Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти

Верховна Рада України Закон від 11.09.2003 №1158-IV
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 8, ст.67 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 150-VI від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 Кодексами N 2456-VI від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572 N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законами N 1556-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, N 37-38, ст.2004 N 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, N 27-28, ст.312 N 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39, ст.380 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2145-VIII від 05.09.2017 )
2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218; 2003 р., N 37, ст. 300):
1) у статті 3:
а) назву та частини першу, другу і третю викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Професійно-технічна освіта
Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах.
Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг.
Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації";
б) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;
в) частину п'яту викласти в такій редакції:
"Первинна професійна підготовка - це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності";
2) статтю 4 після слова "підпорядкування" доповнити словами "що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти" та після слів "навчально-методичних" доповнити словами "науково-методичних";
3) частини другу та шосту статті 5 викласти в такій редакції:
"Професійно-технічна освіта здобувається громадянами України в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних акредитованих вищих професійно-технічних навчальних училищах та центрах професійної освіти - у межах державного замовлення безоплатно, на конкурсній основі";
"Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України";
4) у частині першій статті 7:
а) абзац шостий викласти в такій редакції:
"ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного навчання на виробництві";
б) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"організація науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій";
в) частину доповнити абзацами такого змісту:
"формування стратегічних напрямів розвитку професійно-технічної освіти, забезпечення взаємодії з іншими галузями освіти;
забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості професійно-технічної освіти";
5) абзац восьмий частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку, науково-методичного забезпечення, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій у підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладах";
6) у частині першій статті 9:
а) абзац другий доповнити словами "міжгалузевих рад з професійно-технічної освіти";
б) абзац сьомий доповнити словами "сприяння працевлаштуванню випускників професійно-технічних навчальних закладів";
7) частину другу статті 10 доповнити реченням такого змісту:
"На регіональному рівні міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти очолює заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та заступники обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";
8) статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти
Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій галузі";
9) статтю 12 після слів "вечірньою (змінною)" доповнити словами "очно-заочною, дистанційною, екстернатною";
10) у статті 13:
а) частину першу після слів "складністю професій" доповнити словами "та освітньо-кваліфікаційним рівнем";
б) частину другу викласти в такій редакції:
"Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками";
11) у статті 15:
а) у частині першій слово "кваліфікація" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";
б) частину другу після слів "вищому професійному училищі" доповнити словами "центрі професійно-технічної освіти" та слово "кваліфікація" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";
12) у статті 16:
а) у частині першій слово "кваліфікацію" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";
б) частину четверту викласти в такій редакції:
"Випускнику вищого професійного училища та центру професійно-технічної освіти, якому присвоєно кваліфікацію "молодший спеціаліст", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України";
13) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів
До професійно-технічних навчальних закладів належать:
професійно-технічне училище відповідного профілю;
професійне училище соціальної реабілітації;
вище професійне училище;
професійний ліцей;
професійний ліцей відповідного профілю;
професійно-художнє училище;
художнє професійно-технічне училище;
вище художнє професійно-технічне училище;
училище-агрофірма;
вище училище-агрофірма;
училище-завод;
центр професійно-технічної освіти;
центр професійної освіти;
навчально-виробничий центр;
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
навчально-курсовий комбінат;
навчальний центр;
інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання";
14) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:
"У професійно-технічних навчальних закладах можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування";
15) частину четверту статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
"разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту";
16) у статті 26:
а) частину першу після слова "поточний" доповнити словом "тематичний";
б) абзац четвертий частини другої виключити;
в) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Тематичний контроль передбачає тематичне опитування або тестування учнів, слухачів".
У зв'язку з цим частини третю - дванадцяту вважати відповідно частинами четвертою - тринадцятою;
г) частину четверту після слова "поточного" доповнити словами "та тематичного";
ґ) частину п'яту викласти в такій редакції:
"Проміжний контроль передбачає:
семестрові заліки;
семестрову атестацію;
річні підсумкові заліки;
річну підсумкову атестацію;
кваліфікаційну атестацію;
індивідуальні завдання учням, слухачам";
д) частину восьму викласти в такій редакції:
"Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:
кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;
захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює";
17) у статті 29:
а) частину першу після слів "навчальних закладів" доповнити словом "оплачувані";
б) частину другу після слів "умов праці" доповнити словами "та оплату праці";
в) у частині четвертій слова "мають право" замінити словом "зобов'язані";
18) доповнити статтею 29-1 такого змісту:
"Стаття 29-1. Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів
Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук України, галузевими академіями наук, науково-методичними та навчально-методичними установами, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти";
19) у статті 32:
а) у частині другій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника";
в абзаці четвертому слова "з виробничого навчання" замінити словами "з професійно-практичної підготовки";
б) у частині третій слова "Державні стандарти" та "розробляються" замінити відповідно словами "Державний стандарт" та "розробляється";
в) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Державні стандарти з конкретних професій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";
20) у назві та тексті статті 33 слово "кваліфікаційна" замінити словами "освітньо-кваліфікаційна";
21) у статті 34:
а) у частині третій слова "з виробничого навчання" замінити словами "з професійно-практичної підготовки";
б) у частині четвертій слова "кваліфікаційної характеристики" замінити словами "освітньо-кваліфікаційної характеристики";
в) частину п'яту після слова "розробляє" доповнити словами "і затверджує";
г) частину шосту доповнити словами "та затверджують у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти";
22) статтю 37 доповнити абзацом такого змісту:
"пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
23) частину п'яту статті 39 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"станом здоров'я;
переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад".
У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;
24) частину другу статті 42 після слова "здійснюється" доповнити словами "за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів державного замовлення";
25) частину першу статті 45 викласти в такій редакції:
"До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу";
26) у частині другій статті 46 слова "відповідну педагогічну" замінити словами "відповідну психолого-педагогічну";
27) частину шосту статті 49 виключити;
28) частину дев'яту статті 50 викласти в такій редакції:
"П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1556-VII від 01.07.2014 )( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2456-VI від 08.07.2010 )
5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
1) у статті 84:
а) частину третю доповнити підпунктом "е" такого змісту:
"е) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами";
б) частину четверту доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
"ж) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами".
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2019-VIII від 13.04.2017 )
9. Абзац перший частини четвертої статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270; 2003 р., N 4, ст. 34) викласти в такій редакції:
"4. Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах усіх типів і форм власності та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, до закінчення повного курсу навчання. У разі досягнення такими призовниками під час навчання 21-річного віку відстрочка втрачає силу".
( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI від 20.03.2008 )
11. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86):
1) пункт 27 статті 2 після слів "крім військового майна і майна Національної академії наук України" доповнити словами "майна державних професійно-технічних навчальних закладів";
2) пункт 16 статті 10 після слів "військового майна і майна Національної академії наук України" доповнити словами "майна державних професійно-технічних навчальних закладів";
3) частину першу статті 41 доповнити словами "за винятком державних професійно-технічних навчальних закладів";
4) перше речення частини четвертої статті 55 доповнити словами "державні професійно-технічні навчальні заклади, на земельних ділянках яких знаходяться приміщення, що надаються в оренду орендарям, які сплачують єдиний податок".
II. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Пункт 4 розділу I, яким вносяться зміни до Бюджетного кодексу України, пункт 6 розділу I, яким вносяться зміни до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", та пункт 7 розділу I, яким вносяться зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", набирають чинності з 1 січня 2004 року.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
11 вересня 2003 року
N 1158-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218; 2003 р., N 37, ст. 300):
1) у статті 3:
а) назву та частини першу, другу і третю викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Професійно-технічна освіта
Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах.
Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг.
Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації";
б) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;
в) частину п'яту викласти в такій редакції:
"Первинна професійна підготовка - це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності";

30 днiв передплати безкоштовно!