Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти)

Верховна Рада України Закон від 14.12.2004 №2229-IV
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.103 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 150-VI від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 8, ст. 67, N 23, ст. 323):
1) частину другу статті 51 після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту: "Затвердження, а також коригування протягом бюджетного року кошторисів бюджетних установ здійснюється розпорядниками коштів відповідно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету України. Затвердження змін до кошторисів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності у зв'язку із зміною обсягів доходів і видатків відповідно до затвердженого бюджетного розпису здійснюється керівниками цих закладів";
2) частину другу статті 85 доповнити словами "вищих навчальних закладів державної форми власності. При цьому фінансування зазначених навчальних закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів може здійснюватися виключно у разі перевиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету";
3) пункт 2 статті 89 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) вищу освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";
4) підпункт "в" пункту 2 статті 90 викласти в такій редакції:
"в) вищу освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів".
2. У статті 84 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2004 р., N 8, ст. 67):
1) частину третю доповнити підпунктом "є" такого змісту:
"є) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної форми власності";
2) частину четверту доповнити підпунктом "з" такого змісту:
"з) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної і комунальної форм власності".
3. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238) доповнити словами "(у тому числі студентські бази, табори відпочинку та структурні підрозділи вищого навчального закладу, які забезпечують діяльність цього закладу)".
4. Абзац третій підпункту 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) викласти в такій редакції:
"Витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку; витрати на навчання та (або) професійну підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та (або) професійно-технічного навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років; витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах. Зазначені витрати включаються до валових витрат у розмірі до 3 відсотків фонду оплати праці звітного періоду".
5. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 8, ст. 67) слова "(крім населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)" замінити словами "(крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності)".
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI від 20.03.2008 )
7. У частині першій статті 64 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад можуть фінансувати вищі навчальні заклади державної форми власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою, а також підготовку наукових і науково-педагогічних працівників через аспірантуру і докторантуру визначаються у законі про державний бюджет".
8. Частину першу статті 59 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) доповнити словами "за винятком коштів, що спрямовуються на фінансування вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4 розділу I, яким вносяться зміни до статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", який набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
14 грудня 2004 року
N 2229-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 8, ст. 67, N 23, ст. 323):
1) частину другу статті 51 після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту: "Затвердження, а також коригування протягом бюджетного року кошторисів бюджетних установ здійснюється розпорядниками коштів відповідно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету України. Затвердження змін до кошторисів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності у зв'язку із зміною обсягів доходів і видатків відповідно до затвердженого бюджетного розпису здійснюється керівниками цих закладів";
2) частину другу статті 85 доповнити словами "вищих навчальних закладів державної форми власності. При цьому фінансування зазначених навчальних закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів може здійснюватися виключно у разі перевиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету";
3) пункт 2 статті 89 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) вищу освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";
4) підпункт "в" пункту 2 статті 90 викласти в такій редакції:
"в) вищу освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів".
2. У статті 84 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2004 р., N 8, ст. 67):

30 днiв передплати безкоштовно!