• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Національний банк України  | Постанова, Положення від 02.01.2019 № 5
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 02.01.2019
 • Номер: 5
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 02.01.2019
 • Номер: 5
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МТСБУ для здійснення купівлі іноземної валюти в такому разі має надати до банку довідку (лист) у довільній формі за підписами керівника, головного бухгалтера та актуарія, що містить розрахунок суми іноземної валюти, яку потрібно придбати для покриття частини централізованих страхових резервних фондів МТСБУ в іноземній валюті.
84. Постійні представництва страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів і страхові (перестрахові) брокери-резиденти можуть купувати іноземну валюту для здійснення розрахунків за договорами про перестрахування, укладеними з перестраховиками-нерезидентами та/або перестрахувальниками-нерезидентами за посередництвом таких страхових брокерів.
Страхові (перестрахові) брокери-резиденти мають право купувати іноземну валюту для здійснення розрахунків за договорами про страхування з страховиками-нерезидентами виключно із страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), якщо об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів.
( Пункт 84 розділу VIII доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 126 від 27.08.2020 )
Постійні представництва страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів також мають право купувати іноземну валюту за гривні, одержані від надання в Україні послуг у сфері страхової діяльності, з метою її переказу на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво.
85. Страховики, МТСБУ, постійні представництва страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів, страхових (перестрахових) брокерів-резидентів здійснюють валютні операції в страховій діяльності в межах вимог/норм, визначених у розділі VIII цього Положення.
86. Резиденти [крім страховиків, МТСБУ, постійних представництв страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів, страхових (перестрахових) брокерів-резидентів] можуть здійснювати купівлю іноземної валюти/перекази на користь нерезидентів для здійснення розрахунків за операціями у сфері страхування (сплати страхових платежів, внесків, премій, відшкодування шкоди, збитків) у порядку здійснення поточних валютних операцій/валютних операцій, пов’язаних із рухом капіталу, відповідно до вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку.
IX. Ліміти
87. Резиденти здійснюють купівлю іноземної валюти/переказ коштів в іноземній валюті/гривні за кордон/на поточний рахунок нерезидента - юридичної особи, відкритий в Україні (крім інвестиційного рахунку), з дотриманням лімітів, визначених у пунктах 88, 89, 90- 1 розділу IX цього Положення.
( Пункт 87 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 91 від 09.07.2019; в редакції Постанови Національного банку № 113 від 09.09.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
88. Фізичній особі-резиденту дозволяється здійснювати валютні операції з переказу коштів з України/на поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя/зі здійснення інвестиції за кордон/розміщення коштів на власному рахунку за межами України/надання нерезиденту позики (поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті протягом календарного року на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 200 000 євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті/гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення відповідної операції).
( Абзац перший пункту 88 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 35 від 06.02.20 19, № 149 від 12.12.2019, № 14 від 03.02.2021 )
Ліміт, передбачений в абзаці першому пункту 88 розділу IX цього Положення, поширюється на валютні операції фізичних осіб за умови, що ці операції здійснюються фізичними особами для власних потреб та не пов’язані з їх підприємницькою діяльністю.
88-1. Фізичній особі-резиденту дозволяється здійснювати інвестицію за кордон також за участю резидента-інвестиційної фірми, яка діє від свого імені (від імені цієї фізичної особи) за дорученням і за рахунок цієї фізичної особи (далі в цьому розділі - інвестиційна фірма), шляхом переказу коштів в іноземній валюті з власного поточного рахунку такої фізичної особи в банку на поточний рахунок інвестиційної фірми, відкритому в цьому самому банку (на рахунок обліку кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для клієнтів інвестиційної фірми, яка є банком), з подальшим переказом їх за призначенням із поточного (кореспондентського) рахунку інвестиційної фірми за кордон/на поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), із дотриманням ліміту, передбаченого в абзаці першому пункту 88 розділу IX цього Положення.
( Розділ IX доповнено новим пунктом 88-1 згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 29.06.2021 )
89. Резиденту (юридичній особі/фізичній особі-підприємцю) дозволяється здійснювати валютні операції з метою здійснення його господарської діяльності з переказу коштів з України/на поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), уключаючи переказ коштів з метою придбання резидентом цінних паперів іноземного емітента, облігацій зовнішньої державної позики України, протягом календарного року на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 2 000 000 євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті/гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення відповідної операції).
( Пункт 89 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 113 від 09.09.2019 )
90. Ліміт, передбачений у пункті 89 розділу IX цього Положення, не поширюється на такі операції резидентів (юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців):
1) власні операції банків;
2) поточні валютні операції (крім операцій за договорами дарування, зі сплати премій, бонусів, призів, матеріальної допомоги);
3) операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за гарантіями, поруками, заставою, а також операції з відшкодування резидентом-боржником коштів нерезиденту-гаранту (поручителю), який виконав забезпечене гарантією/порукою зобов'язання резидента-боржника перед нерезидентом-кредитором. Виключення, передбачене в підпункті 3 пункту 90 розділу IX цього Положення, застосовується за умови, якщо операції, пов'язані із виконанням основного зобов'язання за відповідним договором, забезпеченого гарантією, порукою, заставою, належать до переліку операцій, на які згідно з підпунктами 1, 2, 3- 1, 4-11 пункту 90 розділу IX цього Положення не поширюється ліміт, передбачений у пункті 89 розділу IX цього Положення;
( Підпункт 3 пункту 90 розділу IX в редакції Постанови Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
3-1) операції з відшкодування резидентом-боржником коштів нерезиденту-гаранту (поручителю), який виконав забезпечене гарантією/порукою зобов'язання резидента-боржника перед резидентом-кредитором;
( Пункт 90 розділу IX доповнено новим підпунктом 3-1 згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
4) операції, пов’язані з виконанням зобов’язань за фінансовими аграрними розписками, лізингом, факторингом, операціями страхування/перестрахування, договорами оренди, найму;
5) операції з виконання боргових зобов’язань перед нерезидентами, за залученими резидентами кредитами, позиками (поворотною фінансовою допомогою), уключаючи операції, що здійснюються через рахунки резидентів-позичальників, відкриті за кордоном [повернення суми одержаного(ої) резидентом-позичальником кредиту (позики/поворотної фінансової допомоги) з урахуванням сплати процентів за користування кредитом/позикою та інших визначених у відповідному договорі (кредитному договорі/договорі позики) платежів, що підлягають сплаті на користь кредитора/позикодавця];
( Підпункт 5 пункту 90 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 57 від 27.04.2020 )
5-1) операції емітента-резидента з виплати доходу та погашення боргових цінних паперів, розміщених ним за кордоном, відповідно до умов розміщення цих боргових цінних паперів (проспекту цінних паперів, рішення про емісію цінних паперів та/або інших документів, що підтверджують умови розміщення цінних паперів), а також інші операції емітента-резидента, що здійснюються у зв'язку з розміщенням ним таких боргових цінних паперів;
( Пункт 90 розділу IX доповнено новим підпунктом 5-1 згідно з Постановою Національного банку № 34 від 23.04.2021 )
6) операції з повернення іноземному інвестору іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів та інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні. Такі операції документально підтверджуються відповідно до вимог пункту 71 розділу VI цього Положення;
( Підпункт 6 пункту 90 розділу IX в редакції Постанов Національного банку № 35 від 06.02.20 19, № 113 від 09.09.2019 )
6-1) операції з продажу нерезидентом об'єкта його власності в Україні, а також отримання за ним прибутків, доходів та інших коштів. Це виключення застосовується за умови, що за такими операціями нерезидента в банку наявне документальне підтвердження, аналогічне за змістом до документального підтвердження для аналогічних операцій іноземного інвестора, визначеного пунктом 71 розділу VI цього Положення;
( Пункт 90 розділу IX доповнено новим підпунктом 6-1 згідно з Постановою Національного банку № 113 від 09.09.2019 )
7) операції, які здійснюються з МФО або на їх користь;
( Підпункт 7 пункту 90 розділу IX в редакції Постанови Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
8) операції у випадках, передбачених у міжнародному договорі України;
9) операції за угодою про розподіл продукції з переказу коштів на користь іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції (представництва іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України) в гривні, іноземній валюті, що здійснюються на території України та/або за кордон;
( Підпункт 9 пункту 90 розділу IX в редакції Постанови Національного банку № 142 від 19.10.2020 )
10) переказ гарантійного забезпечення для участі в торгах (тендері, аукціоні), що передбачають поставку товарів (продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі);
11) переказ коштів юридичними особами-резидентами на рахунки власних філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи, відкритих за кордоном, крім тих, що відкриті в державі (юрисдикції), зазначеній у пункті 14- 3 розділу I цього Положення;
( Пункт 90 розділу IX доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 86 від 27.06.2019; в редакції Постанови Національного банку № 142 від 19.10.2020 )
12) операції, що здійснюються з поточного (кореспондентського) рахунку інвестиційної фірми у випадку, визначеному в пункті 88- 1 розділу IX цього Положення, за умови дотримання ліміту, визначеного в абзаці першому пункту 88 розділу IX цього Положення, згідно з вимогами цього Положення.
