Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Довідка від 11.06.2013 №992

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Довідка, Положення від 11.06.2013 №992
Остання редакція від 19.02.2019. Внесення змін (рішення від 28.12.2018 N 940 /z0095-19/)
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
11.06.2013 № 992
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2013 р.
за № 1126/23658
Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015 № 1919 від 26.11.2015 № 1 від 10.01.2017 № 584 від 10.08.2017 № 786 від 07.11.2017 № 58 від 01.02.2018 № 940 від 28.12.2018 )
Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України "Про депозитарну систему України" , пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України", але не раніше його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К.Кривенка.
Голова КомісіїД. Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 11 червня 2013 р. № 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
11.06.2013 № 992
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2013 р.
за № 1126/23658
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а саме порядок складання, строки подання адміністративних даних (далі - Дані) про депозитарну діяльність, що провадиться депозитарною установою.
2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.
3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:
власник іпотечних цінних паперів - особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери), на рахунку у цінних паперах якої у депозитарній установі обліковуються права на іпотечні цінні папери;
власник пакета акцій - особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери), на рахунку у цінних паперах якої у депозитарній установі обліковуються права на акції певного емітента у кількості, що становить 10 відсотків і більше статутного капіталу цього емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, - 5 відсотків і більше статутного капіталу такого емітента;
( Абзац третій пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017 )
дата виникнення нерегулярних Даних - дата виникнення подій, визначених у пунктах 4, 5 розділу ІІІ цього Положення;
( Абзац четвертий пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015 )
депозитарій - Центральний депозитарій цінних паперів або Національний банк України, що здійснює депозитарний облік цінних паперів відповідно до компетенції, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України";
нерегулярні Дані - Дані, що містять інформацію про власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів.
4. Дані депозитарних установ подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії.
5. Щоденні, нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою на одну дату, подаються один раз протягом робочого дня.
6. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу ІІІ цього Положення.
Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1-12 до цього Положення.
7. Дані депозитарних установ складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).
8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії депозитарна установа зобов'язана подати Дані, визначені цим Положенням, у паперовій формі.
Паперова форма Даних підписується уповноваженою особою депозитарної установи.
( Абзац другий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017 )
У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані, скріплені підписом уповноваженої особи депозитарної установи.
( Абзац третій пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017 )
9. Дані складаються відповідно до опису розділів та схем XML - файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.
10. Розрахунок депозитарними установами пруденційних нормативів здійснюється в порядку та з періодичністю, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що визначає порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів при провадженні депозитарної діяльності.
( Пункт 10 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015 )
11. У разі наявності у довідці інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності, депозитарна установа наводить її у примітках до цієї довідки.
12. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015 )
ІІ. Склад Даних
1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:
щоденні;
щомісячні;
щоквартальні;
нерегулярні.
2. Щоденні Дані депозитарної установи складаються з довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою (додаток 1).
Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов’язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів, погашенням випуску цінних паперів).
( Абзац другий пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015 )
3. Щомісячні Дані депозитарної установи (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами) складаються з:
1) довідки про пруденційні нормативи депозитарної установи (додаток 2);
2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 13);
3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 14);
4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 15).
До складу щомісячних даних за січень входить річна фінансова звітність, вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.
( Пункт 3 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015, № 1 від 10.01.2017 )
4. Щоквартальні Дані депозитарної установи складаються з:
1) титульного аркуша (додаток 3);
2) довідки про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою (додаток 4). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;
3) довідки про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів (додаток 5). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;
4) довідки про адміністративні операції, проведені депозитарною установою (додаток 6). Довідка подається про адміністративні операції, проведені депозитарною установою протягом звітного кварталу;
5) довідки про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа (додаток 7). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;
6) довідки про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа (додаток 8). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;
7) довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою (додаток 9). Довідка подається про облікові операції, проведені депозитарною установою протягом звітного кварталу;
8) фінансової звітності (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, крім річної фінансової звітності.
( Пункт 4 розділу II доповнено новим підпунктом 8 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015 )
5. Нерегулярні Дані депозитарної установи складаються з:
1) довідки про власників пакетів акцій (додаток 10);
2) довідки про власників іпотечних цінних паперів (додаток 11).
ІІІ. Строки подання Даних до Комісії
1. Депозитарна установа подає Дані у строки:
щоденні - не пізніше кінця дня, наступного за звітним;
( Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015 )
щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;
( Абзац третій пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015 )
щоквартальні - не пізніше 25-го (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом;
нерегулярні - протягом 3-х робочих днів після дати виникнення.
2. Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною установою, не подаються за операційний день, протягом якого депозитарна установа не здійснювала облікових операцій.
3. Нерегулярні Дані депозитарної установи подаються за фактом їх виникнення.
4. Нерегулярні Дані про власників пакетів акцій подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок:
1) зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій;
2) збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, - від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу такого емітента;
3) зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, - від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу такого емітента;
4) зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій;
5) зарахування за наслідками операцій емітента прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій;
6) збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, - від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу такого емітента;
7) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, - від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу такого емітента;
8) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій;
9) блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;
10) розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;
11) списання з ініціативи третьої сторони прав на акції з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій.
( Пункт 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017 )
5. Нерегулярні Дані про власників іпотечних цінних паперів подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок:
зарахування прав на іпотечні цінні папери на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунок, на якому не обліковувалися права на іпотечні цінні папери, зараховуються права на одне або більше прав на іпотечні цінні папери;
збільшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів;
зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, при якому залишок прав на іпотечні цінні папери на рахунку не стає нульовим;
зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунку не залишається прав на іпотечні цінні папери;
погашення іпотечних цінних паперів;
блокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;
( Абзац сьомий пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015 )
розблокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;
( Абзац восьмий пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015 )
списання прав на іпотечні цінні папери з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів з ініціативи третьої сторони.
6. У разі якщо кілька змін відбувалось протягом одного дня, Дані подаються депозитарною установою до Комісії станом на час закриття операційного дня.
7. Депозитарні установи у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, повинні усунути ці невідповідності та повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі ІІ цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом з довідкою про виправлення Даних депозитарною установою (додаток 12), в якій зазначаються причини виникнення невідповідності.
8. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.
9. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з:
вилученням програмно-технічних засобів та/або документів правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначених засобів та/або документів);
настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).
10. Дані депозитарної установи мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів (з наданням копій документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів) та/або усунення обставин непереборної сили (форc-мажорних обставин), у зв’язку з якими неможливо було подати Дані.
11. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльностіІ. Курочкіна
Додаток 1
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу ІІ)
ДОВІДКА
про облікові операції, проведені депозитарною установою
1Номер за порядком
2Дата, на яку подаються Дані
3Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
4Дані депозитарної установи: найменування
5Дані емітента: код за ЄДРПОУ
6Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)
7Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
8Дані емітента: повне найменування
9Дані емітента: країна реєстрації-1
10Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
11Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)
12Дані про цінні папери: код-2
13Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
14Дані про цінні папери: код валюти-3
15Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
16Кількість цінних паперів, шт.
17Дані про власника: вид-4
18Дані про власника: країна реєстрації-5
19Номер запису в журналі депозитарних операцій
20Обслуговування операції: "1" - за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів; "2" - унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі; "4" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати"
21Тип операції: "1" - зарахування прав на цінні папери; "2" - списання прав на цінні папери; "3" - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку); "4" - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку)
22Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: "1" - договір купівлі-продажу; "2" - договір міни; "3" - договір дарування; "4" - спадкування (правонаступництво); "5" - інше
23Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": дата укладання договору (дата вчинення правочину)
24Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": номер договору (реквізити правочину)
25Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
26Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
27Безумовна операція на підставі: "1" - виконавчих документів; "2" - свідоцтва про право на спадщину; "3" - розпорядження Уповноваженої особи Комісії; "4" - інші
28Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі
29Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту
30Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)
31Примітки
__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюються відповідно до Довідника 37 "Види депонентів" Системи довідників та класифікаторів.
-5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
( Додаток 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015 )
Додаток 2
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу ІІ)
ДОВІДКА
про пруденційні нормативи депозитарної установи
1Код за ЄДРПОУ депозитарної установи
2Найменування депозитарної установи
3Рік, за який подаються Дані
4Звітний місяць
5Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
6Розмір власних коштів-2, грн
7Норматив достатності власних коштів-1
8Коефіцієнт покриття операційного ризику-1
9Примітки
__________
-2 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.
( Додаток 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017 )
Додаток 3
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ)
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
1Квартал, за який подаються Дані
2Рік, за який подаються Дані
3Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
4Дані депозитарної установи: найменування
5Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма-1
6Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
7Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
8Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
9Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
10Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
11Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
12Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
13Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
14Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
15Місцезнаходження депозитарної установи: код території-2
16Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс
17Місцезнаходження депозитарної установи: область
18Місцезнаходження депозитарної установи: район
19Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт
20Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок
21Дані депозитарної установи: телефон із зазначенням коду ММТЗ
22Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду(ів) ММТЗ
23Дані депозитарної установи: електронна пошта
24Дані депозитарної установи: веб-сторінка
25Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку
26Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок
27Банківські реквізити депозитарної установи: код МФО банку
28Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн
29Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн
30Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. керівника
31Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. заступника керівника
32Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера
33Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
34Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки-3 платника податків - фізичної особи)
35Місцезнаходження
36Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
, виданого Аудиторською палатою України
37Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
38Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм
, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
39Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
40Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
41Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)
42Номер та дата договору на проведення аудиту
43Дата початку та дата закінчення аудиту
44Дата аудиторського висновку (звіту)
45Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
46Примітки
__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
( Додаток 3 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015, № 1919 від 26.11.2015, № 786 від 07.11.2017 )
Додаток 4
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 4 розділу ІІ)
ДОВІДКА
про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою-1
1Номер за порядком
2Квартал, за який подаються Дані
3Рік, за який подаються Дані
4Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
5Дані емітента: код за ЄДРПОУ
6Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
7Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)
8Дані емітента: повне найменування
9Дані емітента: країна реєстрації-2
10Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
11Дані про депозитарій: найменування
12Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
13Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)
14Дані про цінні папери: код-3
15Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
16Дані про цінні папери: код валюти-4
17Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери, шт.
18Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у депозитарній установі, шт.
19Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
20Власники - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
21Власники - фізичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт.
22Власники - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
23Власники - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
24Власники - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
25Власники - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
26Власники - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
27Власники - юридичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
28Власники - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
29Власники - банки-резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
30Власники - банки-резиденти: усього цінних паперів, шт.
31Власники - банки-резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
32Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
33Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: усього цінних паперів, шт.
34Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
35Власники - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
36Власники - страхові компанії - резиденти: усього цінних паперів, шт.
37Власники - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
38Власники - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
39Власники - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних паперів, шт.
40Власники - пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
41Власники - торговці цінними паперами - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.-5
42Власники - торговці цінними паперами - резиденти: усього цінних паперів, шт.-5
43Власники - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн5
44Власники - юридичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
45Власники - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
46Власники - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
47Власник - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
48Власник - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): усього цінних паперів, шт.
49Власник - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
50Власник - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
51Власник - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.
52Власник - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
53Власник - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
54Власник - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): усього цінних паперів, шт.
55Власник - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
56Власники - територіальні громади: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
57Власники - територіальні громади: усього цінних паперів, шт.
58Власники - територіальні громади: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
59Депонент - нотаріус (депозит): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
60Депонент - нотаріус (депозит): усього цінних паперів, шт.
61Депонент - нотаріус (депозит): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
62Примітки
__________
-1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу"Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-5 У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними паперами.
( Додаток 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015 )
Додаток 5
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 4 розділу ІІ)
ДОВІДКА
про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів-1
1Номер за порядком
2Квартал, за який подаються Дані
3Рік, за який подаються Дані
4Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
5Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
6Дані про депозитарій: найменування
7Дані емітента: код за ЄДРПОУ
8Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)
9Дані емітента: повне найменування
10Дані емітента: організаційно-правова форма-2
11Дані емітента: країна реєстрації-3
12Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
13Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)
14Дані про цінні папери: код-4
15Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
16Дані про цінні папери: код валюти-5
17Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн
18Дані про власника: вид-6
19Дані про власника: країна реєстрації-7, 8
20Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)-2, 8
21Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)-8
22Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)
23Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)
24Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
25Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи-8
26Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи-8
27Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
28Дані про власника: місцезнаходження-8
29Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів)-8, 9
30Кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
31Частка в статутному капіталі (для акцій), %
32Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
33Частка заблокованих цінних паперів в статутному капіталі (для акцій), %
34Примітки
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
11.06.2013 № 992
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2013 р.
за № 1126/23658
Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України "Про депозитарну систему України" , пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України", але не раніше його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К.Кривенка.