• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Верховна Рада України  | Закон від 23.02.2012 № 4452-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 23.02.2012
 • Номер: 4452-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 23.02.2012
 • Номер: 4452-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 50, ст.564)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5411-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.587 № 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178 № 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883 № 1586-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 33, ст.1162 № 78-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.41 № 218-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.122 № 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386 № 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17 № 1414-VIII від 14.06.2016, ВВР, 2016, № 32, ст.555 № 1736-VIII від 15.11.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.816 № 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38 № 2277-VIII від 06.02.2018, ВВР, 2018, № 11, ст.58 № 2491-VIII від 05.07.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.369 Кодексом № 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74 Законами № 132-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.299 № 361-IX від 06.12.2019, ВВР, 2020, № 25, ст.171 № 590-IX від 13.05.2020, ВВР, 2020, № 40, ст.314 № 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408 № 738-IX від 19.06.2020 № 1382-IX від 13.04.2021, ВВР, 2021, № 27, ст.225 № 1587-IX від 30.06.2021 № 1588-IX від 30.06.2021, ВВР, 2021, № 37, ст. 316 № 1909-IX від 18.11.2021 № 2180-IX від 01.04.2022 № 2463-IX від 27.07.2022 № 2465-IX від 27.07.2022 № 2643-IX від 06.10.2022 № 2823-IX від 01.12.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 № 3111-IX від 29.05.2023 № 3624-IX від 21.03.2024 )( У тексті Закону слова "засоби масової інформації" у всіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Предмет та мета Закону
1. Цим Законом встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.
2. Метою цього Закону є захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.
3. Відносини, що виникають у зв’язку із створенням і функціонуванням системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, регулюються цим Законом, іншими законами України, нормативно-правовими актами Фонду та Національного банку України.
4. Відносини, що виникають у зв’язку із виведенням неплатоспроможних банків, які мають зобов’язання, що випливають з правочинів щодо фінансових інструментів та валютних цінностей, або є стороною одного чи кількох деривативних контрактів, з ринку та ліквідацією таких банків, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки.
( Статтю 1 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
5. У разі якщо банк є емітентом облігацій або особою, яка надає забезпечення за облігаціями (далі - банк, який має зобов’язання за облігаціями), і за облігаціями відповідного випуску призначено адміністратора, відносини щодо ліквідації такого банку регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
( Статтю 1 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) банк-агент - банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до цього Закону;
2) виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;
( Пункт 2 частини першої статті 2 в редакції Закону № 1586-VII від 04.07.2014 )
2-1) відкриті торги - спосіб продажу майна (активів), за якого переможцем (покупцем) стає учасник, що відповідає конкурсним умовам, запропонував за майно (активи) найвищу ціну та взяв на себе виконання конкурсних зобов’язань, а для об’єктів цивільних прав, обмежених в обороті, - також може мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та має відповідні ліцензії і дозволи.
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
2-2) відкоригований капітал - сума перевищення балансової вартості активів, зменшених на суму вартості нематеріальних активів, над балансовою сумою зобов’язань без врахування сформованих резервів під очікувані витрати, пов’язані з відшкодуванням коштів вкладникам внаслідок неплатоспроможності банків;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 2-2 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
3) вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) (крім коштів, залучених від видачі ощадного сертифіката банку), включаючи нараховані відсотки на такі кошти. Кошти, залучені банком від видачі (випуску) ощадного сертифіката банку або депозитного сертифіката банку, не є вкладом;
( Пункт 3 частини першої статті 2 в редакції Законів № 1588-IX від 30.06.2021, № 2180-IX від 01.04.2022 )
4) вкладник - фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), крім фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця), яка є власником лише ощадного сертифіката банку;
( Пункт 4 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015; в редакції Законів № 1588-IX від 30.06.2021, № 2180-IX від 01.04.2022 )
5) інвестор - держава в особі Міністерства фінансів України або в особі банку, в якому держава є власником частки понад 75 відсотків акцій, - у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку або особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов’язання про придбання акцій неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;
( Пункт 5 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015; в редакції Закону 590-IX від 13.05.2020 )
5-1) консолідація активів - заходи, спрямовані на збір, групування, аналіз, облік, підготовку та продаж активів різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
5-2) консолідований продаж - відчуження майна (активів) різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом, шляхом централізації (об’єднання) Фондом окремих процедур продажу;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 5-2 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
5-3) кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, - кошти, розміщені фізичною особою на вклад:
що не відповідає умовам публічного договору;
за договором, укладеним на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями щодо встановлення таких умов;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 5-3 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
5-4) кредитор - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 5-4 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
5-5) крок аукціону - надбавка (дисконт), на яку в ході відкритих торгів здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 5-5 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
6) ліквідація банку - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства;
6-1) лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )( Пункт 6-2 частини першої статті 2 виключено на підставі Закону 590-IX від 13.05.2020 )( Пункт 7 частини першої статті 2 виключено на підставі Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
7-1) незалежна оцінка - оцінка вартості майна або акцій банку, що провадиться суб’єктом оціночної діяльності;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
8) неплатоспроможний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність";
8-1) об’єднання інвесторів - кілька юридичних та/або фізичних осіб, які виявили спільний намір, подали спільну конкурсну пропозицію і надали Фонду спільне письмове зобов’язання про придбання акцій одного і того самого неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
8-2) передпродажна підготовка - заходи з підготовки до продажу банку або майна банку (кількох банків), які здійснює Фонд стосовно банку або майна банку (кількох банків) для підвищення їх інвестиційної привабливості та вартості;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 8-2 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
9) перехідний банк - банк, який створено у процесі підготовки до виведення/виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору (об’єднанню інвесторів);
( Пункт 9 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1586-VII від 04.07.2014, № 629-VIII від 16.07.2015; в редакції Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
10) план врегулювання - рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку;
11) приймаючий банк - банк, що не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного, який бере участь у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом приймання від цього банку частини або всього майна (активів) та зобов’язань;
( Пункт 11 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1586-VII від 04.07.2014, № 629-VIII від 16.07.2015, в редакції Закону 590-IX від 13.05.2020 )
12) проблемний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність" і нормативно-правовими актами Національного банку України;
13) продаж банку - продаж інвестору всіх або частини акцій, які йому не належать, перехідного банку або неплатоспроможного банку;
( Пункт 13 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014, в редакції Закону 590-IX від 13.05.2020 )
14) реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - реєстр учасників Фонду) - реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб;
15) система гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність відносин, що регулюються цим Законом, суб’єктами яких є Фонд, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, банки та вкладники;
( Пункт 15-1 частини першої статті 2 виключено на підставі Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
15-2) строк для досягнення цільового показника Фонду - строк, протягом якого розмір відкоригованого капіталу має досягти розміру, не меншого за розмір цільового фонду, з урахуванням встановленого значення цільового показника Фонду;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 15-2 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
16) тимчасова адміністрація - процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому цим Законом;
17) уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку;
( Пункт 17 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
18) цільовий показник Фонду - необхідний рівень забезпеченості системи гарантування вкладів фізичних осіб для виконання Фондом своїх функцій та повноважень, достатній для покриття очікуваних майбутніх витрат Фонду з урахуванням можливості настання кризових явищ у майбутньому, по відношенню до суми гарантованих Фондом коштів вкладників банків-учасників у межах суми відшкодування на відповідний період;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
19) цільовий фонд - необхідна сума відкоригованого капіталу на певну дату, визначена як добуток суми гарантованих Фондом коштів вкладників банків-учасників у межах суми відшкодування на певну дату та цільового показника.
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
2. Терміни "адміністратор за випуском облігацій" та "особа, яка надає забезпечення" у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Терміни "істотна участь" та "пов’язана з банком особа" вживаються в значенні, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність".
Термін "кінцевий бенефіціарний власник" вживається в значенні, визначеному Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020; в редакції Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
Розділ II
ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ ТА ЙОГО КЕРІВНІ ОРГАНИ
Стаття 3. Правовий статус Фонду
1. Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом.
( Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
2. Фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є об’єктом права державної власності і перебуває у його господарському віданні. Фонд є суб’єктом управління майном, самостійно володіє, користується і розпоряджається належним майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії (у тому числі відчуження, передача в оренду, ліквідація), що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду.
( Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1586-VII від 04.07.2014, № 629-VIII від 16.07.2015 )
3. Фонд є економічно самостійною установою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України, у тому числі рахунки умовного зберігання (ескроу), а також рахунки в цінних паперах у депозитарних установах - банках України.
( Абзац перший частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015; в редакції Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
Фонд є установою, що не має на меті отримання прибутку.
4. Фонд має печатки із зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.
5. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України та законодавством України.
6. Місцезнаходження Фонду - місто Київ.
7. Органи державної влади та Національний банк України не мають права втручатися в діяльність Фонду щодо реалізації законодавчо закріплених за ним функцій і повноважень. Взаємодія Фонду з Національним банком України та органами державної влади здійснюється в межах, визначених цим Законом, іншими актами законодавства.
8. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.
9. Реорганізація та ліквідація Фонду здійснюються на підставі окремого закону. У разі реорганізації або ліквідації Фонду активи Фонду передаються одній або кільком неприбутковим організаціям, до повноважень яких належить гарантування вкладів фізичних осіб, або зараховуються до доходу державного бюджету у разі припинення Фонду як юридичної особи.
( Частина дев'ята статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018 )
Стаття 4. Функції Фонду
1. Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та здійснення ліквідації банків.
( Частина перша статті 4 в редакції Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
2. На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює такі функції:
1) веде реєстр учасників Фонду;
2) акумулює кошти, отримані з джерел, визначених статтею 19 цього Закону, здійснює контроль за повнотою і своєчасністю перерахування зборів кожним учасником Фонду;
3) інвестує кошти Фонду в державні цінні папери України та облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України;
( Пункт 3 частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
3-1) здійснює емісію корпоративних облігацій у порядку та за напрямами залучення коштів, визначеними цим Законом, і видачу векселів у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
( Частину другу статті 4 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
4) здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами у строки, визначені цим Законом;
( Пункт 4 частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
5) здійснює регулювання участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб;
6) бере участь в інспекційних перевірках проблемних банків за пропозицією Національного банку України;
7) застосовує до банків та їх керівників відповідно фінансові санкції і накладає адміністративні штрафи;
8) здійснює заходи щодо:
підготовки до запровадження процедури виведення банку з ринку, у тому числі організаційні заходи щодо проведення відкритого конкурсу та визначення найменш витратного способу виведення банку з ринку;
проведення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі шляхом виконання плану врегулювання, здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку;
( Пункт 8 частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015; в редакції Закону 590-IX від 13.05.2020 )
9) здійснює перевірки банків відповідно до цього Закону;
( Пункт 9 частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
10) надає фінансову підтримку банку відповідно до цього Закону;
( Пункт 10 частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
11) здійснює аналіз фінансового стану банків з метою виявлення ризиків у їхній діяльності та прогнозування потенційних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам;
( Пункт 11 частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )( Пункт 12 частини другої статті 4 виключено на підставі Закону 590-IX від 13.05.2020 )
12-1) звертається з відповідними запитами до клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку в порядку, встановленому Фондом;
( Частину другу статті 4 доповнено пунктом 12-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
13) здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової грамотності населення відповідно до цього Закону;
( Частину другу статті 4 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
14) вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками Фонду.
( Частину другу статті 4 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
3. Фонд здійснює інші функції в межах своїх повноважень, визначених цим Законом, іншими актами законодавства.
Стаття 5. Підзвітність Фонду
1. Фонд підзвітний Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Національному банку України.
( Абзац перший частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
Підзвітність Фонду означає:
1) делегування та відкликання Кабінетом Міністрів України свого представника в адміністративну раду Фонду;
2) делегування та відкликання Національним банком України своїх представників в адміністративну раду Фонду;
3) делегування та відкликання Верховною Радою України свого представника в адміністративну раду Фонду.
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
Фонд до 1 липня наступного за звітним року подає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України річний звіт разом з аудиторським висновком.
( Абзац шостий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
Стаття 6. Нормативно-правові акти Фонду
1. У межах своїх функцій та повноважень Фонд здійснює нормативне регулювання системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.
2. Фонд приймає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов’язковими до виконання банками, юридичними та фізичними особами.
3. Фонд видає нормативно-правові акти у формі інструкцій, положень, правил.
4. Нормативно-правові акти Фонду, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
Нормативно-правові акти Фонду щодо особливостей функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та здійснення ліквідації банків в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений таким актом. Офіційним опублікуванням такого нормативно-правового акта Фонду вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" або перше розміщення на офіційному веб-сайті Фонду.
