Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 06.02.2019 №35
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 06.02.2019

Номер 35

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
06.02.2019 № 35
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 78 від 18.06.2019 )
Відповідно статті 99 Конституції України, статей 6, 7, 7-1, 15, 28, 30, 33, 44, 45, 46, 48, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою реалізації вимог Закону України "Про валюту і валютні операції" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести зміни до:
у першому реченні підпункту 18 пункту 2 розділу I слова "придбання та продажу" замінити словами "купівлі, продажу, обміну";
абзац третій підпункту 8 пункту 10 розділу III викласти в такій редакції:
"з іншими банками, клієнтами банку (уключаючи міжнародні фінансові організації) - з іноземною валютою та банківськими металами;";
у пункті 28 розділу IV слова "(крім національного оператора поштового зв’язку)" виключити;
2) Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2:
у пункті 40 розділу V:
абзац перший викласти в такій редакції:
"40. Іноземна валюта, переказана з-за кордону за поточними неторговельними операціями на користь фізичної особи для виплати готівкою без відкриття рахунку, виплачується одержувачу в один операційний (робочий) день у сумі (в еквіваленті), що не перевищує незначний розмір.";
абзац другий після слів "переказ (перекази)" доповнити словами "за поточними неторговельними операціями";
у додатку 2:
після слів "оператора поштового зв’язку" доповнити словами ", їх відокремленого підрозділу)";
назву колонки 3 таблиці викласти в такій редакції:
"Назва іноземної валюти (код)".
2. Затвердити Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5, що додаються.
3. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7 "Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів" доповнити новим абзацом такого змісту:
"Банки у зв’язку з початком функціонування реєстру митних декларацій із даними про митну декларацію типу ІМ-51 "Переробка на митній території" у випадку, якщо в реєстрі митних декларацій немає інформації про імпортну операцію резидента, що передбачає поміщення товару в митний режим переробки на митній території, мають право для завершення здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків використовувати надані на запит резидента повідомлення митного органу за підписом його керівника (заступника керівника) із засвідченою в установленому законодавством України порядку копією митної декларації типу ІМ-51 "Переробка на митній території", оригінал якої оформлено в період з 28 грудня 2018 року до 08 квітня 2019 року включно.".
4. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7, що додаються.
5. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.
6. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції".
В.о. ГоловиК. Рожкова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.02.2019 № 35
ЗМІНИ
до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті
1. У розділі I:
1) пункт 2 після підпункту 8 доповнити новим підпунктом 8-1 такого змісту:
"8-1) поворотна фінансова допомога - позика, яка не передбачає сплати процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами;";
2) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:
"Вимоги пункту 4 розділу I цього Положення не поширюються на операції в незначному розмірі з купівлі безготівкової іноземної валюти фізичними особами, що визначені в пункті 58 розділу V цього Положення, та операції в незначному розмірі з купівлі банківських металів без фізичної поставки фізичними особами, юридичними особами, фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності (далі - фізичні особи-підприємці) протягом календарного дня в межах банку на одного клієнта, що визначені в пункті 37 розділу IV цього Положення, а також на операції з купівлі безготівкової іноземної валюти органами державної влади, уповноваженими здійснювати досудове розслідування, для здійснення ними заходів, визначених статтею 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", статтею 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", статтями 271 і 273 Кримінального процесуального кодексу України.";
3) перше речення абзацу першого пункту 5 доповнити словами ", уключаючи переказ іноземної валюти, що була куплена раніше в незначному розмірі, у разі зміни еквівалента купленої валюти за рахунок зміни курсів іноземних валют на дату здійснення переказу.";
4) абзац другий пункту 9 після слів "операції з" доповнити словом "обміну";
5) після пункту 12 доповнити розділ новим пунктом 12-1 такого змісту:
"12-1. Банку забороняється здійснювати валютні операції з переказу іноземної валюти/гривні для придбання ним облігацій зовнішніх державних позик України.";
6) пункт 14 доповнити словами "(крім надання банками та небанківськими фінансовими установами споживчих кредитів фізичним особам-нерезидентам)";
7) після пункту 14 доповнити розділ п’ятьма новими пунктами 14-1-14-5 такого змісту:
"14-1. Банкам забороняється здійснювати купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням/заявою клієнтів-резидентів з метою розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку та/або на рахунку за кордоном в іноземній фінансовій установі.
