• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи

Верховна Рада України  | Закон від 04.07.2014 № 1586-VII
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 33, ст.1162)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89 № 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542 № 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 30, ст.239 № 1909-IX від 18.11.2021 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У абзаці другому частини першої статті 166-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "п’ятдесяти до ста" замінити словами "ста до тисячі".
2. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
1) пункт 2 частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
"2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на умовах, визначених нормативно-правовими актами Національного банку";
2) частину четверту статті 56 викласти в такій редакції:
"Нормативно-правові акти Національного банку набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням нормативно-правового акта Національного банку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" або перше розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України";
3) статтю 73 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Частини перша і друга цієї статті не поширюються на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, які виводяться Фондом з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
3. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
1) у статті 2 визначення терміна "системоутворюючий банк" замінити визначенням терміна "системно важливий банк" такого змісту:
"системно важливий банк - банк, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, діяльність якого впливає на стабільність банківської системи";
2) у статті 4:
а) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Національний банк України визначає системно важливі банки відповідно до таких критеріїв: розміру банку, ступеня фінансових взаємозв’язків, напрямів діяльності".
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
б) друге речення частини шостої після слів "нагляду за" доповнити словами "системно важливим банком", а слова "його діяльності" замінити словами "діяльності таких банків";
3) у статті 30:
а) у пункті 4 частини другої слово "рахунок" замінити словом "рахунки";
б) у частині четвертій слово "додаткового" замінити словом "регулятивного";
4) у частині першій статті 31 цифри "120" замінити цифрами "500";
5) у статті 32:
а) назву після слова "формування" доповнити словами "та збільшення";
б) доповнити частинами сьомою - дев’ятою такого змісту:
"У разі зменшення загального обсягу вкладів (депозитів) у банківській системі на п’ять і більше відсотків у строк до шести календарних місяців за рішенням Національного банку України запроваджується (скасовується) спрощена процедура реєстрації випуску акцій, погодження Національним банком України змін до статуту банку, державної реєстрації змін до статуту банку. Відповідно до спрощеної процедури:
дата подання рішення про капіталізацію банку та змін до статуту банку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається датою реєстрації випуску акцій;
дата подання змін до статуту банку на погодження Національному банку України та для реєстрації державному реєстратору вважається відповідно датою їх погодження Національним банком України та датою реєстрації державним реєстратором;
дата подання документів для реєстрації випуску акцій банку вважається датою реєстрації випуску акцій банку.
Дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційним індексом).
Антимонопольний комітет України у випадках, передбачених частиною сьомою цієї статті, надає висновок та/або дозвіл на концентрацію не пізніше п’яти робочих днів з дня подання банком відповідних документів";
6) у статті 35:
а) у частині четвертій слова "коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів та коефіцієнт" замінити словами "нормативу достатності основного капіталу, коефіцієнта співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів та коефіцієнта";
б) частину шосту доповнити словами "та/або нормативу достатності основного капіталу";
7) у частині першій статті 73:
а) абзац перший після слів "інших кредиторів банку" доповнити словами "застосування іноземними державами або міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи";
б) пункт 9 після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"банк та/або керівника банку за невиконання вимог куратора банку у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
власників істотної участі у банку за невиконання прийнятих на себе зобов’язань про надання необхідної фінансової допомоги банку в рамках вжиття заходів з метою приведення діяльності проблемного банку у відповідність із вимогами законодавства у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;
в) пункт 10 після слів "усунення порушення" доповнити словами "або скасування заходів впливу, передбачених цією статтею";
г) доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
"11-1) позбавлення генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій";
8) у частині першій статті 75:
а) пункти 1, 2 і 4 викласти в такій редакції:
"1) банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків:
щоденного розміру регулятивного капіталу нижче встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України мінімального розміру регулятивного капіталу - п’ять і більше разів та/або
значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу нижче встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України нормативного значення цього нормативу - два і більше разів;
2) банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора, строк якої настав п’ять і більше робочих днів тому, та/або встановлено факти невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані у строк з вини банку";
"4) банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків значення хоча б одного з нормативів ліквідності нижче мінімальних нормативних значень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України, що розраховуються:
за щоденними розрахунками - п’ять і більше разів;
щодекади - два і більше разів";
б) доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) обсяг негативно класифікованих активів банку (крім санаційного) становить 40 відсотків і більше загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України";
9) у статті 76:
а) частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) одноразове грубе або систематичне порушення банком законодавства у сфері готівкового обігу, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку";
б) у частині третій слова "віднесеним до категорії неплатоспроможних, та перехідним банком" замінити словами "у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється ліквідація";
в) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Банківський нагляд за перехідним банком, створеним відповідно до частини вісімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", здійснюється Національним банком України у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України".
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
г) частину п’яту викласти в такій редакції:
"Національний банк України поновлює банківський нагляд за банком у день отримання рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про припинення повноважень куратора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у зв’язку з приведенням діяльності банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності".
4. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2011 р., № 4, ст. 21; 2014 р., № 4, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 407-VII):
1) статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Використання векселів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб здійснюється відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
2) частину першу статті 4 після слів "банківських векселів" доповнити словами "фінансових векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
3) частину першу статті 4-1 замінити трьома частинами такого змісту:
"Стаття 4-1. До фінансових векселів належать:
фінансовий вексель Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
фінансовий банківський вексель;
фінансовий казначейський вексель.
Фінансовий вексель Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - цінний папір, що посвідчує безумовне зобов’язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя.
На фінансовий вексель Фонду гарантування вкладів фізичних осіб поширюються вимоги цього Закону, встановлені для фінансового банківського векселя".
У зв’язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами четвертою - восьмою.
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1909-IX від 18.11.2021 )
6. Частину другу статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79; 2012 р., № 37, ст. 445; 2013 р., № 33, ст. 439) доповнити абзацом такого змісту:
"актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань виведення неплатоспроможних банків з ринку, прогнозування потенційних витрат на реалізацію такого процесу, а також фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".
7. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
1) абзац другий частини другої статті 2 після слів "юридична особа" доповнити словами "у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";
2) пункт 2 частини п’ятої статті 3 доповнити підпунктом "є" такого змісту:
"є) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
3) доповнити статтею 8-2 такого змісту:
"Стаття 8-2. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
1. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб можуть бути:
довгострокові - понад п’ять років;
середньострокові - від одного до п’яти років;
короткострокові - до одного року.
2. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
Кошти, залучені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб від розміщення облігацій, використовуються виключно для фінансування напрямів, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
3. Умови розміщення та погашення облігацій встановлюються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до законодавства.
4. Порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням цих облігацій, встановлюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
5. Витрати на підготовку розміщення, а також на розміщення, погашення облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, виплату доходів здійснюються відповідно до умов розміщення облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за рахунок коштів Фонду.
6. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб можуть бути іменними або на пред’явника. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
7. Продаж облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюється в національній валюті.
8. Виплата доходів і погашення облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюються грошима або облігаціями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інших видів за згодою сторін.
9. Вимоги до емітентів та суми облігацій, які має право розміщувати емітент, встановлені статтею 8 цього Закону, не поширюються на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016 )
9. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564; 2013 р., № 42, ст. 587; 2014 р., № 12, ст. 178):
1) у частині першій статті 2:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону";
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, - кошти, розміщені фізичною особою на вклад:
що не відповідає умовам публічного договору;
на більш сприятливих договірних умовах за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями на встановлення таких індивідуальних умов договору";
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) недоступність вкладів - неможливість отримання вкладником під час виведення неплатоспроможного банку з ринку вкладу, включаючи відсотки за ним, протягом семи робочих днів з дня закінчення строку дії договору (або з дня запровадження тимчасової адміністрації, якщо договір закінчився до цієї дати) або з дня вимоги (за вкладами на вимогу, за поточними чи картковими рахунками), здійсненої протягом дії тимчасової адміністрації";
у пункті 9 слова "номінальним власником і управителем акцій" замінити словами "єдиним акціонером";
пункт 11 після слів "від неплатоспроможного банку" доповнити словами "частину або всі";
у пункті 13 слова "контрольного пакета акцій (паїв)" виключити;
доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
"15-1) спеціалізована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов’язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом";
2) частину другу статті 3 доповнити реченням такого змісту: "Фонд є суб’єктом управління майном, самостійно володіє, користується і розпоряджається належним майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду";
3) у частині другій статті 4:
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) здійснює випуск облігацій у порядку та за напрямами розміщення, визначеними цим Законом, і видачу фінансових векселів у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік";
у пункті 9 слова "щодо дотримання законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб" замінити словами "відповідно до цього Закону";
у пункті 10 слова "приймаючому банку" замінити словами "банку відповідно до цього Закону";
пункт 11 після слова "здійснює" доповнити словами "аналіз фінансового стану банків з метою виявлення ризиків у їхній діяльності та";
доповнити пунктами 12-14 такого змісту:
"12) надає цільову позику банку для виплат вкладникам банку відповідно до пункту 1 частини шостої статті 36 цього Закону, а також фінансування витрат для оплати роботи осіб відповідно до пункту 2 частини шостої статті 36, пунктів 7 і 8 частини другої статті 37 та частини четвертої статті 47 цього Закону, що здійснюються протягом дії тимчасової адміністрації;
13) здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової грамотності населення відповідно до цього Закону;
14) вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками Фонду";
4) у частині третій статті 7 слова "в газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" не пізніше" замінити словами "в газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України" не пізніше";
5) у частині першій статті 9:
доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) погоджує рішення виконавчої дирекції про випуск облігацій або видачу фінансових векселів Фонду та напрями їх розміщення";
у пункті 13 слова "призначає та звільняє керівника служби внутрішнього аудиту, заслуховує та затверджує звіти" замінити словами "погоджує призначення та звільнення керівника";
а) у частині першій:
у пункті 12 слова "пропозиції щодо кандидатури" замінити словами "на погодження пропозиції щодо призначення (звільнення)";
доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:
"13) приймає рішення щодо майна, що перебуває у сфері управління Фонду;
14) приймає рішення про залучення кредитів від небанківських фінансових установ та іноземного кредитора з подальшим затвердженням цього рішення адміністративною радою Фонду";
б) частину другу доповнити пунктами 1-1 і 6 такого змісту:
"1-1) приймає рішення про здійснення випуску облігацій (видачу фінансових векселів) та подає його на затвердження адміністративній раді Фонду. Такий випуск (видача) може бути здійснений виключно з метою залучення коштів Фондом або у випадках, визначених цим Законом";
"6) приймає рішення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду у випадках, визначених цим Законом";
в) частину третю доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) встановлює вимоги до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунка з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб";
г) у частині п’ятій:
доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1) приймає рішення про створення спеціалізованої установи";
у пункті 17 слово "оплату" замінити словами "надання цільової позики на покриття";
7) частину першу статті 15 після слів "з посади" доповнити словами "за погодженням з";
8) текст статті 16 викласти в такій редакції:
"1. Для цілей цього Закону працівниками Фонду вважаються особи, які займають посади, передбачені штатним розписом.
2. Працівникам Фонду за переліком посад, що затверджується адміністративною радою Фонду, забороняється:
1) бути керівником, учасником або пов’язаною особою банку (крім перехідного банку);
2) отримувати позики, у тому числі кредити від банків, крім позик від Фонду;
3) перебувати у трудових відносинах з банками;
4) займатися підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.
3. Працівники Фонду під час виконання покладених на Фонд функцій перебувають під захистом закону:
1) працівники Фонду не несуть відповідальність за будь-які дії або бездіяльність, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Позови, подані проти працівників Фонду, вважаються позовами, поданими проти Фонду;
2) образа працівника Фонду, опір його законним діям та/або вимогам, інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на працівника Фонду функцій, погроза вбивством, насильством та/або знищенням чи пошкодженням його майна, а також погроза щодо його близьких родичів у зв’язку з виконанням цією особою посадових обов’язків тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
Майнова відповідальність Фонду, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки його працівників, може бути застрахована Фондом.
Життя та здоров’я членів виконавчої дирекції Фонду та уповноважених осіб Фонду страхуються Фондом відповідно до законодавства, актів Фонду та договорів страхування.
Шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Фонду (його працівників), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки членів виконавчої дирекції Фонду та/або уповноважених осіб Фонду, відшкодовується Фондом згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення).
4. Працівникам Фонду забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом (у тому числі інформацію, що становить банківську таємницю), яка стала їм відомою у зв’язку з виконанням ними своїх посадових (службових) обов’язків, у тому числі після припинення трудових відносин з Фондом, крім випадків, установлених законом.
