• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

Верховна Рада України  | Закон від 21.12.2017 № 2258-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 9, ст.50)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.277 № 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279 № 738-IX від 19.06.2020 № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 № 2285-IX від 31.05.2022 № 2465-IX від 27.07.2022 № 2571-IX від 06.09.2022 № 2597-IX від 20.09.2022 )( У тексті Закону слова "законодавство у сфері запобігання і протидії корупції" замінено словами "законодавство у сфері запобігання корупції" згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )
Цей Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1) аудит фінансової звітності - аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам;
2) аудитор - фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та зареєстрована у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
( Пункт 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
3) аудиторська діяльність - незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг;
4) аудиторська мережа - структура для забезпечення співробітництва, до якої входять аудиторські фірми та/або аудитори, інші юридичні особи, діяльність якої спрямована на отримання прибутку або розподіл витрат, або яка має спільну власність, перебуває під спільним контролем або управлінням, має спільні політику та процедури з контролю якості, спільну ділову стратегію, надає послуги під однаковим знаком для товарів та послуг або має спільні професійні ресурси;
( Пункт 4 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
5) аудиторська фірма - юридична особа, яка провадить аудиторську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом та міжнародними стандартами аудиту, а також може надавати неаудиторські послуги;
( Пункт 5 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
6) аудиторський звіт - документ, підготовлений суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог цього Закону за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, комбінованої фінансової звітності);
( Пункт 6 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
7) аудиторські послуги - аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту, стандартів аудиту Великої Британії або Сполучених Штатів Америки, та з урахуванням вимог цього Закону;
( Пункт 7 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
8) внутрішній контроль якості виконання завдання - оцінка роботи аудитора або ключового партнера з аудиту, задокументованої у робочих документах аудитора, на предмет підтвердження обґрунтованості висновків, що містяться у проекті аудиторського звіту або інших звітів;
9) добра репутація аудитора - репутація, за якої протягом двох років поспіль до аудитора не застосовувалося стягнення три і більше разів або не накладалися адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону двічі протягом 12 календарних місяців;
( Пункт 9 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
9-1) добра репутація аудиторської фірми - репутація, за якої до аудиторської фірми не застосовувалося стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності три та більше разів протягом 24 календарних місяців;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
9-2) електронний кабінет - це інформаційно-комунікаційна система Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, що забезпечує електронну форму взаємодії між Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та аудиторами, суб’єктами аудиторської діяльності, іншими фізичним і юридичними особами з питань реалізації ними прав та обов’язків, визначених цим Законом;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 9-2 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
9-3) інше обов’язкове завдання - завдання з огляду проміжної фінансової звітності (проміжної консолідованої фінансової звітності) або завдання з надання інших аудиторських послуг, надання яких вимагається відповідно до законодавства, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних стандартів аудиту, за результатами виконання якого законодавством вимагається оприлюднення та/або подання Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, органам державної влади або органам місцевого самоврядування звіту суб’єкта аудиторської діяльності;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 9-3 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
10) завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності - завдання з надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України;
11) замовник - юридична або фізична особа, яка відповідно до законодавства зобов’язана або має право замовляти аудиторські послуги;
12) ключовий партнер з аудиту - аудитор, який:
призначений аудиторською фірмою відповідальним за проведення аудиту фінансової звітності від імені аудиторської фірми, у разі аудиту групи - аудитор, призначений аудиторською фірмою відповідальним за проведення аудиту консолідованої фінансової звітності групи, та аудитор, призначений відповідальним за проведення аудиту фінансової звітності дочірніх підприємств;
підписує аудиторський звіт;
13) конфлікт інтересів - суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами аудитора (посадових осіб аудиторської фірми) та його (їх) професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання ним (ними) своїх професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним (ними) дій;
14) міжнародні стандарти аудиту - сукупність професійних стандартів, що встановлюють правила надання аудиторських послуг і розкривають питання етики та контролю якості (управління якістю), які визначені міжнародними стандартами контролю якості (управління якістю), аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятими Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, а також Міжнародним кодексом етики, прийнятим Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, які оприлюднені Міжнародною федерацією бухгалтерів;
( Пункт 14 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
14-1) неаудиторські послуги - інші послуги, крім аудиторських послуг, які надаються суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до законодавства;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 14-1 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
15) непрактикуюча особа - фізична особа, яка протягом трьох років до дати призначення: не провадила та не провадить професійної діяльності з надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності; не була посадовою особою органів управління або працівником аудиторської фірми; не залучалася на договірних засадах до надання аудиторських послуг; не пов’язана з будь-яким суб’єктом аудиторської діяльності відносинами власності або контролю;
( Пункт 15 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
16) обов’язковий аудит фінансової звітності - аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання (їх груп), утворень без статусу юридичної особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати таку фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність), користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, а також комбінованої (субконсолідованої) фінансової звітності банківських груп та небанківських фінансових груп, інших утворень, які відповідно до законодавства зобов’язані надати таку звітність разом зі звітом суб’єкта аудиторської діяльності, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом;
( Пункт 16 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
16-1) повноправне членство аудитора у професійній організації аудиторів та бухгалтерів - членство (участь) аудитора (за наявності) в одній із професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, інформація про яке подана аудитором до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності для оприлюднення;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
17) пов’язана особа суб’єкта аудиторської діяльності - фізична особа, юридична особа та/або утворення без статусу юридичної особи, пов’язані із суб’єктом аудиторської діяльності відносинами власності та/або контролем, та/або управлінням, що може впливати на умови або економічні результати його діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням критеріїв, визначених Податковим кодексом України для пов’язаних осіб;
( Пункт 17 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
17-1) професійна організація аудиторів та бухгалтерів - громадська організація, утворена відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання" для реалізації та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, професійних та інших інтересів аудиторів та бухгалтерів, має всеукраїнський статус та серед загальної кількості членів якої не менше 50 відсотків складають аудитори та/або бухгалтери;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 17-1 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
17-2) професійний скептицизм - ставлення аудитора до отриманої інформації при провадженні аудиторської діяльності, яке включає критичний підхід та уважність до обставин, які можуть вказувати на можливі викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, та критичну оцінку аудиторських доказів;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 17-2 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
18) професійна таємниця аудитора - інформація (матеріали, документи, інше), що стала відома аудитору в процесі надання аудиторських послуг та відповідає таким ознакам:
є невідомою або не є загальнодоступною для широкого кола осіб;
розголошення якої може завдати шкоди інтересам особи, яка звернулася до аудитора, суб’єкта аудиторської діяльності;
18-1) професійні обов’язки - це обов’язки аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності, визначені цим Законом, нормативно-правовими актами з питань аудиторської діяльності, прийнятими відповідно до цього Закону, та міжнародними стандартами аудиту;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
19) Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі - Реєстр) - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право на провадження аудиторської діяльності в Україні, а також містить іншу інформацію відповідно до вимог цього Закону;
( Пункт 19 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
20) робочі документи аудитора - документи в електронній або паперовій формі та записи в електронній або паперовій формі, зроблені аудитором під час планування, підготовки і надання аудиторських послуг, в яких міститься вся інформація, яку аудитор вважає важливою для правильного виконання перевірки, а також розкриваються використані процедури, тести, отримана інформація і висновки, до яких дійшов аудитор у результаті проведення аудиту;
21) суб’єкт аудиторської діяльності - аудиторська фірма або аудитор, що відповідає таким критеріям: провадить аудиторську діяльність як фізична особа - підприємець або провадить незалежну професійну діяльність; набув права на провадження аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом; зареєстрований у Реєстрі як суб’єкт аудиторської діяльності;
( Пункт 21 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
22) спільне проведення аудиту фінансової звітності - проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) двома або більше суб’єктами аудиторської діяльності, призначеними відповідно до цього Закону, відповідно до укладеного договору з визначенням розподілу завдань між такими суб’єктами аудиторської діяльності та наданням спільного аудиторського звіту.
