• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

Верховна Рада України  | Закон від 22.02.2000 № 1490-III | Документ не діє
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 150-VI від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 ) ( Додатково див. Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене Постановою КМ N 921 від 17.10.2008 )
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 20, ст.148 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.98 N 1047-IV від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.27 N 1158-IV від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 N 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181 N 2188-IV від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.110 N 2229-IV від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103 N 2377-IV від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198 N 2664-IV від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 31, ст.420 N 3205-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118 N 424-V від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67 N 1114-V від 01.06.2007, ВВР, 2007, N 28, ст.383 ) ( У тексті Закону слова "виконавець", "виконавці" у всіх відмінках замінено словами "учасник", "учасники" у відповідних відмінках згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 ) ( У тексті Закону слова "уповноважений орган", "відкриті торги", "Спеціальна контрольна комісія з питань державних закупівель при Рахунковій палаті" та "торги із зменшенням ціни (редукціон)" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Антимонопольний комітет України", "відкриті торги із зменшенням ціни", "Міжвідомча комісія з питань державних закупівель" та "редукціон" у відповідному відмінку, а слова "Міністерство аграрної політики України" в усіх відмінках виключено згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання.
( Абзац другий преамбули в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004; в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом, при цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який одночасно укладає з переможцем договір про закупівлю, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації;
( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005 )
підприємства - державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі - підприємства);
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України та законодавством України, а також підприємства, установи чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів, підприємства;
( Абзац статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом, при цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації;
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005 )
державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти Аграрного фонду, Державного та місцевих фондів енергозбереження, кошти установ чи організацій, створених в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, кошти підприємств, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг;
( Абзац статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подала тендерну пропозицію;
( Абзац статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 424-V від 01.12.2006 )
товари - продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості таких товарів;
( Абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, технічне переоснащення діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості таких робіт;
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
послуги - будь-яка закупівля, крім товарів та робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, а також консультаційні послуги, до яких належать послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій;
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
тендерна документація - документація, що готується замовником та передається учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі, визначеного замовником відповідно до цього Закону;
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
тендерний комітет - група спеціалістів замовника, призначена відповідальною за здійснення процедур закупівлі згідно з положеннями цього Закону;
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004; в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної документації;
альтернативна тендерна пропозиція - пропозиція, яка може бути подана учасником замовнику додатково у складі тендерної пропозиції, якщо це передбачено тендерною документацією і відрізняється від основної пропозиції, розробленої відповідно до умов, передбачених тендерною документацією;
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 2664-IV від 16.06.2005 )
акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки, та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником в установлений у тендерних документах строк подано письмове підтвердження учаснику у акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем процедури закупівлі;
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005 )
торги (тендер) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного учасника), встановленими цим Законом;
( Абзац статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Абзац сімнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
договір про закупівлю - письмова угода між замовником та учасником-переможцем процедури закупівлі, яка передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату;
( Абзац статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі, порука та інші види забезпечення за вибором замовника відповідно до закону;
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003; в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання ним вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі, порука та інші види забезпечення виконання договору за вибором замовника відповідно до закону;
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003; в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
( Абзац двадцять перший статті 1 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого в результаті оцінки визнана найкращою та акцептована;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником (за обсягом, номенклатурою чи місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку, в межах єдиної процедури закупівлі, учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Кількість тендерних пропозицій на кожну окрему частину предмета закупівлі не може бути меншою ніж три;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
електронні державні закупівлі - здійснення замовниками встановлених цим Законом процедур закупівель за допомогою інформаційної системи в мережі Інтернет в режимі on-line з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
генеральний замовник - орган державної влади, державна установа, організація чи підприємство, які визначені Кабінетом Міністрів України відповідальними за організацію і проведення процедур закупівлі на засадах міжвідомчої координації в інтересах замовників та виконують їх функції відповідно до цього Закону;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
закупівля на засадах міжвідомчої координації - здійснення закупівлі з використанням механізму взаємодії генерального замовника і замовників у порядку, встановленому цим Законом;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
кваліфікаційна документація - документація, що готується замовником та передається учасникам для підготовки ними кваліфікаційних пропозицій при проведенні попередньої кваліфікації учасників;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
строк дії тендерної (цінової) пропозиції - встановлений замовником у тендерній документації (запиті (оголошенні) щодо цінових пропозицій) строк, що діє до укладення договору про закупівлю, протягом якого учасник не має права змінювати свою тендерну (цінову) пропозицію (крім цінової зміни у випадках, передбачених цим Законом).
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 2. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі для товару (товарів), послуги (послуг) становить або перевищує 20 тисяч гривень, а для робіт - 50 тисяч гривень.
Дія цього Закону не поширюється на закупівлі товарів і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу.
2. Умови здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом та виключно у випадках, передбачених цим Законом.
Зміни до цього Закону повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує новому бюджетному року.
Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України здійснюється у порядку, затвердженому Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель за пропозицією Центральної виборчої комісії. Зазначений порядок затверджується не пізніш як на п'ятий день після початку виборчого процесу.
( Частину другу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1114-V від 01.06.2007 )
3. Процедури закупівлі, передбачені цим Законом, не застосовуються у випадках, якщо предметом закупівлі є:
централізоване водопостачання та водовідведення;
централізоване постачання теплової енергії;
поштові послуги, а також поштові марки та марковані конверти;
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;
телекомунікаційні послуги, в тому числі щодо трансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та Інтернет-послуг);
користування залізничними коліями;
товари, роботи чи послуги, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю;
послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;
послуги з транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу;
послуги з транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;
електрична енергія, її передача та розподіл;
послуги з управління повітряним рухом;
послуги з обслуговування та аварійного ремонту транспортних засобів, що надаються за межами України;
послуги з авіаперевезення офіційних державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій;
дорогоцінні метали та каміння, закупівля яких регулюється відповідними законами України;
продукція харчової промисловості, кормові культури, пальне та послуги для безпосереднього здійснення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, які проводяться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері культури, виключно на період проведення цих гастролей;
послуги з продовження строку оренди засобів зв'язку;
послуги банків з приймання комунальних платежів та обслуговування поточних рахунків;
послуги, закупівля яких проводиться державними банками при здійсненні ними банківських операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";
послуги з оформлення вантажних митних декларацій, які надаються Державною митною службою України;
послуги з видачі сертифікатів про походження товарів;
ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
послуги, закупівля яких здійснюється з метою забезпечення виконання державного бюджету в частині здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
товари і послуги, безпосередньо пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет;
природний газ, який використовується газотранспортними підприємствами для забезпечення технологічних та інших виробничих потреб цих підприємств;
товари, роботи і послуги, що закуповуються безпосередньо для планового ремонту ядерних реакторів у порядку, визначеному Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель.
4. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата розпорядником державних коштів товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом.
5. У разі якщо предметом закупівлі є продукція харчової промисловості, лікарські засоби і вироби медичного призначення, пальне, послуги з організації гарячого харчування, транспортні послуги, послуги з ремонту, а також сировина, матеріали, комплектуючі вироби, необхідні підприємствам для виробництва товарів, замовник на період проведення процедури закупівлі має право для поточних потреб здійснити закупівлю необхідного предмета закупівлі без застосування процедур закупівлі, передбачених цим Законом, на суму коштів, яка не перевищує 10 відсотків загальної очікуваної вартості предмета закупівлі, про що протягом трьох робочих днів повідомляє Антимонопольний комітет України, Міжвідомчу комісію з питань державних закупівель та Тендерну палату України.
Положення, передбачені абзацом першим цієї частини, не застосовуються при проведенні замовником наступної процедури закупівлі щодо такого самого предмета закупівлі.
6. Підприємства здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів на загальних засадах у порядку, визначеному цим Законом.
Склад тендерного комітету підприємства призначається керівником органу державної влади, що здійснює функції з управління майном підприємства чи через який (керівника якого) спрямовується (координується) діяльність центрального органу виконавчої влади, що здійснює ці функції.
Закупівля підприємствами товарів, робіт і послуг за рахунок інших державних коштів здійснюється з урахуванням таких особливостей:
1) підприємства для закупівлі товарів, робіт і послуг застосовують цей Закон у разі, якщо вартість предмета закупівлі для товару (товарів), послуги (послуг) становить або перевищує 50 тисяч гривень, а для робіт - 400 тисяч гривень;
2) підприємства можуть здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 100 тисяч гривень у разі закупівлі товарів і послуг та 500 тисяч гривень у разі закупівлі робіт;
3) підприємства можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, наслідків аварій на виробництві, транспорті та об'єктах атомної енергетики без застосування процедур закупівлі, передбачених цим Законом, у порядку, визначеному Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель;
4) на підприємства не поширюються норми цього Закону щодо затвердження та оприлюднення річного плану закупівель;
5) підприємства мають право у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону, отримати відповідний висновок на перелік продукції (товарів, робіт, послуг) на рік або на інший період, закупівлю якої планується здійснити шляхом застосування процедури закупівлі, передбаченої статтею 33 цього Закону;
6) підприємства у разі закупівлі для виробничих потреб сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, а також послуг, які відповідно до технологічного процесу надаються в рамках виробничої чи науково-технічної кооперації, за наявності відповідних підстав, мають право у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону, отримати відповідний висновок щодо можливості застосування процедури закупівлі, передбаченої статтею 33 цього Закону;
7) у разі здійснення підприємствами:
процедури відкритих торгів із зменшенням ціни та торгів з обмеженою участю - строк для подання тендерних пропозицій може становити не менше ніж 10 календарних днів з дати опублікування у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону, оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації та не менше ніж сім календарних днів з дати відправлення запрошення до участі в них;
процедури редукціону та двоступеневих торгів - строк подання учасниками попередніх пропозицій може становити не менше ніж 10 календарних днів з дати опублікування у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону, оголошення про заплановану закупівлю. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі може становити не менше ніж п'ять календарних днів з дня повідомлення учасників про результати першого етапу;
8) особливості здійснення закупівлі сировини, матеріалів, комплектуючих виробів з метою виробництва і розробки підприємствами товарів промислового призначення та товарів народного споживання відповідно до конструкторсько-технологічної документації можуть визначатися Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель за наявності відповідних позитивних висновків органу державної влади, що здійснює функції з управління майном підприємства чи через який (керівника якого) спрямовується (координується) діяльність центрального органу виконавчої влади, що здійснює ці функції, та відповідно до розділу II-1 цього Закону.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 1158-IV від 11.09.2003, N 2188-IV від 18.11.2004, N 2229-IV від 14.12.2004, N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005; текст статті 2 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 2-1. Принципи державних закупівель
1. Державні закупівлі здійснюються на основі таких принципів:
максимальна економія та ефективність;
добросовісна конкуренція серед учасників;
відкритість та прозорість на всіх стадіях державних закупівель;
недискримінація учасників;
об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
запобігання проявам корупції;
( Статтю 2-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Абзац восьмий статті 2-1 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
вільного доступу, відкритості та доступності інформації з питань закупівель, у тому числі для громадян України та громадських організацій.
( Статтю 2-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 2-2. Стадії державних закупівель та їх планування
1. Стадіями державних закупівель є:
1) затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів);
2) затвердження річного плану державних закупівель;
3) обрання і проведення процедур закупівель на підставі затвердженого кошторису (програми, плану використання державних коштів) та річного плану державних закупівель;
4) визначення переможця процедури закупівлі;
5) укладання договорів про закупівлю;
6) складання звіту про результати здійснення процедури закупівлі;
7) виконання договорів про закупівлю;
8) контроль за виконанням договорів про закупівлю.
2. Примірник річного плану, який затверджується замовником не пізніше ніж у місячний строк після затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів), зміни до нього надсилаються Антимонопольному комітету України у випадках і в порядку, що визначені цим органом, та оприлюднюються шляхом розміщення принаймні в одній інформаційній системі в мережі Інтернет протягом 15 календарних днів з дати його затвердження.
( Частина друга статті 2-2 в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 ) ( Закон доповнено статтею 2-2 згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Розділ I-1
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА КООРДИНАЦІЇ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ
Стаття 3. Державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель
Державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель здійснюються Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг, Рахунковою палатою, Державною контрольно-ревізійною службою України, Державним казначейством України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику", правоохоронними органами в межах компетенції, визначеної Конституцією України, законами України та цим Законом.