5. Положення пунктів 1 і 2 частини третьої та частини четвертої цієї статті поширюються на консультантів та/або аудиторів, інших осіб, залучених Фондом та/або уповноваженою особою Фонду відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Фонду до виконання функцій Фонду";
а) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Фонд інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування інформації на офіційному сайті Фонду, а також шляхом проведення прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні та в інший спосіб.
Із періодичністю, встановленою виконавчою дирекцією Фонду, Фонд проводить оцінювання рівня поінформованості громадськості".
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
б) у частині четвертій слова "в газетах "Урядовий кур’єр" та "Голос України" перелік" замінити словами "в газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України" перелік", а слова "зазначених газетах" - словами "одній із зазначених газет";
а) у частині першій:
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) кошти (у тому числі облігації внутрішньої державної позики), залучені Фондом шляхом випуску облігацій та/або видачі фінансових векселів Фонду";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) доходи від цільової позики, наданої банку для виконання зобов’язань банку, передбачених пунктом 1 частини шостої статті 36 цього Закону";
доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) доходи від цільової позики, наданої банку для оплати витрат, пов’язаних із здійсненням діяльності, передбаченої пунктом 2 частини шостої статті 36, пунктами 7 і 8 частини другої статті 37 та частиною четвертою статті 47 цього Закону";
пункт 11 після слів "технічна допомога" доповнити словами "у грошовій або не грошовій формі";
доповнити пунктами 11-1, 13 і 14 такого змісту:
"11-1) кредити, залучені від небанківських фінансових установ та іноземних кредиторів";
"13) доходи, отримані від надання позики на умовах субординованого боргу приймаючому банку;
14) гарантійні внески, перераховані учасниками відкритого конкурсу у випадках, передбачених цим Законом";
б) у частині третій слово "наступного" замінити словом "поточного";
11) у частині другій статті 20:
у пункті 2 слова та цифри "пунктом 17 частини п’ятої статті 12" замінити словами та цифрами "частиною восьмою статті 39";
доповнити пунктами 2-1, 7-10 такого змісту:
"2-1) погашення облігацій і виплати доходів за ними (сплати фінансових векселів), враховуючи витрати, пов’язані з їх випуском (видачею) та розміщенням";
"7) надання цільової позики банку для оплати витрат, пов’язаних із здійсненням діяльності банку, передбачених пунктом 2 частини шостої статті 36, пунктами 7 і 8 частини другої статті 37 та частиною четвертою статті 47 цього Закону;
8) формування статутного капіталу перехідного банку, спеціалізованої установи;
9) надання фінансової допомоги у випадках, визначених цим Законом;
10) повернення гарантійних внесків, перерахованих учасниками відкритого конкурсу у випадках, передбачених цим Законом";
12) частину третю статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду";
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Фонд має право прийняти рішення про встановлення спеціального збору до Фонду у разі настання умов, визначених частиною третьою статті 19 цього Закону, або з метою погашення залучених кредитів";
б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Учасник Фонду, визнаний на дату запровадження спеціального збору неплатоспроможним банком, та перехідний банк звільняються від сплати спеціального збору до Фонду";
14) статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Кредитування Фонду та внесення державою коштів на безповоротній основі
1. Фонд звертається до Національного банку України за отриманням кредиту у разі виникнення тимчасового дефіциту ліквідності. Національний банк України приймає рішення про надання або ненадання кредиту Фонду, у тому числі шляхом відкриття кредитної лінії, на умовах, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, не пізніше п’яти робочих днів з дати отримання звернення Фонду.
2. Фонд щорічно та щоквартально із щомісячним коригуванням проводить оцінку настання ризику істотного зменшення обсягу коштів Фонду відповідно до методики, визначеної Кабінетом Міністрів України, за якою визначається обсяг ризику недостатності коштів Фонду.
Під настанням ризику недостатності коштів Фонду розуміється прогноз настання протягом року хоча б однієї з таких обставин:
1) з початку року обсяг коштів Фонду, що можуть бути використані Фондом на цілі, передбачені пунктами 1 і 4 частини другої статті 20 цього Закону, зменшиться більше ніж на 70 відсотків;
2) обсяг коштів Фонду в майбутньому (прогнозному) періоді ставитиме менше 2,5 відсотка суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів, що мають надійти від учасників Фонду протягом поточного кварталу.