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Інші терміни, що застосовуються в цьому Законі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами України.
У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Закону, для регулювання відносин у сфері аудиторської діяльності застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Закону.
( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022; в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон поширюється на аудиторів, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
2. Цей Закон не поширюється на діяльність органів державної влади, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю, а також на діяльність з внутрішнього аудиту юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
3. Вимоги цього Закону щодо особливостей організації, проведення аудиту та надання інших аудиторських та неаудиторських послуг, встановлені до підприємств, що становлять суспільний інтерес, поширюються також на політичні партії, які отримують фінансування з державного бюджету, державні підприємства (крім тих, що відповідають критеріям малого підприємства та мікропідприємства), Національний банк України, банківські групи, небанківські фінансові групи.
( Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 3. Правова основа аудиторської діяльності в Україні
1. Аудиторська діяльність регулюється цим Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань аудиторської діяльності та міжнародними стандартами аудиту. У разі якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, застосовуються правила міжнародного договору.
( Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. Кабінет Міністрів України може встановлювати особливості провадження аудиторської діяльності щодо певних завдань відповідно до міждержавних угод, укладених відповідно до законодавства від імені Уряду України з урядами інших держав.
3. Особливості проведення аудиту фінансової звітності Національного банку України та банків встановлюються цим Законом та іншими актами законодавства.
Стаття 4. Аудитор
1. Аудитор набуває права на провадження аудиторської діяльності після підтвердження кваліфікаційної придатності, набуття практичного досвіду в порядку, визначеному цим Законом, та реєстрації у Реєстрі. Аудитор має право провадити аудиторську діяльність одноосібно лише після реєстрації його у Реєстрі як суб’єкта аудиторської діяльності.
( Частина перша статті 4 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. Аудитор провадить аудиторську діяльність у складі аудиторської фірми та/або як фізична особа - підприємець чи провадить незалежну професійну діяльність, за умови що така особа не є працівником аудиторської фірми.
( Частину третю статті 4 виключено на підставі Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
4. Не може бути аудитором особа, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також особа, реєстрація якої у Реєстрі протягом останнього року була скасована на підставі рішення, прийнятого у порядку, визначеному цим Законом.
( Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 524-IX від 04.03.2020, № 2597-IX від 20.09.2022 )
5. Аудитору забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції щодо такої вигоди для себе чи інших осіб.
6. Аудитор іноземної держави може набути право на провадження аудиторської діяльності на території України в порядку, визначеному цим Законом, та за умови його відповідності вимогам, встановленим цим Законом.
7. Аудитор повинен мати добру репутацію.
( Статтю 4 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
8. Аудитор втрачає право на провадження аудиторської діяльності після скасування його реєстрації у Реєстрі з підстав, передбачених цим Законом. Така особа набуває права на провадження аудиторської діяльності лише після підтвердження кваліфікаційної придатності в порядку, визначеному цим Законом, та реєстрації в Реєстрі.
( Статтю 4 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 5. Аудиторська фірма
1. Аудиторська фірма набуває права на провадження аудиторської діяльності за умови відповідності вимогам цієї статті та в порядку, визначеному цим Законом.
Юридична особа, яка не відповідає вимогам цієї статті, не має права використовувати у своєму найменуванні термін "аудиторська фірма".
( Частину першу статті 5 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами та/або аудиторськими фірмами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків. До розміру частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які є аудиторами та/або аудиторськими фірмами, не зараховується частка аудиторської фірми у власному статутному капіталі.
( Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
3. Посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, може бути лише аудитор.
Керівником аудиторської фірми не може бути аудитор, до якого протягом двох останніх років поспіль застосовувалися стягнення два і більше разів або накладалися адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону.
( Частину третю статті 5 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
4. Керівник аудиторської фірми не може бути працівником іншої аудиторської фірми, крім аудиторських фірм, засновником (учасником) яких він є.
( Частина четверта статті 5 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
5. Аудиторська фірма іноземної держави може провадити аудиторську діяльність на території України, за умови її допуску до провадження аудиторської діяльності згідно з національним законодавством країни походження такої аудиторської фірми, якщо ключовий партнер цієї фірми, який проводитиме аудит юридичних осіб, представництва іноземного суб’єкта господарювання або іншого суб’єкта, зареєстрованого в Україні, відповідає вимогам цього Закону до аудитора, відповідності аудиторської фірми вимогам, визначеним цим Законом, а також після реєстрації її у Реєстрі.
( Частина п'ята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
6. Аудиторська фірма повинна мати добру репутацію. Реєстрація аудиторської фірми, яка втратила добру репутацію, у Реєстрі скасовується на підставі відповідного рішення, прийнятого у порядку, визначеному цим Законом.
( Частина шоста статті 5 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
7. У разі скасування реєстрації аудиторської фірми у Реєстрі на підставі рішення щодо видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації у зв’язку з втратою нею доброї репутації або про застосування до аудиторської фірми стягнення у вигляді видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації повторна реєстрація такої аудиторської фірми у Реєстрі можлива не раніше ніж через рік після прийняття такого рішення.
( Статтю 5 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 6. Аудиторська діяльність
1. Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених цим Законом.
Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств (їх груп) або інших утворень без статусу юридичної особи та послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, лише після внесення інформації про такого суб’єкта аудиторської діяльності до відповідних розділів Реєстру.
( Частину першу статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Для надання суб’єктом аудиторської діяльності аудиторських послуг суб’єктам господарювання, утворенням без статусу юридичної особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, у тому числі підприємствам, що становлять суспільний інтерес, або суб’єктам господарювання, утворенням без статусу юридичної особи, які відповідно до вимог законодавства зобов’язані оприлюднити та/або подати Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади або органам місцевого самоврядування звіт суб’єкта аудиторської діяльності за результатами виконання такого завдання, інформація про такого суб’єкта аудиторської діяльності має бути внесена до відповідного розділу Реєстру.
( Частину першу статті 6 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати неаудиторські послуги, за умови що надання таких послуг не призводить до виникнення загроз щодо незалежності аудитора.
( Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
4. Цим Законом встановлюються обмеження на одночасне надання суб’єктами аудиторської діяльності підприємствам, що становлять суспільний інтерес, послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та надання такими суб’єктами аудиторської діяльності та/або пов’язаними з ними особами таких неаудиторських послуг:
( Абзац перший частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
1) складання податкової звітності, розрахунку податків, інших обов’язкових зборів та платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань;
( Абзац другий частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
1-1) надання консультаційних послуг з питань оподаткування, а також, у разі, коли допомога суб’єкта аудиторської діяльності не вимагається законодавством, послуг з визначення державних дотацій та податкових пільг;
( Абзац третій частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
2) послуги, що передбачають участь у процесі прийняття управлінських рішень або виконання будь-яких функцій з управління підприємством, що становить суспільний інтерес, якому надаються послуги з обов’язкового аудиту;
( Абзац четвертий частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
( Абзац п'ятий частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
4) розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю або процедур з управління ризиками, що пов’язані з формуванням фінансової інформації, а також розробка та впровадження інформаційних систем, пов’язаних з фінансовою інформацією;
( Абзац шостий частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді;
( Абзац сьомий частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
6) кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності;
( Абзац восьмий частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
7) послуги з оцінки, у тому числі виконані у зв’язку з наданням актуарних послуг чи послуг супроводу судового процесу;
( Абзац дев'ятий частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
8) послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб;
( Абзац десятий частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
9) послуги, пов’язані з функцією внутрішнього аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес, якому надаються послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
( Абзац частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
10) послуги, пов’язані з просуванням акцій юридичної особи, якій надаються послуги з обов’язково аудиту, торгівля чи підписка на акції такої юридичної особи.
( Абзац частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
Суб’єкт аудиторської діяльності та/або пов’язані з ними особи, та/або учасник аудиторської мережі, до якої належить такий суб’єкт аудиторської діяльності, має право надавати послуги, передбачені пунктами 1- 1 та 7 частини четвертої цієї статті, у разі якщо:
( Абзац частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
а) такі послуги не впливають прямо або мають несуттєвий вплив окремо або в цілому на фінансову звітність, що підлягає аудиту;
б) оцінка впливу на фінансову звітність, що підлягає аудиту, належним чином задокументована та пояснена у додатковому звіті, що направляється аудиторському комітету замовника;
в) суб’єкт аудиторської діяльності дотримується принципів незалежності, встановлених цим Законом.
( Частину п'яту статті 6 виключено на підставі Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 7. Загальні умови надання аудиторських послуг
1. Аудиторські послуги надаються на підставі договору про надання аудиторських послуг, укладеного між суб’єктом аудиторської діяльності та замовником.
Неаудиторські послуги можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до суб’єкта аудиторської діяльності.
2. У договорі про надання аудиторських послуг передбачаються предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Договором про надання аудиторських послуг може бути передбачено можливість застосування суб’єктом аудиторської діяльності при наданні аудиторських послуг (крім послуг з обов’язкового аудиту або послуг з виконання інших обов’язкових завдань) стандартів аудиту Великої Британії або Сполучених Штатів Америки.
( Абзац перший частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Права та обов’язки суб’єкта аудиторської діяльності і замовника при наданні аудиторських послуг визначаються в договорі відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.
3. Замовник має право вільного вибору суб’єкта аудиторської діяльності із дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.
4. Посадові особи юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, зобов’язані створити для суб’єкта аудиторської діяльності належні умови для якісного надання аудиторських послуг відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.
Посадові особи юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що надаються аудитору для надання аудиторських послуг.
5. Звіти за результатами надання аудиторських послуг оформляються відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог цього Закону.
Звіти за результатами виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності та інших обов’язкових завдань складаються відповідно до вимог закону, нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності, міжнародних стандартів аудиту та оформлюються у письмовій формі (паперовій або електронній).
( Частину п'яту статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Аудиторський звіт в паперовій формі може бути підготовлений щодо фінансової звітності, складеної в паперовій формі. Аудиторський звіт в електронній формі, за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг, складається щодо фінансової звітності, складеної в електронній формі.
( Частину п'яту статті 7 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
6. Суб’єкт аудиторської діяльності, який виконує інше обов’язкове завдання, зобов’язаний забезпечити складання аудитором, який виконує таке завдання, робочих документів аудитора для кожного іншого обов’язкового завдання з урахуванням вимог до робочих документів, встановлених частиною четвертою статті 24 цього Закону.
( Статтю 7 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 8. Професійна етика
1. Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані при наданні аудиторських послуг забезпечити етичну професійну поведінку із дотриманням пріоритету суспільних інтересів, загальних норм моралі, принципів незалежності та об’єктивності, професійної компетентності, конфіденційності та професійної таємниці.
Стаття 9. Професійний скептицизм
1. Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності при наданні аудиторських послуг зобов’язані дотримуватися принципу професійного скептицизму, що передбачає допущення можливості суттєвого викривлення інформації, яка розкрита у фінансовій звітності, внаслідок виявлених при проведенні аудиту фактів чи поведінки, що вказують на порушення, у тому числі шахрайство або помилку, незважаючи на попередній досвід аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності щодо чесності та порядності посадових осіб юридичної особи та іншого утворення без статусу юридичної особи, фінансова звітність яких перевіряється.
( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності повинні критично та із сумнівом підходити до застосованих юридичною особою та іншим утворенням без статусу юридичної особи оцінок справедливої вартості, зменшення (відновлення) корисності активів, забезпечень (резервів) та майбутнього руху грошових коштів, що впливають на оцінку здатності юридичної особи продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
( Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 10. Незалежність і об’єктивність аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності
1. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності мають право надавати послуги з аудиту, огляду фінансової звітності та виконувати інші завдання з надання впевненості, за умови що такий аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його власники (засновники, учасники), посадові особи, ключові партнери з аудиту та залучені до надання таких послуг працівники незалежні від юридичної особи та іншого утворення без статусу юридичної особи, фінансова звітність яких підлягає перевірці, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень такої юридичної особи та іншого утворення без статусу юридичної особи. Вимога щодо забезпечення незалежності поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності.
( Частина перша статті 10 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язані вживати належних заходів для забезпечення незалежності під час надання аудиторських послуг у випадках, передбачених міжнародними стандартами аудиту, зокрема, недопущення існуючого або потенційного конфлікту інтересів, а також впливу договірних або інших відносин, у яких беруть участь аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, аудиторська мережа, власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники суб’єкта аудиторської діяльності, інші особи, залучені до надання аудиторських послуг, та пов’язані особи суб’єкта аудиторської діяльності.
3. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язані утриматися від надання аудиторських послуг у разі загрози моральним принципам, майновим інтересам, захисту особистості та сімейних відносин, примушення до вчинення певних дій внаслідок фінансових, особистих, договірних, трудових та інших відносин між аудитором, суб’єктом аудиторської діяльності, його пов’язаними особами, його аудиторською мережею та іншою особою, здатною вплинути на результат аудиторських послуг, та юридичними особами, іншими утвореннями без статусу юридичної особи, яким надаються аудиторські послуги, внаслідок чого об’єктивна, раціональна та обізнана третя сторона, беручи до уваги застосовані запобіжні заходи, може дійти висновку, що незалежність аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності не дотримана.
( Частина третя статті 10 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
4. Забороняється надання аудиторських послуг, у разі якщо аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи та залучені до надання аудиторських послуг особи, включаючи працівників суб’єкта аудиторської діяльності та інших осіб, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:
1) є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці або мають суттєвий та прямий інтерес в отриманні вигоди від юридичної особи, утворення без статусу юридичної особи, яким надаються аудиторські послуги, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;
2) беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, якій надаються аудиторські послуги, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;
3) перебували протягом періодів, зазначених у частині першій цієї статті, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, якій надаються аудиторські послуги, що можуть призвести до конфлікту інтересів.
( Частина четверта статті 10 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
5. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності забезпечують документування в робочих документах аудитора всіх суттєвих загроз їх незалежності, а також запобіжних заходів, вжитих для зменшення таких загроз.
6. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності не мають права вимагати або приймати гроші або негрошові подарунки від юридичної особи та іншого утворення без статусу юридичної особи, яким надаються аудиторські послуги, або пов’язаної особи, крім випадків та в розмірі, дозволених законодавством.
( Частина шоста статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
7. У разі реорганізації юридичної особи протягом звітного періоду, за який складено фінансову звітність, що підлягає аудиту, аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності мають оцінити вплив цієї операції на їх незалежність та переконатися у можливості проведення аудиту після дати реорганізації. У разі виявлення загроз незалежності аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності протягом трьох місяців мають вжити заходів з метою їх усунення або відмовитися від надання послуг з аудиту фінансової звітності.
( Частина сьома статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
8. Аудитор, ключовий партнер з аудиту, посадові особи та особи, які залучалися до надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, включаючи працівників суб’єкта аудиторської діяльності та інших залучених осіб, протягом щонайменше одного року, а у разі проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, - протягом щонайменше двох років після надання відповідних послуг не мають права:
( Абзац перший частини восьмої статті 10 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
1) обіймати керівні посади в органі управління юридичної особи, якій надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
2) призначатися членом аудиторського комітету юридичної особи, якій надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, або у разі відсутності такого комітету - членом органу, що виконує відповідні функції;
3) призначатися (бути обраним) членом адміністративного або наглядового органу юридичної особи, якій надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
Стаття 11. Конфіденційність та професійна таємниця
1. Згідно з принципом конфіденційності та професійної таємниці аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час надання аудиторських послуг, не розголошувати відомостей, до яких вони мають доступ під час надання аудиторських послуг, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб. Принцип конфіденційності та професійної таємниці не повинен перешкоджати реалізації положень цього Закону. Строк зобов’язань щодо збереження конфіденційності інформації, а також випадки, в яких аудитори та/або суб’єкти аудиторської діяльності мають право передавати третім особам отриману під час надання послуг інформацію, можуть бути визначені договором. Не є порушенням принципу конфіденційності та професійної таємниці надання аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
( Частина перша статті 11 в редакції Закону № 2571-IX від 06.09.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. У разі заміни юридичною особою суб’єкта аудиторської діяльності з надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності такий суб’єкт аудиторської діяльності має надати суб’єкту аудиторської діяльності, з яким укладено договір про надання відповідних послуг, доступ до відповідної інформації щодо такої юридичної особи та останнього аудиту її фінансової звітності.
3. У разі якщо суб’єкт аудиторської діяльності надає аудиторські послуги дочірньому підприємству групи, материнська компанія якої є нерезидентом, принцип конфіденційності та професійної таємниці не повинен перешкоджати передачі суб’єктом аудиторської діяльності відповідної документації, у тому числі іншої інформації, що містить банківську таємницю та персональні дані, стосовно виконаної роботи з аудиту фінансової звітності аудитору групи, якщо така документація необхідна для надання аудиторських послуг.
4. Суб’єкт аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичній особі, якою емітовано цінні папери в іншій державі або яка є дочірнім підприємством групи, що зобов’язана публікувати консолідовану фінансову звітність в іншій державі, може передавати наявні робочі документи з аудиту фінансової звітності або інші документи щодо такої юридичної особи компетентним органам відповідних держав у разі дотримання законодавства України.
5. Передача інформації аудитору групи, що знаходиться в іншій державі, має здійснюватися із дотриманням законодавства щодо захисту персональних даних.
6. Аудитор та аудиторська фірма не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо вони діяли в межах виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
7. Аудитор та аудиторська фірма не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про професійного учасника ринків капіталу або емітента, цінні папери якого допущені до торгів на регульованому фондовому ринку або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам.
8. Робочі документи аудитора є власністю суб’єкта аудиторської діяльності. Доступ до робочих документів аудитора, а також до відомостей, що становлять професійну таємницю, можливий лише на підставі рішення суду, крім випадків проведення контролю якості аудиторських послуг уповноваженим відповідно до цього Закону органом, дисциплінарного провадження, в інших випадках, визначених законом, і добровільної згоди суб’єкта аудиторської діяльності.
( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Стаття 12. Незалежність та об’єктивність аудитора під час проведення аудиту
1. Членам адміністративних, керівних та контролюючих органів, власникам (засновникам, учасникам) суб’єкта аудиторської діяльності, а також його пов’язаним особам забороняється втручатися в аудиторську діяльність аудитора у спосіб, що порушує його незалежність та загрожує об’єктивності його думки.
Розділ II
ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ ТА АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
Стаття 13. Міжнародні стандарти аудиту
1. Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності провадять аудиторську діяльність відповідно до міжнародних стандартів аудиту.
2. При провадженні аудиторської діяльності застосовуються міжнародні стандарти аудиту, оприлюднені державною мовою на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, який забезпечує їх актуалізацію. При цьому центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, має право визначати дату, з якої застосовуватимуться міжнародні стандарти аудиту.
Стаття 14. Аудиторський звіт та інші офіційні документи
1. Аудиторський звіт передбачає надання впевненості користувачам шляхом висловлення незалежної думки аудитора про відповідність в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.
2. Аудиторський звіт підписує аудитор, який провадить аудиторську діяльність як фізична особа - підприємець, або провадить незалежну професійну діяльність у разі проведення ним аудиту одноосібно, або, щонайменше, як ключовий партнер у разі проведення аудиту аудиторською фірмою. У разі спільного проведення аудиту фінансової звітності аудиторський звіт підписується кожним аудитором, який провадить аудиторську діяльність як фізична особа - підприємець, або провадить незалежну професійну діяльність у разі проведення ним аудиту одноосібно, а від аудиторських фірм, щонайменше, їх ключовими партнерами. Особа, яка підписала аудиторський звіт, зазначає дату підписання.
( Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )