• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг

Верховна Рада України  | Закон від 12.09.2019 № 79-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 12.09.2019
 • Номер: 79-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 12.09.2019
 • Номер: 79-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
10. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):
в абзаці тридцять восьмому слово "здійснення" замінити словом "провадження", а слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" - словами "Національним банком України";
в абзаці сорок третьому слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
2) частину другу статті 3 викласти у такій редакції:
"2. Суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є:
особи, на користь яких здійснюються накопичення, включаючи перерахування внесків, та інвестування коштів (учасники);
особи, які або від імені яких здійснюються перерахування внесків (вкладники);
Накопичувальний фонд;
недержавні пенсійні фонди;
юридичні особи, які здійснюють діяльність із адміністрування недержавних пенсійних фондів, управління та зберігання пенсійних активів;
страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії з учасниками, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника;
банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків";
3) у частині четвертій статті 75 слова "національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "і національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
4) у частині сьомій статті 78:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Аудитори, які проводять аудиторську перевірку суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення, мають відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
в абзаці восьмому слова "Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
5) у частині восьмій статті 80:
в абзаці першому слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
в абзаці четвертому слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з" виключити;
6) в абзаці другому частини другої статті 81 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити та доповнити словами "а також двох представників від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
7) у частині першій статті 84 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
8) у частині першій статті 86:
у пункті 2:
в абзаці першому слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
в абзаці другому слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з";
у пункті 5 слова "і національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
у пункті 6 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
9) в абзаці першому частини другої статті 87 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
у частині третій:
в абзаці п’ятому пункту 7 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
у пункті 7-2 слова "Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
у пункті 7-3 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
в абзаці першому частини дев’ятої слова "і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
11) у пункті 9 статті 104 слова "фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "державне регулювання ринку цінних паперів";
12) у тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
11. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377 із наступними змінами):
1) у статті 4:
у частині першій слова "дозвіл/ліцензію" замінити словом "ліцензію";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає порядок видачі ліцензій управителям та їх анулювання, умови провадження ними діяльності, а також порядок контролю за їх додержанням".
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
2) четверте та п’яте речення частини першої статті 7 виключити;
3) у статтях 14, 23, 33 та 34 слова "Кабінет Міністрів України" у всіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку;
4) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
"Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
5) частину першу статті 36 викласти в такій редакції:
"Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
6) статтю 38 викласти в такій редакції:
"Стаття 38. Емісія сертифікатів ФОН
Емісія сертифікатів ФОН здійснюється в порядку, встановленому законодавством про цінні папери";
7) статті 41, 42 та 43 виключити;
8) абзац п’ятий частини першої статті 45 виключити;
9) статтю 47 викласти у такій редакції:
"Стаття 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН
Облік, набуття, припинення та перехід прав власності на сертифікати ФОН здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему";
10) у статті 48 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку", а слова "а також має дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН" виключити;
11) у розділі VI "Прикінцеві положення":
пункт 6 виключити;
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити контроль за виконанням управителями цього Закону".
12. У частині другій статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79 із наступними змінами):
абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
"актів Національного банку України, за винятком нормативно-правових актів Національного банку України, які спрямовані на виконання ним функції, визначеної пунктом 8-1 статті 7 Закону України "Про Національний банк України", і мають ознаки регуляторного акта;
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
абзац п’ятий виключити.
13. Підпункт "а" пункту 17.7 статті 17 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2014 р., № 6-7, ст. 80) викласти у такій редакції:
"а) у сфері регулювання та нагляду за операціями продажу товарів на умовах споту та форварду, а також за правильністю укладення та виконання зобов’язань за іншими видами товарних деривативів - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".
14. У пункті 1.10 статті 1 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1; 2012 р., № 7, ст. 53) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".
15. В абзаці дванадцятому статті 3 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421; 2009 р., № 29, ст. 394; 2012 р., № 7, ст. 53) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".
16. У Законі України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 16, ст. 134, № 31, ст. 268; 2011 р., № 43, ст. 448; 2012 р., № 7, ст. 53):
1) частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
"3. Іпотечне покриття та операції з ним обліковуються емітентом відокремлено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
2) у пункті 3 частини першої статті 17-1 слова "за погодженням з Національним банком України" виключити;
3) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
"1. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері емісії та обігу іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".
17. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
1) підпункт "б" пункту 3 частини п’ятої статті 3 виключити;
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
"провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю";
частину другу доповнити абзацами сьомим та восьмим такого змісту:
"діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю";
3) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
"1. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться такою компанією за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору.
Діяльність з управління активами інституційних інвесторів включає:
діяльність з управління активами;
діяльність з управління іпотечним покриттям";
4) доповнити статтями 18-1 і 18-2 такого змісту:
"Стаття 18-1. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
1. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів - професійна діяльність учасника фондового ринку - адміністратора недержавного пенсійного фонду, що провадиться ним за винагороду від свого імені та на підставі відповідного договору з недержавним пенсійним фондом.
2. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів регулюється спеціальним законодавством.
Стаття 18-2. Діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
1. Діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю - професійна діяльність учасника фондового ринку - управителя, що провадиться ним за винагороду від свого імені на підставі відповідних договорів (відповідного договору) управління майном з установниками (установником) управління майном.
2. Діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю регулюється Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", цим Законом та іншими актами законодавства, якими регулюються фінансові механізми здійснення інвестиції у будівництво";
включити частини третю та четверту такого змісту:
"3. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів може поєднуватися з діяльністю з адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
4. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом";
частину п’яту виключити;
назву доповнити словами "та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
частину другу доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право встановити вимоги до електронної форми подання документів для отримання ліцензії";
частину дев’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Члени ради недержавного пенсійного фонду зобов’язані відповідати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус";
у тексті статті слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на фондовому ринку та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
назву доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
у тексті статті слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на фондовому ринку та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення" у відповідному відмінку.
18. У статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):
у частині другій слова "валютного контролю" замінити словами "валютного нагляду", а слова "банківського нагляду" - словами "державного нагляду на ринках фінансових послуг";
у частині четвертій слова "державного нагляду у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів, фінансових послуг з ринку цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів) та ринку банківських послуг)" виключити.
19. В абзаці першому частини першої статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
20. У тексті Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 41, ст. 491; 2017 р., № 26, ст. 294) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", "національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку.
21. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2016 р., № 51, ст. 833; 2017 р., № 27-28, ст. 312, № 31, ст. 343) доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) здійснення державного регулювання ринків фінансових послуг".
22. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057):
1) у частині третій статті 5 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
2) у частині першій статті 14:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) небанківських фінансових установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем (крім операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів), філій іноземних банків, банків, страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу) - Національним банком України";
пункт 3 виключити.
23. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
у частині другій:
пункт 1 виключити;
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, ліцензування якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Дія цього Закону не поширюється на ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг та діяльності з надання банкам послуг з інкасації, ліцензування яких здійснює Національний банк України відповідно до закону".
У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
2) у частині першій статті 7:
у пункті 1 слова "інша діяльність, ліцензування якої здійснює Національний банк України відповідно до закону" замінити словами "діяльність з надання банкам послуг з інкасації";
пункти 2 та 3 виключити.
24. У Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 9, ст. 50):
1) у частині шостій статті 14 слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
2) абзаци перший та другий частини першої статті 16 викласти у такій редакції:
"1. Рада нагляду складається із семи осіб, по одному представнику від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, двох представників Національного банку України і трьох осіб з числа непрактикуючих осіб.
Три особи з числа непрактикуючих осіб обираються за відкритим конкурсом із прозорою процедурою номінаційним комітетом, що формується шляхом делегування по одному представнику від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Аудиторської палати України, двох представників Національного банку України та трьох представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів";
3) абзац шостий частини восьмої статті 19 викласти у такій редакції:
"4) по одній особі від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку, та двох осіб від Національного банку України";
4) у частині другій статті 36 слова "та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
5) в абзаці першому частини другої статті 43 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України";
6) в абзаці другому частини четвертої статті 45 слова "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 липня 2020 року, крім пунктів 6, 9, 11-14 цього розділу, які набирають чинності та вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 10, ст. 196; 2006 р., № 13, ст. 110; 2010 р., № 34, ст. 486, № 46, ст. 539; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 51, ст. 716);
2) Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 207; 1995 р., № 14, ст. 93).
3. Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, видані до 1 липня 2020 року, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Національний банк України з 1 липня 2020 року і до дня набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім банківської ліцензії та інших ліцензій, видача яких належить до повноважень Національного банку України станом на день введення в дію цього Закону) у порядку, визначеному ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 1 липня 2020 року і до дня набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає ліцензії на провадження відповідної діяльності з надання фінансових послуг управителям відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та адміністраторам недержавних пенсійних фондів у порядку, визначеному ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
4. Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та/або свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є чинними і продовжують діяти після набрання чинності цим Законом, крім ліцензій, які вважаються переоформленими відповідно до пункту 10 цього розділу.
5. Банки, які станом на 1 липня 2020 року у порядку, визначеному законодавством, провадять діяльність із залучення коштів установників управління майном з метою фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а також мають в управлінні створені до 1 липня 2020 року відповідно до закону фонди фінансування будівництва та/або фонди операцій з нерухомістю, продовжують зазначену діяльність до завершення функціонування таких фондів та виконання всіх зобов’язань перед установниками управління майном у рамках зазначених фондів.
Для створення або набуття в управління фондів фінансування будівництва та/або фондів операцій з нерухомістю після 1 липня 2020 року банки повинні отримати передбачену цим Законом ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.
6. Установити, що процедури реєстрації, внесення відомостей до реєстрів та баз даних і виключення відомостей з реєстрів, ліцензування діяльності фінансових установ, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, завершуються цією комісією у визначені законодавством строки, але не пізніше 1 липня 2020 року.
Установити, що процедури, зазначені в абзаці першому цього пункту, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та не завершені цією комісією до 1 липня 2020 року, завершуються Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". У такому разі перебіг строків для проведення Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зазначених процедур починається з 1 липня 2020 року.
7. Установити, що з 1 липня 2020 року процедури реєстрації, внесення відомостей до реєстрів та баз даних і виключення відомостей з реєстрів, ліцензування діяльності фінансових установ здійснюються Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 1 липня 2020 року є правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у здійсненні повноважень та виконанні функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
8. Установити, що з 1 липня 2020 року Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є процесуальними правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у судах у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов’язана до 1 липня 2020 року забезпечити передачу Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в упорядкованому стані документів, звітів, відомостей, повідомлень, іншої інформації (крім справ з особового складу), що були отримані або створені в процесі виконання повноважень та функцій, включаючи інформацію (бази даних), що міститься у Державному реєстрі фінансових установ та інших реєстрах та переліках, ведення яких здійснювалося Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 1 липня 2020 року.
Документи, які мають бути передані до державних архівних установ, передаються відповідно до законодавства.
10. Установити, що з 1 липня 2020 року ліцензії вважаються переоформленими таким чином:
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій та поручительств вважаються переоформленими на ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій.
11. Саморегулівні організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів до 1 липня 2020 року повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.
12. Рекомендувати Президентові України вжити заходів щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг та привести свої акти у відповідність із цим Законом.
13. Кабінету Міністрів України:
забезпечити визнання такою, що втратила чинність, Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)" після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
до 1 липня 2020 року:
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
14. Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 вересня 2019 року
№ 79-IX