( Пункт 90 розділу IX доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )( Пункт 90 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 29.06.2021 )
90-1. Резиденту (юридичній особі/фізичній особі-підприємцю) дозволяється протягом одного дня здійснювати валютні операції з купівлі безготівкової іноземної валюти без підтвердження наявності підстав/зобов'язань для їх проведення на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 100000 євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення відповідної операції).
( Розділ IX доповнено новим пунктом 90-1згідно з Постановою Національного банку № 80 від 13.07.2021 )( Пункт 91 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 113 від 09.09.2019 )( Пункт 92 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 113 від 09.09.2019 )( Пункт 93 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 91 від 09.07.2019 )( Пункт 93-1 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 91 від 09.07.2019 )
94. Банк зобов’язаний здійснювати валютні операції резидентів, на які поширюються ліміти, визначені в пунктах 88, 89, 90- 1 розділу IХ цього Положення (далі в цьому розділі - Валютні операції), з використанням АІС "Е-ліміти".
( Абзац перший пункту 94 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
Валютною операцією у випадку, визначеному в пункті 88- 1 розділу IX цього Положення, з метою застосування в розділі IX цього Положення вважається валютна операція з переказу коштів, отриманих інвестиційною фірмою від фізичної особи-резидента (ініціатора Валютної операції) для здійснення цією фізичною особою інвестиції за кордон, із поточного рахунку інвестиційної фірми (із власного кореспондентського рахунку, якщо інвестиційною фірмою є банк) за кордон/на поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків). Інформація про таку Валютну операцію надсилається банком до Національного банку засобами АІС "Е-ліміти" як інформація про валютну операцію фізичної особи-резидента для перевірки ліміту цієї особи та внесення інформації про Валютну операцію до АІС "Е-ліміти" із метою дотримання цією особою ліміту, визначеного в абзаці першому пункту 88 розділу IX цього Положення, згідно з вимогами цього Положення.
( Пункт 94 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )( Пункт 94 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 29.06.2021 )
95. Резидент (ініціатор Валютної операції) для проведення Валютної операції має звернутися до банку, у якому він має відкритий власний поточний рахунок, та подати відповідні документи, що підтверджують Валютну операцію.
Ініціатором Валютної операції у випадку, визначеному в пункті 88- 1 розділу IX цього Положення, уважається фізична особа-резидент, що користується послугами інвестиційної фірми з метою здійснення інвестиції за кордон. Документи, що підтверджують таку Валютну операцію, можуть подаватися до банку фізичною особою-резидентом (ініціатором Валютної операції) та/або інвестиційною фірмою.
( Пункт 95 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )( Пункт 95 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 29.06.2021 )
96. Документи, зазначені в пункті 95 розділу IХ цього Положення, можуть не подаватися в разі розміщення резидентом коштів на власному рахунку за межами України, а також у випадках, визначених у пункті 5 розділу I та пункті 90- 1 розділу IX цього Положення цього Положення.
( Пункт 96 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
97. Банк за умови відповідності поданих резидентом (ініціатором, інвестиційною фірмою) документів (інформації) вимогам законодавства України до проведення Валютної операції надсилає до Національного банку запит в електронному вигляді засобами АІС "Е-ліміти" для перевірки ліміту клієнта та внесення інформації про Валютну операцію до АІС "Е-ліміти".
( Пункт 97 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 62 від 29.06.2021, № 63 від 29.06.2021 )
98. Запит, зазначений в пункті 97 розділу IХ цього Положення, має містити таку інформацію:
1) відомості щодо резидента (ініціатора Валютної операції):
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова"), серія (за наявності) та номер паспорта, дата народження - для резидентів - фізичних осіб;
повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ) - для резидентів - юридичних осіб;
2) відомості щодо мети проведення Валютної операції резидента (не зазначається за операціями, визначеними в пункті 90- 1 розділу IX цього Положення):
( Абзац перший підпункту 2 пункту 96 розділу IХ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
розміщення коштів на власному рахунку за межами України;
здійснення інвестиції за кордон;
надання нерезиденту позики, кредиту, поворотної фінансової допомоги;
інша Валютна операція, що не зазначена в абзацах другому - четвертому підпункту 2 пункту 98 розділу IХ цього Положення (у такому разі банк у довільній формі засобами АІС "Е-ліміти" додатково вносить коротку загальну інформацію про мету цієї Валютної операції);
3) відомості щодо суми Валютної операції:
найменування іноземної валюти/гривні, у якій здійснюється переказ (за операціями, визначеними в пунктах 88, 88- 1, 89 розділу IX цього Положення);
найменування іноземної валюти, яка купується (за операціями, визначеними в пункті 90- 1 розділу IX цього Положення);
сума операції в одиниці цієї іноземної валюти/гривні;
( Підпункт 3 пункту 96 розділу IХ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 80 від 13.07.2021, в редакції Постанови Національного банку № 3 від 13.01.2022 )
4) відомості щодо отримувача переказу коштів та реквізитів його рахунку (не зазначається за операціями, визначеними в пункті 90- 1 розділу IX цього Положення):
( Абзац перший підпункту 4 пункту 98 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 57 від 27.04.2020, № 80 від 13.07.2021 )
найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача переказу;
країна місцезнаходження/постійного місця проживання отримувача переказу;
найменування та країна місцезнаходження банку іноземної фінансової установи, де відкрито рахунок отримувача переказу.
( Абзац четвертий підпункту 4 пункту 98 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 57 від 27.04.2020 )
98-1. Банк у випадку, визначеному в пункті 88- 1 розділу IX цього Положення, під час заповнення інформації до запиту, зазначеному в пункті 97 розділу IX цього Положення, має врахувати таке:
1) у відомостях щодо резидента (ініціатора Валютної операції) зазначаються відомості щодо фізичної особи-резидента (ініціатора Валютної операції), що користується послугами інвестиційної фірми з метою здійснення інвестиції за кордон;
2) у відомостях щодо мети проведення Валютної операції резидента - здійснення інвестиції за кордон;
3) у відомостях щодо суми Валютної операції - сума коштів, що переказується з поточного/кореспондентського рахунку інвестиційної фірми та була отримана ним від фізичної особи-резидента (ініціатора Валютної операції) для здійснення інвестиції за кордон;
4) у відомостях щодо отримувача переказу коштів та реквізитів його рахунку - відомості щодо особи (отримувача), на рахунок якої здійснюється переказ із поточного/кореспондентського рахунку інвестиційної фірми.
( Розділ IX доповнено новим пунктом 98-1 згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 39.06.2021 )
99. Національний банк в автоматизованому порядку на підставі поданого банком запиту в разі відповідності Валютної операції встановленому ліміту вносить інформацію про Валютну операцію до АІС "Е-ліміти" та надсилає відповідне повідомлення до банку засобами АІС "Е-ліміти" з інформацією про зменшення загальної суми, встановленої лімітом для резидента, на суму Валютної операції (далі в цьому розділі - Повідомлення).
Датою (днем) і номером отримання банком Повідомлення є дата (день) і номер облікового запису в АІС "Е-ліміти" про надсилання Повідомлення.
100. Банк має право здійснити Валютну операцію, на яку поширюються ліміти, визначені в пунктах 88, 88- 1, 89 розділу IX цього Положення, виключно після отримання від Національного банку засобами АІС "Е-ліміти" Повідомлення та не пізніше наступного робочого дня після дня отримання банком цього Повідомлення.
Банк має право здійснити Валютну операцію, на яку поширюється ліміт, визначений в пункті 90- 1 розділу IX цього Положення, виключно після отримання від Національного банку засобами АІС "Е-ліміти" Повідомлення та не пізніше дня отримання банком цього Повідомлення.
( Пункт 100 розділу IX в редакції Постанови Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
101. Національний банк не вносить інформацію про Валютну операцію до АІС "Е-ліміти" та не надсилає Повідомлення до банку, від якого надійшов відповідний запит, у разі, якщо Валютна операція не відповідає лімітам, установленим у пунктах 88, 89, 90- 1 розділу ІХ цього Положення. Банку забороняється проводити Валютну операцію у разі не надходження до банку Повідомлення.
( Пункт 101 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 80 від 13.07.2021 )
102. Національний банк анулює Повідомлення шляхом унесення відомостей до АІС "Е-ліміти" на підставі поданого електронного запиту до АІС "Е-ліміти" банком, якому надсилалося раніше це Повідомлення:
1) у разі виявлення технічних помилок у запиті банку, що надсилався для перевірки ліміту клієнта та внесення інформації про Валютну операцію до АІС "Е-ліміти". Подання банком електронного запиту до АІС "Е-ліміти" для анулювання Повідомлення в такому разі дозволяється до моменту проведення Валютної операції, зазначеної у відповідному запиті;
2) якщо Валютна операція, про яку банк надсилав запит до АІС "Е-ліміти" та отримав Повідомлення, не була проведена. Банк у такому разі зобов’язаний надіслати електронний запит до АІС "Е-ліміти" для анулювання Повідомлення не пізніше другого робочого дня після дня отримання Повідомлення;
3) у разі повернення переказу, за яким було отримано банком Повідомлення. Подання банком електронного запиту до АІС "Е-ліміти" для анулювання Повідомлення здійснюється в такому разі протягом п’яти робочих днів із дня отримання від резидента (ініціатора Валютної операції) письмової заяви (листа) про повернення платежу.
103. Інформація про надсилання Національним банком Повідомлення або його анулювання доводиться до відома банку шляхом надання доступу банку до відповідних відомостей в АІС "Е-ліміти".
104. Банк доводить до відома резидента - ініціатора Валютної операції інформацію про надсилання Національним банком Повідомлення або його анулювання шляхом надання інформації такому резиденту з АІС "Е-ліміти", яка містить відомості про цього резидента, Валютну операцію (мету, суму цієї операції, отримувача переказу), дату (день) і номер отримання банком Повідомлення та (у разі анулювання) причини анулювання Повідомлення.
105. Надсилання, анулювання Повідомлення Національний банк здійснює безкоштовно.
106. Резидент (ініціатор Валютної операції) має право звернутися до банку, якому надсилалося Повідомлення про Валютну операцію, з письмовим запитом (уключаючи запит у вигляді електронного документа) за підписом цього резидента (для юридичних осіб - за підписом уповноваженої особи) для отримання інформації з АІС "Е-ліміти" щодо отримання Повідомлення та/або його анулювання. Резидент створює електронний підпис до запиту у вигляді електронного документа відповідно до вимог Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2017 року № 78.
Банк за письмовим запитом резидента зобов’язаний надати інформацію з АІС "Е-ліміти" протягом п’яти робочих днів із дня отримання такого запиту. Запит резидента на отримання інформації з АІС "Е-ліміти" підлягає зберіганню в банку.
X. Умови, порядок, особливості здійснення операцій за поточними, вкладними (депозитними) рахунками клієнтів банків
( Назва розділу X в редакції Постанови Національного банку № 163 від 27.12.2019 )
107. Клієнти банків (резиденти та нерезиденти) для здійснення операцій в іноземній валюті/гривнях можуть використовувати залежно від діяльності поточні рахунки:
1) суб’єктів господарювання-резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
2) фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) для власних потреб;
3) фізичних осіб для провадження незалежної професійної діяльності;
4) офіційних представництв;
5) представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (уключаючи представництва іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги);
6) установ міжнародних організацій;
7) постійних представництв;
7-1) представництв іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України;
( Пункт 107 розділу X доповнено новим підпунктом 7-1 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 19.10.2020 )
8) юридичних осіб-нерезидентів;
9) іноземних інвесторів (інвестиційні рахунки).
108. Зарахування коштів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів здійснюється банками через розподільчі рахунки у визначених цим Положенням випадках. Зарахування банківських металів на рахунки клієнтів здійснюється банками без використання розподільчих рахунків.
109. За поточними рахунками в іноземній валюті суб’єктів господарювання - резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) здійснюються операції, що не суперечать вимогам законодавства України, уключаючи:
1) з готівковою іноземною валютою/чеками;
2) за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами). Здійснення розрахунків за торговельним зовнішньоекономічним договором (контрактом) за допомогою електронного платіжного засобу забороняється, крім випадків здійснення таких розрахунків за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) в один операційний день, операція за яким не перевищує незначний розмір;
3) з облігаціями зовнішньої державної позики;
3-1) з борговими цінними паперами, розміщеними емітентами-резидентами за кордоном, а також інші операції, що здійснюються у зв'язку з розміщенням таких боргових цінних паперів;
( Пункт 109 розділу X доповнено новим підпунктом 3-1 згідно з Постановою Національного банку № 34 від 23.04.2021 )
4) з надання нерезиденту, одержання від нерезидента поворотної фінансової допомоги та її повернення з використанням рахунку нерезидента, відкритого в Україні та/або за кордоном;
( Підпункт 4 пункту 109 розділу X в редакції Постанови Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
4-1) за кредитними договорами/договорами позики з нерезидентами [переказ коштів за межі України для надання нерезиденту кредиту/позики; зарахування коштів, що надійшли із-за кордону як кредит, позика від нерезидента; повернення кредиту/позики з використанням рахунку нерезидента, відкритого в Україні та/або за кордоном (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування кредиту/позики, установлені кредитним договором/договором позики)];
( Пункт 109 розділу X доповнено новим підпунктом 4-1 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
5) з повернення коштів нерезидентом, на користь якого такі кошти були переказані раніше;
6) на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод;
7) з отримання, переказу коштів гуманітарної допомоги в порядку, визначеному законодавством України;
8) із зарахування благодійних внесків від нерезидентів (уключаючи зарахування через їх представництва) та їх повернення, якщо це передбачено умовами договору;
9) із зарахування згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги від юридичних осіб-нерезидентів та їх повернення, якщо це передбачено умовами угод та проектами технічної допомоги;
10) із зарахування від нерезидентів адвокатським та іншим компаніям-резидентам за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність;
11) з переказу платежів, що мають обов’язковий характер, іноземним судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам (уключаючи сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів) в іноземних державах, витрат іноземних адвокатів у разі порушення судових або кримінальних справ за кордоном;
12) згідно з контрактом (договором, угодою) юридичній особі-резиденту, яка є агентом юридичної особи-нерезидента згідно з Кодексом торговельного мореплавства України, для виплати капітану судна, що належить судновласнику-нерезиденту, на експлуатаційні потреби;
13) із здійснення іноземних інвестицій, повернення іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності. Здійснення таких операцій з використанням електронного платіжного засобу забороняється;
14) з переказу з рахунків постійних представництв-нерезидентів в Україні, якщо в призначенні платежу стосовно коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;
15) з торгівлі валютними цінностями;
16) із виплати/повернення коштів на відрядження за кордон;
17) з отримання/повернення кредиту/позики (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування кредиту/позики) за кредитним договором/договором позики з банком/небанківською фінансовою установою;
( Підпункт 17 пункту 109 розділу X в редакції Постанови Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
18) з переказу/зарахування коштів з власного поточного/вкладного (депозитного) рахунку [уключаючи зарахування коштів у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках];
19) із зарахування коштів, переказаних з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги (уключаючи зарахування коштів у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога);
20) із переказу коштів на власний рахунок умовного зберігання (ескроу) та зарахування коштів, повернутих з власного рахунку умовного зберігання (ескроу);
20-1) із зарахування коштів, переказаних з власного платіжного рахунку/із переказу коштів на власний платіжний рахунок;
( Пункт 109 розділу X доповнено новим підпунктом 20-1 згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
21) із переказу коштів, що стосуються ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи (переказані з рахунку для ведення спільної інвестиційної діяльності в разі припинення спільної діяльності/переказу на такий рахунок);
22) із переказу коштів за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках;
23) із переказу фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими компаніями-резидентами України з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю;
24) із переказу коштів за кордон на ім’я фізичних осіб, які тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);
25) із переказу коштів, що спрямовуються до державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;
( Підпункт 25 пункту 109 розділу X в редакції Постанови Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
26) із переказу за межі України іноземної валюти для сплати вступних або членських внесків, що сплачуються як разові або періодичні внески для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів;
27) з розміщення в банках України коштів на умовах субординованого боргу/повернених цих коштів відповідно до договору;
28) із зарахування коштів, переказаних фізичною особою-резидентом на рахунок інвестиційної фірми за операціями, визначеними в пункті 88- 1 розділу IX цього Положення, а також переказу інвестиційною фірмою коштів на рахунок фізичної особи-резидента за цими операціями;
( Пункт 109 розділу X доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 29.06.2021 )
29) зі здійснення переказу коштів з рахунку інвестиційної фірми на рахунок центрального контрагента з метою здійснення операцій, визначених у підпунктах 2-4 -2-6 пункту 27 розділу IV Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами) (далі - Положення № 2), а також інших валютних операцій, на здійснення яких центральний контрагент отримав ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;
( Пункт 109 розділу X доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 145 від 14.07.2022 )
30) зі здійснення переказу з рахунку центрального контрагента на рахунок інвестиційної фірми коштів, що були переказані відповідно до підпункту 29 пункту 109 розділу Х цього Положення, та/або за операціями, визначеними в підпунктах 2-4 -2-6 пункту 27 розділу IV Положення № 2 , а також за іншими валютними операціями, на здійснення яких центральний контрагент отримав ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;
( Пункт 109 розділу X доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 145 від 14.07.20 )
31) зі здійснення переказу коштів з рахунку клієнта інвестиційної фірми на рахунок інвестиційної фірми з метою здійснення операцій, визначених у підпунктах 2-2 -2-6 пункту 27 розділу IV Положення № 2 ;
( Пункт 109 розділу X доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 145 від 14.07.20 з )
32) зі здійснення переказу з рахунку інвестиційної фірми на рахунок клієнта коштів, що були переказані відповідно до підпункту 31 пункту 109 розділу Х цього Положення, та/або за операціями, визначеними в підпунктах 2-2 -2-6 пункту 27 розділу IV Положення № 2 .
( Пункт 109 розділу X доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 145 від 14.07.20 )
110. Зарахування коштів, зазначених у підпунктах 15-21, 25 та 27 пункту 109 розділу X цього Положення, здійснюється безпосередньо на поточні рахунки юридичних осіб-резидентів (крім коштів, що надходять з власних рахунків юридичних осіб-резидентів, відкритих за межами України). Зарахування інших надходжень здійснюється через розподільчий рахунок.
( Пункт 110 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 35 від 06.02.20 19, № 52 від 28.03.2019 )
111. За поточними рахунками в іноземній валюті відокремлених підрозділів юридичних осіб-резидентів здійснюються операції:
1) із зарахування коштів за продані товари згідно із законодавством України;
2) із зарахування коштів, переказаних юридичною особою, яка створила відокремлений підрозділ;
3) з переказу коштів на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також з переказів, що стосуються забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;
4) з переказу коштів на купівлю товарів, призначених для власного споживання, за контрактами (договорами) з нерезидентами.
Кошти, одержані за товар в іноземній валюті, після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п’яти робочих днів (уключаючи день зарахування коштів на поточний рахунок відокремленого підрозділу) переказуються в повному обсязі на поточний рахунок юридичної особи, якій належить цей відокремлений підрозділ (через розподільчий рахунок, відкритий банком для цієї юридичної особи) і не використовуються на інші цілі, передбачені підпунктами 3-4 пункту 111 розділу X цього Положення.
112. Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи, яка отримала ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, можуть бути використані для здійснення валютних операцій у межах повноважень, наданих відокремленому підрозділу юридичною особою, якій належить цей підрозділ.
( Пункт 112 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
113. Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті резидента фізичної особи-підприємця, відкритого як суб’єкту господарювання, та переказ таких коштів з цього рахунку здійснюється згідно з режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи-резидента, зазначеним у пунктах 109 та 110 Розділу X цього Положення.
Переказ коштів в іноземній валюті з поточного рахунку резидента фізичної особи-підприємця, відкритого як суб’єкту господарювання, на поточний рахунок цієї фізичної особи в іноземній валюті, відкритий для власних потреб, забороняється (крім випадку, зазначеного в абзаці третьому пункту 113 розділу X цього Положення).
( Абзац другий пункту 113 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку України № 3 від 15.01.2021 )
Залишок коштів з поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-підприємця може бути переказаний на відкритий банком або вже діючий у цьому банку поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи для власних потреб у разі отримання банком інформації від контролюючих органів про припинення підприємницької діяльності цієї фізичної особи-підприємця та її перевірки в Єдиному державному реєстрі у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів/виявлення банком таких відомостей в Єдиному державному реєстрі та закриття банком поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-підприємця.
( Пункт 113 розділу X доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 3 від 15.01.2021 )
114. Кошти за поточним рахунком фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, переказуються з рахунку/зараховуються на поточний рахунок відповідно до законодавства України.
( Пункт 114 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 86 від 12.08.2021 )
115. На окремі поточні рахунки в національній та іноземній валюті юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно із законодавством України, зараховуються кошти, що підлягають переходу у власність держави (конфісковані, безхазяйні, прийняті митними органами на зберігання у випадках, передбачених законодавством України, загублені або залишені в готелях, транспорті, театрах, інших громадських місцях, якщо за ними не звернувся їх власник протягом терміну, встановленого законодавством України, спадкові, подаровані державі). Операції за цими рахунками здійснюються відповідно до вимог законодавства України.
116. Переказ коштів із рахунків у національній валюті фізичних осіб-резидентів на рахунки фізичних осіб-нерезидентів забороняється, крім переказів на:
1) інвестиційні рахунки;
2) рахунки фізичних осіб-нерезидентів у разі добровільного виконання боржником - фізичною особою-резидентом рішення суду або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;
3) рахунки фізичних осіб-нерезидентів у разі продажу ними власного майна на території України фізичній особі-резиденту, якщо це майно не є об’єктом іноземної інвестиції в Україну, а також надання цього майна в оренду;
4) рахунки, відкриті як фізичній особі-нерезиденту, у розмірі залишку коштів з рахунку цієї фізичної особи-резидента, до паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон якої внесені відомості шляхом проставлення штампа/унесення інформації до безконтактного електронного носія про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання (у зв’язку із закриттям цього рахунку фізичної особи-резидента);
( Пункт 116 розділу X доповнено новим підпунктом 4 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
5) рахунки фізичних осіб-нерезидентів у разі повернення фізичною особою-резидентом позики/поворотної фінансової допомоги відповідно до договору позики з нерезидентом (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування позики, установлені договором).
( Пункт 116 розділу X доповнено новим підпунктом 5 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
117. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів здійснюються такі операції:
1) з оплати праці, державної допомоги та соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та матеріальної допомоги працівникам, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні, виплати авторських гонорарів, премій, призів, одержаних від юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента [уключаючи готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред’явлення авторського договору (договору про передачу права на використання твору)];
1-1) із зарахування коштів гіг-спеціалісту за гіг-контрактом, члену наглядової ради/ради директорів/виконавчого органу акціонерного товариства, які передбачені умовами цивільно-правових договорів, укладеними цією особою з акціонерним товариством;
( Пункт 117 розділу X доповнено новим підпунктом 1-1 згідно з Постановою Національного банку № 102 від 17.08.2023 )
2) із отримання доходу (прибутку) від здійснення підприємницької діяльності на території України, переказаного з власного поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законодавством України;
3) із зарахування коштів, відшкодованих/спрямованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), уповноваженої особи Фонду під час здійснення процедури ліквідації банку;
4) із відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;
5) із зарахування коштів у разі продажу ними власного майна на території України, якщо це майно не є об’єктом іноземної інвестиції в Україну, а також за надання цього майна в оренду;
5-1) із отримання дивідендів за корпоративними правами, процентних доходів за цінними паперами та інших доходів (прибутків) за об'єктами права власності в Україні, що не пов'язані з їх відчуженням, продажем, ліквідацією, зменшенням статутного капіталу;
( Пункт 117 розділу X доповнено новим підпунктом 5-1 згідно з Постановою Національного банку № 113 від 09.09.2019 )
6) з одержання в порядку спадкування;
7) із зарахування/переказу коштів на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;
8) із переказу коштів з метою відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам;
9) пов’язані зі сплатою податків і зборів та поверненням надлишково сплачених сум податків і зборів;
10) пов'язані зі сплатою членських внесків, страхових платежів (внесків, премій) та отриманням страхової виплати (відшкодування);
( Підпункт 10 пункту 117 розділу X в редакції Постанови Національного банку № 57 від 27.04.2020 )
11) із переказу/зарахування коштів з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків, відкритих для власних потреб [уключаючи отримання у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках];
12) із зарахування коштів, переказаних із власних інвестиційних рахунків/із переказу коштів на власний інвестиційний рахунок;
( Підпункт 12 пункту 117 розділу X в редакції Постанови Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )
12-1) із зарахування коштів, переказаних з власного платіжного рахунку/із переказу коштів на власний платіжний рахунок;
( Пункт 117 розділу X доповнено новим підпунктом 12-1 згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
13) із зарахування коштів, переказаних із поточного рахунку іншої фізичної особи-нерезидента;
14) із переказу на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи;
15) з торгівлі валютними цінностями;
15-1) розрахунки за деривативними контрактами;
( Пункт 117 розділу X доповнено новим підпунктом 15-1 згідно з Постановою Національного банку № 63 від 29.06.2021 )
16) з готівковою національною валютою та чеками;
17) із зарахування/переказу коштів, що були раніше помилково (надмірно) переказані/зараховані. Зазначені кошти зараховуються/переказуються в сумі, що не перевищує раніше переказану/зараховану;
18) пов’язані з розміщенням/поверненням коштів у банках України на умовах субординованого боргу та які враховуються до капіталу банку;
19) з переказу благодійного внеску на поточний рахунок благодійної організації;
20) за ощадними сертифікатами банку, у якому відкритий цей рахунок, а також за операціями від погашення успадкованих ощадних сертифікатів і процентів за ними;
( Підпункт 20 пункту 117 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 35 від 06.02.20 19, № 63 від 29.06.2021 )
21) отримання коштів за договором дарування;
22) переказу з метою здійснення розрахунків за оренду, купівлю товарів, отримання послуг, робіт на території України;
23) отримання коштів у результаті ліквідації юридичних осіб;
24) пов’язані з наданням поворотної фінансової допомоги резидентам та її поверненням;
( Пункт 117 розділу X доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.20 19 )