• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку

Національний банк України  | Постанова, Перелік, Вимоги, Інструкція, План від 11.09.2017 № 89
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Перелік, Вимоги, Інструкція, План
 • Дата: 11.09.2017
 • Номер: 89
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Перелік, Вимоги, Інструкція, План
 • Дата: 11.09.2017
 • Номер: 89
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
11.09.2017 № 89
Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку
Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити:
1) План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі – План рахунків), що додається;
2) Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що додається.
2. Затвердити зміни до:
1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 (зі змінами) (далі – План рахунків № 280), що додаються;
2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 919/9518 (зі змінами) (далі – Інструкція № 280), що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком (додаток 1).
4. Банкам України рекомендувати:
1) протягом періоду з 01 до 14 грудня 2017 року (включно) перенести залишки коштів з рахунків Плану рахунків № 280 на відповідні рахунки Плану рахунків № 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 цієї постанови) згідно з перехідною таблицею перенесення залишків коштів з рахунків для обліку дисконту, премії за наданими кредитами/залученими депозитами, короткострокових, довгострокових, прострочених кредитів/депозитів, прострочених нарахованих доходів/витрат за кредитами/депозитами (додаток 2);
2) протягом періоду з 18 до 24 грудня 2017 року (включно) перенести залишки коштів з рахунків Плану рахунків № 280 на відповідні рахунки Плану рахунків № 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 цієї постанови) згідно з перехідноютаблицею перенесення залишків коштів за рахунками сформованих спеціальних резервів (додаток 3).
5. Банкам України забезпечити до 01 січня 2019 року поступовий перехід на здійснення операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600 АП "Кошти на вимогу суб’єктів господарювання" групи рахунків 260 "Кошти на вимогу суб’єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб" групи рахунків 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб", 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ" групи рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ" розділу 26 класу 2 Плану рахунків.
6. Структурним підрозділам Національного банку України до 30 листопада 2017 року (включно) привести нормативно-правові акти Національного банку України у відповідність до вимог Плану рахунків.
7. Національний банк України не застосовує до банків заходів впливу за недотримання ними в період з 01 до 31 грудня 2017 року (включно) вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (зі змінами), у зв’язку з виконанням дій, визначених пунктом 4 цієї постанови, що пов’язані з переходом на План рахунків.
8. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови для використання в роботі.
9. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім:
1) пунктів 4, 5 Змін до Плану рахунків № 280 та пунктів 4, 5 Змін до Інструкції № 280, які набирають чинності з 01 жовтня 2017 року та діють до 24 грудня 2017 року (включно);
2) пунктів 1, 2, 3 Змін до Плану рахунків № 280 та пунктів 1, 2, 3 Змін до Інструкції № 280, які набирають чинності з 01 грудня 2017 року та діють до 24 грудня 2017 року (включно);
3) пунктів 1, 3 цієї постанови, які набирають чинності з 25 грудня 2017 року.

В. о. Голови

Я.В. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
11.09.2017 № 89
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку банків України
( Див. текст )( План із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 132 від 18.12.2017, № 28 від 27.03.2018, № 143 від 21.12.2018, № 24 від 29.01.2019, № 1 від 08.01.2020 - зміни, внесені пунктами 1-5, 7-13, 15 Змін до Плану рахунків набирають чинності з 01.03.2020 року - див. п. 4 Постанови; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 123 від 20.08.2020 - зміни, внесені пунктом 2 Змін до Плану рахунків набирають чинності з 05.09.2020 року - див. пп. 1 п. 6 Постанови, зміни, внесені пунктом 3 Змін до Плану рахунків набирають чинності з 05.10.2020 року - див. пп.2 п. 6 Постанови; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 65 від 30.06.2021, № 140 від 14.12.2021, № 219 від 14.10.2022 )

Головний бухгалтер – директор
Департаменту бухгалтерського
облікуБ.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку УкраїниР.М. Борисенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
11.09.2017 № 89
ІНСТРУКЦІЯ
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями.
За рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті.
2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:
1) дебіторська заборгованість - сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг;
2) капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань;
3) контрактивні рахунки - контрарні рахунки, що використовуються для регулювання показників активних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за пасивними рахунками;
4) контрарні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання оцінки об’єктів обліку, що відображені в інших рахунках;
5) контрпасивні рахунки - контрарні рахунки, що використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за активними рахунками;
6) кредиторська заборгованість - сума зобов’язань банку юридичним і фізичним особам на певну дату щодо надання активів, послуг, інших зобов’язань банку;
7) План рахунків - систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності;
8) транзитні рахунки - рахунки, що використовують для обліку платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з питань бухгалтерського обліку або договорами.
3. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов’язань.
4. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть якого полягає в обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що і операцій у гривні.
5. Призначення та ознаки рахунків бухгалтерського обліку банків України визначено в додатку 1 до цієї Інструкції.
6. Управлінський облік здійснюється за рахунками класу 8. Банки самостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку.
7. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов’язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління банком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визначаються банком самостійно.
Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку наведено в додатку 2 до цієї Інструкції.
8. У Плані рахунків визначено номери та найменування синтетичних рахунків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов’язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків.
Перша цифра рахунку зазначає приналежність до класу рахунків, друга та третя - приналежність до групи рахунків, четверта – визначає подальшу деталізацію та розшифровку рахунків у групі рахунків.
9. План рахунків складається з дев’яти класів:
1) клас 1. Казначейські та міжбанківські операції;
2) клас 2. Операції з клієнтами;
3) клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання;
4) клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції;
5) клас 5. Капітал банку;
6) клас 6. Доходи;
7) клас 7. Витрати;
8) клас 8. Управлінський облік;
9) клас 9. Позабалансові рахунки.
10. Клас 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операцій з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, кредитів, що надані та отримані іншими банками та отримані від інших банків.
У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків обліковуються казначейські та міжбанківські операції банків.
До міжбанківських операцій належать:
1) кредитні та депозитні операції між банками;
2) операції з ведення кореспондентських рахунків;
3) безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов’язаннями одного банку перед іншим;
4) інші операції згідно із законодавством України.
11. У розділі 11 "Банківські метали" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків обліковуються банківські метали.
( Абзац другий пункту 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 123 від 20.08.2020 )
У розділі 11 "Банківські метали" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків не мають обліковуватися дорогоцінні метали, які зберігаються за дорученням третьої сторони, такі дорогоцінні метали обліковуються за позабалансовими рахунками.
12. У розділах 12 "Кошти в Національному банку України" та 13 "Кошти Національного банку України" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків відображаються активи та зобов’язання банку за операціями з Національним банком України.
13. У класі 2 "Операції з клієнтами" Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами).
Рахунки класу 2 "Операції з клієнтами" Плану рахунків використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) - суб’єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, іншими юридичними особами, фізичними особами.
За рахунками суб’єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
14. За класом 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання" Плану рахунків відображаються:
1) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії);
2) запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу;
( Підпункт 2 пункту 14 в редакції Постанови Національного банку № 123 від 20.08.2020 )
3) інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу;
4) сформовані банківські резерви;
5) субординований борг;
6) розрахунки між філіями одного банку;
7) позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами;
8) дебіторська заборгованість банку за фінансовими інструментами та господарською діяльністю;
9) розрахунки з працівниками банку;
10) розрахунки за податками та обов’язковими платежами.
15. Рахунки розділу 39 "Розрахунки між філіями банку класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання" Плану рахунків призначені для здійснення розрахунків між філіями банку.
У зведеному балансі банку - юридичної особи на звітну дату залишки за активними рахунками розділу 39 "Розрахунки між філіями банку" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання" повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу 39 "Розрахунки між філіями банку" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання" Плану рахунків.
16. У класі 4 "Фінансові та капітальні інвестиції" Плану рахунків відображаються:
1) інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії;
2) операції з основними засобами і нематеріальними активами;
3) операції з інвестиційною нерухомістю, іншими необоротними матеріальними активами.
17. За рахунками класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків відображається капітал банку, який включає:
1) статутний капітал;
2) емісійні різниці;
3) загальні резерви та інші фонди;
4) результати минулих років;
5) результати переоцінки.
Рахунки класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 "Доходи" та 7 "Витрати" Плану рахунків під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік.
18. Доходи та витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" Плану рахунків незалежно від порядку їх оподаткування.
Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків внутрішнього плану рахунків за балансовими рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" Плану рахунків.
Під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік доходи і витрати зараховуються на рахунки 5040 "Прибуток звітного року" або 5041 "Збиток звітного року" групи 504 "Результати звітного року" розділу 50 "Статутний капітал та інші фонди банку" класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків.
19. Рахунки в класі 8 "Управлінський облік" Плану рахунків відкриваються банками для ведення управлінського обліку та кореспондують тільки між собою. Залишки за рахунками класу 8 "Управлінський облік" Плану рахунків не враховуються під час складання фінансової звітності банку.
20. У класі 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.
21. Для відображення операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків.
22. Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок.
Наприклад, рахунок 9100 А "Зобов’язання з кредитування, що надані банкам" групи 910 "Зобов’язання з кредитування, що надані банкам" розділу 91 "Зобов’язання з кредитування, що надані та отримані" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - активний, тому що в разі надання кредиту банк дебетуватиме балансовий рахунок групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю" розділу 15 "Кошти в інших банках" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків.
23. Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок.
Наприклад, рахунок 9110 П "Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків" групи 911 "Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків" розділу 91 "Зобов’язання з кредитування, що надані та отримані" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме балансовий рахунок групи 162 "Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю" розділу 16 "Кошти інших банків" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків.
24. Рахунки розділів 90 - 95 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків використовуються для обліку зобов’язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами:
1) зобов’язання з кредитування;
2) непокриті безвідкличні акредитиви;
3) гарантійні зобов’язання банку;
4) зобов’язання за цінними паперами;
5) вимоги та зобов’язання за операціями спот та операціями з похідними фінансовими інструментами;
6) інші операції банку, які обліковуються за позабалансовими рахунками.
Рахунки розділів 90 - 95 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків можуть бути активними або пасивними.
25. Рахунки розділів 96 - 98 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління.
26. Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - це контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за рахунками розділів 90 – 98 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків. Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.

Головний бухгалтер – директор
Департаменту бухгалтерського
облікуБ.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку УкраїниР.М. Борисенко
Додаток 1
до Інструкції про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України
(пункт 5)
ПРИЗНАЧЕННЯ
та ознаки рахунків бухгалтерського обліку банків України
( Див. текст )( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 132 від 18.12.2017, № 28 від 27.03.2018, № 143 від 21.12.2018, № 24 від 29.01.2019, № 1 від 08.01.2020 - зміни, внесені підпунктами 1-5, 7-13, 15 пункту 1 Змін до Інструкції набирають чинності з 01.03.2020 року - див. п.4 Постанови; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 23 від 02.03.2020, № 123 від 20.08.2020 - зміни, внесені пунктом 3 Змін до Інструкції набирають чинності з 05.09.2020 року - див. пп.1 п.6 Постанови, зміни, внесені пунктами 1, 4 Змін до Інструкції набирають чинності з 05.10.2020 року - див. пп.2 п.6 Постанови; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 65 від 30.06.2021, № 140 від 14.12.2021, № 219 від 14.10.2022 )
Додаток 2
до Інструкції про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
)
(пункт 7)
ВИМОГИ
до нумерації рахунків аналітичного обліку
1. Усі номери рахунків аналітичного обліку, що відкриваються банками, мають формуватися за такою схемою:
1) АААА К ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,
де АААА - номер балансового (позабалансового) рахунку (4 символи);
К - ключовий (контрольний) розряд (1 символ);
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ - інформація щодо аналітичного рахунку (14 символів);
2) довжина номера рахунку не є фіксованою. Максимальна довжина номера рахунку становить 19 символів, мінімальна - 5 символів;
3) сегмент ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ визначається банком самостійно;
4) до розрахунку ключового розряду входять сегменти АААА, ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ номера рахунку та коду банку.
2. Приклад обчислення ключового розряду в номері рахунку:
обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к72801123456789 для банку/код банку 300001/ [або 30000 - без ключового (контрольного) розряду] здійснюється таким чином:
рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, записується в такому вигляді: 30000 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9;
цифри рахунку, які відповідають коду банку, множаться порозрядно на вагові коефіцієнти "1 3 7", а подальші цифри рахунку - порозрядно на вагові коефіцієнти "3 7 1". Якщо результатом множення розряду рахунку на ваговий коефіцієнт є число з розрядами десятків та одиниць, то в результаті враховується лише одиничний розряд числа:
Номер розряду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Рахунок 3 0 0 0 0 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ваговий коефіцієнт 1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3
Результат множення 3 0 0 0 0 3 4 1 3 0 7 6 6 0 3 7 2 9 8 5 8 9 8 7 ;
отримані цифри результату множення додаються: 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 + 7 + 2 + 9 + 8 + 5 + 8 + 9 + 8 + 7 = 99;
до отриманого числа додається кількість символів рахунку (у цьому прикладі - 19): 99 + 19 = 118;
останній розряд отриманої суми завжди множиться на 7: 8 • 7 = 56;
останній розряд отриманого числа (це 6) є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку
30000 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Отже, аналітичний рахунок матиме номер: 1 2 1 1 6 7 2 8 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
3. Приклад обчислення ключового розряду в номері рахунку довжиною менше 19 символів.
Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к7 для банку/код банку 300001/[або 30000 - без ключового (контрольного) розряду] здійснюється таким чином:
1) рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, записується в такому вигляді: 30000 1 2 1 1 к 7;
2) цифри рахунку, які відповідають коду банку, множаться порозрядно на вагові коефіцієнти "1 3 7", а подальші цифри рахунку - порозрядно на вагові коефіцієнти "3 7 1". Якщо результатом множення розряду рахунку на ваговий коефіцієнт є число з розрядами десятків та одиниць, то в результаті враховується лише одиничний розряд числа:
Номер розряду 1 2 3 4 5 6
Рахунок 3 0 0 0 0 1 2 1 1 к 7
Ваговий коефіцієнт 1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1
Результат множення 3 0 0 0 0 3 4 1 3 0 7 ;
3) отримані цифри результату множення додаються: 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 = 21;
4) до отриманого числа додається кількість символів рахунку (у цьому прикладі - 6): 21 + 6 = 27;
5) останній розряд отриманої суми завжди множиться на 7: 7 • 7 = 49.
Останній розряд отриманого числа (це 9) є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку 30000 1 2 1 1 к 7.
Отже, аналітичний рахунок матиме номер: 1 2 1 1 9 7.
( Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 24 від 29.01.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 1 від 08.01.2020 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
11.09.2017 № 89
ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":
1) у характеристиці рахунку 1216 групи рахунків 121 "Строкові вклади (депозити) у Національному банку України" розділу 12 "Кошти в Національному банку України" літери "КА" замінити літерами "АП";
2) у розділі 13 "Кошти Національного банку України":
у характеристиці рахунку 1316 групи рахунків 131 "Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України" літери "КП" замінити літерами "АП";
у характеристиці рахунку 1326 групи рахунків 132 "Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України" літери "КП" замінити літерами "АП";
у характеристиці рахунку 1336 групи рахунків 133 "Строкові вклади (депозити) Національного банку України" літери "КП" замінити літерами "АП";
3) у розділі 14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України":
у характеристиці рахунку 1406 групи рахунків 140 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку" літери "КА" замінити літерами "АП";
у групі рахунків 141 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж":
у характеристиці рахунку 1416 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 1419 викласти в такій редакції:
"1419 АП Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";
у групі рахунків 142 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення":
у характеристиці рахунку 1426 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 1429 викласти в такій редакції:
"1429 АП Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";
у характеристиці рахунку 1436 групи рахунків 143 "Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю" літери "КА" замінити літерами "АП";
у характеристиці рахунку 1446 групи рахунків 144 "Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю" літери "КА" замінити літерами "АП";
4) у розділі 15 "Кошти в інших банках":
рахунок 1509 групи рахунків 150 "Кошти на вимогу в інших банках" викласти в такій редакції:
"1509 АП Резерви за коштами на вимогу в інших банках";
у групі рахунків 151 "Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках":
у характеристиці рахунку 1516 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 1519 викласти в такій редакції:
"1519 АП Резерви за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";
у групі рахунків 152 "Кредити, що надані іншим банкам":
у характеристиці рахунку 1526 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 1529 викласти в такій редакції:
"1529 АП Резерви за кредитами, що надані іншим банкам";
5) у розділі 16 "Кошти інших банків":
у характеристиці рахунку 1616 групи рахунків 161 "Строкові вклади (депозити) інших банків" літери "КП" замінити літерами "АП";
у характеристиці рахунку 1626 групи рахунків 162 "Кредити, що отримані від інших банків" літери "КП" замінити літерами "АП".
2. У класі 2 "Операції з клієнтами":
1) у розділі 20 "Кредити, що надані суб’єктам господарювання":
у характеристиці рахунку 2016 групи рахунків 201 "Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання" літери "КА" замінити літерами "АП";
у групі рахунків 202 "Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання":
у характеристиці рахунку 2026 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2029 викласти в такій редакції:
"2029 АП Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання";
у групі рахунків 203 "Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання":
в характеристиці рахунку 2036 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2039 викласти в такій редакції:
"2039 АП Резерви за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання";
у групі рахунків 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання":
у характеристиці рахунку 2066 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2069 викласти в такій редакції:
"2069 АП Резерви за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання";
у групі рахунків 207 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання":
у характеристиці рахунку 2076 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2079 викласти в такій редакції:
"2079 АП Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання";
у групі рахунків 208 "Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання":
у характеристиці рахунку 2086 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2089 викласти в такій редакції:
"2089 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання";
2) у розділі 21 "Кредити, що надані органам державної влади":
у групі рахунків 210 "Кредити, що надані органам державної влади":
у характеристиці рахунку 2106 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2109 викласти в такій редакції:
"2109 АП Резерви за кредитами, що надані органам державної влади";
у групі рахунків 211 "Кредити, що надані органам місцевого самоврядування":
у характеристиці рахунку 2116 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2119 викласти в такій редакції:
"2119 АП Резерви за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
у групі рахунків 212 "Іпотечні кредити, що надані органам державної влади":
у характеристиці рахунку 2126 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2129 викласти в такій редакції:
"2129 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";
у групі рахунків 213 "Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування":
у характеристиці рахунку 2136 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2139 викласти в такій редакції:
"2139 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
3) у розділі 22 "Кредити, що надані фізичним особам":
у групі рахунків 220 "Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам":
у характеристиці рахунку 2206 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2209 викласти в такій редакції:
"2209 АП Резерви за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";
у групі рахунків 221 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам":
у характеристиці рахунку 2216 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2219 викласти в такій редакції:
"2219 АП Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам";
у групі рахунків 222 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам":
у характеристиці рахунку 2226 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2229 викласти в такій редакції:
"2229 АП Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам";
у групі рахунків 223 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам":
у характеристиці рахунку 2236 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 2239 викласти в такій редакції:
"2239 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";
4) у розділі 26 "Кошти клієнтів банку":
у характеристиці рахунку 2616 групи рахунків 261 "Строкові кошти суб’єктів господарювання" літери "КП" замінити літерами "АП";
у характеристиці рахунку 2636 групи рахунків 263 "Строкові кошти фізичних осіб" літери "КП" замінити літерами "АП";
у характеристиці рахунку 2656 групи рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ" літери "КП" замінити літерами "АП";
5) у характеристиці рахунку 2706 групи рахунків 270 "Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій" розділу 27 "Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій" літери "КП" замінити літерами "АП".
3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання":
1) у характеристиці рахунку 3016 групи рахунків 301 "Боргові цінні папери в торговому портфелі банку" розділу 30 "Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток" літери "КА" замінити літерами "АП";
2) у групі рахунків 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж" розділу 31 "Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування":
у характеристиці рахунку 3116 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 3119 викласти в такій редакції:
"3119 АП Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";
3) у групі рахунків 321 "Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення" розділу 32 "Цінні папери в портфелі банку до погашення":
у характеристиці рахунку 3216 літери "КА" замінити літерами "АП";
рахунок 3219 викласти в такій редакції:
"3219 АП Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";
4) у розділі 33 "Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов’язання":
у характеристиці рахунку 3306 групи рахунків 330 "Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";
у характеристиці рахунку 3316 групи рахунків 331 "Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";
у характеристиці рахунку 3326 групи рахунків 332 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";
у характеристиці рахунку 3336 групи рахунків 333 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";
у характеристиці рахунку 3346 групи рахунків 334 "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";
у характеристиці рахунку 3376 групи рахунків 337 "Зобов’язання за привілейованими акціями, емітованими банком" літери "КП" замінити літерами "АП";
5) у характеристиці рахунку 3666 групи рахунків 366 "Субординований борг" розділу 36 "Інші пасиви банку" літери "КП" замінити літерами "АП".
4. Клас 6 "Доходи" доповнити після групи рахунків 649 "Інші доходи" розділу 64 "Інші доходи" новим розділом 65 такого змісту:
"65 Комісійні доходи
650 Комісійні доходи за операціями з банками
6500 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків
6501 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків
6503 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків
6504 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків
6506 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків
6508 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками
6509 П Інші комісійні доходи за операціями з банками
651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами
6510 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
6511 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів
6513 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів
6514 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів