Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Закон від 22.02.2000 №1490-III

Верховна Рада України Закон від 22.02.2000 №1490-III
Увага! Не остання редакція від 11.01.2005. Внесення змін (закон від 14.12.2004 N 2229-IV /2229-15/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.02.2000

Номер 1490-III

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 20, ст.148 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.98 N 1047-IV від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.27 N 1158-IV від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 N 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181 N 2188-IV від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.110 N 2229-IV від 14.12.2004 ) ( У тексті Закону слова "виконавець", "виконавці" у всіх відмінках замінено словами "учасник", "учасники" у відповідних відмінках згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, недопущення корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання.
( Абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом, при цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який одночасно укладає з переможцем договір про закупівлю;
( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України та законодавством України, а також установи чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів;
( Абзац третій статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом, при цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється;
( Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, що забезпечують діяльність цих органів;
( Абзац п'ятий статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, що проживає на території України, чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подала тендерну пропозицію;
( Абзац шостий статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
товари - продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості самих товарів;
роботи - будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом нових, розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним переозброєнням діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомки та інші, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості самого будівництва;
послуги - будь-яка закупівля, крім товарів та робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування;
тендерна документація - документація, що готується замовником та передається учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі, визначеного замовником у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг;
( Абзац десятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
тендерний комітет - група спеціалістів замовника, призначена відповідальною за здійснення процедур закупівлі згідно з положеннями цього Закону, яка має відповідні сертифікати чи свідоцтва встановленого зразка про щорічне проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель;
( Абзац одинадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної документації;
альтернативна тендерна пропозиція - пропозиція, яка може бути подана учасником замовнику додатково у складі тендерної пропозиції, якщо це передбачено тендерною документацією, і відрізняється від пропозиції, розробленої відповідно до умов, передбачених тендерною документацією;
( Абзац тринадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником в установлений у тендерних документах строк подано письмове підтвердження учаснику у акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем процедури закупівлі;
торги (тендер) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного постачальника), встановленими цим Законом;
( Абзац п'ятнадцятий статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
преференційна поправка - спосіб надання замовником переваги вітчизняному виробнику при визначенні переможця процедур закупівель шляхом застосування відсоткової межі до ціни його тендерної пропозиції у порівнянні з найбільш вигідною серед поданих у розмірах, встановлених цим Законом;
договір про закупівлю - письмова угода між замовником та учасником-переможцем процедури закупівлі, яка передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату;
( Абзац сімнадцятий статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі;
( Абзац вісімнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання ним вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі;
( Абзац дев'ятнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
вітчизняний виробник - суб'єкт господарювання - резидент, який здійснює виробництво товарів, виконує роботи чи надає послуги на території України;
( Абзац двадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого в результаті оцінки визнана найкращою та акцептована;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником (за обсягом, номенклатурою чи місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку, в межах єдиної процедури закупівлі, учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Кількість тендерних пропозицій на кожну окрему частину предмета закупівлі не може бути меншою ніж дві;
( Статтю 1 доповнено абзацом двадцять другим згідно із ЗакономN 2188-IV від 18.11.2004 )
електронні державні закупівлі - здійснення замовниками встановлених цим Законом процедур закупівель за допомогою інформаційної системи в мережі Інтернет з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
( Статтю 1 доповнено абзацом двадцять третім згідно із ЗакономN 2188-IV від 18.11.2004 )
Стаття 2. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тисячам євро, а робіт - 20 тисячам євро.
( Частина перша статті 2 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
2. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з закупівлею товарів, робіт і послуг, що здійснюються в межах державного оборонного замовлення, а також з закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України (специфічних) товарів (робіт і послуг), визначаються окремими актами законодавства України.
3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
водо-, тепло- та енергопостачання;
водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;
поштові послуги, у тому числі поштові марки;
( Абзац четвертий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
послуги електрозв'язку (за винятком мобільного та Інтернет-послуг);
( Абзац п'ятий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
телекомунікаційні послуги щодо ретрансляції радіо- та телесигналів;
послуги щодо перевезення залізничним транспортом;
професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів у державних професійно-технічних навчальних закладах;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003 )
підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації.
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2229-IV від 14.12.2004 )( Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
Стаття 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг
1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (далі - уповноважений орган) визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Основними функціями уповноваженого органу є:
розробка нормативно-правових актів щодо функціонування системи державних закупівель;
проведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;
участь в економічному обгрунтуванні окремих статей видатків Державного бюджету України;
погодження іншої, ніж відкриті торги, процедури закупівлі, що здійснюється у порядку, встановленому уповноваженим органом;
підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;
( Абзац шостий частини другої статті 3 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, та прийняття відповідних рішень щодо них;
( Абзац сьомий частини другої статті 3 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
роз'яснення порядку застосування законодавства України про закупівлі;
подання разом із Рахунковою палатою до Верховної Ради України щорічного звіту щодо здійснення замовниками закупівель;
контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;
подання матеріалів у правоохоронні органи стосовно фактів про порушення правил закупівель, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність;
співробітництво з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері здійснення закупівель;
( Абзац дванадцятий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1294-IV від 20.11.2003 )
співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення державних закупівель;
( Абзац тринадцятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2188-IV від 18.11.2004 )
організація навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації з виданням відповідного сертифіката встановленого зразка;
міжнародне співробітництво у сфері закупівель та підтримка участі вітчизняних товаровиробників у торгах щодо закупівель за межами України;
контроль за виданням "Вісника державних закупівель".
( Абзац шістнадцятий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
3. Уповноважений орган має право:
( Абзац другий частини третьої статті 3 виключено на підставі Закону N 2188-IV від 18.11.2004 )
вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі відповідно до цього Закону та реалізацію договорів про закупівлю;
установлювати строки надання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання;
у разі виявлення порушень у процедурах закупівель вживати заходів згідно із цим Законом;
( Абзац шостий частини третьої статті 3 виключено на підставі Закону N 2188-IV від 18.11.2004 )
забезпечувати організацію контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель;
( Частину третю статті 3 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
( Частину третю статті 3 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
визначати своїм рішенням:
форму або зразок оголошення про проведення процедур закупівлі та запрошення до участі в них;
додаткову інформацію, яка зазначається в оголошенні та запрошенні;
форму звіту про результати здійснення процедури закупівлі та додаткові вимоги до нього;
форму протоколу про розкриття тендерних пропозицій.
( Частину третю статті 3 доповнено абзацом згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
4. Контроль за діяльністю уповноваженого органу здійснює Верховна Рада України та інші органи державної влади відповідно до Конституції України та законів України.
( Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
Стаття 4. Міжнародні зобов'язання України щодо здійснення закупівель
Якщо норми міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, містять положення, відмінні від норм цього Закону, то застосовуються норми міжнародного договору України.
Стаття 4-1. Прозорість здійснення державних закупівель та оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
1. Замовник зобов'язаний забезпечити прозорість здійснення державних закупівель шляхом оприлюднення необхідної інформації, передбаченої цим Законом щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти за допомогою інформаційних систем у мережі Інтернет, а саме розмістити:
оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації;
звіт про результати здійснення процедури закупівлі, включаючи всі додатки до нього;
оголошення про результати проведеної процедури закупівлі;
інформацію, що стосується розгляду скарги, у разі її надходження (інформацію про отримання скарги, рішення щодо розгляду скарги).
2. Інформаційна система в мережі Інтернет у визначенні цього Закону є сукупністю програмних засобів з власною адресою в мережі Інтернет, зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності, яка забезпечує доступ до інформаційних ресурсів і відповідає таким обов'язковим вимогам: забезпечує збирання, накопичення, передачу та обробку інформації щодо державних закупівель замовників з усіх адміністративно-територіальних одиниць України; відповідає встановленим законодавством вимогам щодо захисту державної інформації; надає можливість здійснення електронних державних закупівель.
3. Строки висвітлення інформації, передбаченої у частині першій цієї статті, повинні відповідати строкам здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, передбачених Законом.
4. Замовник оприлюднює інформацію, передбачену цим Законом, в інформаційних системах в мережі Інтернет шляхом її направлення до таких систем у паперовому або електронному вигляді.
5. Замовник має право здійснити закупівлю за процедурами, зазначеними в статті 13 цього Закону (крім процедури закупівлі в одного постачальника (учасника)), шляхом здійснення електронних державних закупівель, з дотриманням вимог, встановлених цим Законом.
6. Оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти в інформаційних системах у мережі Інтернет, передбаченої в частині першій цієї статті, не вважається здійсненням електронних державних закупівель.
7. Вибір інформаційних систем у мережі Інтернет здійснюється замовником самостійно на конкурентних засадах та має відповідати вимогам до таких систем, встановленим у частині другій цієї статті. Підтвердженням відповідності інформаційної системи в мережі Інтернет вимогам частини другої цієї статті є витяг з Реєстру відповідно до законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про авторське право і суміжні права", Цивільного кодексу України та документ, який підтверджує правомірність використання таких об'єктів права інтелектуальної власності. Втручання у вибір замовником інформаційних систем у мережі Інтернет інших розпорядників державних коштів, а також неправомірне використання інформаційних систем у мережі Інтернет забороняються.
8. Замовник зобов'язаний на звернення Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України надавати повну інформацію, що стосується здійснення державних закупівель.
( Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
Стаття 5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах відповідно до положень цього Закону, за винятком випадків, коли застосовуються положення статті 6 цього Закону.
Стаття 6. Умови захисту вітчизняного ринку
1. Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій вітчизняним виробником, шляхом застосування преференційної поправки до її ціни, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує суми, еквівалентної:
( Абзац перший частини першої статті 6 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
для товарів - 200 тисячам євро;
для послуг - 300 тисячам євро;
для робіт - 4 мільйонам євро.
Розмір преференційної поправки повинен становити 10 відсотків ціни тендерної пропозиції.
2. Замовник застосовує преференційну поправку до ціни тендерної пропозиції, поданої підприємствами громадських організацій інвалідів та пенітенціарної системи, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі, якщо зазначені підприємства є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються.
( Абзац перший частини другої статті 6 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
У цих випадках розмір преференційної поправки повинен становити 15 відсотків ціни тендерної пропозиції, навіть за умови участі у процедурі закупівлі лише вітчизняних виробників.
3. У разі якщо предметом закупівлі є послуги чи роботи, що здійснюються на території України, замовник має право вимагати від іноземного учасника, що бере участь у процедурі закупівлі, виконання цих послуг чи робіт з використанням вітчизняної сировини, матеріалів та робочої сили.
( Частину четверту статті 6 виключено на підставі Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
4. У разі, якщо предметом закупівлі є сільськогосподарська продукція чи продукти харчування вітчизняного виробництва, участь у тендерах можуть брати виключно вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники та підприємства харчової або переробної промисловості.
( Статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1047-IV від 09.07.2003 )
Стаття 7. Несхвальні дії учасників
1. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, якщо він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо або опосередковано будь-якій посадовій особі чи колишньому службовцю замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певного виду процедури закупівлі.
( Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 434-IV від 16.01.2003 )
2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції та підстави для відхилення у разі підтвердження зазначених у частині першій цієї статті несхвальних дій учасника подається замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та протягом семи календарних днів повідомляється учаснику, який їх допустив.
Р о з д і л II
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ
Стаття 8. Публікація оголошень про здійснення закупівлі
1. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників публікуються у "Віснику державних закупівель", в інших друкованих засобах масової інформації, а також в інформаційних системах у мережі Інтернет, у відповідних міжнародних виданнях згідно з частиною третьою цієї статті.
( Частина перша статті 8 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003, N 2188-IV від 18.11.2004 )
2. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у "Віснику державних закупівель" та в інформаційних системах у мережі Інтернет, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедур торгів (тендера) з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного постачальника.
( Частина друга статті 8 в редакції Закону N 434-IV від16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
3. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників розміщуються у відповідних міжнародних виданнях та в інформаційних системах у мережі Інтернет у разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
( Абзац перший частини третьої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
для товарів - 200 тисячам євро;
для послуг - 300 тисячам євро;
для робіт - 4 мільйонам євро.
( Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 434-IV від 16.01.2003 )
Стаття 9. Форма повідомлень під час здійснення процедур закупівлі
1. Дійсними визнаються тільки ті заяви та повідомлення, що були подані у письмовій формі, встановленій замовником.
2. Якщо під час здійснення процедур закупівлі сторони передавали інформацію в інших формах, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.
Стаття 10. Мова, що застосовується під час здійснення процедури закупівлі
1. Оголошення про здійснення процедури закупівлі, запрошення до участі у процедурах закупівлі, повідомлення про проведення попередньої кваліфікації учасників, а також тендерна документація готуються українською мовою та однією з іноземних мов, що використовуються у міжнародній торгівлі, у разі якщо участь у процедурі закупівлі не обмежується вітчизняними учасниками. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є україномовний текст.
( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
2. Тендерні пропозиції подаються мовою (мовами), зазначеною (зазначеними) замовником у тендерній документації.
Стаття 11. Відмова в участі у процедурі закупівлі
1. Рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі приймається у разі, якщо:
учасника у встановленому порядку визнано банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство;
замовник отримав інформацію про те, що:
фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку;
посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за здійснення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.
2. Причини відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до цієї статті зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі і протягом семи календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомляються заінтересованому учаснику.
Стаття 12. Тендерні комітети та обмеження щодо участі в них
1. Порядок створення і головні функції тендерних комітетів визначаються окремим рішенням уповноваженого органу.
2. Особи, які є близькими родичами (подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки) керівників або представників учасників (юридичних, а також фізичних осіб) не можуть входити до складу тендерного комітету, а також бути експертами з питань щодо дотримання процедури закупівлі.
3. Експерти та консультанти, які залучаються до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути членами тендерного комітету.
( Статтю 12 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
Стаття 13. Процедури здійснення закупівлі
Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:
відкритих торгів;
торгів з обмеженою участю;
двоступеневих торгів;
запиту цінових пропозицій (котирувань);
закупівлі в одного постачальника (учасника).
Стаття 14. Особливості застосування деяких процедур закупівлі
1. Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги.
2. Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тисячам євро, потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації учасників.
Застосування процедури закупівлі в одного постачальника потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тисячам євро для товарів і послуг та 20 тисячам євро для робіт.
( Абзац другий частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
Курс євро фіксується на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі в торгах (запрошення - у разі застосування процедури закупівлі в одного постачальника).
3. Замовник не має права ділити закупівлю товару, роботи, послуги на частини з метою уникнення проведення відкритих торгів.
( Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 2188-IV від 18.11.2004 )( Стаття 14 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
Стаття 15. Кваліфікаційні вимоги до учасників
1. Замовник може вимагати від учасників надання інформації щодо його відповідності таким кваліфікаційним вимогам:
наявність відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи послуг;
наявність коштів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України;
здійснення підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту;
відсутність підстав для відмови в торгах, передбачених статтею 11 цього Закону;
виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів.
( Абзац сьомий частини першої статті 15 із змінами, внесенимизгідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
2. Кваліфікаційні вимоги, встановлені цією статтею, зазначаються у документації, необхідній для здійснення попередньої кваліфікації учасників (якщо така процедура застосовується), тендерній документації чи інших документах, пов'язаних з поданням тендерних пропозицій.
( Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
3. Замовник не повинен встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.
4. Замовник відхиляє пропозицію учасника щодо участі у процедурі закупівлі на будь-якому етапі у разі, якщо:
учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам;
учасник не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам;
учасник вчиняє дії, передбачені статтею 7 цього Закону.
Стаття 16. Попередня кваліфікація учасників
1. Замовник має право здійснити попередню кваліфікацію учасників.
2. Інформація про здійснення попередньої кваліфікації учасників публікується замовниками згідно з положеннями частин першої та третьої статті 8 цього Закону не пізніш як за 30 календарних днів до надання запрошень до участі в процедурі торгів. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів із зазначенням причин скорочення у звіті про результати здійснення процедури закупівлі.
3. В інформації про здійснення попередньої кваліфікації учасників обов'язково зазначаються:
найменування та адреса замовника;
вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
визначення вимог, яким повинен відповідати учасник;
місце та остаточний строк подання заявок на участь у попередній кваліфікації учасників;
інша необхідна інформація, що обгрунтовано вимагається замовником.
4. Замовник протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту надає всім учасникам, що виявили бажання взяти участь у попередній кваліфікації учасників:
інструкції щодо підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації учасників;
стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам;
інформацію про документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності поставленим вимогам;
інформацію про прізвища, посади та способи зв'язку з представниками замовника, відповідальними за здійснення попередньої кваліфікації учасників.
5. Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у процедурі закупівлі виключно на підставі їх відповідності умовам, зазначеним у частинах третій та четвертій цієї статті.
6. Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення попередньої кваліфікації учасників повідомляє кожного учасника, що брав у ній участь, про результати її здійснення.
7. До подальшої участі у процедурі закупівлі запрошуються лише ті учасники, які пройшли відбір за результатами здійснення попередньої кваліфікації учасників. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі не повинен перевищувати 15 календарних днів.
( Частина сьома статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )( Стаття 16 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
Стаття 17. Звіт про результати здійснення процедури закупівлі
1. У звіті про результати здійснення процедури закупівлі за встановленою формою, який зберігається замовником протягом трьох років, обов'язково зазначаються:
стислий опис предмета закупівлі;
найменування та адреси учасників, що подали тендерні пропозиції, заявки на участь у попередній кваліфікації учасників, найменування та адреса учасника, з яким укладено договір про закупівлю, а також ціна цього договору;
( Абзац третій частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
ціна і стислий опис інших основних умов кожної тендерної пропозиції та договору про закупівлю, а також додаткові умови, запропоновані учасниками;
стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця процедури закупівлі;
у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій - обгрунтування підстав відхилення;
дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю та оголошення про результат здійсненої закупівлі у "Віснику державних закупівель" чи дата відправлення запрошення до участі в процедурах торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань), закупівлі в одного постачальника та дата повідомлення учасникам про результат проведеної процедури;
( Абзац сьомий частини першої статті 17 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
виклад причин і обставин, якими керувався замовник торгів під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обгрунтуванням її вибору;
стислий виклад будь-яких запитів щодо роз'яснення умов здійснення попередньої кваліфікації учасників або тендерної документації, відповідей на них, а також будь-яких змін цієї документації;
( Абзац дев'ятий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
у разі якщо в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю, - виклад підстав такого рішення;
у разі застосування умов, передбачених статтею 6 цього Закону, - виклад підстав такого застосування;
у разі відхилення тендерної пропозиції відповідно до положень цього Закону - виклад підстав для відхилення;
відомості про кваліфікацію учасників, що подали тендерні пропозиції; заявки на участь у попередній кваліфікації учасників або запис про відсутність таких заявок; підстави застосування попередньої кваліфікації учасників; подані оскарження, позови та результати їх розгляду; зупинення процедури закупівлі; склад тендерного комітету;
( Абзац тринадцятий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
дата акцепту тендерної пропозиції.
( Частину першу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
2.
( Частину другу статті 17 виключено на підставі Закону N 2188-IV від 18.11.2004 )
3. Строк зберігання документів щодо здійснення процедур закупівель має становити три роки.
( Статтю 17 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
Р о з д і л III
ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ТА ТОРГІВ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ
Стаття 18. Умови застосування процедур відкритих торгів та торгів з обмеженою участю щодо закупівлі товарів, робіт, послуг
1. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право надавати всі заінтересовані учасники, запрошені замовником шляхом публікації оголошення відповідно до положень статей 8 та 16 цього Закону, якщо проводилася попередня кваліфікація учасників. У разі коли процедурі відкритих торгів передувала попередня кваліфікація учасників, замовник запрошує учасників, які її пройшли, шляхом розсилання запрошення відповідно до статті 19 цього Закону.
( Частина перша статті 18 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
2. Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції мають право надавати лише ті учасники, які запрошені замовником взяти участь у процедурі закупівлі.
3. Процедури торгів з обмеженою участю можуть застосовуватися у разі, якщо:
товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю учасників;
закупівля товарів, робіт чи послуг у зв'язку з їх спеціальним призначенням становить державну таємницю.
4. Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі учасників, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох.
( Частина четверта статті 18 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
Стаття 19. Інформування учасників про проведення процедури відкритих торгів та торгів з обмеженою участю
1. В оголошенні про проведення відкритих торгів та запрошенні до участі у процедурі торгів з обмеженою участю обов'язково зазначаються:
( Абзац перший частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
найменування та юридична адреса замовника торгів;
вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт або надання послуг;
строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг;
кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники;
інформація про застосування умов захисту вітчизняного виробника відповідно до положень статті 6 цього Закону;
способи та місце отримання тендерної документації та розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено замовником);
місце та строк подання тендерних пропозицій;
місце та дата розкриття тендерних пропозицій;
умови надання тендерного забезпечення та способи зв'язку для отримання додаткової інформації;
( Частину першу статті 19 доповнено абзацом згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет.
( Частину першу статті 19 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
2.
( Частину другу статті 19 виключено на підставі Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
3. Строк для подання тендерних пропозицій має становити 45 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів чи відправлення запрошення до участі в них. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 21 календарного дня (до 15 календарних днів - у разі проведення процедури торгів з обмеженою участю). Причини скорочення строку викладаються у звіті; вони не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками.
( Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
Стаття 20. Порядок надання тендерної документації
1. Тендерна документація надається (надсилається) учаснику торгів протягом трьох робочих днів з моменту її оплати. Документ для оплати тендерної документації надсилається або надається учаснику в триденний термін з дня отримання від нього відповідного запиту. Надання тендерної документації, визначення її вартості та порядок розрахунків здійснюються відповідно до положень цивільного законодавства.
( Частина перша статті 20 в редакції Законів N 434-IV від 16.01.2003, N 2188-IV від 18.11.2004 )
2. У разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю товарів і послуг замовник може надсилати тендерну документацію одночасно із запрошенням до участі у торгах.
( Частина друга статті 20 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
3.
( Частину третю статті 20 виключено на підставі Закону N 2188-IV від 18.11.2004 )
4. У разі проведення торгів на закупівлю робіт тендерна документація надсилається після попередньої оплати учасником витрат на її підготовку.
( Частину п'яту статті 20 виключено на підставі Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
Стаття 21. Тендерна документація
1. Тендерна документація повинна містити:
інструкцію щодо підготовки тендерних пропозицій;
перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з метою оцінки відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;
інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;
інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі:
- відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки, підготовлені відповідно до частин другої та третьої цієї статті;
- кількість товару;
- місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги;
- додаткові послуги, які мають бути надані;
- строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції;
зазначення основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю;
( Абзац дванадцятий частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;
спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій;
методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, наприклад, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, податків тощо;
інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) має бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;
зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені тендерні пропозиції;
вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору про закупівлю;
умови повернення чи неповернення тендерного забезпечення;
зазначення способу, місця та кінцевого строку подання тендерних пропозицій;
виклад процедури надання роз'яснень щодо тендерної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників;
зазначення строку, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;
зазначення місця, дати та часу розкриття тендерних пропозицій;
зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок із учасниками;
інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції.
2. Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні містити:
детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик;
вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або коли доцільнішим є наведення таких показників;
посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються з використанням існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил.
3. Технічна специфікація не повинна містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".
Стаття 22. Надання роз'яснень щодо тендерної документації та внесення до неї змін
1. Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит учасника.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, недопущення корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом, при цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який одночасно укладає з переможцем договір про закупівлю;
розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України та законодавством України, а також установи чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів;
державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом, при цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється;
державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, що забезпечують діяльність цих органів;
учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, що проживає на території України, чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подала тендерну пропозицію;