Рахункова палата здійснює нагляд, контроль та координацію у сфері закупівель в межах компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України "Про Рахункову палату", цим Законом та іншими законами України.
Стаття 3-1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг
1. Реалізацію основної мети Закону щодо створення конкурентного середовища у сфері закупівель забезпечує Антимонопольний комітет України.
( Частина перша статті 3-1 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
2. Основними функціями Антимонопольного комітету України у сфері державних закупівель є:
( Абзац перший частини другої статті 3-1 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
( Абзац другий частини другої статті 3-1 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати піврічних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;
розробка нормативно-правових актів виключно у випадках, передбачених цим Законом;
( Абзац четвертий частини другої статті 3-1 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
( Абзац п'ятий частини другої статті 3-1 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель відповідно до цього Закону;
подання матеріалів до правоохоронних органів у випадках, передбачених цим Законом;
співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;
міжнародне співробітництво у сфері закупівель;
( Абзац дев'ятий частини другої статті 3-1 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;
здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель, зокрема в разі спотворення результатів торгів (тендерів), у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України;
( Абзац дванадцятий частини другої статті 3-1 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
( Абзац тринадцятий частини другої статті 3-1 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
( Абзац чотирнадцятий частини другої статті 3-1 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
3. Антимонопольний комітет України має право:
вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі відповідно до цього Закону та реалізацію договорів про закупівлю;
( Абзац третій частини третьої статті 3-1 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
установлювати строки надання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання;
у разі виявлення порушень у процедурах закупівель вживати заходів згідно із цим Законом;
забезпечувати організацію контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель;
складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
визначати своїм рішенням:
форму або зразок оголошення про проведення процедур закупівлі та запрошення до участі в них;
( Абзац десятий частини третьої статті 3-1 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
форму звіту про результати здійснення процедури закупівлі та додаткові вимоги до нього;
форму протоколу про розкриття тендерних пропозицій;
форму річного плану закупівель за державні кошти;
форму реєстру отриманих тендерних пропозицій;
порядок проведення перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель та взаємодії з правоохоронними органами;
форму реєстру недобросовісних учасників.
( Частину третю статті 3-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
( Частину четверту статті 3-1 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 3-2. Інші органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель
1. Органами державної влади, крім Антимонопольного комітету України, які здійснюють державний нагляд та контроль в межах своєї компетенції у сфері закупівель, є Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику", а також правоохоронні органи.
2. Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах компетенції, визначеної Конституцією України, законами України та цим Законом, здійснюють такі функції:
Державна контрольно-ревізійна служба:
проводить перевірки щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель відповідно до цього Закону та інших законів України;
здійснює співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;
здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;
складає протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
подає матеріали до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;
здійснює інші функції, передбачені законами України.
Державне казначейство України:
перевіряє наявність та відповідність укладеного договору звіту про здійснення закупівлі та інших передбачених законодавством документів;
( Абзац десятий частини другої статті 3-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
перевіряє підстави для здійснення платежів, а саме наявність та відповідність законодавству у сфері закупівель річного плану закупівель та документів, що підтверджують проведення процедур закупівлі, а також правильність оформлення розрахункових документів;
бере участь в економічному обґрунтуванні окремих статей видатків Державного бюджету України;
здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;
подає матеріали до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;
вживає заходів для недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим зобов'язанням по договору в разі відміни процедури закупівлі за рішенням щодо розгляду скарги (судового позову) з приводу порушень при проведенні замовником процедур закупівель;
( Абзац п'ятнадцятий частини другої статті 3-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
здійснює інші функції, передбачені законами України.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику":
проводить облік закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;
затверджує форми статистичної звітності у сфері закупівель;
здійснює інші функції, передбачені законами України.
( Абзац двадцять перший частини другої статті 3-2 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
Правоохоронні органи здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах своєї компетенції, визначеної законами України.
( Частину третю статті 3-2 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 3-3. Міжвідомча комісія з питань державних закупівель
1. З метою забезпечення прозорості та відкритості державних закупівель при Рахунковій палаті діє Міжвідомча комісія з питань державних закупівель (далі - Комісія).
До складу Комісії входять по одному представнику від Рахункової палати, Державної контрольно-ревізійної служби України, Державного казначейства України, Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України, три представники, які відповідають за регулювання ринку державних закупівель, від профільного Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання регулювання ринку державних закупівель, та три представники від Тендерної палати України.
( Абзац другий частини першої статті 3-3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
( Абзац третій частини першої статті 3-3 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
2. Комісія:
надає висновки замовнику щодо можливості застосування процедур закупівлі з обмеженою участю та в одного учасника відповідно до статті 14 цього Закону;
( Абзац другий частини другої статті 3-3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
здійснює розгляд скарг з приводу порушень замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності та приймає відповідні рішення щодо них у випадках та в порядку, передбачених цим Законом;
здійснює аналіз проблем у сфері закупівель та про результати повідомляє Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Антимонопольний комітет України, а також приймає відповідні рішення щодо усунення таких проблем;
( Абзац четвертий частини другої статті 3-3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
надає незалежні висновки щодо роботи Антимонопольного комітету України та направляє їх до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та у разі необхідності - до правоохоронних органів;
надає пропозиції Антимонопольному комітету України щодо забезпечення дієвого контролю у сфері закупівель;
визначає правові та організаційні методи запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів у сфері закупівель;
сприяє створенню умов для розвитку прозорості у сфері закупівель;
сприяє удосконаленню системи забезпечення громадськості інформацією з питань здійснення закупівель;
сприяє запровадженню сучасних механізмів і методів формування прозорого ринку закупівель сільськогосподарської продукції;
сприяє захисту підприємств громадських організацій інвалідів у сфері державних закупівель, у тому числі шляхом прийняття відповідних рішень;
( Абзац одинадцятий частини другої статті 3-3 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
має право запитувати і отримувати інформацію, документи та матеріали щодо діяльності тендерного комітету замовника, здійснених ним закупівель, стану виконання договорів про закупівлю на будь-якій стадії виконання та за результатами їх розгляду (за необхідності із залученням відповідних фахівців та представників правоохоронних органів) приймати рішення відповідно до частини сьомої статті 12 цього Закону. Замовники та учасники на запит (вимогу) Комісії протягом п'яти робочих днів зобов'язані надати інформацію, завірені належним чином копії відповідних документів та матеріалів, за винятком тих, що містять охоронювану законом таємницю. Ненадання замовником інформації, документів та матеріалів за рішенням Комісії може бути підставою для відміни процедури закупівлі;
( Частину другу статті 3-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
визначає порядок здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, передбачених підпунктом 3 частини шостої статті 2 цього Закону;
( Частину другу статті 3-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
має право визначати особливості здійснення закупівлі товарів, передбачених підпунктом 8 частини шостої статті 2 цього Закону;
( Частину другу статті 3-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
має право надавати відповідні висновки, передбачені статтями 26, 34 цього Закону;
( Частину другу статті 3-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
затверджує порядок визначення предмета закупівлі;
( Частину другу статті 3-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
затверджує методики визначення суми збитків у разі недотримання замовниками вимог чинного законодавства під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, методики оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції, у тому числі питому вагу критеріїв оцінки;
( Частину другу статті 3-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
затверджує перелік матеріалів для збірника методичних матеріалів "Збірник методичних матеріалів з питань державних закупівель України";
( Частину другу статті 3-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
веде перелік членів тендерного комітету, яких за допущені порушення було виключено зі складу тендерного комітету;
( Частину другу статті 3-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
веде реєстр недобросовісних учасників та реєстр учасників процедур закупівель відповідно до цього Закону;
( Частину другу статті 3-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
приймає рішення та/або надає рекомендації щодо впровадження у практичну діяльність науково-технічних розробок, технологій, винаходів, методів і методик у сфері державних закупівель та вживає заходів щодо забезпечення дотримання норм діючого законодавства у цій сфері;
( Частину другу статті 3-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
визначає порядок та приймає відповідні рішення щодо включення підприємств, установ, організацій до переліку підприємств, установ, організацій, на базі яких проводиться навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, веде їх перелік та оприлюднює його на своєму офіційному Інтернет-сайті;
( Частину другу статті 3-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
визначає порядок та здійснює атестацію викладачів, які проводять навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, затверджує програми навчання і підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель;