Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Закон від 22.02.2000 №1490-III

Верховна Рада України Закон від 22.02.2000 №1490-III
Остання редакція від 02.04.2008 втрата чинності (закон від 20.03.2008 N 150-VI /150-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.02.2000

Номер 1490-III

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
використання інших форм, передбачених чинним законодавством України.
2. Кабінет Міністрів України, Антимонопольний комітет України, розпорядники державних коштів зобов'язані забезпечити належне реагування на звернення громадян, громадських організацій та їх спілок.
3. Громадяни, громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у визначення замовником переможця торгів.
4. Однією з форм участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері державних закупівель є Тендерна палата України.
Стаття 17-2. Юридичний статус Тендерної палати України
1. Тендерна палата України є неприбутковою спілкою громадських організацій, яка діє згідно з чинним законодавством України. Тендерна палата України не веде будь-якої підприємницької діяльності і не має права надавати будь-які платні послуги, а діє виключно з метою виконання завдань, поставлених перед нею цим Законом та її статутом. Діяльність Тендерної палати України є прозорою для суспільства.
2. Участь у Тендерній палаті України є добровільною.
3. Тендерна палата України є юридичною особою, має власні печатку, бланк, рахунки в банківських установах.
4. Місцезнаходженням Тендерної палати України є місто Київ.
( Частина четверта статті 17-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
Стаття 17-3. Цілі та завдання Тендерної палати України
1. Тендерна палата України функціонує з метою сприяння: розвитку системи державних закупівель в Україні, прозорості державних закупівель, підвищенню ефективності та раціональності витрачання державних коштів, забезпеченню інформаційно-методичного супроводу державних закупівель, підвищенню конкуренції на ринку державних закупівель, формуванню сучасної інфраструктури державних закупівель, підвищенню професійно-кваліфікаційного рівня спеціалістів з питань державних закупівель, здійсненню громадського контролю. Тендерна палата України є незалежною у своїй діяльності.
2. Тендерна палата України безкоштовно:
розробляє методичні матеріали щодо організації та проведення розпорядниками державних коштів торгів (тендерів);
надає пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів у сфері державних закупівель;
організовує конференції, "круглі столи", семінари з питань державних закупівель;
має право надавати висновки щодо скарг відповідно до статті 37 цього Закону;
( Абзац п'ятий частини другої статті 17-3 в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
у разі надходження запиту від замовника, учасника, Антимонопольного комітету України, контролюючих органів, інших державних органів, громадян, громадських організацій або самостійно, в порядку здійснення громадського контролю, надає відповідні висновки стосовно дотримання процедур державних закупівель, а також має право надавати висновки щодо правомірності застосування замовниками процедур закупівель згідно з цим Законом;
( Абзац шостий частини другої статті 17-3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
у разі надходження запиту від Верховної Ради України, народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Антимонопольного комітету України, контролюючих органів, інших державних органів, уповноважених здійснювати контрольні функції, учасників, громадян, громадських організацій або самостійно в порядку здійснення громадського контролю надає висновки щодо ефективності використання замовниками державних коштів на всіх стадіях закупівлі;
проводить правові, економічні дослідження у сфері державних закупівель;
надає висновки з питань державних закупівель;
аналізує ринки та ціни товарів, робіт та послуг у сфері державних закупівель;
здійснює інші види діяльності, передбачені її статутом;
розробляє методики визначення суми збитків у разі недотримання замовниками вимог чинного законодавства під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
( Частину другу статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005; в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
здійснює заходи, пов'язані з навчанням та підвищенням кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, у тому числі за дистанційною формою, та видає відповідні свідоцтва;
( Частину другу статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005; в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
організовує спеціалізовані виставки, ярмарки, конференції, конкурси, спрямовані на забезпечення сталого розвитку ринку державних закупівель та вивчення ринків у сфері державних закупівель.
( Абзац частини другої статті 17-3 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
3. Тендерна палата України не є суб'єктом владних повноважень та не здійснює організаційно-розпорядчих, адміністративно-управлінських функцій.
( Частина третя статті 17-3 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
4. Висновок Тендерної палати України надається також при здійсненні відповідними правоохоронними, іншими державними органами перевірок законності здійснення державних закупівель за їх зверненнями, розгляді справ судом, в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5. Висновок Тендерної палати України надається протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного запиту в порядку, встановленому Тендерною палатою України.
З метою забезпечення здійснення громадського контролю у сфері державних закупівель замовник надсилає Тендерній палаті України в паперовому або електронному вигляді тендерну (кваліфікаційну) документацію, протокол розкриття тендерних (кваліфікаційних, цінових) пропозицій, протокол оцінки та звіт про результати здійснення процедури закупівлі протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.
( Частину п'яту статті 17-3 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
6. Тендерна палата України з метою забезпечення здійснення громадського контролю у сфері державних закупівель має право на всіх етапах здійснення державних закупівель запитувати та отримувати у замовників, учасників, інших осіб інформацію, документи та матеріали щодо діяльності тендерного комітету замовника, здійснених замовником закупівель, стану виконання договорів про закупівлю на будь-якій стадії виконання. Замовники, учасники, інші особи протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту мають надіслати Тендерній палаті України інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріалів, за винятком тих, які містять охоронювану законом таємницю.
У разі неможливості надати необхідні документи через їх значний обсяг замовники, учасники, інші особи у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати отримання відповідного запиту, забезпечують безперешкодний доступ до цих документів та матеріалів, в тому числі їх копіювання. Відмова у наданні або ненадання протягом визначеного цим Законом строку інформації, копій документів та матеріалів є підставою для звернення Тендерної палати України до правоохоронних органів і Комісії для вжиття ними заходів згідно із законодавством.
( Частина шоста статті 17-3 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
7. Відповідальність за повноту та достовірність наданих документів та матеріалів для підготовки та надання Тендерною палатою України відповідних висновків покладається на сторону, якою надаються такі документи та матеріали.
8. При виявленні під час розгляду та аналізу документів і матеріалів щодо здійснення державних закупівель порушень чинного законодавства у сфері державних закупівель, порушень під час здійснення відповідних перевірок контролюючими органами, а також у разі втручання у діяльність, перешкоджання діяльності, а також вчинення тиску на членів або працівників Тендерної палати України з боку будь-яких фізичних чи юридичних осіб Тендерна палата України має право:
( Абзац перший частини восьмої статті 17-3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
направляти інформацію у відповідні органи для вжиття ними належних заходів;
інформувати місцеві ради відповідного рівня, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Верховну Раду України, комітети Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України, Антимонопольний комітет України та громадськість;
оприлюднювати підготовлені висновки щодо виявлених порушень або іншої інформації у засобах масової інформації, проводити громадські слухання з цих питань.
Тендерна палата України у разі виявлення під час розгляду та аналізу документів і матеріалів щодо здійснення державних закупівель ознак злочину має право передавати такі документи та матеріали до правоохоронних органів.
( Частину восьму статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Тендерна палата України у разі виявлення порушень у сфері державних закупівель, які були допущені замовником або Комісією, або контролюючими органами, а також у разі прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що суперечать нормам цього Закону, з метою здійснення громадського контролю має право на звернення до суду з позовом про оскарження рішень або висновків Комісії, рішень, дій або бездіяльності замовника, контролюючих органів або підзаконних нормативно-правових актів, що суперечать нормам цього Закону, з одночасним наданням до суду відповідного висновку щодо порушеного питання.
( Частину восьму статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Копію позовної заяви Тендерна палата України надсилає замовнику, а також до Державного казначейства України (обслуговуючого банку), а у разі необхідності - до правоохоронних органів. Державне казначейство України (обслуговуючий банк) з моменту надходження копії позовної заяви зобов'язані не здійснювати платежі з рахунку замовника згідно з узятим зобов'язанням за договором, укладеним за результатами процедури, яка оскаржується.
( Частину восьму статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Інформацію про оскарження рішень або висновків Комісії, рішень, дій або бездіяльності замовника, контролюючих органів або підзаконних нормативно-правових актів, що суперечать нормам цього Закону, Тендерна палата України публікує в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, та оприлюднює на власному Інтернет-сайті.
( Частину восьму статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
У разі судового оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника, що суперечать нормам цього Закону, дія таких рішень призупиняється до закриття провадження у справі або до набрання рішенням суду законної сили.
( Частину восьму статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
9. Тендерна палата України безкоштовно сприяє:
залученню громадськості у сфері державних закупівель;
врахуванню громадської думки при проведенні державної політики у сфері державних закупівель;
проведенню публічних громадських обговорень з питань витрачання державних коштів на закупівлю товарів, робіт і послуг;
опрацюванню отриманих за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у сфері державних закупівель.
10. Тендерна палата України виступає засновником інформаційного бюлетеня, міжнародного інформаційного бюлетеня, інших засобів масової інформації.
( Абзац частини десятої статті 17-3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Тендерна палата України видає щомісячний збірник методичних матеріалів "Збірник методичних матеріалів з питань державних закупівель України", в якому підлягає опублікуванню, у тому числі, інформація про діяльність Комісії та результати її діяльності. Перелік матеріалів для включення до збірника затверджується Комісією.
( Частину десяту статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
За зверненням Комісії Тендерна палата України здійснює інформаційно-методологічне забезпечення діяльності Комісії відповідно до цього Закону.
( Частину десяту статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
З метою вивчення ринку продукції та сприяння створенню конкурентного середовища у сфері державних закупівель Тендерна палата України видає тематичний каталог учасників процедур закупівель (далі - каталог) із загальнодержавною сферою розповсюдження, в якому публікується, у тому числі, інформація щодо учасників, ринків та цін товарів, робіт і послуг у сфері державних закупівель, інформація, передбачена статтями 16, 16-1, інша інформація щодо здійснення державних закупівель. Каталог видається у друкованому та електронному вигляді.
( Частину десяту статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 - набирає чинності з 1 вересня 2007 року )
До каталогу включаються фізичні та юридичні особи на підставі їх звернення. У зверненні зазначаються такі відомості: повне найменування, юридична та фактична адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника, телефон, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для фізичних осіб); свідоцтво про державну реєстрацію; дозвіл та/або ліцензія на провадження відповідної діяльності у випадках, передбачених законодавством; інші документи, що підтверджують реєстрацію (для нерезидентів); досвід (за винятком новостворених суб'єктів); види товарів, робіт чи послуг, які поставляє (виконує) фізична чи юридична особа; інша інформація. Відповідальність за достовірність інформації несе особа, що звертається.
( Частину десяту статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 - набирає чинності з 1 вересня 2007 року )
Інформація про фізичну чи юридичну особу включається до каталогу протягом п'яти робочих днів з дати надходження звернення. Тендерна палата України має право звернутися до контролюючих, правоохоронних та інших державних органів для перевірки інформації, зазначеної у зверненні. У такому разі строк включення інформації про фізичну чи юридичну особу до каталогу подовжується до 30 робочих днів. Виявлення фактів надання фізичною чи юридичною особою будь-якої недостовірної інформації є підставою для невключення інформації до каталогу. Рішення про відмову у включенні до каталогу може бути оскаржене фізичною чи юридичною особою до Комісії або до суду. Інформація, зазначена в каталозі, оновлюється щорічно. Інформація про фізичну чи юридичну особу включається до каталогу строком на один рік, із завершенням якого підлягає оновленню.
( Частину десяту статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 - набирає чинності з 1 вересня 2007 року )
Інформація, зазначена в каталозі, використовується замовником в порядку, визначеному цим Законом, під час організації та проведення процедур закупівель.
( Частину десяту статті 17-3 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 - набирає чинності з 1 вересня 2007 року )
11. Тендерна палата України безкоштовно забезпечує Верховну Раду України, народних депутатів України, комітети Верховної Ради України, тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України та Антимонопольний комітет України інформаційно-аналітичними матеріалами щодо державних закупівель, у разі необхідності надає відповідні висновки та матеріали.
12. Діяльність Тендерної палати України, а також результати такої діяльності, у тому числі висновки, інші документи Тендерної палати України можуть бути оскаржені виключно у судовому порядку відповідно до закону.
( Частина дванадцята статті 17-3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
Стаття 17-4. Керівні та контролюючий органи
1. Керівними органами Тендерної палати України є її з'їзд та правління.
2. Контролюючим органом Тендерної палати України є її ревізійна комісія.
3. Повноваження керівних та контролюючого органів Тендерної палати України визначаються статутом Тендерної палати України та цим Законом.
Стаття 17-5. Наглядова рада та державний нагляд за діяльністю Тендерної палати України
1. До складу Наглядової ради Тендерної палати України входять три представники від Антимонопольного комітету України та по одному представнику від Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Рахункової палати, Державного казначейства України, а також три народних депутати України за поданням профільного Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання регулювання ринку державних закупівель. Тендерна палата України своїм рішенням може вводити до складу Наглядової ради інших осіб.
( Частина перша статті 17-5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 ) ( Частину другу статті 17-5 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Частину третю статті 17-5 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
4. Члени Наглядової ради не можуть бути членами правління Тендерної палати України.
5. Члени Наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах.
6. Наглядова рада є дорадчим органом.
7. Наглядова рада:
дає рекомендації та пропозиції правлінню Тендерної палати України щодо забезпечення ефективної роботи Тендерної палати України;
затверджує своїм рішенням регламент роботи Наглядової ради;
у разі потреби вимагає скликання з'їзду;
( Абзац п'ятий частини сьомої статті 17-5 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
здійснює в межах своїх повноважень нагляд за дотриманням Тендерною палатою України вимог цього Закону;
бере участь у громадських обговореннях та слуханнях;
сприяє виконанню Тендерною палатою України своїх завдань та функцій;
виконує інші функції, передбачені статутом Тендерної палати України та цим Законом.
8. Наглядова рада діє виключно в межах повноважень, передбачених статутом Тендерної палати України та цим Законом. Рекомендації Наглядової ради є обов'язковими для врахування Тендерною палатою України у частині, що не суперечить закону.
( Закон доповнено розділом II-1 згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Р о з д і л III
ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ІЗ ЗМЕНШЕННЯМ ЦІНИ ТА ТОРГІВ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ
Стаття 18. Умови застосування процедур відкритих торгів із зменшенням ціни та торгів з обмеженою участю щодо закупівлі товарів, робіт, послуг
1. Під час проведення відкритих торгів із зменшенням ціни тендерні пропозиції мають право надавати всі заінтересовані учасники, інформацію про яких включено до каталогу, запрошені замовником шляхом публікації оголошення відповідно до положень статей 4-1 та 8 цього Закону.
( Частина перша статті 18 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
2. Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції мають право надавати лише ті учасники, інформацію про яких включено до каталогу, які запрошені замовником взяти участь у процедурі закупівлі.
( Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
3. Процедури торгів з обмеженою участю можуть застосовуватися у разі, якщо:
товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю учасників.
( Абзац третій частини третьої статті 18 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
4. Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі учасників, інформацію про яких включено до каталогу, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше трьох.
( Частина четверта статті 18 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 18-1. Попередня кваліфікація при проведенні торгів з обмеженою участю
1. Замовник при проведенні торгів з обмеженою участю має право здійснити попередню кваліфікацію учасників.
2. Інформація про здійснення попередньої кваліфікації учасників оприлюднюється та публікується замовниками згідно з статтями 4-1 і 8 цього Закону.
3. В оголошенні про здійснення попередньої кваліфікації учасників обов'язково зазначаються:
найменування та юридична адреса замовника;
вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
способи та місце отримання кваліфікаційної документації та розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено);
місце та строк подання кваліфікаційних пропозицій;
місце та дата розкриття кваліфікаційних пропозицій;
адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та кодів, присвоєних інформаційними системами у мережі Інтернет;
реєстраційний рахунок, який відкритий в органах Державного казначейства України (для підприємств - найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків).
( Частину третю статті 18-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
4. Кваліфікаційна документація надається (надсилається) учаснику протягом трьох робочих днів з дня її оплати або з дня отримання відповідного запиту, якщо плату не було встановлено. Документ для оплати кваліфікаційної документації надсилається або надається учаснику у дводенний термін з дня отримання від нього відповідного запиту. Кваліфікаційна документація обов'язково містить:
інструкції щодо підготовки та подання кваліфікаційної пропозиції;
кваліфікаційні вимоги;
стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам;
інформацію про документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам;
інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі:
- відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки;
- кількість товару;
- місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги;
- додаткові послуги, які мають бути надані;
- строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;
зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені кваліфікаційні пропозиції;
зазначення способу, місця та кінцевого строку подання кваліфікаційних пропозицій;
виклад процедури надання роз'яснень щодо кваліфікаційної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників;
зазначення місця, дати та часу розкриття кваліфікаційних пропозицій;
зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками;
іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до кваліфікаційної документації.
Кваліфікаційна документація затверджується тендерним комітетом замовника до подання оголошення про проведення попередньої кваліфікації.
( Частину четверту статті 18-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
5. Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні містити:
детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик;
вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або коли доцільнішим є наведення таких показників;
посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, з використанням існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил.
6. Технічна специфікація не повинна містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".
7. Кваліфікаційні пропозиції подаються без зазначення ціни. Строк подання кваліфікаційних пропозицій повинен становити не менше 15 календарних днів. Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у процедурі торгів з обмеженою участю виключно на підставі їх відповідності умовам, зазначеним у кваліфікаційній документації, протягом 14 календарних днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій.
Розкриття кваліфікаційних пропозицій учасників відбувається у день закінчення строку їх подання у час та у місці, що зазначені в інформації про проведення попереднього кваліфікаційного відбору. До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником допускаються всі учасники, інформацію про яких включено до каталогу, що подали кваліфікаційні пропозиції, або їх уповноважені представники. Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником перевіряються наявність усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційною документацією щодо їх підготовки, правильність їх оформлення. Зазначена інформація, а також найменування та адреса кожного учасника оголошуються. Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій складається протокол за визначеною Антимонопольним комітетом України формою, копія якого надається всім учасникам протягом одного робочого дня після отримання від учасника відповідного запиту. Ці відомості зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі.
( Частину сьому статті 18-1 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
8. Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення попередньої кваліфікації учасників повідомляє кожного учасника, що брав у ній участь, про результати її здійснення.
9. До подальшої участі у процедурі торгів з обмеженою участю запрошуються лише ті учасники, інформацію про яких включено до каталогу, які пройшли відбір за результатами здійснення попередньої кваліфікації учасників. Строк подання тендерних пропозицій після проведення попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше 10 календарних днів.
( Частина дев'ята статті 18-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
( Закон доповнено статтею 18-1 згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 19. Інформування учасників про проведення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни та торгів з обмеженою участю
1. В оголошенні про проведення відкритих торгів із зменшенням ціни та запрошенні до участі у процедурі торгів з обмеженою участю обов'язково зазначаються:
( Абзац перший частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
найменування та юридична адреса замовника торгів;
вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт або надання послуг;
строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг;
кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники;
( Абзац шостий частини першої статті 19 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
способи та місце отримання тендерної документації та розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено замовником);
місце та строк подання тендерних пропозицій;
місце та дата розкриття тендерних пропозицій;
умови надання тендерного забезпечення та способи зв'язку для отримання додаткової інформації;
( Частину першу статті 19 доповнено абзацом згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та коди, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет (у разі здійснення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни, двоступеневих торгів, редукціону);
( Частину першу статті 19 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
реєстраційний рахунок, який відкритий в органах Державного казначейства України (для підприємств - найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків).
( Частину першу статті 19 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
( Частину другу статті 19 виключено на підставі Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
3. Строк для подання тендерних пропозицій має становити 30 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, чи відправлення запрошення до участі в них. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів (до 10 календарних днів - у разі проведення процедури торгів з обмеженою участю). Причини скорочення строку викладаються у звіті; вони не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками.
У разі потреби замовник має право продовжити строк подання тендерних пропозицій, але не більше ніж на 60 календарних днів.
( Частину третю статті 19 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 ) ( Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 20. Порядок надання тендерної документації
1. Тендерна документація надається (надсилається) учаснику торгів протягом трьох робочих днів з моменту її оплати. Документ для оплати тендерної документації надсилається або надається учаснику в триденний термін з дня отримання від нього відповідного запиту. Надання тендерної документації, визначення її вартості та порядок розрахунків здійснюються відповідно до положень цивільного законодавства.
( Частина перша статті 20 в редакції Законів N 434-IV від 16.01.2003, N 2188-IV від 18.11.2004 )
2. У разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю товарів і послуг замовник може надсилати тендерну документацію одночасно із запрошенням до участі у торгах.
( Частина друга статті 20 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
3.
( Частину третю статті 20 виключено на підставі Закону N 2188-IV від 18.11.2004 )
4. У разі проведення торгів на закупівлю робіт тендерна документація надсилається після попередньої оплати учасником витрат на її підготовку.
( Частину п'яту статті 20 виключено на підставі Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
Стаття 21. Тендерна документація
1. Тендерна документація повинна містити:
інструкцію щодо підготовки тендерних пропозицій;
перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з метою оцінки відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;
інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;
інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі:
- відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки, підготовлені відповідно до частин другої та третьої цієї статті;
- кількість товару;
- місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги;
- додаткові послуги, які мають бути надані;
- строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції;
зазначення основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю;
( Абзац дванадцятий частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;
спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій;
методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, наприклад, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, податків тощо;
інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) має бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;
зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені тендерні пропозиції;
вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору про закупівлю;
умови повернення чи неповернення тендерного забезпечення;
зазначення способу, місця та кінцевого строку подання тендерних пропозицій;
виклад процедури надання роз'яснень щодо тендерної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників;
зазначення строку, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;
зазначення місця, дати та часу розкриття тендерних пропозицій;
зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок із учасниками;
інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції;
іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації;
( Частину першу статті 21 доповнено абзацом двадцять шостим згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
шкалу розрахунку кроку торгів чи редукціону.
( Частину першу статті 21 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
2. Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні містити:
детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик;
вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або коли доцільнішим є наведення таких показників;
посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються з використанням існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил.
3. Технічна специфікація не повинна містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".
4. У тендерній документації можуть визначатися взаємовідносини та розрахунки між замовником, експертами, консультантами, учасниками, інформаційними системами в мережі Інтернет відповідно до цивільного законодавства.
( Статтю 21 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
5. Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
( Статтю 21 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
6. Тендерна документація затверджується тендерним комітетом замовника до подання оголошення про заплановану закупівлю.
Редакції видань, що здійснюють публікацію про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників відповідно до статті 8 цього Закону, при прийнятті таких оголошень зобов'язані перевіряти виконання замовниками вимог щодо наявності затвердженої тендерної (кваліфікаційної) документації. У разі невиконання або порушення замовниками вимог щодо наявності затвердженої тендерної (кваліфікаційної) документації редакції видань, що здійснюють публікацію про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників, мають право не приймати оголошення для публікації.
( Статтю 21 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 22. Надання роз'яснень щодо тендерної документації та внесення до неї змін
1. Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит учасника.
2. Не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до тендерної документації, при цьому продовживши строк подання та розкриття тендерних пропозицій, та повідомити про зазначені зміни письмово всіх учасників, яким замовник надав тендерну документацію.
( Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
3. Якщо замовник проводить збори з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації, він повинен вести протокол цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім учасникам, яким було надано тендерну документацію, незалежно від їх присутності на зборах.
4. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації, її змін або якщо внесені до тендерної документації зміни є суттєвими, замовник повинен продовжити строк подання тендерних пропозицій. Рішення про продовження строку подання тендерних пропозицій приймається замовником з урахуванням того, що такий строк повинен бути достатнім для врахування учасниками зазначених змін, доповнень або роз'яснень та своєчасного подання тендерних пропозицій, але не меншим ніж три робочих дні.
( Частина четверта статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
Стаття 23. Забезпечення тендерної пропозиції
1. Замовник зобов'язаний зазначити у тендерній документації вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмірів, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику.
Вимога щодо надання тендерного забезпечення є обов'язковою, якщо загальна вартість предмета закупівлі перевищує суму 100 тисяч гривень для товарів і послуг та 500 тисяч гривень для робіт.
( Частину першу статті 23 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 ) ( Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005 )
2. Учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно вносить тендерне забезпечення, розмір якого становить один відсоток очікуваної вартості у разі проведення торгів на закупівлю робіт та п'ять відсотків у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією. В разі, якщо тендерні пропозиції можуть подаватися щодо частини предмета закупівлі (лота), розмір тендерного забезпечення встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі по кожному лоту.
( Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005 )
3. У разі надання тендерного забезпечення у формі депозиту замовник повертає учаснику всю суму депозиту разом з нарахованими відсотками банку, в якому було розміщено депозит.
( Статтю 23 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
4. У разі якщо тендерне забезпечення буде вноситися за учасника будь-яким іншим підприємством, установою чи організацією, учасник повинен погодити таке рішення із замовником до подання тендерної пропозиції. Учасники процедур закупівлі - бюджетні установи та організації можуть подавати тендерне забезпечення у будь-якій прийнятній для них та замовника формі, що не суперечить чинному законодавству.
( Частина четверта статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
5. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разі:
відкликання або зміни тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання;
непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю всупереч вимогам тендерної документації;
невиконання інших вимог, передбачених тендерною документацією.
( Частина п'ята статті 23 в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
6. Замовник не може претендувати на тендерне забезпечення і повинен повернути відповідну суму учаснику протягом 10 календарних днів з дня настання підстави для повернення тендерного забезпечення у разі:
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного у тендерній документації;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем торгів;
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання, якщо це передбачено у тендерній документації;
закінчення процедур закупівлі без укладення договору про закупівлю з жодним із учасників, що подали тендерні пропозиції.
7. Кошти, що надійшли як тендерне забезпечення (у разі коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до доходів загального фонду відповідного бюджету.
( Статтю 23 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
Стаття 24. Порядок подання тендерних пропозицій
1. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерних документах. На запит учасника замовник підтверджує отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеного у тендерній документації лота), а також може подати альтернативну тендерну пропозицію, якщо це передбачено тендерною документацією. Одержана тендерна пропозиція вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Антимонопольним комітетом України.
( Частину першу статті 24 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
2. Тендерна пропозиція обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання учасником тендерного забезпечення.
( Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
3. Тендерні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
4. Замовник має право до закінчення встановленого строку подання тендерних пропозицій прийняти рішення про його продовження у разі, якщо один чи більше учасників не можуть подати свої тендерні пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття тендерних пропозицій негайно надсилається кожному учаснику, якому було надано тендерну документацію.
5. Тендерні пропозиції залишаються дійсними впродовж зазначеного у тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження дії тендерних пропозицій.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним тендерного забезпечення;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії наданих ним тендерної пропозиції та тендерного забезпечення.
6. Учасники, які не продовжують строку дії своїх тендерних забезпечень, вважаються такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних пропозицій.
7. Якщо інше не передбачено тендерною документацією, учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого тендерного забезпечення. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання тендерних пропозицій.
Стаття 25. Забезпечення виконання договору про закупівлю
1. Під час здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг замовник має право вимагати від учасника - переможця процедури закупівлі внесення ним під час укладення договору про закупівлю забезпечення його виконання згідно з умовами, зазначеними в тендерній документації. Замовник повертає учаснику забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до умов, зазначених у цьому договорі. Учасники процедур закупівлі - бюджетні установи та організації можуть подавати забезпечення виконання договору у будь-якій прийнятній для них та замовника формі, що не суперечить чинному законодавству.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом, при цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який одночасно укладає з переможцем договір про закупівлю, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації;
підприємства - державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі - підприємства);
розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України та законодавством України, а також підприємства, установи чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів, підприємства;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!