• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану

Верховна Рада України  | Закон від 06.10.2022 № 2643-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.10.2022
 • Номер: 2643-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.10.2022
 • Номер: 2643-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Верховна Рада України постановляє:
I. Підрозділ 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 65 такого змісту:
"65. Установити, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, звільняється від оподаткування дохід (прибуток), який виникає у банку внаслідок припинення його зобов’язань відповідно до пункту 23 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. На період дії цього Закону положення інших законодавчих актів, що регулюють діяльність акціонерних товариств та банків, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
У разі суперечності між нормами цього Закону та нормами інших законодавчих актів норми цього Закону мають перевагу.
3. Внести зміни до таких законів України:
1) розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами) доповнити пунктом 23 такого змісту:
"23. Протягом дії в Україні воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, виведення з ринку системно важливого банку за участю держави здійснюється у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 цього Закону, з урахуванням особливостей, установлених цим пунктом.
Держава в особі Міністерства фінансів України має право брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку, щодо якого Національним банком України прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних з підстав, визначених частиною другою статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - неплатоспроможний системно важливий банк), що настали під час здійсненої Російською Федерацією збройної агресії проти України.
Національний банк України у день прийняття рішення про віднесення системно важливого банку до категорії неплатоспроможних:
повідомляє про це рішення банк, учасників банку та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) для вжиття ним заходів, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
надсилає Кабінету Міністрів України разом з копією рішення про віднесення системно важливого банку до категорії неплатоспроможних пропозицію про участь держави у виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку з наданням копії такої пропозиції Фонду.
Кабінет Міністрів України розглядає відповідну пропозицію Національного банку України та не пізніше наступного дня після її отримання приймає рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку або про відмову від такої участі. Кабінет Міністрів України повідомляє про прийняте рішення Національний банк України та Фонд у день його прийняття.
У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про відмову від участі держави у виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку Фонд вживає передбачені цим Законом заходи щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку без участі держави.
Фонд у разі отримання рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку:
не здійснює зміну розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, деномінацію акцій такого банку, у тому числі не проводиться обмін грошових зобов’язань банку на акції додаткової емісії;
не формує резерви банку на покриття збитків за активними банківськими операціями та не визначає кредитний ризик за всіма активними банківськими операціями;
не залучає міжнародно визнану аудиторську фірму для надання аудиторського звіту, у тому числі висновків щодо фінансового стану банку, визначення розміру регулятивного капіталу банку та потреби у його додатковій капіталізації.
Кабінет Міністрів України приймає рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку на підставі пропозиції Національного банку України, в якій, зокрема, зазначаються:
розмір корпоративних прав (кількість акцій) або розмір частки у статутному капіталі, що не належить державі, та кількість акцій, що мають бути придбані державою, з переліком акціонерів, акції яких мають бути продані державі, та із зазначенням реквізитів депозитарних установ, в яких на рахунках у цінних паперах акціонерів обліковуються ці акції;
перелік осіб, зобов’язання перед якими мають бути припинені банком відповідно до цього пункту.
Кабінет Міністрів України у день прийняття рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку:
а) надсилає копію прийнятого рішення Фонду;
б) повідомляє про це рішення Національний банк України, банк, щодо якого прийнято рішення, та його акціонерів у спосіб, передбачений підпунктом "г" цього пункту;
в) надсилає Центральному депозитарію цінних паперів засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади копію прийнятого рішення та інформацію про депозитарну установу (найменування, код за ЄДРПОУ), в якій відкритий рахунок у цінних паперах держави, на який мають бути зараховані/переказані права на акції банку;
г) оприлюднює повний текст рішення з обґрунтуванням підстав його прийняття на своєму офіційному веб-сайті з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та надає для опублікування в газеті "Урядовий кур’єр" інформацію про оприлюднення повного тексту рішення. З дня оприлюднення повного тексту рішення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України банк, щодо якого прийнято рішення, акціонери, вкладники, інші кредитори та контрагенти цього банку вважаються повідомленими про прийняття Кабінетом Міністрів України такого рішення.
Фонд протягом процедури виведення неплатоспроможного системно важливого банку з ринку за участю держави призначає, за поданням Міністерства фінансів України, погодженим з Національним банком України, керівників банку, які приступають до виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації в банку.
Набуття державою права власності на акції неплатоспроможного системно важливого банку здійснюється на підставі укладеного відповідно до цього Закону договору купівлі-продажу акцій. Органом управління корпоративними правами за акціями такого банку, що належать державі, є Міністерство фінансів України. Фіксація переходу права власності на такі акції у депозитарній системі здійснюється у порядку, встановленому у цьому пункті.
У день укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного системно важливого банку Міністерство фінансів України надає Центральному депозитарію цінних паперів копію такого договору, а депозитарній установі, в якій відкритий рахунок у цінних паперах держави для обліку на ньому прав на цінні папери, за якими функції з управління виконує суб’єкт управління об’єктами державної власності - Міністерство фінансів України, копію такого договору, а також розпорядження про зарахування/переказ прав на акції такого банку на рахунок у цінних паперах держави відповідно до законодавства про депозитарну систему.
Центральний депозитарій цінних паперів у день отримання розпорядження депозитарної установи, на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції банку, забезпечує проведення необхідних депозитарних операцій з метою переказу таких акцій на рахунок у цінних паперах цієї депозитарної установи. Депозитарні установи проводять депозитарні операції у день отримання від Центрального депозитарію цінних паперів відповідного повідомлення/розпорядження.
Копія договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного системно важливого банку, отримана від Міністерства фінансів України, та розпорядження депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах отримувача цінних паперів, отримане засобами інформаційно-телекомунікаційної системи обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів, є підставою для проведення Центральним депозитарієм цінних паперів в системі депозитарного обліку безумовних депозитарних операцій, необхідних для переведення прав на акції банку з рахунків у цінних паперах їх власників на рахунок у цінних паперах держави. Відповідні депозитарні операції мають бути проведені Центральним депозитарієм цінних паперів у день отримання документів, що є підставою для їх проведення.
З дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку:
будь-які накладені раніше арешти, заборони, обтяження або обмеження на розпорядження на акції банку вважаються знятими, розпочаті раніше виконавчі провадження щодо акцій банку вважаються припиненими, необхідні для передачі права власності на акції державі погодження або дозволи вважаються отриманими/наданими, переказ таких акцій на користь держави здійснюється без збереження відповідних обмежень (обтяжень);
будь-які розпочаті і не завершені операції з емісії нових акцій банку вважаються припиненими та скасованими. Порядок дій учасників ринків капіталу з метою реалізації цього підпункту визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Вимоги до договору купівлі-продажу акцій, встановлені частиною п’ятою статті 41 цього Закону, не застосовуються. Договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного системно важливого банку може укладатися без участі та посередництва інвестиційної фірми. Фонд продає акції неплатоспроможного системно важливого банку у повному обсязі (частку, яка не належить державі) Міністерству фінансів України за 1 гривню. Кошти від продажу неплатоспроможного системно важливого банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду. Оплата вартості таких акцій може бути здійснена після їх зарахування на відкритий Міністерством фінансів України рахунок у цінних паперах.
Міністерство фінансів України протягом трьох робочих днів після набуття державою права власності на акції неплатоспроможного системно важливого банку приймає рішення про залучення за рахунок коштів банку міжнародно визнаної аудиторської фірми, яка відповідає визначеним Національним банком України критеріям, з метою проведення оцінки фінансово-господарської діяльності банку, визначення вартості активів і зобов’язань та вартості акцій банку, стану кредитного портфелю та сформованих резервів, переліку осіб, зобов’язання перед якими мають бути припинені банком, та правочинів (у тому числі договорів), що мають ознаки нікчемності, визначені частиною третьою статті 38 цього Закону (далі - звіт). Аудиторська фірма готує та надає звіт у тримісячний строк з дня набуття державою права власності на акції неплатоспроможного системно важливого банку, якщо інше не передбачено договором.
Аудиторська фірма складає звіт з урахуванням такого:
не застосовуються положення розділу I Закону України "Про акціонерні товариства" щодо визначення ринкової вартості майна та Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність". З метою проведення аналізу фінансово-господарського стану банку аудиторська фірма застосовує міжнародні стандарти фінансової звітності у частині, яка застосовується щодо банків;
до уваги береться інформація/дані, відомі станом на день проведення такої оцінки, включаючи інформацію/дані, отримані після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку;
вартість акцій визначається у розмірі суми, яку б покупець, який володіє усією необхідною інформацією та даними, сплатив би на дату укладення договору купівлі-продажу акцій банку з урахуванням майбутніх перспектив банку, враховуючи реальний фінансовий стан банку (у тому числі його регулятивний капітал, ліквідність та якість активів), бізнес-модель банку та його структуру, а також ринкові умови (у тому числі доступність ліквідності і вартість фінансування) та макроекономічну ситуацію;
вартість акцій визначається, ґрунтуючись на розсудливій та реалістичній оцінці відповідно до міжнародних стандартів оцінки з урахуванням особливостей функціонування банків (включаючи вимоги до регулятивного капіталу, дотримання яких необхідне для продовження діяльності банку).
Оцінка вартості акцій повинна базуватися на таких припущеннях:
на дату укладення договору купівлі-продажу акцій банк повинен негайно сплатити/повернути будь-яку фінансову підтримку, включаючи стабілізаційні кредити, рефінансування або інші кредити, надані Національним банком України як кредитором останньої інстанції, а фінансовий стан банку повинен оцінюватися з урахуванням фінансових втрат банку, які він зазнав би внаслідок здійснення таких платежів. У разі якщо для здійснення виплат банк був би вимушений продавати свої активи, а також за відсутності будь-яких інших ринкових індикаторів до вартості таких активів застосовуються коригуючі коефіцієнти для майна/гарантій, які є прийнятними для забезпечення виконання зобов’язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності, та порядок їх врахування, встановлений Національним банком України на день набуття державою права власності на акції неплатоспроможного системно важливого банку;
після дати укладення договору купівлі-продажу акцій жодна підтримка ліквідності (крім доступу до стандартних інструментів регулювання ліквідності Національного банку України), поповнення капіталу, гарантії, програми викупу активів чи інша форма державної підтримки не будуть надаватися державою, включаючи Національний банк України. У разі якщо така підтримка була надана, оцінка майбутніх перспектив та показників банку повинна здійснюватися, базуючись на припущенні, що така підтримка не надавалася.
З дня, наступного за днем набуття державою права власності на акції неплатоспроможного системно важливого банку:
1) припиняються зобов’язання банку перед особами, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
а) юридичні або фізичні особи, які були контролерами банку на день прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;
б) юридичні або фізичні особи, які мали істотну участь у банку на день прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;
в) інші, ніж зазначені у підпунктах "а" та "б" цього підпункту, пов’язані з банком особи, стосовно яких застосовано санкції згідно із законодавством інших держав (крім держави-агресора), резолюцій Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, рішень та регламентів Ради Європейського Союзу та/або санкції відповідно до Закону України "Про санкції" станом на день прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Інформація щодо зазначених у цьому пункті осіб, зобов’язання банку перед якими припиняються, надається Національним банком України у пропозиції про участь держави у виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку. З цією метою будь-які накладені раніше, в тому числі за рішенням суду, арешти, заборони, обтяження або обмеження на розпорядження відповідними активами, зобов’язання неплатоспроможного системно важливого банку стосовно яких припиняються, вважаються скасованими та знятими, розпочаті раніше виконавчі провадження щодо таких активів вважаються припиненими;
2) забороняється здійснення активних операцій банку з особами, які відповідають хоча б одному з критеріїв, зазначених у цьому пункті, а також з компаніями, в яких такі особи на день прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку прямо чи опосередковано здійснювали контроль у значенні, наведеному у Законі України "Про захист економічної конкуренції".
Банк наступного робочого дня після набуття державою права власності на акції неплатоспроможного системно важливого банку припиняє зобов’язання відповідно до цього Закону та визнає у своєму обліку дохід, який виникає в нього внаслідок припинення таких зобов’язань.
Банк протягом двох місяців з дня набуття державою права власності на акції неплатоспроможного системно важливого банку проводить додатковий аналіз кредиторів банку на відповідність критеріям для припинення зобов’язань перед ними відповідно до цього Закону з урахуванням структури власності кредиторів, визначення їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та припиняє ті зобов’язання перед особами, що відповідають таким критеріям. Якщо в результаті такого аналізу кредиторів банку не вдалося встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) таких кредиторів або встановлено, що джерела розміщених у банку коштів є непрозорими чи недостатніми, або кредитори не надали банку у строк, встановлений у запиті банку, достатньої інформації для проведення аналізу наведених даних, банк зобов’язаний здійснити блокування операцій за рахунками таких кредиторів та коштів за такими рахунками для визначення відповідності кредиторів умовам для припинення зобов’язань перед ними або розблокування коштів за такими рахунками відповідно до цього Закону і повідомити таких кредиторів про прийняті рішення.
Усі реєстраційні дії, пов’язані зі зміною права власності на акції неплатоспроможного системно важливого банку, здійснюються державним реєстратором за місцезнаходженням Міністерства фінансів України.
Норми статей 36, 39, 41 та 41-1 цього Закону застосовуються Фондом під час виведення неплатоспроможного системно важливого банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 цього Закону, за участю держави під час дії в Україні воєнного стану в частині, що не суперечить нормам цього пункту.
Банк після укладення договору купівлі-продажу акцій досліджує проведені банком операції на предмет збитковості і протиправності; правочини (договори), які були вчинені (укладені) протягом одного року до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, - на предмет нікчемності відповідно до підстав, встановлених частиною третьою статті 38 цього Закону; правочини (договори), вчинені (укладені) банком з пов’язаними особами та/або в інтересах пов’язаних осіб, та/або на їх користь протягом трьох років до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, - на предмет нікчемності відповідно до підстав, встановлених частиною третьою статті 38 цього Закону. У разі виявлення шкоди (збитків), завданої банку, такий банк звертається з вимогою про відшкодування шкоди (збитків), завданої банку, до:
пов’язаної з банком особи та/або іншої особи, рішеннями, діями (в тому числі вчиненими правочинами, операціями, укладеними договорами) та/або бездіяльністю якої завдано шкоди (збитків) банку;
та/або пов’язаної з банком особи, та/або іншої особи, яка внаслідок таких рішень, дій (в тому числі правочинів, операцій, договорів) або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду.
Такі особи, у разі якщо шкоду (збитки) було завдано внаслідок спільного прийняття рішення, вчинення спільної дії чи бездіяльності, несуть солідарну відповідальність.
З метою вжиття банком заходів зі стягнення шкоди керівники, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники банку, визначені відповідно до закону, зобов’язані надати банку у порядку, встановленому у відповідному запиті банку, інформацію про все належне їм майно (активи) та зобов’язання. У разі ненадання інформації вказаними особами банк звертається з такими вимогами до суду. Вимоги банку про надання інформації про все майно (активи) та зобов’язання забезпечуються накладенням арешту на все рухоме та нерухоме майно осіб, до яких вони заявлені, та/або забороною вчиняти певні дії у порядку забезпечення позову. Заходи забезпечення позову діють до моменту добровільного виконання вимог банку або виконання рішення суду про надання інформації про все майно (активи) та зобов’язання у встановленому законодавством порядку.
У разі невиконання вимог про відшкодування шкоди (збитків) такими особами банк звертається до суду про відшкодування шкоди (збитків). Вимоги банку про відшкодування шкоди (збитків) можуть забезпечуватися накладенням арешту на рухоме та нерухоме майно осіб, до яких вони заявлені, та/або шляхом застосування інших заходів забезпечення у порядку забезпечення позову.
Завдана шкода (збитки) відшкодовується у разі, якщо відповідні рішення, дії (враховуючи дії, що відповідають ознакам ризикової діяльності) або бездіяльність прийняті або вчинені з порушенням законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, та якщо шкода (збитки) виникла внаслідок:
1) вчинення правочинів (у тому числі договорів), які мають ознаки нікчемності, визначені частиною третьою статті 38 цього Закону;
2) недотримання відповідними особами обов’язку діяти в інтересах банку та його кредиторів, добросовісно і розумно та/або не перевищувати своїх повноважень;
3) порушення заборон та/або вимог, встановлених законодавством, у тому числі Законом України "Про банки і банківську діяльність", щодо угод із пов’язаними з банком особами або в інтересах пов’язаних з банком осіб, або на користь таких осіб;
4) купівлі цінних паперів (крім державних цінних паперів) та/або інших фінансових інструментів з порушенням вимог, встановлених Національним банком України;
5) надання банком власних активів (майна) в забезпечення (застава, порука, гарантія, притримання, право довірчої власності тощо) виконання зобов’язань третіх осіб перед їх кредитором у порядку, іншому, ніж здійснення операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", крім майна (активів), переданого (переданих) як забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком України або для забезпечення здійснення платежів та розрахунків за угодами, укладеними з платіжними системами або операторами таких систем;
6) незабезпечення банком контролю за цільовим використанням позичальниками кредитних коштів;
7) зміни графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісійних винагород, черговості платежів) за кредитним договором та договором забезпечення, які були здійснені з порушенням вимог законодавства;
8) необґрунтованого зменшення та/або звільнення боржника від сплати нарахованих за активними операціями процентів та інших винагород;
9) безпідставного припинення прийнятного забезпечення перед банком за правочином або його заміни на менш ліквідне забезпечення;
10) операцій, вчинених банком всупереч обмежень, встановлених Національним банком України, в тому числі з пов’язаними з банком особами.
Якщо підставами для пред’явлення банком вимог про відшкодування шкоди (збитків), зокрема, стали дії пов’язаних з банком осіб, направлені на приховування реального фінансового стану банку, у тому числі систематичне подання та/або оприлюднення недостовірної інформації або звітності щодо операцій, правочинів (договорів), що були вчинені (укладені) протягом одного року, а правочинів (договорів), вчинених (укладених) банком з пов’язаними особами та/або в інтересах пов’язаних осіб, та/або на їх користь, - протягом трьох років до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, вчинені пов’язаними з банком особами правочини, які мають ознаки нікчемності, визначені частиною третьою статті 38 цього Закону, та/або правочини, визнані недійсними у встановленому порядку, або якщо шкода (збитки) виникла внаслідок вчинення пов’язаними з банком особами вказаних у цьому пункті діянь, внаслідок яких банку заподіяно шкоду (збитки), ці підстави є достатніми для суду для прийняття рішення про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно осіб та/або заборону вчиняти певні дії особам, до яких банком заявлені вимоги, у межах суми пред’явлених вимог, якщо інші обставини не встановлені в судовому порядку.
У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви банк повинен пред’явити позов протягом 30 робочих днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.
Право на звернення до судів належної юрисдикції (в тому числі іноземних судів) з позовом про відшкодування шкоди (збитків), заподіяної банку, виникає у банку з моменту виявлення рішень, дій чи бездіяльності, якими завдано шкоди (збитків) банку, виявлення осіб, які брали участь у прийнятті таких рішень, вчиненні дій чи бездіяльності та/або отримали від них майнову вигоду, а також встановлення розміру заподіяної шкоди (збитків)";
2) розділ XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX доповнити пунктом 15-2 такого змісту:
"15-2. Протягом дії в Україні воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, положення статті 36 цього Закону застосовуються з урахуванням особливостей, установлених цим пунктом.
Правочини щодо фінансових інструментів, вчинені за участю, від імені та/або на користь осіб, до яких застосовано санкції відповідно до законодавства інших держав (крім держави-агресора), резолюцій Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, рішень та регламентів Ради Європейського Союзу та/або санкції відповідно до Закону України "Про санкції", а також правочини щодо цінних паперів, емітентами яких є такі особи, є нікчемними, крім випадків вчинення таких правочинів за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час виведення неплатоспроможного банку з ринку.
Договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку може укладатися без участі та посередництва інвестиційної фірми у випадках, встановлених законом";
3) абзац перший пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" від 1 квітня 2022 року № 2180-IX доповнити словами "та резидентів у значенні, наведеному у Законі України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".
4. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
5. Рекомендувати Національному банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
6 жовтня 2022 року
№ 2643-IX