• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку

Верховна Рада України  | Закон від 16.07.2015 № 629-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.07.2015
 • Номер: 629-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.07.2015
 • Номер: 629-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 43, ст.386)( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74 Законом № 2465-IX від 27.07.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) абзац перший частини першої статті 166-5 після слів "нормативно-правових актів Національного банку України" доповнити словами і цифрами "крім порушень, зазначених у статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
2) частину другу статті 234-3 доповнити словами "уповноважені правлінням Національного банку України керівники структурних підрозділів Національного банку України та їх заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку України з нагляду (оверсайту), контролю".
2. У статті 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
абзац п’ятий частини четвертої викласти в такій редакції:
"здійснювати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покладені на них згідно із законодавством повноваження";
доповнити після частини п’ятої двома новими частинами такого змісту:
"Не допускається забезпечення позову у справах, відповідачем у яких є неплатоспроможний банк або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб шляхом:
накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу;
заборони відповідачу вчиняти певні дії.
Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на які судом накладено арешт до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту".
У зв’язку з цим частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою.
3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
1) доповнити статтями 220-1 і 220-2 такого змісту:
"Стаття 220-1. Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності
1. Внесення керівником або іншою службовою особою банку до бази даних про вкладників завідомо неправдивих відомостей -
карається штрафом від восьмисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Внесення керівником або іншою службовою особою банку у звітність, яка подається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, завідомо неправдивих відомостей -
карається штрафом від восьмисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Умисне пошкодження або знищення керівником або іншою службовою особою банку бази даних про вкладників або вчинення дій, що унеможливлюють ідентифікацію вкладника за інформацією, наявною у базі даних про вкладників, або вчинення дій, наслідком яких є незаконне збільшення суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов’язаних з виведенням банку з ринку, або унеможливлюють початок здійснення виплат коштів вкладникам неплатоспроможного банку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", -
караються позбавленням волі на строк до чотирьох років з обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.
Стаття 220-2. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи
1. Внесення змін до документів або реєстрів бухгалтерського обліку або внесення у звітність фінансової установи завідомо неповних або недостовірних відомостей про угоди, зобов’язання, майно установи, у тому числі яке перебуває в довірчому управлінні, чи про фінансовий стан установи, чи підтвердження такої інформації, надання такої інформації Національному банку України, опублікування чи розкриття такої інформації в порядку, визначеному законодавством України, якщо ці дії вчинені з метою приховування ознак банкрутства чи стійкої фінансової неспроможності або підстав для обов’язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії або визнання її неплатоспроможною, -
караються штрафом від восьмисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років";
2) у частині першій статті 365-2:
абзац перший після слова "оцінювачем" доповнити словами "уповноваженою особою або службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
абзац другий викласти в такій редакції:
"карається обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років та зі спеціальною конфіскацією".
4. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
1) частину другу статті 80 доповнити словами "крім випадків, визначених законом";
2) частину другу статті 250 після слів "Податковим кодексом України" доповнити словами " Законом України "Про банки і банківську діяльність".
5. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
1) абзац перший частини другої статті 152 доповнити словами "(крім випадків, установлених законом)";
2) частину першу статті 577 доповнити словами "крім випадків, установлених законом";
3) частину першу статті 585 доповнити словами "крім випадків, установлених законом";
4) статтю 598 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Законом можуть бути встановлені випадки, коли припинення зобов’язань на певних підставах не допускається";
5) частину першу статті 602 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) за зобов’язаннями, стороною яких є неплатоспроможний банк, крім випадків, установлених законом".
6. У статті 152 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
перше речення частини четвертої доповнити словами "на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
доповнити частинами восьмою і дев’ятою такого змісту:
"8. Не допускається забезпечення позову шляхом заборони відповідачу вчиняти певні дії за позовами власників або кредиторів неплатоспроможного банку до такого банку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
9. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту".
7. У статті 173 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту".
8. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
1) статтю 7 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) здійснює попередню кваліфікацію осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, та складає перелік таких осіб";
2) у частині п’ятій статті 68 слова "про власників істотної участі у банках" замінити словами "про структуру власності у банках та склад банківських груп".
9. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
1) у статті 2 визначення терміна "банківська група" викласти в такій редакції:
"банківська група - група юридичних осіб:
які мають спільного контролера, що складається з материнського банку, його однієї чи кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, або
що складається з материнського банку, який є контролером, його однієї чи кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, або
які мають спільного контролера, що складається з двох або більше українських фінансових установ та/або компаній, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, їх українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, в якій банківська діяльність є переважною, або
що складається з небанківської фінансової установи або компанії, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, яка є контролером, її однієї або декількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, в якій банківська діяльність є переважною.
Банківська холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками банківської групи, належить до складу цієї банківської групи.
Компанія вважається такою, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, якщо частка доходу від реалізації фінансових послуг за результатами попереднього звітного року становить 50 і більше відсотків загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Переважна діяльність у групі є банківською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активів банків (банку) - учасників (учасника) банківської групи за останні чотири звітні квартали становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що належать до цієї групи, за зазначений період. Розрахунок переважної діяльності банківської групи здійснюється щороку станом на 1 січня.
Після того, як групу було визначено банківською на підставі переважної діяльності та частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів установ, що належать до цієї групи, зменшилася і становить від 40 до 50 відсотків, група продовжує вважатися банківською протягом трьох років з моменту такого зменшення";
2) частину п’яту статті 14 викласти в такій редакції:
"Інститути спільного інвестування можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку лише за умови, що такий інститут спільного інвестування є корпоративним венчурним фондом, більш як 75 відсотків акцій (інвестиційних сертифікатів) якого і більш як 75 відсотків акцій (часток) компанії з управління активами якого прямо та/або опосередковано належать одній особі або групі асоційованих осіб";
3) друге речення частини п’ятої статті 32 виключити;
4) статтю 48 доповнити новими частинами першою і другою такого змісту:
"Банкам забороняється здійснювати ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.
Перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку Національного банку України про провадження банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, визначається нормативно-правовим актом Національного банку України та оприлюднюється у встановленому законом порядку".
У зв’язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами третьою - п’ятою;
у другому реченні частини шостої слова і цифри "що використовується, як правило, одночасно із заходами впливу, встановленими статтею 73 цього Закону" виключити;
після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Куратор банку має право вимагати виключно в письмовій формі від керівників банку усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України, надання письмових пояснень з питань дотримання банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, виконання вимог та обмежень у діяльності банку, встановлених Національним банком України, а також щодо проведення банком будь-яких операцій.
Куратор банку має право отримувати згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України, від вкладників та інших кредиторів банку інформацію, необхідну для забезпечення контролю за станом виконання банком своїх зобов’язань".
У зв’язку з цим частини сьому - чотирнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою - шістнадцятою;
6) частину тринадцяту статті 69 викласти в такій редакції:
"Відповідальна особа банківської групи зобов’язана не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати аудиторський висновок та перевірену аудиторською фірмою річну консолідовану звітність банківської групи в складі та порядку, визначених Національним банком України з урахуванням вимог частини дев’ятої цієї статті";
у частині першій:
в абзаці першому слова "фінансуванню тероризму" замінити словами "фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
у пункті 9:
абзац другий виключити;
в абзаці четвертому слова "та/або керівника банку" виключити;
абзац шостий замінити чотирма абзацами такого змісту:
"особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням вимог статті 34 цього Закону щодо порядку набуття або збільшення істотної участі у банку в розмірі до 10 відсотків:
номінальної вартості придбаних акцій (паїв) банку, якщо особа набула або збільшила пряму істотну участь у банку;
номінальної вартості акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку, якщо особа набула або збільшила опосередковану істотну участь у банку.
Штраф за порушення порядку набуття або збільшення істотної участі у банку накладається на особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку, або на будь-яку з осіб у структурі власності банку, через яку така особа набула або збільшила істотну участь у банку";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником істотної участі у банку права голосу (тимчасова заборона права голосу)";
включити частину другу такого змісту:
"Тимчасова заборона права голосу застосовується шляхом заборони використання права голосу:
щодо власника прямої істотної участі у банку - належних власнику істотної участі акцій (паїв) банку, а за порушення порядку набуття або збільшення істотної участі у банку - придбаних власником істотної участі акцій (паїв) банку;
щодо власника опосередкованої істотної участі у банку - акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Тимчасова заборона права голосу може бути застосована додатково до інших заходів впливу, передбачених частиною першою цієї статті".
У зв’язку з цим частини третю - дев’яту вважати відповідно частинами четвертою - десятою;
частину четверту викласти в такій редакції:
"У разі застосування тимчасової заборони права голосу Національний банк України призначає довірену особу, якій передається право голосу щодо відповідних акцій (паїв) і право будь-яким чином брати участь в управлінні банком";
у частині сьомій слова "попереднього дозволу" замінити словом "рішення";
8) статтю 74 викласти в такій редакції:
"Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу
Порядок застосування заходів впливу, встановлених статтею 73 цього Закону, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
Розмір фінансових санкцій, що застосовуються до банків та інших юридичних осіб, нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, встановлюється законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Заходи впливу до банків, філій іноземних банків, фізичних осіб, встановлені статтею 73 цього Закону, можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
Заходи впливу до банків, філій іноземних банків за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття. У разі невиконання такого рішення воно передається Національним банком України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання";
9) частину четверту статті 75 замінити двома частинами такого змісту:
"Проблемному банку забороняється використовувати для розрахунків прямі кореспондентські рахунки в національній та іноземній валюті. Проведення розрахунків здійснюється виключно через консолідований кореспондентський рахунок у Національному банку України.
Ця норма не поширюється на операції щодо виконання зобов’язань у міжнародних та внутрішньодержавних платіжних системах і системах розрахунків та на операції з цінними паперами, що здійснюються згідно із законодавством".
У зв’язку з цим частини п’яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев’ятою;
10) у частині першій статті 76:
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством строк, після віднесення банку до категорії проблемних";
пункт 4 виключити;
доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:
"5) виявлення фактів здійснення банком після віднесення його до категорії проблемного операцій (крім нарахування відсотків за вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов’язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення зобов’язань перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов’язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб, та/або юридичними особами;
6) невиконання банком, віднесеним до категорії проблемного, розпорядження, рішення Національного банку України (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України протягом визначеного Національним банком України строку";
11) у пункті 3 частини другої статті 77 слова "що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку" замінити словами "та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
10. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2014 р., № 20-21, ст. 713, № 33, ст. 1162):
1) у частині першій статті 4 слова "фінансових векселів" замінити словом "векселів";
2) у статті 4-1:
абзац другий частини першої виключити;
частини другу і третю виключити.
11. Розділ VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2014 р., № 17, ст. 596; 2015 р., № 21, ст. 133) доповнити пунктом 2-2 такого змісту:
"2-2. Державний реєстратор вносить запис до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (щодо банків, процедура ліквідації яких з ініціативи Національного банку України розпочалася до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб") на підставі отриманої від Національного банку України копії рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.
Державний реєстратор передає органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України передбачене частиною шостою статті 39-1 цього Закону повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи для зняття юридичної особи з обліку щодо банків, зазначених в абзаці першому цього пункту, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Національного банку України копії рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури".
( Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2465-IX від 27.07.2022 )
13. Пункт 1 частини першої статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) викласти в такій редакції:
"1) договорів, укладених у порядку, встановленому законом, та актів прийому-передачі активів та/або зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому або перехідному банку, крім випадків, визначених законом".
14. У пункті 21 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; № 21, ст. 204; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "і Національний банк України" замінити словами "Національний банк України і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
15. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 2:
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) відкриті торги - спосіб продажу майна (активів), за якого переможцем (покупцем) стає учасник, що відповідає конкурсним умовам, запропонував за майно (активи) найвищу ціну та взяв на себе виконання конкурсних зобов’язань, а для об’єктів цивільних прав, обмежених в обороті, - також може мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та має відповідні ліцензії і дозволи";
у пункті 4 слова "(крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності)" замінити словами "(у тому числі фізична особа - підприємець)";
у пункті 5 слово "(паїв)" виключити;
пункт 5-1 викласти в такій редакції:
"5-1) консолідація активів - заходи, спрямовані на збір, групування, аналіз, облік, підготовку та продаж активів різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом";
доповнити пунктами 5-2-5-5, 6-1 і 6-2 такого змісту:
"5-2) консолідований продаж - відчуження майна (активів) різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом, шляхом централізації (об’єднання) Фондом окремих процедур продажу;
5-3) кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, - кошти, розміщені фізичною особою на вклад:
що не відповідає умовам публічного договору;
за договором, укладеним на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями щодо встановлення таких умов;
5-4) кредитор - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань;
5-5) крок аукціону - надбавка (дисконт), на яку в ході відкритих торгів здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота";
"6-1) лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні;
6-2) недостатність майна банку - перевищення розміру зобов’язань банку відповідно до реєстру акцептованих вимог кредиторів над оціночною вартістю ліквідаційної маси банку, за винятком майна банку, що є предметом застави та використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя";
пункт 7 виключити;
доповнити пунктами 7-1, 8-1 і 8-2 такого змісту:
"7-1) незалежна оцінка - оцінка вартості майна або акцій банку, що провадиться суб’єктом оціночної діяльності";
"8-1) об’єднання інвесторів - кілька юридичних та/або фізичних осіб, які виявили спільний намір, подали спільну конкурсну пропозицію і надали Фонду спільне письмове зобов’язання про придбання акцій одного і того самого неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;