( Частина четверта статті 6 в редакції Закону № 2463-IX від 27.07.2022 )
Стаття 7. Звітність Фонду
1. Щорічно Фонд складає річний звіт, який включає звіт про діяльність Фонду за звітний рік та фінансову звітність.
2. Достовірність фінансової звітності Фонду підтверджується незалежним аудитором, який визначається адміністративною радою Фонду.
3. Фінансова звітність Фонду оприлюднюється в газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України" не пізніше 1 липня наступного за звітним року.
( Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
4. Річний звіт оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет не пізніше 1 липня наступного за звітним року.
Стаття 8. Склад та порядок формування адміністративної ради Фонду
1. Адміністративна рада Фонду складається з п’яти осіб - один представник Кабінету Міністрів України, два представники Національного банку України, один представник профільного комітету Верховної Ради України та директор - розпорядник Фонду (за посадою).
2. Адміністративну раду Фонду очолює голова, який щорічно обирається адміністративною радою Фонду з числа її членів. Головою адміністративної ради Фонду не може бути обраний директор - розпорядник Фонду.
3. Членом адміністративної ради Фонду може бути особа, яка є громадянином України, постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права, стаж роботи за фахом не менше п’яти років, бездоганну ділову репутацію і не має непогашених судимостей за вчинення корисливих кримінальних правопорушень. Член адміністративної ради Фонду не може бути керівником, учасником або пов’язаною особою банку.
( Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
4. Строк повноважень члена адміністративної ради Фонду, крім директора - розпорядника Фонду, становить чотири роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк.
5. У разі закінчення строку повноважень члена адміністративної ради Фонду відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу адміністративної ради Фонду нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена адміністративної ради Фонду.
6. Повноваження члена адміністративної ради Фонду можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена адміністративної ради Фонду також припиняються за ініціативою адміністративної ради Фонду у разі:
( Абзац перший частини шостої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5411-VI від 02.10.2012 )
1) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
3) припинення трудових відносин з органом, який його делегував;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
5) смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
( Пункт 5 частини шостої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5411-VI від 02.10.2012 )
6) втрати громадянства України;
( Частину шосту статті 8 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 5411-VI від 02.10.2012 )
7) відсутності без поважних причин на трьох і більше засіданнях адміністративної ради Фонду поспіль.
( Частину шосту статті 8 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 5411-VI від 02.10.2012 )
7. Орган, який делегував члена адміністративної ради Фонду, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу адміністративної ради Фонду нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
8. Повноваження директора - розпорядника Фонду як члена адміністративної ради Фонду припиняються у зв’язку із звільненням його з посади директора - розпорядника Фонду.
9. Члени адміністративної ради Фонду здійснюють свої функції на громадських засадах. Членам адміністративної ради Фонду відшкодовуються витрати, понесені у зв’язку з виконанням ними повноважень відповідно до цього Закону та регламенту адміністративної ради Фонду.
10. Питання організації діяльності адміністративної ради Фонду та порядок діловодства визначаються регламентом, який затверджується на її засіданні.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення адміністративної ради Фонду здійснюється Фондом за рахунок його кошторисних витрат.
Стаття 9. Повноваження адміністративної ради Фонду та голови адміністративної ради Фонду
1. Адміністративна рада Фонду здійснює такі повноваження:
1) затверджує регламент адміністративної ради Фонду;
2) затверджує кошторис витрат Фонду;
3) затверджує стратегію розвитку Фонду та річний план його діяльності;
4) затверджує засади інвестиційної політики Фонду та щорічний інвестиційний план Фонду;
5) призначає на посаду та звільняє з посади директора - розпорядника Фонду;
6) затверджує персональний склад виконавчої дирекції Фонду за поданням директора - розпорядника Фонду;
6-1) погоджує рішення виконавчої дирекції про емісію корпоративних облігацій або видачу векселів Фонду та напрями використання коштів, залучених від їх емісії (видачі);
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015; в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
6-2) погоджує звіт виконавчої дирекції Фонду про обґрунтування вибору найменш витратного для Фонду способу виведення з ринку банку, що віднесений до категорії неплатоспроможних, та стан виконання плану врегулювання за попередній квартал до кінця першого місяця, що настає за звітним кварталом;
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 6-2 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
6-3) погоджує звіт виконавчої дирекції Фонду про стан реалізації активів (майна) банків, щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію за попередній квартал до кінця першого місяця, що настає за звітним кварталом;
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 6-3 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
7) погоджує рішення виконавчої дирекції про участь Фонду в міжнародних організаціях у сфері гарантування (страхування) депозитів;
8) затверджує рішення виконавчої дирекції Фонду про встановлення спеціального збору до Фонду або диференційованих зборів до Фонду залежно від ризиків банків;
9) затверджує рішення виконавчої дирекції Фонду про залучення внеску держави на безповоротній основі;
( Пункт 9 частини першої статті 9 в редакції Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
10) щорічно визначає аудитора для проведення аудиторської перевірки Фонду;
11) затверджує річний звіт Фонду;
12) приймає рішення про проведення позачергової аудиторської перевірки Фонду і визначає аудитора для її проведення;
13) затверджує положення про службу внутрішнього аудиту Фонду, погоджує призначення та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту;
( Пункт 13 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
14) затверджує вимоги до розкриття інформації про діяльність Фонду;
15) затверджує порядок та умови оплати праці членів виконавчої дирекції Фонду;
16) затверджує перелік посад працівників Фонду, на які поширюються вимоги частини другої статті 16 цього Закону;
( Пункт 16 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
16-1) затверджує порядок відбору членів виконавчої дирекції Фонду та уповноважених осіб Фонду;
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
17) приймає рішення про:
збільшення граничного розміру відшкодування коштів за вкладами;
встановлення тимчасового граничного розміру відшкодування коштів за вкладами відповідно до абзаців другого - четвертого частини першої статті 26 цього Закону;
( Пункт 17 частини першої статті 9 в редакції Законів № 5411-VI від 02.10.2012, № 2180-IX від 01.04.2022 )
18) затверджує рішення виконавчої дирекції Фонду про встановлення розміру базової річної ставки регулярного збору, більшого за встановлений частиною першою статті 22 цього Закону;
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
19) затверджує рішення виконавчої дирекції Фонду про встановлення значення цільового показника Фонду та строку для його досягнення з урахуванням рекомендацій Ради з фінансової стабільності.
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
2. Голова адміністративної ради Фонду здійснює такі повноваження:
1) організовує засідання адміністративної ради Фонду та головує на них;
2) підписує протоколи засідань адміністративної ради Фонду;
3) розподіляє обов’язки між членами адміністративної ради Фонду;
4) здійснює інші повноваження і функції відповідно до регламенту адміністративної ради Фонду.
Стаття 10. Порядок роботи адміністративної ради Фонду
1. Порядок роботи адміністративної ради Фонду визначається її регламентом.
2. Адміністративна рада Фонду проводить чергові засідання не рідше одного разу на квартал.
3. Адміністративна рада Фонду може проводити позачергові засідання за ініціативою її голови або на вимогу не менше ніж трьох її членів чи на вимогу виконавчої дирекції Фонду.
4. Рішення адміністративної ради Фонду приймаються на засіданнях простою більшістю голосів за умови участі в засіданні не менше ніж чотирьох її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови адміністративної ради є вирішальним.
5. Рішення адміністративної ради Фонду можуть прийматися шляхом опитування її членів відповідно до регламенту адміністративної ради Фонду.
6. У разі розгляду адміністративною радою Фонду питання призначення, звільнення з посади директора - розпорядника Фонду директор - розпорядник Фонду участі в голосуванні не бере.
Стаття 11. Виконавча дирекція Фонду
1. Виконавча дирекція Фонду здійснює управління поточною діяльністю Фонду.
2. Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор - розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою.
( Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
3. Членами виконавчої дирекції Фонду можуть бути громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права, стаж роботи за фахом не менше ніж п’ять років, бездоганну ділову репутацію, не мають непогашених судимостей за вчинення корисливих кримінальних правопорушень та працюють у Фонді на постійній основі. Член виконавчої дирекції Фонду не може бути керівником, учасником або пов’язаною особою банку чи будь-якої іншої юридичної особи, з якою Фонд або банк, що виводиться Фондом з ринку, має договірні відносини.
( Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 629-VIII від 16.07.2015, № 720-IX від 17.06.2020 )
4. Директор - розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора - розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.
5. Рішення виконавчої дирекції Фонду приймаються на засіданнях простою більшістю голосів за умови участі в засіданні не менше ніж чотирьох членів виконавчої дирекції. У разі рівного розподілу голосів голос директора - розпорядника Фонду є вирішальним.
6. Порядок організації роботи та проведення засідань виконавчої дирекції Фонду визначається її регламентом.
Стаття 12. Повноваження виконавчої дирекції Фонду
1. Виконавча дирекція Фонду має такі повноваження у сфері забезпечення діяльності Фонду:
1) приймає рішення про виключення банку з числа учасників Фонду;
2) складає проект кошторису витрат Фонду та подає його на затвердження адміністративній раді Фонду;
3) подає на затвердження адміністративній раді Фонду річний звіт Фонду;
4) скликає позачергові засідання адміністративної ради Фонду;
5) щорічно подає на розгляд адміністративної ради Фонду пропозиції щодо визначення аудитора для проведення аудиторської перевірки Фонду;
6) визначає структуру Фонду, затверджує положення про його структурні підрозділи;
7) затверджує штатний розпис Фонду, умови та форми оплати праці працівників Фонду, крім членів виконавчої дирекції Фонду;
8) приймає рішення про участь Фонду у міжнародних організаціях у сфері гарантування (страхування) депозитів з подальшим погодженням цього рішення адміністративною радою Фонду;
9) приймає рішення про матеріально-технічне та кадрове забезпечення діяльності Фонду в межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду;
9-1) приймає рішення про задоволення кредиторських вимог Фонду за рахунок майна (активів) банку, крім майна (активів), переданого (переданих) банком у забезпечення виконання своїх зобов’язань;
( Частину першу статті 12 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 1588-IX від 30.06.2021 )
10) приймає нормативно-правові акти Фонду;
11) затверджує регламент виконавчої дирекції Фонду;
12) подає на затвердження адміністративній раді Фонду положення про службу внутрішнього аудиту та на погодження пропозиції щодо призначення (звільнення) керівника служби внутрішнього аудиту;
( Пункт 12 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
13) приймає рішення щодо майна, що перебуває у сфері управління Фонду (у тому числі щодо відчуження, оренди, ліквідації);
( Частину першу статті 12 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
14) приймає рішення про залучення кредитів від небанківських фінансових установ та іноземного кредитора з подальшим затвердженням цього рішення адміністративною радою Фонду.
( Частину першу статті 12 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
2. Виконавча дирекція Фонду має такі повноваження щодо джерел формування коштів Фонду:
1) приймає рішення про встановлення спеціального збору до Фонду або диференційованих зборів до Фонду залежно від ризиків банків;
1-1) приймає рішення про емісію корпоративних облігацій, видачу векселів та подає його на затвердження адміністративній раді Фонду. Така емісія, видача може бути здійснена виключно з метою залучення коштів Фондом або у випадках, визначених цим Законом;
( Частину другу статті 12 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
2) приймає рішення про необхідність залучення кредитів Кабінету Міністрів України, Національного банку України та/або внеску держави на безповоротній основі;
( Пункт 2 частини другої статті 12 в редакції Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
3) подає на затвердження адміністративній раді Фонду інвестиційний план Фонду;
4) приймає рішення про інвестування коштів Фонду відповідно до інвестиційного плану;
5) приймає рішення про нарахування та стягнення пені за несвоєчасне перерахування банком зборів до Фонду;
6) приймає рішення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду у випадках, визначених цим Законом;
( Частину другу статті 12 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
7) приймає рішення про встановлення розміру базової річної ставки регулярного збору до Фонду, більшого за встановлений частиною першою статті 22 цього Закону;
( Частину другу статті 12 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
8) приймає рішення про встановлення значення цільового показника Фонду та строку для його досягнення;
( Частину другу статті 12 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
9) приймає рішення про здійснення перерахувань до Державного бюджету України відповідно до цього Закону,
( Частину другу статті 12 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
10) приймає рішення про збільшення на відповідний період розміру базової річної ставки регулярного збору до Фонду у разі надання Радою з фінансової стабільності рекомендацій відповідно до частини третьої статті 19 цього Закону.
( Частину другу статті 12 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
3. Виконавча дирекція Фонду має такі повноваження у сфері забезпечення відшкодування коштів за вкладами:
1) визначає порядок ведення реєстру учасників Фонду;
2) визначає порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Фонду;
( Пункт 2 частини третьої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
3) визначає порядок ведення банками бази даних про вкладників та ведення Фондом відповідної узагальненої бази даних;