/національній валюті переказуються з рахунку/зараховуються на рахунок виключно для цілей забезпечення цим небанківським надавачем платіжних послуг здійснення платіжних операцій своїх користувачів.
20-3. За платіжним рахунком в іноземній валюті користувача - фізичної особи-нерезидента дозволяється здійснювати платіжні операції із зарахування/переказу валютних цінностей виключно з/на іншого(ий) власного(ий) рахунку(ок) цього нерезидента, відкритого(ий) у банках/небанківських надавачах платіжних послуг на території України.
20-4. За платіжним рахунком у національній валюті користувача - фізичної особи-нерезидента дозволяється здійснювати платіжні операції із зарахування/переказу валютних цінностей виключно:
1) з/на іншого(ий) власного(ий) рахунку(ок) цього нерезидента, відкритого(ий) у банках/небанківських надавачах платіжних послуг на території України;
2) для сплати власником рахунку платежів небанківському надавачу платіжних послуг:
за обслуговування його платіжного(их) рахунку(ів);
комісійної винагороди за проведені операції.
20-5. За платіжним рахунком в іноземній валюті користувача-резидента дозволяється здійснювати платіжні операції із зарахування/переказу іноземної валюти виключно з/на іншого(ий) власного(ий) рахунку(ок) цього резидента, відкритого(ий) у банках/небанківських надавачах платіжних послуг на території України.
20-6. Здійснення за платіжними рахунками в іноземній валюті/національній валюті користувачів (резидентів, фізичних осіб-нерезидентів) інших платіжних операцій, якщо вони є операціями в іноземній валюті/валютними операціями, крім платіжних операцій, передбачених у пунктах 20-3-20-5 розділу I-1 цього Положення, забороняється.
( Положення доповнено новим розділом I-1 згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
II. Установлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів
21. Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 365 календарних днів.
22. Граничні строки розрахунків, зазначені в пункті 21 розділу II цього Положення:
1) не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - незначна сума), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій;
( Підпункт 1 пункту 22 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 35 від 06.02.20 19, № 57 від 27.04.2020 )
2) застосовуються з урахуванням установлених Національним банком за поданням Кабінету Міністрів України, відповідно до абзацу другого частини першої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон про валюту), винятків та (або) особливостей для окремих товарів, та (або) галузей економіки.
( Підпункт 2 пункту 22 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 67 від 14.05.2019 )
23. Розрахунки за операціями резидентів з експорту та імпорту товарів здійснюються не пізніше строку, визначеного пунктом 21 розділу II цього Положення, з урахуванням вимог пункту 22 розділу II цього Положення, у повному обсязі, з урахуванням вимог пункту 22 розділу II цього Положення стосовно операцій з експорту, імпорту товарів у незначній сумі (уключаючи незавершені розрахунки за операцією). Грошові кошти від нерезидента за операціями резидента з експорту товарів підлягають зарахуванню на рахунок резидента в Україні в банку.
( Пункт 23 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )( Розділ III виключено на підставі Постанови Національного банку № 78 від 18.06.2019 )
IV. Порядок, умови, особливості проведення операцій з купівлі, продажу, обміну валютних цінностей, їх переказу та використання
31. Банки здійснюють:
1) купівлю, продаж іноземної валюти та банківських металів виключно на валютному ринку України;
2) обмін іноземної валюти та банківських металів на валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку.
32. Клієнти банків здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на умовах "форвард" (з поставкою іноземної валюти або без її поставки) та на умовах "своп" виключно через банки.
33. Банкам забороняється здійснювати операції з продажу клієнтам іноземної валюти за гривні на умовах "форвард" (з поставкою іноземної валюти або без її поставки) та операції на умовах маржинальної торгівлі щодо продажу клієнтам іноземної валюти/банківських металів за гривні, за винятком:
1) операцій з клієнтами-резидентами (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) для хеджування клієнтами ризику зміни курсу іноземної валюти за операціями:
з експорту та імпорту товару (продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі);
за кредитними договорами (договорами позики) резидентів-позичальників про залучення коштів від нерезидентів або від банку;
2) операцій з клієнтами - фізичними особами.
( Пункт 33 р озділу IV в редакції Постанови Національного банку № 77 від 13.06.2019, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 125 від 29.10.2019, в редакції Постанови Національного банку № 3 від 15.01.2021 )
34. Банкам забороняється здійснювати операції на умовах "своп" з клієнтами:
1) резидентами (крім фізичних осіб), якщо перша частина операції передбачає продаж клієнту іноземної валюти/банківських металів;
( Підпункт 1 пункту 34 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 15.01.2021 )
2) нерезидентами, якщо перша частина операції передбачає купівлю у клієнта іноземної валюти/банківського металу.
34-1. Вимоги пунктів 32 та 34 розділу IV цього Положення не поширюються на валютні операції на умовах своп, що здійснюються між банками, між банком і центральним контрагентом.
Вимоги підпункту 2 пункту 34 розділу IV цього Положення не поширюються на операції, що здійснюються згідно з пунктом 14-6 розділу I цього Положення .