14-2. Заборона, передбачена в пункті 14-1 розділу I цього Положення, не поширюється на операції:
1) фізичних осіб з купівлі іноземної валюти з метою розміщення коштів на власних рахунках за кордоном;
2) фізичних осіб з купівлі іноземної валюти в незначному розмірі;
3) юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців з купівлі іноземної валюти з метою розміщення коштів на власних рахунках за кордоном, що обумовлено необхідністю утримання власних відокремлених підрозділів за кордоном та/або виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами (крім зобов’язань з переказу сум вкладів (депозитів) на рахунки в іноземних фінансових установах).
14-3. Резидентам (крім банків) забороняється здійснювати переказ іноземної валюти/гривні на власні рахунки, відкриті за кордоном в іноземних фінансових установах, держава (територія) реєстрації/місцезнаходження яких віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або має стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
14-4. Резидентам забороняється здійснювати інвестиції за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті/гривні на рахунок нерезидента, відкритий в Україні та/або за кордоном, якщо об’єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього об’єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (на території), що зазначена в пункті 14-3 розділу I цього Положення.
14-5. Резидентам забороняється здійснювати переказ іноземної валюти/гривні з метою надання кредитів (позик, фінансової допомоги) нерезидентам, що мають реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (на території), що зазначена в пункті 14-3 розділу I цього Положення (крім надання банками та небанківськими фінансовими установами споживчих кредитів в гривнях фізичним особам-нерезидентам).";
8) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Банкам забороняється здійснювати за дорученням клієнтів перекази в гривні за поточними неторговельними операціями за межі України (крім операцій, що здійснюються через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у національній валюті України, відкриті в банках).";
9) пункт 20 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Правління Національного банку з метою забезпечення підтримки економічної політики Кабінету Міністрів України, національної безпеки України, ураховуючи необхідність задоволення окремих загальнодержавних потреб, зумовлених національними інтересами, має право приймати окремі рішення про встановлення особливостей здійснення окремих операцій в іноземній валюті, валютних операцій, на які поширюються вимоги цього Положення.".
2. У розділі II:
1) підпункт 1 пункту 22 викласти в такій редакції:
"1) не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі в розділі II цього Положення - незначна сума), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій;";
2) у першому реченні пункту 23 слова "незначному розмірі" замінити словами "незначній сумі".
( Пункт 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 78 від 18.06.2019 )
4. У розділі IV:
1) у підпункті 1 пункту 33 слово "права" замінити словом "прав";
2) у першому реченні підпункту 2 пункту 35 та в абзаці першому пункту 37 слово "робочого" замінити словом "календарного";
3) у пункті 38:
абзац перший після слів "за дорученням" доповнити словом "/заявою";
доповнити пункт двома новими підпунктами такого змісту:
"3) клієнтами за рахунок кредитних коштів з метою купівлі іноземної валюти в незначному розмірі;
4) підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", за рахунок кредитних коштів.";
4) пункти 40–42 виключити;
5) пункт 44 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Вимоги пункту 44 розділу IV цього Положення не поширюються на іноземну валюту, що куплена органами державної влади, уповноваженими здійснювати досудове розслідування, для здійснення заходів, визначених статтею 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", статтею 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", статтями 271 і 273 Кримінального процесуального кодексу України.".
5. У розділі V:
1) у пункті 55 слово "(послуг)" виключити;
2) в абзаці другому пункту 58 слово "операційний" замінити словом "календарний";
3) у пункті 63:
в абзаці першому слова "Державному казначейству України", "на казначейське обслуговування, видатків, пов’язаних з міжнародною діяльністю" замінити відповідно словами "Державній казначейській службі України", "на казначейське обслуговування/органам державної влади та органам місцевого самоврядування на виконання функцій, визначених законодавством України";
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) заяви/доручення на купівлю іноземної валюти;";
у підпункті 4 слова "Державного казначейства України" замінити словами "Державної казначейської служби України/органів державної влади та органів місцевого самоврядування".
6. Розділ VI після пункту 67 доповнити новим пунктом 67-1 такого змісту:
"67-1. Банк для обліку коштів іноземних інвесторів - іноземних банків має право використовувати (за потреби) балансовий рахунок 1602 "Кошти в розрахунках інших банків" групи 160 "Кошти на вимогу інших банків" розділу 16 "Кошти інших банків" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами). Зарахування та списання коштів іноземного інвестора - іноземного банку за таким рахунком може здійснюватися банком відповідно до вимог, визначених цим Положенням для інвестиційних рахунків.
Іноземні інвестори - іноземні банки мають право проводити розрахунки на території України з резидентами/іноземними інвесторами/нерезидентами за операціями, пов’язаними зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням (уключаючи повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності цих банків в Україні), як з використанням таких інвестиційних рахунків, так і безпосередньо через власні кореспондентські рахунки, відкриті в банках, відповідно до вимог, передбачених цим Положенням.".
7. В абзаці першому пункту 75 розділу VII слова "нерезидента - юридичної особи" замінити словом "нерезидента".
8. У пункті 79 розділу VIII слова "страхового відшкодування" замінити словами "страхової виплати".
9. У розділі IX:
1) абзац перший пункту 88 після слів "за межами України" доповнити словами "/надання нерезиденту позики (поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті";
2) підпункти 6, 7 пункту 90 викласти в такій редакції:
"6) операції з повернення іноземному інвестору/нерезиденту іноземної інвестиції/інвестиції в Україні, а також прибутків, доходів (уключаючи дивіденди) та інших коштів, одержаних іноземним інвестором/нерезидентом від інвестиційної діяльності в Україні;
7) операції, які здійснюються з МФО або на їх користь;";
3) у пункті 91:
в абзаці першому:
після слова "дозволяється" доповнити словами "(за власними операціями та операціями клієнтів)";
слова "нерезидентів - юридичних осіб" замінити словом "нерезидентів";
підпункти 1, 2 після слів "іноземної валюти" доповнити словом "/гривні";
4) пункт 92 викласти в такій редакції:
"92. Ліміт, передбачений у пункті 91 розділу IX цього Положення, не поширюється на купівлю/переказ іноземної валюти/гривні з метою повернення коштів:
1) на території України на інвестиційні рахунки іноземних інвесторів. Подальший переказ цих коштів з інвестиційного рахунку за кордон та/або на поточний рахунок нерезидента (крім інвестиційного) має здійснюватися з дотриманням ліміту, визначеного в пункті 91 розділу IX цього Положення;
2) за кордон з поточних (крім інвестиційних) рахунків нерезидентів;
3) отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу державних облігацій України на фондових біржах та поза їх межами, а також продажу боргових/лістингових цінних паперів на фондових біржах.";
5) у пункті 93:
в абзаці першому:
після слова "дозволяється" доповнити словами "(за власними операціями та операціями клієнтів)";
слова "нерезидентів - юридичних осіб" замінити словом "нерезидентів";
у підпункті 1 цифри "2017" замінити на цифри "2018";
в першому реченні підпункту 4 слова "за кордон" виключити;
6) після пункту 93 доповнити розділ новим пунктом 93-1 такого змісту:
"93-1. Ліміт, передбачений у пункті 93 розділу IX цього Положення, не поширюється на купівлю/переказ іноземної валюти/гривні з метою повернення коштів:
1) на території України на інвестиційні рахунки іноземних інвесторів. Подальший переказ цих коштів з інвестиційного рахунку за кордон та/або на поточний рахунок нерезидента (крім інвестиційного) має здійснюватися з дотриманням ліміту, визначеного в пункті 93 розділу IX цього Положення;
2) за кордон з поточних (крім інвестиційних) рахунків нерезидентів.".
10. У розділі X:
1) у пункті 109:
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) з надання нерезиденту, одержання від нерезидента поворотної фінансової допомоги та її повернення з використанням рахунку нерезидента, відкритого в Україні та/або за кордоном;";
після підпункту 4 доповнити пункт новим підпунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) за кредитними договорами/договорами позики з нерезидентами [переказ коштів за межі України для надання нерезиденту кредиту/позики; зарахування коштів, що надійшли із-за кордону як кредит, позика від нерезидента; повернення кредиту/позики з використанням рахунку нерезидента, відкритого в Україні та/або за кордоном (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування кредиту/позики, установлені кредитним договором/договором позики)];";
підпункти 17, 25 викласти в такій редакції:
"17) з отримання/повернення кредиту/позики (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування кредиту/позики) за кредитним договором/договором позики з банком/небанківською фінансовою установою;";
"25) із переказу коштів, що спрямовуються до державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;";
2) перше речення пункту 110 після цифр "21," доповнити цифрами "25";
3) у пункті 112 слова "переказані для здійснення валютних операцій", "який" замінити відповідно словами "використані для здійснення валютних операцій", "якій";
4) пункт 116 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
"4) рахунки, відкриті як фізичній особі-нерезиденту, у розмірі залишку коштів з рахунку цієї фізичної особи-резидента, до паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон якої внесені відомості шляхом проставлення штампа/унесення інформації до безконтактного електронного носія про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання (у зв’язку із закриттям цього рахунку фізичної особи-резидента);
5) рахунки фізичних осіб-нерезидентів у разі повернення фізичною особою-резидентом позики/поворотної фінансової допомоги відповідно до договору позики з нерезидентом (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування позики, установлені договором).";
5) у пункті 117:
підпункт 12 викласти в такій редакції:
"12) із зарахування коштів, переказаних із власних інвестиційних рахунків/із переказу коштів на власний інвестиційний рахунок;";
у підпункті 20 слово "іменними" виключити;
доповнити пункт п’ятьма новими підпунктами такого змісту:
"24) пов’язані з наданням поворотної фінансової допомоги резидентам та її поверненням;
25) із зарахування коштів, переказаних резидентом у рахунок повернення позики відповідно до договору позики між резидентом-позичальником та нерезидентом (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування позики, установлені договором);
26) з одержання споживчих кредитів на території України та їх повернення (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування споживчого кредиту, установлені договором);
27) з купівлі-продажу цінних паперів іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України;
28) із зарахування залишку коштів відповідно до підпункту 4 пункту 116 розділу Х цього Положення.";
6) у пункті 118:
абзац перший доповнити словами ", що не суперечать вимогам законодавства України, уключаючи";
у підпункті 2 слова "за поточними неторговельними операціями" виключити;
у підпункті 10 слово "іменними" виключити;
доповнити пункт двома новими підпунктами такого змісту:
"24) з надання нерезиденту, одержання від нерезидента поворотної фінансової допомоги та її повернення з використанням рахунку нерезидента, відкритого в Україні та/або за кордоном;
25) за кредитними договорами/договорами позики з нерезидентами [надання нерезиденту-позичальнику позики шляхом переказу коштів за межі України; одержання власником рахунку кредиту, позики від нерезидента шляхом зарахування коштів, переказаних із-за кордону; повернення таких кредитів/позик із використанням рахунку нерезидента, відкритого в Україні та/або за кордоном (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування кредиту/позики, установлені кредитним договором/договором позики)].";
7) у пункті 119:
у підпункті 1:
у першому реченні слова "за поточними неторговельними операціями" виключити;
у другому реченні слова "Такі перекази" замінити словами "Перекази за межі України";
у підпункті 9 слово "іменними" виключити;
підпункт 16 викласти в такій редакції:
"16) із переказу коштів для погашення заборгованості перед резидентом за кредитним договором, договором позики (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування кредиту, позики, установлені відповідним договором), а також для повернення поворотної фінансової допомоги, одержаної від резидента;";
доповнити пункт трьома новими підпунктами такого змісту:
"20) пов’язані з наданням резиденту поворотної фінансової допомоги та її поверненням;
21) із зарахування коштів, переказаних резидентом у рахунок повернення позики відповідно до договору позики між резидентом-позичальником та нерезидентом (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування позики, установлені договором);
22) із зарахування коштів у розмірі залишку з рахунку цієї фізичної особи-резидента, до паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон якої внесені відомості шляхом проставлення штампа/унесення інформації до безконтактного електронного носія про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання.";
8) у пункті 120:
підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) із зарахування коштів, переказаних у межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку/переказу коштів на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок [уключаючи зарахування суми процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках];";
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
"14) із здійснення в Україні розрахунків, пов’язаних з утриманням представництва, організації або установи (уключаючи оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, ремонт будівлі чи приміщення представництва, установи, організації), а також виконання представницьких функцій.";
9) у пункті 122:
в абзаці другому підпункту 1 слова "продукції, послуг, робіт," замінити словом "товару,";
абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:
"виплату коштів на відрядження за кордон та експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за межі України;";
10) у пункті 124:
друге речення підпункту 3 виключити;
підпункт 13 викласти в такій редакції:
"13) із зарахування коштів, переказаних у межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку/переказу коштів на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок;";
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
"14) із переказу коштів за межі України на виконання зобов’язань щодо оплати товарів, необхідних для виконання покладених на представництво функцій.";
11) у пункті 126:
друге речення підпункту 3 виключити;
підпункт 6 після слів "поточному рахунку" доповнити словами "та вкладному (депозитному) рахунку)";
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
"11) із переказу коштів для оплати участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках і спортивних заходах.";
12) у пункті 127:
у підпункті 2 слова "з наданням власником рахунку грошових коштів (позики) резиденту-позичальнику та/або" виключити;
після підпункту 15 доповнити пункт трьома новими підпунктами 15-1 - 15-3 такого змісту:
"15-1) пов’язані з наданням резиденту/отриманням від резидента поворотної фінансової допомоги та її поверненням;
15-2) одержання кредиту/позики за кредитним договором/договором позики з банком/небанківською фінансовою установою;
15-3) із переказу коштів для погашення заборгованості перед резидентом за кредитним договором, договором позики (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування кредиту, позики, установлені відповідним договором);";
13) у пункті 128:
у підпункті 2 слова "з наданням власником рахунку грошових коштів (позики) резиденту-позичальнику та/або" виключити;
підпункт 3 доповнити словами ", а також зі здійсненням операцій з купівлі-продажу цінних паперів іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України";
після підпункту 20 доповнити пункт новим підпунктом 20-1 такого змісту:
"20-1) пов’язані з наданням власником рахунку поворотної фінансової допомоги резидентам та її поверненням;";
14) розділ після пункту 135 доповнити двома новими пунктами 135-1, 135-2 такого змісту:
"135-1. Банк з метою здійснення валютного нагляду за відповідністю операції клієнта-резидента з переказу коштів з його поточного рахунку в національній валюті на поточний рахунок нерезидента, відкритий у банку, має право (за потреби) попередньо зарахувати ці кошти в гривнях на рахунок 1919. Банк переказує кошти з рахунку 1919 на користь нерезидента за умови наявності в банку документів (інформації), що свідчать про правомірність платежу. Банк повертає кошти на поточний рахунок клієнта не пізніше третього робочого дня після дня ініціювання переказу коштів, якщо в банку немає цих документів (інформації).
135-2. Банк для здійснення валютного нагляду за операціями їх клієнтів-резидентів у національній валюті з нерезидентами має право (за потреби) попередньо зарахувати кошти в гривнях, що надходять на поточні рахунки цих клієнтів-резидентів із поточних рахунків нерезидентів, відкритих у банках, на:
1) розподільчий рахунок за операціями клієнта - юридичної особи;
2) на рахунок 2622 за операціями клієнта - фізичної особи.
Банк переказує кошти з розподільчого рахунку/рахунку 2622 на поточний рахунок клієнта-резидента за умови наявності в банку документів (інформації), що підтверджують відповідність операції в національній валюті вимогам законодавства України, цього Положення. Банк повертає кошти відправникові, якщо в нього немає цих документів (інформації).
Строк обліку коштів у гривні, що надходять на користь клієнта-резидента, на розподільчому рахунку/рахунку 2622 не може перевищувати трьох робочих днів (не враховуючи день зарахування коштів на такий рахунок).".
11. У розділі XI:
1) у пункті 138:
в абзаці першому слова "в межах вимог законодавства України" виключити;
підпункт 10 доповнити словами "відповідно до законодавства України та/або іноземних держав";
2) пункт 142 викласти в такій редакції:
"142. Банк з метою здійснення валютного нагляду за операцією клієнта з переказу коштів у національній валюті на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента зобов’язаний попередньо зарахувати ці кошти в гривнях на рахунок 1919. Банк переказує зазначені кошти з цього рахунку на користь нерезидента за умови наявності в банку документів (інформації), що свідчать про правомірність платежу. Банк повертає кошти на поточний рахунок клієнта не пізніше третього робочого дня після дня ініціювання переказу коштів, якщо в банку немає цих документів (інформації).";
3) у підпункті 1 пункту 147:
слово "назву" замінити словом "код";
слова та цифри "та пояснення щодо змісту операції, яке дає змогу визначити її належність до переліку операцій, зазначеного в пункті 138 розділу XI цього Положення" виключити;
4) абзац другий пункту 148 виключити;
5) у пункті 149:
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами другим, третім;
абзац третій викласти в такій редакції:
"Банк вимагає уточнення реквізитів у платіжному дорученні від нерезидента-контрагента, якщо в платіжному дорученні банку-нерезидента неправильно зазначені (зазначені не в повному обсязі) реквізити, що мають бути наведені в платіжному дорученні відповідно до пункту 147 розділу XI цього Положення.";
6) абзац другий пункту 154 викласти в такій редакції:
"Банк вимагає уточнення реквізитів у платіжному дорученні від нерезидента-контрагента, якщо в платіжному дорученні банку-нерезидента неправильно зазначені (зазначені не в повному обсязі) реквізити, що мають бути наведені у платіжному дорученні відповідно до пункту 152 розділу XI цього Положення.".
Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО :
Заступник Голови
Національного банку України


О. Чурій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.02.2019 № 35
ЗМІНИ
до Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів
1. У розділі II:
1) у пункті 6:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) операцією резидента з імпорту товарів, якщо на дату оплати резидентом товару [а в разі застосування розрахунків у формі документарного акредитива - на дату здійснення банком платежу на користь нерезидента (дату списання коштів з рахунку банку)] нерезидентом не була здійснена поставка за операцією з імпорту товару з оформленням типів МД, зазначених у підпункті 3 пункту 9 розділу III цієї Інструкції, та відображенням інформації про таке оформлення у реєстрі МД, або документів, зазначених у підпунктах 3, 4 пункту 9 розділу III цієї Інструкції, або в банку немає інформації про здійснення поставки за такою операцією;";
у підпункті 3 слово "товару" замінити словом "продукції";
2) у пункті 7:
в абзаці першому слова "наступного календарного дня після" виключити;
у підпункті 1 слова "з дати" виключити;
у підпункті 2 слово "дати" виключити.
2. У розділі III:
1) підпункт 5 пункту 9 викласти в такій редакції:
"5) у разі імпорту продукції без її увезення на територію України - після зарахування грошових коштів від нерезидента на поточний рахунок резидента в банку в разі продажу нерезиденту продукції в повному обсязі за межами України (уключаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за продаж нерезиденту продукції за межами України здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за продукцію) або подання документів, що підтверджують використання резидентом продукції за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором;";
2) у підпункті 6 пункту 10 слова "закриття рахунку" замінити словами "факту закриття всіх рахунків".
3. У розділі IV:
1) у пункті 20 слова ", крім випадку експорту продукції, що була раніше придбана резидентом за кордоном та не ввезена в Україну" виключити;
2) пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. Банк, через який проводилась оплата імпорту без увезення продукції на територію України, здійснює валютний нагляд за операцією з експорту продукції, за якою продукція, що була придбана резидентом за відповідним імпортним договором, перепродається нерезидентові.";
3) у пункті 25:
у підпункті 1 слово "товару" замінити словом "продукції";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) незавершені операції резидента з експорту, імпорту товару, за якими банк здійснював валютний нагляд щодо дотримання резидентом граничних строків розрахунків, у разі закриття всіх рахунків клієнта. Вимоги підпункту 4 пункту 25 розділу IV цієї Інструкції не поширюються на випадки:
закриття рахунку резидента під час злиття, приєднання або перетворення банку, за умови одночасного відкриття цьому резиденту рахунку в банку-правонаступнику та подальшого здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків банком-правонаступником;
зміни рахунку резидента в разі його реорганізації, за умови визначення правонаступника резидента та подальшого здійснення банком валютного нагляду за дотриманням резидентом-правонаступником граничних строків розрахунків;
зміни рахунку резидента (відкриття резиденту нового рахунку і закриття раніше відкритого рахунку не за його ініціативи) та подальшого здійснення банком валютного нагляду за дотриманням цим резидентом граничних строків розрахунків;".
Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО :
Заступник Голови
Національного банку України


О. Чурій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
06.02.2019 № 35
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!