Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Закон від 22.02.2000 №1490-III

Верховна Рада України Закон від 22.02.2000 №1490-III
Остання редакція від 02.04.2008 втрата чинності (закон від 20.03.2008 N 150-VI /150-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.02.2000

Номер 1490-III

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
Комісія у разі виявлення під час розгляду та аналізу документів і матеріалів щодо здійснення державних закупівель ознак злочину має право передавати такі документи та матеріали до правоохоронних органів.
( Частину шосту статті 3-3 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
7. Всі рішення та висновки Комісії, прийняті в межах її компетенції, відповідно до вимог цього Закону, є обов'язковими для виконання замовниками, учасниками, іншими особами, яких вони стосуються.
З метою забезпечення здійснення громадського контролю у сфері державних закупівель Комісія надсилає Тендерній палаті України копії всіх рішень та висновків протягом двох робочих днів з дати їх прийняття.
Рішення та висновки Комісії, передбачені абзацами третім, дванадцятим - сімнадцятим, дев'ятнадцятим - двадцять четвертим частини другої цієї статті, набирають чинності з дати їх опублікування в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, але не пізніше п'яти робочих днів з дати їх прийняття, незалежно від такого опублікування, інші рішення та висновки Комісії набирають чинності через п'ять робочих днів з дати їх прийняття, крім випадків, передбачених цим Законом.
Всі рішення та висновки Комісії можуть бути оскаржені у судовому порядку, з урахуванням вимог цього Закону.
( Частина сьома статті 3-3 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
8. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Комісії здійснює Антимонопольний комітет України.
( Статтю 3-3 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 ) ( Закон доповнено розділом I-1 згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
Розділ I-2
ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ
( Закон доповнено назвою розділу I-2 згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
Стаття 4. Міжнародні зобов'язання України щодо здійснення закупівель
Якщо норми міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, містять положення, відмінні від норм цього Закону, то застосовуються норми міжнародного договору України.
Стаття 4-1. Прозорість здійснення державних закупівель та оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
1. З метою запобігання проявам корупції та формування ефективного конкурентного середовища у сфері закупівель замовник зобов'язаний забезпечити прозорість здійснення державних закупівель шляхом оприлюднення необхідної інформації, передбаченої цим Законом щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти за допомогою інформаційних систем у мережі Інтернет, а саме розмістити:
( Абзац перший частини першої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
річні плани державних закупівель;
( Частину першу статті 4-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації;
протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій;
( Частину першу статті 4-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
акцепт тендерної пропозиції та повідомлення про результати торгів;
( Частину першу статті 4-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
запит щодо цінових пропозицій (котирувань);
( Частину першу статті 4-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
звіт про результати здійснення процедури закупівлі, включаючи всі додатки до нього;
оголошення про результати проведеної процедури закупівлі;
інформацію, що стосується розгляду скарги, у разі її надходження (інформацію про отримання скарги, рішення щодо розгляду скарги).
Інформація щодо державних закупівель, передбачена цим Законом, розміщується послідовно принаймні в одній з інформаційних систем у мережі Інтернет згідно з власним регламентом та в порядку, передбаченому інформаційними системами. При цьому в обраній замовником інформаційній системі у мережі Інтернет мають бути розміщені всі без винятку документи щодо державних закупівель, передбачені цією статтею.
( Частину першу статті 4-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
2. Інформаційна система в мережі Інтернет у визначенні цього Закону є сукупністю програмних засобів з власною адресою в мережі Інтернет, яка забезпечує доступ до інформаційних ресурсів і відповідає таким обов'язковим вимогам: забезпечує збирання, накопичення, передачу та обробку інформації щодо державних закупівель замовників з усіх адміністративно-територіальних одиниць України; відповідає встановленим законодавством вимогам щодо захисту державної інформації; надає можливість здійснення електронних державних закупівель та відповідає іншим вимогам, встановленим цим Законом.
( Частина друга статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
3. Строки висвітлення інформації, передбаченої у частині першій цієї статті, повинні відповідати строкам здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, передбачених Законом.
4. Замовник оприлюднює інформацію, передбачену цим Законом, в інформаційних системах в мережі Інтернет шляхом її направлення до таких систем у паперовому або електронному вигляді в порядку, передбаченому інформаційними системами.
( Частина четверта статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
5. Замовник має право здійснити закупівлю за процедурами, зазначеними в статті 13 цього Закону (крім процедури закупівлі в одного учасника), шляхом здійснення електронних державних закупівель, з дотриманням вимог, встановлених цим Законом.
( Частина п'ята статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
6. Оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти в інформаційних системах у мережі Інтернет, передбаченої в частині першій цієї статті, не вважається здійсненням електронних державних закупівель.
7. Антимонопольний комітет України здійснює контроль за дотриманням конкурентного законодавства інформаційними системами в мережі Інтернет та сприяє розвитку конкуренції у цій сфері. Втручання у вибір замовником інформаційних систем у мережі Інтернет інших розпорядників державних коштів, а також неправомірне використання інформаційних систем у мережі Інтернет забороняються.
( Частина сьома статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005 )
8. З метою забезпечення здійснення парламентського контролю замовник зобов'язаний на звернення Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України надавати повну, достовірну інформацію, що стосується здійснення ним закупівель, та у разі виявлення порушень чинного законодавства у сфері закупівель вживати відповідних заходів щодо їх усунення.
( Частина восьма статті 4-1 в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 ) ( Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
Стаття 4-2. Вимоги щодо інформаційних систем у мережі Інтернет щодо забезпечення захисту державної інформації, здійснення електронних державних закупівель та забезпечення виконання вимог цього Закону
1. Інформаційна система у мережі Інтернет в частині забезпечення захисту державної інформації, здійснення електронних державних закупівель та забезпечення виконання вимог цього Закону повинна:
мати власний регламент - документ, що визначає порядок функціонування системи та вимоги щодо роботи в цій системі;
( Абзац другий частини першої статті 4-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
забезпечувати підтримку багатомовності, у тому числі українською та англійською мовами;
мати побудовану комплексну систему захисту інформації;
використовувати засоби технічного захисту інформації, які мають експертні висновки Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України;
мати атестат відповідності Комплексній системі захисту інформації Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України;
виконувати функції, встановлені частиною другою статті 4-1 цього Закону;
надавати можливість здійснення електронних державних закупівель в режимі on-line відповідно до вимог, визначених цим Законом, з використанням промислово придатних технологічних рішень, які побудовані на процесах (способах) перетворення даних при електронному оприлюдненні, розміщенні та періодичному оновленні документів, перетворенні даних при відображенні електронного документообігу; автоматизованого здійснення державних закупівель, що підтверджується відповідними охоронними документами.
( Абзац восьмий частини першої статті 4-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Частину другу статті 4-2 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
3. Неоприлюднення замовником інформації щодо здійснення державних закупівель, передбаченої цим Законом, в інформаційній системі у мережі Інтернет, яка відповідає вимогам, визначеним цим Законом, може оскаржуватися в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону, або в судовому порядку та є підставою для відміни торгів.
( Закон доповнено статтею 4-2 згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 5. Недискримінація учасників
1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах відповідно до положень цього Закону.
( Частина перша статті 5 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
2. Замовники забезпечують рівноправний доступ усіх учасників до інформації з питань закупівлі.
( Стаття 5 в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 ) ( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 7. Несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії учасників
( Назва статті 7 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
1. Замовник зобов'язаний забезпечити створення умов для проведення прозорих державних закупівель та оприлюднення інформації в порядку, передбаченому цим Законом.
2. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну або кваліфікаційну пропозицію у разі, якщо він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій службовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певного виду процедури закупівлі.
3. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну або кваліфікаційну пропозицію у разі, якщо він має незаперечні докази того, що:
фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку;
посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за здійснення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.
4. Замовник зобов'язаний відхилити тендерні або кваліфікаційні пропозиції у разі, якщо вони подані учасниками процедури закупівлі, які є пов'язаними особами.
Пов'язана особа - особа, що відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над учасником або контролюється таким учасником, або перебуває під спільним контролем з таким учасником;
фізична особа або родичі фізичної особи, які здійснюють контроль над учасником;
посадова особа учасника, уповноважена здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також її родичі.
Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 20 відсотків статутного капіталу учасника.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.
Для цілей цього Закону родичами вважаються подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, подружжя дітей, батьків, братів, сестер, онуків.
( Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
5. Інформація про відхилення тендерної або кваліфікаційної пропозиції та підстави для відхилення подається замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та протягом семи календарних днів повідомляється учаснику, який допустив несхвальні та/або антиконкурентні узгоджені дії, передбачені цією статтею.
( Частина п'ята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 ) ( Частину шосту статті 7 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003; в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
Р о з д і л II
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ
Стаття 8. Публікація оголошень про здійснення закупівлі
1. З метою створення оптимального конкурентного середовища діяльності засобів масової інформації у сфері закупівель оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників публікуються у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію виключно з питань державних закупівель та має назву, яка відноситься безпосередньо саме до сфери державних закупівель (далі - спеціалізований друкований засіб масової інформації), та в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, в інформаційних системах у мережі Інтернет.
З метою забезпечення інформаційно-методичного супроводу державних закупівель згідно з вимогами статті 17-3 цього Закону Тендерна палата України на підставі отриманої інформації від відповідних органів державної влади безкоштовно оприлюднює відомості щодо спеціалізованих друкованих засобів масової інформації, міжнародних видань та інформаційних систем у мережі Інтернет, які відповідають вимогам цього Закону, іншу інформацію на власному Інтернет-сайті, доступ до якого є безкоштовним.
( Частина перша статті 8 в редакції Законів N 434-IV від 16.01.2003, N 2188-IV від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
2. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, та в інформаційних системах у мережі Інтернет, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедур торгів (тендера) з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника.
( Абзац перший частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
У разі якщо замовником в оголошенні про заплановану закупівлю (проведення попередньої кваліфікації) чи в оголошенні про результати проведеної процедури закупівлі не зазначено або зазначено невірний код, присвоєний інформаційною системою в мережі Інтернет, таке оголошення вважається неоприлюдненим.
( Частину другу статті 8 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
( Частина друга статті 8 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005 )
3. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників додатково розміщуються у відповідних міжнародних виданнях або в інформаційних системах у мережі Інтернет англійською мовою у разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
( Абзац перший частини третьої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 3205-IV від 15.12.2005 )
для товарів - 200 тисячам євро;
для послуг - 300 тисячам євро;
для робіт - 4 мільйонам євро.
Курс євро фіксується згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі у торгах - у разі застосування торгів з обмеженою участю.
( Частину третю статті 8 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
( Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
4. Редакції спеціалізованих друкованих засобів масової інформації та інформаційного бюлетеня, що видає Тендерна палата України, при прийнятті оголошень про заплановану закупівлю (оголошень про попередню кваліфікацію) та оголошень про результати проведення торгів зобов'язані перевіряти в порядку, визначеному редакціями цих видань, виконання замовниками вимог щодо розміщення інформації в інформаційних системах в мережі Інтернет (наявність підтвердження про відповідність інформаційної системи в мережі Інтернет вимогам, встановленим цим Законом, та наявність і відповідність коду, зазначеного в оголошенні, коду, який присвоєний інформаційною системою в мережі Інтернет).
( Абзац перший частини четвертої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
У разі невиконання або порушення замовниками вимог щодо розміщення інформації в інформаційних системах у мережі Інтернет редакції спеціалізованих друкованих засобів масової інформації та інформаційного бюлетеня, що видає Тендерна палата України, мають право не приймати оголошення для публікації.
( Абзац другий частини четвертої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
Неоприлюднення передбаченої цим Законом інформації щодо здійснення державних закупівель в інформаційних системах в мережі Інтернет є підставою для відміни торгів. За зазначення в документах щодо здійснення державних закупівель, передбачених цим Законом, завідомо неправдивих даних щодо оприлюднення інформації в інформаційних системах у мережі Інтернет службові особи замовників несуть відповідальність, встановлену законодавством.
( Статтю 8 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 9. Форма повідомлень під час здійснення процедур закупівлі
1. Дійсними визнаються тільки ті заяви та повідомлення, що були подані у письмовій формі, встановленій замовником.
2. Якщо під час здійснення процедур закупівлі сторони передавали інформацію в інших формах, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.
3. В разі здійснення замовником електронних державних закупівель обмін інформацією та повідомленнями відбувається з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису в режимі on-line.
( Статтю 9 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 10. Мова, що застосовується під час здійснення процедури закупівлі
1. Оголошення про здійснення процедури закупівлі, запрошення до участі у процедурах закупівлі, повідомлення про проведення попередньої кваліфікації учасників, а також тендерна документація готуються українською мовою та однією з іноземних мов, що використовуються у міжнародній торгівлі, у випадках, передбачених цим Законом. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є україномовний текст.
( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 424-V від 01.12.2006 )
2. Тендерні пропозиції подаються мовою (мовами), зазначеною (зазначеними) замовником у тендерній документації.
( Статтю 11 виключено на підставі Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 12. Тендерні комітети
1. Тендерний комітет створюється для організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти на засадах колегіальності у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.
2. Склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника. До складу тендерного комітету замовника не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їх представники та близькі родичі.
( Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
3. Членами тендерного комітету є представники замовника в кількості не менше 5 осіб.
4. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який призначається рішенням замовника у вигляді відповідного розпорядчого акта та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
( Абзац перший частини четвертої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету.
5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним.
6. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.
7. Члени тендерного комітету протягом шести місяців з моменту вступу до тендерного комітету мають отримати відповідні свідоцтва встановленого зразка про проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель. Повторне підвищення кваліфікації або навчання здійснюється не рідше одного разу кожні два роки.
( Абзац перший частини сьомої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
( Абзац другий частини сьомої статті 12 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
Викладачами на курсах навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель можуть бути особи, які пройшли атестацію, що здійснюється Комісією не рідше ніж один раз на два роки з метою визначення достатності їх освіти, кваліфікації та досвіду для підготовки кваліфікованих кадрів. Інформація про видачу атестатів оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті Комісії протягом трьох робочих днів з моменту прийняття Комісією відповідного рішення.
( Частину сьому статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Інформацію про проходження членами тендерного комітету навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель з копіями відповідних свідоцтв замовник надсилає Комісії не пізніше 15 січня року, наступного за звітним.
( Частину сьому статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
У разі виявлення Комісією порушень за результатами діяльності тендерного комітету, здійснених ним закупівель, які призвели до відміни процедури закупівлі та/або визнання договору недійсним (нікчемним), Комісія має право прийняти рішення щодо виключення зі складу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, та/або щодо вчинення замовником певних дій для усунення виявлених порушень, про що протягом трьох робочих днів повідомляє замовника, Антимонопольний комітет України, Державне казначейство України (обслуговуючий банк), Тендерну палату України. Усі рішення та дії такого тендерного комітету з моменту отримання рішення Комісії щодо виключення зі складу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, не мають юридичної сили, а договори, укладені після отримання такого рішення, вважаються нікчемними (недійсними).
( Частину сьому статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Рішення Комісії щодо виключення зі складу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, тягне за собою внесення відомостей про членів такого тендерного комітету до переліку членів тендерного комітету, яких за допущені порушення було виключено зі складу тендерного комітету (далі - перелік), та недопущення таких осіб до членства у будь-якому тендерному комітеті строком на два роки.
( Частину сьому статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Перелік оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті Комісії. Відомості до переліку вносяться протягом трьох робочих днів з моменту прийняття Комісією відповідного рішення. Датою включення відомостей про членів такого тендерного комітету до переліку є дата прийняття Комісією відповідного рішення.
( Частину сьому статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Замовник протягом трьох робочих днів з моменту отримання рішення Комісії щодо виключення зі складу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, зобов'язаний затвердити новий склад тендерного комітету та про прийняте рішення протягом одного робочого дня повідомити Комісію, Антимонопольний комітет України, Державне казначейство України (обслуговуючий банк), Тендерну палату України.
( Частину сьому статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Державне казначейство України (обслуговуючий банк) не має права здійснювати платежі з рахунку замовника у разі, якщо подані документи щодо здійснення державних закупівель містять підписи осіб, стосовно яких є рішення Комісії щодо їх виключення зі складу тендерного комітету. У разі подання таких документів на здійснення платежів Державне казначейство України (обслуговуючий банк) протягом двох робочих днів повідомляє правоохоронні органи, а також Комісію, Антимонопольний комітет України, Тендерну палату України.
( Частину сьому статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
( Частина сьома статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
8. Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичні чи юридичні особи, які можуть залучатися до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства, та нотаріуси, які посвідчують договори про закупівлю (в разі нотаріального посвідчення договорів про закупівлю на вимогу замовника), не можуть бути членами тендерного комітету та не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, та за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі рішення тендерного комітету замовника, та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.
( Частину дев'яту статті 12 виключено Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004; в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 13. Процедури здійснення закупівлі
Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:
відкритих торгів із зменшенням ціни;
торгів з обмеженою участю;
двоступеневих торгів;
запиту цінових пропозицій (котирувань);
закупівлі в одного учасника;
( Абзац шостий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
редукціон.
( Статтю 13 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 14. Особливості застосування деяких процедур закупівлі
1. Основними процедурами здійснення державних закупівель є редукціон та відкриті торги із зменшенням ціни.
( Частина перша статті 14 в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
2. Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких перевищує 500 тисяч гривень, потребує отримання відповідного висновку Комісії згідно із статтею 3-3 цього Закону, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації учасників.
( Абзац перший частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
Застосування процедури закупівлі в одного учасника потребує отримання відповідного висновку Комісії згідно із статтею 3-3 цього Закону, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 30 тисяч гривень для товарів та послуг та 300 тисяч гривень для робіт.
( Абзац другий частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 ) ( Абзац третій частини другої статті 14 виключено на підставі Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
Відповідальність за застосування цих процедур закупівель несе виключно замовник.
( Частину другу статті 14 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
3. Замовник не має права ділити закупівлю товару, роботи, послуги на частини з метою уникнення проведення відкритих торгів із зменшенням ціни.
( Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
( Стаття 14 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
Стаття 14-1. Закупівля товарів на засадах міжвідомчої координації
1. Кабінет Міністрів України затверджує перелік товарів, які закуповуються на умовах міжвідомчої координації, порядок її здійснення та генерального замовника. В разі, якщо у планах двох і більше головних розпорядників коштів Державного бюджету України передбачається закупівля одного з товарів, які закуповуються на умовах міжвідомчої координації, на загальну суму, що перевищує 700 тисяч гривень, Антимонопольний комітет України подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення генерального замовника.
2. Генеральний замовник:
здійснює процедури закупівлі відповідних товарів згідно із законодавством та визначає учасників - переможців процедури закупівлі;
інформує всіх заінтересованих головних розпорядників коштів Державного бюджету України про результати процедур закупівлі.
3. Головні розпорядники укладають договори закупівлі товарів з учасниками, що визначені генеральним замовником переможцями за результатами здійснених ним процедур закупівлі, крім випадків, коли товар не відповідає вимогам головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо його технічних характеристик, якості, умов поставки, ціни тощо. У цьому разі головний розпорядник має право відмовитися від укладення договору закупівлі, поінформувавши про це генерального замовника, і самостійно здійснити процедуру закупівлі такого товару.
4. Генеральний замовник після отримання від замовників повідомлень про акцепт тендерних пропозицій та укладення договору або відмову в акцепті тендерних пропозицій подає Антимонопольному комітету України і усім заінтересованим замовникам звіт про результати здійснення процедур закупівлі із зазначенням у ньому всіх замовників.
( Закон доповнено статтею 14-1 згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 15. Кваліфікаційні вимоги до учасників
1. Замовник може вимагати від учасників надання ними підтвердженої документально інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам. Такими вимогами можуть бути:
наявність дозволу або ліцензії на провадження відповідної діяльності (у випадках, передбачених законодавством);
наявність обладнання, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством;
провадження учасниками господарської діяльності відповідно до положень їх статутів;
відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство.
( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
2. Кваліфікаційні вимоги, встановлені цією статтею, зазначаються у документації, необхідній для здійснення попередньої кваліфікації учасників (якщо така процедура застосовується), тендерній документації чи інших документах, пов'язаних з поданням тендерних пропозицій.
( Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
3. Замовник не повинен встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.
( Частину четверту статті 15 виключено на підставі Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
( Статтю 16 виключено на підставі Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 16. Реєстр недобросовісних учасників
1. До реєстру недобросовісних учасників включаються відомості про учасників:
які безпідставно відмовилися від підписання договору;
з якими було розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору без відповідних підстав;
які вчинили несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії, передбачені цим Законом;
які порушили законодавство про захист економічної конкуренції у сфері державних закупівель;
які надали у тендерних пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію.
2. Ведення реєстру недобросовісних учасників здійснює Комісія. Порядок ведення та функціонування реєстру недобросовісних учасників визначається рішенням Комісії. Відомості до реєстру недобросовісних учасників вносяться на строк, що не може перевищувати два роки.
3. Реєстр недобросовісних учасників повинен містити такі відомості:
інформацію про учасника процедури закупівлі (повне найменування, юридична та фактична адреса, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для фізичних осіб);
підстави внесення учасника до реєстру недобросовісних учасників;
дату внесення зазначених відомостей до реєстру недобросовісних учасників;
інші відомості за рішенням Комісії.
4. Реєстр недобросовісних учасників оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті Комісії та в тематичному каталозі учасників процедур закупівель.
( До Закону включено статтю 16 згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 16-1. Реєстр учасників процедур закупівель
1. З метою підвищення стабільності ринку державних закупівель, активізації участі у процедурах закупівлі за рахунок державних коштів ведеться реєстр учасників процедур закупівель.
2. До реєстру учасників процедур закупівель включаються учасники на підставі їх звернення відповідно до проведеної рейтингової оцінки, залежно від кількості процедур закупівель, у яких учасник брав участь, кількості перемог у процедурах закупівлі, кількості виконаних своєчасно та в повному обсязі договорів про державні закупівлі, інших критеріїв.
3. Ведення реєстру учасників процедур закупівель здійснює Комісія. Порядок ведення та функціонування реєстру учасників процедур закупівель визначається рішенням Комісії.
4. У разі внесення учасника, якого включено до реєстру учасників процедур закупівель, до реєстру недобросовісних учасників, такий учасник автоматично виключається з реєстру учасників процедур закупівель.
5. Реєстр учасників процедур закупівель оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті Комісії та в тематичному каталозі учасників процедур закупівель.
( Закон доповнено статтею 16-1 згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 17. Звіт про результати здійснення процедури закупівлі
1. У звіті про результати здійснення процедури закупівлі за встановленою формою, який зберігається замовником протягом трьох років, обов'язково зазначаються:
стислий опис предмета закупівлі;
найменування та адреси учасників, що подали тендерні пропозиції, кваліфікаційні пропозиції, найменування та адреса учасника, з яким укладено договір про закупівлю, а також ціна цього договору;
( Абзац третій частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 2664-IV від 16.06.2005 )
ціна і стислий опис інших основних умов кожної тендерної пропозиції та договору про закупівлю, а також додаткові умови, запропоновані учасниками;
стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця процедури закупівлі;
у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій - обгрунтування підстав відхилення;
дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю (оголошення про проведення попередньої кваліфікації учасників, оголошення щодо цінових пропозицій (котирувань) відповідно до статті 8 цього Закону та оголошення (повідомлення) про результати проведення торгів відповідно до статті 29-1 цього Закону чи дата відправлення запрошення до участі в процедурах торгів з обмеженою участю, закупівлі в одного учасника та дата повідомлення учасників про результати проведеної процедури;
( Абзац сьомий частини першої статті 17 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005; в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
виклад причин і обставин, якими керувався замовник торгів під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів із зменшенням ціни, з обгрунтуванням її вибору;
стислий виклад будь-яких запитів щодо роз'яснення кваліфікаційної або тендерної документації, відповідей на них, а також будь-яких змін цієї документації;
( Абзац дев'ятий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 2664-IV від 16.06.2005 )
у разі якщо в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю, - виклад підстав такого рішення;
( Абзац одинадцятий частини першої статті 17 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
у разі відхилення тендерної пропозиції відповідно до положень цього Закону - виклад підстав для відхилення;
відомості про кваліфікацію учасників, що подали тендерні пропозиції; заявки на участь у попередній кваліфікації учасників або запис про відсутність таких заявок; підстави застосування попередньої кваліфікації учасників; подані оскарження, позови та результати їх розгляду; зупинення процедури закупівлі; склад тендерного комітету;
( Абзац тринадцятий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
дата акцепту тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю;
( Частину першу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та коди, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет.
( Частину першу статті 17 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
інформація про відсутність учасника - переможця процедури закупівлі в реєстрі недобросовісних учасників;
( Частину першу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
інформація про наявність учасника - переможця процедури закупівлі в тематичному каталозі учасників процедур закупівель.
( Частину першу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 ) ( Частину другу статті 17 виключено на підставі Закону N 2188-IV від 18.11.2004 )
2. З метою запобігання порушенням чинного законодавства, під час оплати за договорами, укладеними за результатами процедур закупівель, замовник до звіту про результати здійснення процедури закупівлі обов'язково додає:
копії оголошення про заплановану закупівлю (оголошення про проведення попередньої кваліфікації, оголошення щодо цінових пропозицій (котирувань), оголошення (повідомлення) про результати торгів, що були опубліковані у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, завірені цим друкованим засобом, та в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, завірені Тендерною палатою України, а у випадках, якщо вартість договору перевищує суму, передбачену частиною третьою статті 8 цього Закону, також копії оголошення про заплановану закупівлю та про результати торгів, що були опубліковані у міжнародному інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, завірені Тендерною палатою України;
( Абзац другий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
копію документа, що підтверджує розміщення документів, передбачених статтею 4-1 цього Закону, завірену інформаційною системою в мережі Інтернет.
Під час оплати за договорами, укладеними підприємствами, банки перевіряють наявність звіту про результати здійснення процедури закупівлі та інших документів, що підтверджують виконання такими підприємствами вимог цього Закону.
( Абзац четвертий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
У разі здійснення торгів з обмеженою участю чи процедури закупівлі в одного учасника органи казначейства (обслуговуючий банк) не мають права здійснювати платежі з рахунку замовника згідно з узятим зобов'язанням за договором, якщо закупівлю здійснено з порушенням вимог статті 14 цього Закону. Інформацію про такі договори Державне казначейство України (обслуговуючий банк) протягом двох робочих днів надсилає до правоохоронних органів, а також до Комісії, Антимонопольного комітету України, Тендерної палати України.
( Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Звіт про результати процедури закупівлі (крім інформації, що містить державну таємницю) протягом 10 календарних днів з дати його затвердження оприлюднюється замовником в інформаційній системі у мережі Інтернет.
( Статтю 17 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
3. Строк зберігання документів щодо здійснення процедур закупівель має становити три роки.
( Статтю 17 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
Розділ II-1
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Стаття 17-1. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері державних закупівель
1. Громадяни, громадські організації, їх спілки беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері державних закупівель шляхом:
участі в розробці, обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері державних закупівель;
забезпечення вільного доступу громадськості до інформації щодо витрачання державних коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг;
забезпечення гласності, відкритості, прозорості в діяльності Кабінету Міністрів України, Антимонопольного комітету України, розпорядників державних коштів у сфері державних закупівель;
проведення консультацій з громадськістю, врахування громадської думки;
налагодження системного діалогу Кабінету Міністрів України, Антимонопольного комітету України, розпорядників державних коштів та громадськості;
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом, при цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який одночасно укладає з переможцем договір про закупівлю, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації;
підприємства - державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі - підприємства);
розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України та законодавством України, а також підприємства, установи чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів, підприємства;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!