8-2) передпродажна підготовка - заходи з підготовки до продажу банку або майна банку (кількох банків), які здійснює Фонд стосовно банку або майна банку (кількох банків) для підвищення їх інвестиційної привабливості та вартості";
пункт 9 доповнити словами "(об’єднанню інвесторів)";
пункт 11 доповнити словами "або всі зобов’язання, що гарантуються Фондом, з виплатою премії Фонду";
пункт 17 після слова "Законом" доповнити словами "та/або делегованих Фондом";
частину першу доповнити словами "і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом";
друге речення частини другої після слів "будь-які дії" доповнити словами "(у тому числі відчуження, передача в оренду, ліквідація)";
абзац перший частини третьої доповнити словами "а також рахунки в цінних паперах у депозитарних установах - державних банках";
3) у частині другій статті 4:
пункт 3-1 викласти в такій редакції:
"3-1) здійснює розміщення облігацій у порядку та за напрямами залучення коштів, визначеними цим Законом, і видачу векселів у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік";
пункт 8 після слова "відчуження" доповнити словами "всіх або частини";
доповнити пунктом 12-1 такого змісту:
"12-1) звертається з відповідними запитами до клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку в порядку, встановленому Фондом";
4) у частині першій статті 5:
абзац перший після слів "Фонд підзвітний" доповнити словами "Верховній Раді України";
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"3) делегування та відкликання Верховною Радою України свого представника в адміністративну раду Фонду".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
абзац шостий після слова "подає" доповнити словами "Верховній Раді України";
5) у частині першій статті 9:
у пункті 6-1 слова "випуск облігацій або видачу фінансових векселів" замінити словами "розміщення облігацій або видачу векселів";
доповнити пунктами 6-2 і 6-3 такого змісту:
"6-2) погоджує звіт виконавчої дирекції Фонду про обґрунтування вибору найменш витратного для Фонду способу виведення з ринку банку, що віднесений до категорії неплатоспроможних, та стан виконання плану врегулювання за попередній квартал до кінця першого місяця, що настає за звітним кварталом;
6-3) погоджує звіт виконавчої дирекції Фонду про стан реалізації активів (майна) банків, щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію за попередній квартал до кінця першого місяця, що настає за звітним кварталом";
у пункті 16 слова "визначає умови надання Фондом позик таким працівникам" виключити;
доповнити пунктом 16-1 такого змісту:
"16-1) затверджує порядок відбору членів виконавчої дирекції Фонду та уповноважених осіб Фонду";
у першому реченні частини другої слово "п’яти" замінити словом "семи";
частину третю доповнити словами "чи будь-якої іншої юридичної особи, з якою Фонд або банк, що виводиться Фондом з ринку, має договірні відносини";
пункт 13 частини першої доповнити словами "(у тому числі щодо відчуження, оренди, ліквідації)";
пункт 1-1 частини другої викласти в такій редакції:
"1-1) приймає рішення про розміщення облігацій, видачу векселів та подає його на затвердження адміністративній раді Фонду. Таке розміщення, видачу може бути здійснено виключно з метою залучення коштів Фондом або у випадках, визначених цим Законом";
частину третю доповнити пунктами 3-1 і 8 такого змісту:
"3-1) призначає працівників, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій, у тому числі збір інформації та копій документів, необхідних для підготовки проекту плану врегулювання, забезпечення проведення оцінки активів банку в порядку, встановленому Фондом (у тому числі заборгованості за кредитами перед банком, наявності та вартості забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, заборгованості за цінними паперами, що є у власності банку, вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю та наявності і вартості забезпечення виконання зобов’язань за такою заборгованістю тощо)";
"8) встановлює додаткові вимоги до порядку розкриття банками інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів";
у частині п’ятій:
у пункті 1 слова "тимчасової адміністрації" замінити словами "виведення неплатоспроможних банків з ринку";
доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) утворює колегіальні органи з питань консолідації та продажу активів різних банків та затверджує положення про них";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) делегує та відкликає всі або частину своїх повноважень колегіальним органам та/або уповноваженій особі (кільком уповноваженим особам) Фонду в обсягах, визначеним цим Законом";
пункт 6 виключити;
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) погоджує умови відчуження всіх або частини активів та всіх або частини зобов’язань із урахуванням черговості згідно із статтею 52 цього Закону приймаючому банку, всіх або частини зобов’язань з урахуванням черговості згідно із статтею 52 цього Закону з виплатою премії приймаючим банком, умови продажу неплатоспроможного банку інвестору або утворення перехідного банку, передачу йому всіх або частини активів та всіх або частини зобов’язань з урахуванням черговості згідно із статтею 52 цього Закону і його продажу інвестору";
у пункті 16 слова "недоступності вкладів" замінити словами "недостатності коштів", а після слів "за рахунок активів банку" доповнити словами та цифрами "із урахуванням черговості згідно із статтею 52 цього Закону";
8) пункт 2 частини другої статті 16 виключити;
9) статтю 17 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Учасник Фонду зобов’язаний вести базу даних про вкладників у порядку, визначеному Фондом, із забезпеченням можливості щоденного формування інформації про вкладників з урахуванням відомостей, відображених у базі даних, щодо відсотків за вкладами фізичних осіб (зменшених на суму податку)";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Фонд зобов’язаний один раз на рік, станом на 1 січня, розміщувати на своєму офіційному веб-сайті перелік учасників Фонду не пізніше одного місяця після настання відповідного строку. Фонд зобов’язаний додатково розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду, а також перелік учасників Фонду";
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Фонд зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати, що передбачена законодавством для оформлення документа та/або надання інформації, розміщувати на своєму офіційному веб-сайті та на веб-сайті неплатоспроможного банку таку інформацію щодо неплатоспроможного банку та банку, що знаходиться в стадії ліквідації:
1) річну фінансову звітність відповідно до вимог законодавства;
2) квартальну фінансову звітність відповідно до вимог законодавства;
3) результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначенням незалежного суб’єкта оціночної діяльності, способу оцінки та дати, на яку здійснена оцінка;
4) результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси;
5) рішення Фонду щодо затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна банку, затверджених виконавчою дирекцією Фонду, а також всі інші рішення Фонду стосовно неплатоспроможного банку;
6) кошторис витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;
7) про укладені договори між Фондом і третіми особами стосовно утримання і збереження активів банку, оцінки та реалізації майна банку, проведення аудиту, охорони майна та приміщень банку";
у частині першій:
пункт 4-1 викласти в такій редакції:
"4-1) кошти, залучені Фондом шляхом розміщення облігацій та/або видачі векселів Фонду";
пункт 9 доповнити словами "(у тому числі облігації внутрішньої державної позики)";
доповнити пунктом 15 такого змісту:
"15) кошти, одержані від управління майном Фонду (у тому числі від відчуження, оренди тощо)";
перше речення частини третьої після слів "обсяг коштів Фонду" доповнити словами "крім державних цінних паперів, які передбачається використати як засіб виконання зобов’язань за кредитом";
у частині другій:
пункт 2-1 викласти в такій редакції:
"2-1) погашення облігацій і виплата доходів за ними (сплата векселів), враховуючи витрати, пов’язані з їх розміщенням (видачею)";
доповнити пунктом 2-2 такого змісту:
"2-2) покриття витрат, пов’язаних із залученими Фондом кредитами";
пункт 4 після слова "приймаючому" доповнити словами "або перехідному";
пункт 5 виключити;
пункт 9 виключити;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. На майно, у тому числі кошти, Фонду не може бути накладений арешт, а також застосовані способи забезпечення позову";
13) у частині першій статті 21 слова "дня одержання" замінити словами "дати видачі";
в абзаці другому частини першої слова "прийняттю такого рішення" замінити словами "дню запровадження процедури ліквідації";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Перехідний банк, утворений відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 цього Закону, звільняється від сплати регулярного збору до Фонду.
У разі втрати банком, утвореним відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 цього Закону, статусу перехідного такий банк зобов’язаний сплачувати регулярний збір на загальних підставах, починаючи з дня втрати ним статусу перехідного банку";
15) частину першу статті 24 після слова "Банк" доповнити словами "(крім банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних)";
перше речення частини першої викласти в такій редакції:
"1. Фонд у разі виникнення тимчасового дефіциту ліквідності звертається до Національного банку України за отриманням кредиту та/або викупом державних цінних паперів";
в абзаці першому частини другої слова "щорічно та щоквартально із щомісячним коригуванням" замінити словом "щомісяця";
в абзаці другому частини четвертої слово "фінансові" виключити;
у частині першій:
друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку";
у абзаці другому слова "після ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку" замінити словами "у строк, встановлений цим Законом";
у частині четвертій:
пункти 4, 5 і 7 викласти в такій редакції:
"4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);
5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення)";
"7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку";
доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду";
після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
у частині сьомій слова "в день" замінити словами "у день подання документів для";
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку)";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню";
у частині третій:
слова "яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів" виключити;
друге речення виключити;
у частині п’ятій слова "шести днів" замінити словами і цифрами "трьох робочих днів (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 20 робочих днів)", а після слів "вкладників для здійснення виплат" доповнити словами "гарантованої суми відшкодування";
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує переліки вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-11 частини четвертої статті 26 цього Закону";
19) текст статті 28 викласти в такій редакції: