Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 27.04.2020 №57
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 27.04.2020

Номер 57

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
27.04.2020 № 57
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У пункті 1 Класифікатора іноземних валют та банківських металів , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами), примітку "*" виключити.
2. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 19 липня 2018 року № 80 "Про деякі питання встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та внесення змін до Класифікатора іноземних валют та банківських металів" виключити.
3. Підпункт 2 пункту 2 розділу I Положення про здійснення операцій із валютними цінностями , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), викласти в такій редакції:
"2) незначний розмір валютної операції (далі - незначний розмір) - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції), який є меншим за розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";".
4. Затвердити Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), що додаються.
5. Абзац четвертий підпункту 5 пункту 3 розділу I Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів , затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7 (зі змінами), викласти в такій редакції:
"сума кожної операції з експорту товару є меншою, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - незначна сума);".
6. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (зі змінами), що додаються.
7. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
8. Постанова набирає чинності з 28 квітня 2020 року.
ГоловаЯ. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.04.2020 № 57
ЗМІНИ
до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті
1. Підпункт 7 пункту 2 розділу I викласти в такій редакції:
"7) незначний розмір валютної операції (далі - незначний розмір) - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";".
2. Підпункт 1 пункту 22 розділу II викласти в такій редакції:
"1) не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - незначна сума), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій;".
3. У розділі IХ:
1) підпункт 5 пункту 90 доповнити словами "[повернення суми одержаного(ої) резидентом-позичальником кредиту (позики/поворотної фінансової допомоги) з урахуванням сплати процентів за користування кредитом/позикою та інших визначених у відповідному договорі (кредитному договорі/договорі позики) платежів, що підлягають сплаті на користь кредитора/позикодавця];";
2) у підпункті 4 пункту 98:
в абзаці першому слова "за кордоном" виключити;
абзац четвертий після слова "місцезнаходження" доповнити словом "банку/".
4. У розділі Х:
1) у пункті 117:
підпункт 10 викласти в такій редакції:
"10) пов'язані зі сплатою членських внесків, страхових платежів (внесків, премій) та отриманням страхової виплати (відшкодування);";
пункт доповнити новим підпунктом 29 такого змісту:
"29) із зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів.";
2) пункт 119 доповнити двома новими підпунктами 23, 24 такого змісту:
"23) із зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів;
24) розрахунки на території України за договорами страхування життя зі страховиками, що мають ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, визначених у пункті 3 частини другої статті 9 Закону про валюту .";
3) пункт 128 після підпункту 3-1 доповнити новим підпунктом 3-2 такого змісту:
"3-2) зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем облігацій зовнішніх державних позик України;".
5. У розділі ХІ:
1) у підпункті 1 пункту 147 слова ", коду операції (за стандартною класифікацією платіжного балансу)" виключити;
2) у першому реченні пункту 152 слова ", код операції" виключити.
Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України


О. Чурій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.04.2020 № 57
ЗМІНИ
до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції
1. Абзаци четвертий, шостий підпункту 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
"кожна валютна операція здійснюється на суму, що є меншою, ніж розмір (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - незначна сума валютної операції);";
"загальна сума валютних операцій за календарний тиждень перевищує двократний розмір та/або за календарний місяць - восьмикратний розмір (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";".
2. У додатку до Положення :
1) у колонці 3 рядка 2 таблиці слова "Здійснення фізичною особою валютної операції, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю, на суму (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції), яка перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу згідно з законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами та цифрами "Здійснення фізичною особою валютної операції, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю, на суму (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції), яка перевищує розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
2) у колонці 3 рядка 7 таблиці слова "зовнішнього залучення за окремим договором кредитування" замінити словами "кредиту/позики за окремим кредитним договором/договором позики, який передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов'язань перед нерезидентом,";
3) у колонці 3 рядків 21, 22 таблиці слова "установлений для фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами та цифрами "передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України


О. Чурій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
27.04.2020 № 57
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!