У разі наявності ризику недостатності коштів Фонду, за умови відсутності у законі про Державний бюджет України на поточний рік бюджетних призначень у необхідному Фонду розмірі, Фонд подає Міністерству фінансів України заявку на отримання кредиту (внеску на безповоротній основі) за рахунок державного бюджету із зазначенням його розміру.
Міністерство фінансів України в місячний строк з дня отримання заявки Фонду розробляє і подає до Верховної Ради України відповідний законопроект, що включає пропозиції Фонду.
3. Фонд звертається за отриманням кредиту або внеску на безповоротній основі за рахунок державного бюджету з метою забезпечення дотримання Фондом мінімального обсягу коштів, визначеного частиною третьою статті 19 цього Закону, та за умови вичерпання можливостей поповнення коштів Фонду за рахунок інших джерел, визначених частиною першою статті 19 цього Закону.
Кредит або внесок на безповоротній основі можуть бути надані у вигляді коштів або облігацій внутрішньої державної позики.
4. На підставі закону про Державний бюджет України на відповідний рік та за умови настання обставин, передбачених в абзаці другому цієї частини, Міністерство фінансів України протягом 14 робочих днів з дня отримання заявки Фонду забезпечує надання Фонду кредиту (внеску на безповоротній основі).
Обставинами, за яких Міністерство фінансів України надає Фонду кошти або передає чи обмінює на фінансові векселі Фонду облігації внутрішньої державної позики, є:
1) з початку року обсяг коштів Фонду використаний Фондом на цілі, передбачені пунктами 1 і 4 частини другої статті 20 цього Закону, зменшився більше ніж на 70 відсотків;
2) обсяг коштів Фонду становить 2,5 чи менше відсотків суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів, що мають надійти від учасників Фонду протягом поточного кварталу.
5. Порядок надання кредиту або внеску держави на безповоротній основі Фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України";
а) в абзаці першому частини першої:
у другому реченні слова "прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та" виключити;
п’яте речення виключити;
б) у частині четвертій:
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань";
доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) за вкладами у банківських металах";
в) у частині п’ятій слова "прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та" виключити;
а) у частині першій слово "прийняття" замінити словом "отримання";
б) у частині другій слово "прийняття" замінити словами "отримання Фондом";
в) у частині п’ятій слово "прийняття" замінити словами "отримання Фондом", а слова "у газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" та на своїй" - словами "у газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України" та на своїй";
г) у частині шостій слово "прийняття" замінити словами "отримання Фондом";
17) у частині третій статті 28 слова "в газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" та на своїй" замінити словами "в газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України" та на своїй";
18) у частині першій статті 29 слова "момент ухвалення рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та переведення банку до Фонду для здійснення тимчасової адміністрації" замінити словами "день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а також на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду";
а) у частині першій слова "аудиторські висновки, регулярну звітність щодо залучених ним вкладів та сплати зборів до Фонду" замінити словами "звіт аудитора, інші визначені Фондом форми звітності, документи та інформацію, необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом";
б) доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду";
а) у частині шостій слова "банків, віднесених Національним банком України до категорії проблемних" замінити словами "банків шляхом їх включення до складу інспекційної групи";
б) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"7. У разі віднесення банку до категорії проблемних Фонд має право здійснювати позапланову перевірку такого банку з інших питань діяльності, ніж передбачені у частині першій цієї статті, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду з метою збору інформації для підготовки проекту плану врегулювання проблемного банку у разі його віднесення до категорії неплатоспроможних".
У зв’язку з цим частини сьому та восьму вважати відповідно частинами восьмою та дев’ятою;
а) частини першу - третю викласти у такій редакції:
"1. У разі порушення банками законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб Фонд адекватно вчиненому порушенню застосовує до банків адміністративно-господарські санкції у вигляді письмового застереження або штрафу чи розпорядження про усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
2. При накладенні Фондом на банк адміністративно-господарської санкції у вигляді штрафу застосовуються такі розміри санкцій:
1) неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей банком Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається цим Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, -
тягне за собою накладення штрафу до 0,1 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;
2) порушення банком порядку ведення бази даних вкладників -
тягне за собою накладення штрафу до 0,1 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;
3) невиконання або несвоєчасне виконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення порушень -
тягне за собою накладення штрафу до 0,1 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.
Накладення Фондом на банк адміністративно-господарської санкції у вигляді штрафу не звільняє банк від обов’язку усунути порушення.
3. За порушення, визначені частиною другою цієї статті, Фондом може бути застосована адміністративно-господарська санкція у вигляді розпорядження про усунення порушень вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
б) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Нормативно-правовими актами Фонду встановлюються критерії істотності порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб для диференціації адміністративно-господарських санкцій та їх розмірів, передбачених у частинах другій і третій цієї статті".
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
в) у частині п’ятій:
в абзаці першому слова "частинами першою - третьою" замінити словами "частиною першою";
в абзаці другому слова "приймається постанова" замінити словами "направляється письмове застереження або приймається відповідна постанова чи розпорядження про усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
в абзаці сьомому слова та цифри "в 15-денний строк" замінити словами та цифрами "не пізніше 15-го робочого дня";
а) у частині другій слова "в газетах "Урядовий кур’єр" та "Голос України" замінити словами "в газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України";
б) у частині четвертій:
слово "системоутворюючих" замінити словами "системно важливих";
після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "За обґрунтованих підстав зазначені строки можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця";
а) в абзаці першому частини третьої слова "близьких родичів" замінити словами "дружини (чоловіка), батька, матері, дітей, рідних братів і сестер";
б) частину сьому викласти в такій редакції:
"7. За рахунок коштів Фонду підлягає страхуванню життя та здоров’я уповноваженої особи Фонду в її інтересах";
а) в абзаці другому частини першої слова "одного дня після призначення уповноваженої особи Фонду керівники" замінити словами і цифрами "15 днів, але не пізніше строків, встановлених уповноваженою особою Фонду, керівники", а після слів "трьох днів - передачу" доповнити словами "печаток і штампів";
б) у частині четвертій слово "операційну" замінити словом "господарську";
в) у частині п’ятій:
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а також зобов’язань перед кредиторами, у тому числі не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банку";
доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед кредиторами";
г) у частині шостій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, в національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до цієї статті";
доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) сплати регулярного збору до Фонду";
у пункті 2 слово "операційної" замінити словом "господарської";
доповнити пунктами 4-6 такого змісту:
"4) виплати аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров’я або смертю, тощо;
5) здійснення операцій з переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їхні рахунки, починаючи з наступного дня після запровадження процедури тимчасової адміністрації;
6) здійснення купівлі-продажу валюти фізичними та юридичними особами для погашення ними зобов’язань за кредитними договорами, виконання вимог, встановлених законодавством, для обов’язкового продажу валюти";
в абзаці дев’ятому цифри та слово "2 і 3" замінити цифрами "1-1-4";
абзац десятий доповнити реченням такого змісту: "Виплати за такими зобов’язаннями за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше першого місяця з дати запровадження у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації, а для системно важливих банків - не пізніше двох місяців";
ґ) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"7. Кошти, що надійшли протягом дії тимчасової адміністрації до неплатоспроможного банку, у разі неможливості встановити належного отримувача мають бути повернуті банку, що обслуговує платника, із зазначенням причини повернення у порядку, встановленому законодавством".
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
25) у частині другій статті 37:
а) пункти 4 і 7 викласти в такій редакції:
"4) повідомляти сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняти дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів";
"7) залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду. Такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством";
б) у пункті 9 слово "звільняти" замінити словами "приймати на роботу, звільняти з роботи";
26) текст статті 38 викласти в такій редакції:
"1. Уповноважена особа Фонду зобов’язана забезпечити збереження активів та документації банку.
2. Протягом дії тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов’язана забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.
3. Правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з таких підстав:
1) банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов’язання без встановлення обов’язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог;
2) банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов’язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим;
3) банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов’язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору;
4) банк оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів банку перевищувала вартість майна;
5) банк прийняв на себе зобов’язання (застава, порука, гарантія, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";
6) банк уклав кредитні договори, умови яких передбачають надання клієнтам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;
7) банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;
8) банк уклав правочин (у тому числі договір) з пов’язаною особою банку, якщо такий правочин не відповідає вимогам законодавства України.
4. Уповноважена особа Фонду:
1) протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів;
2) вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими договорами;
3) має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.
5. У разі отримання повідомлення уповноваженої особи Фонду про нікчемність правочину на підставах, передбачених частиною третьою цієї статті, кредитор зобов’язаний повернути банку майно (кошти), яке він отримав від такого банку, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.