• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 28.06.2024 № 77
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.06.2024
 • Номер: 77
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.06.2024
 • Номер: 77
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 28.06.2024
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
28.06.2024 № 77
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 55-1, 56, 61 Закону України "Про Національний банк України", статей 14, 21, 40, 42, 50 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", статей 16, 19, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 46, 47, 55, 59, 61, 62, 114, пунктів 5, 9 розділу XV Закону України "Про страхування", статей 78, 79 Закону України "Про платіжні послуги", статей 17, 25, 37 Закону України "Про кредитні спілки", з метою вдосконалення регулювання діяльності з надання фінансових та супровідних послуг Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до:
1) Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами), що додаються;
2) Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2022 року № 135 (зі змінами), що додаються;
3) Положення про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23 грудня 2023 року № 178 (зі змінами), що додаються.
2. Постанову Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 182 "Про затвердження Положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування" (зі змінами) після пункту 4 доповнити двома новими пунктами 4-1, 4-2 такого змісту:
"4-1 . Національний банк України (далі - Національний банк) за умов, визначених у пункті 42 цієї постанови, до 31 грудня 2024 року не складає документа, в якому зафіксовано порушення, та не застосовує до страховика, який мав статус страховика станом на 01 січня 2024 року, страхові агенти якого не привели діяльність у відповідність до вимог Положення в строк, зазначений в пункті 4 цієї постанови, заходів впливу за порушення вимог Положення в частині приведення у відповідність до вимог Положення діяльності страхових агентів такого страховика стосовно порядку укладання договорів страхування за їх участю.
4-2. Національний банк не складає документа, в якому зафіксовано порушення, та не застосовує заходів впливу відповідно до пункту 4-1 цієї постанови за умови надання страховиком Національному банку не пізніше 15 липня 2024 року:
1) інформації, що страховими агентами страховика не приведено діяльність у відповідність до вимог Положення у визначений в пункті 4 цієї постанови строк із обґрунтуванням причин;
2) опису заходів (етапів), спрямованих на приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Положення, із зазначенням строку, протягом якого діяльність його страхових агентів буде приведена у відповідність до вимог Положення. Дата завершення такого строку не може перевищувати 31 грудня 2024 року.".
3. Затвердити Зміни до Положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 182 (зі змінами), що додаються.
4. Постанову Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 184 "Про затвердження Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля" після пункту 2 доповнити двома новими пунктами 2-1, 2-2 такого змісту:
"2-1. Страховики, які подають до Національного банку України (далі -Національний банк) документи відповідно до пункту 19 розділу IV, пункту 54 розділу VI та пунктів 68, 77 розділу VII Положення до 01 січня 2025 року, складають прогнозні звіти про капітал та розрахунок платоспроможності, зазначені в підпункті 7 пункту 19 розділу IV, підпункті 5 пункту 54 розділу VI, пункті 68 розділу VII Положення, за формами, затвердженими розпорядчим актом Національного банку та розміщеними на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
2-2. Страховики до розміщення форм, визначених у пункті 2-1 цієї постанови, на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку складають та подають до Національного банку прогнозні звіти про капітал та розрахунок платоспроможності, зазначені в підпункті 7 пункту 19 розділу IV, підпункті 5 пункту 54 розділу VI Положення, відповідно до форм файлів з показниками звітності Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами) (далі - Правила № 123):
1) IRB1 "Дані регуляторного балансу. Активи";
2) IRB2 "Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви";
3) IRB3 "Дані регуляторного балансу. Зобов'язання та забезпечення";
4) IRB4 "Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові зобов'язання";
5) IRN1 "Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи, крім непростроченої дебіторської заборгованості та технічних резервів за договорами вихідного перестрахування";
6) IRN2 "Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи: непрострочена дебіторська заборгованість";
7) IRN3 "Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи: технічні резерви за договорами вихідного перестрахування";
8) таблиці 8 додатка 7 до Правил № 123.".
5. Затвердити Зміни до Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 184 (зі змінами), що додаються.
6. Унести до пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 187 "Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов'язки відповідального актуарія" такі зміни:
1) у підпункті 1 слова "рівнем кваліфікації" замінити словами "рівнями кваліфікації як особа з правом здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування (далі - особа, що має право займатися актуарною діяльністю) та";
2) у підпункті 2 слова "рівнем кваліфікації" замінити словами "рівнями кваліфікації як особа, що має право займатися актуарною діяльністю, та";
3) підпункт 3 після слів "з рівнями кваліфікації як" доповнити словами "особа, що має право займатися актуарною діяльністю,".
7. Затвердити Зміни до Положення про авторизацію осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов'язки відповідального актуарія, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 187, що додаються.
8. Постанову Правління Національного банку України від 27 грудня 2023 року № 194 "Про затвердження Положення про вимоги до системи управління страховика" після пункту 2 доповнити двома новими пунктами 2-1, 2-2 такого змісту:
"2-1. Національний банк України за умов, визначених у пункті 2-2 цієї постанови, не складає документа, в якому зафіксовано порушення, та не застосовує до страховика, який мав статус страховика станом на 01 січня 2024 року та не привів свою діяльність у відповідність до вимог Положення у строк, зазначений в пункті 2 цієї постанови, заходів впливу за порушення вимог Положення в частині приведення у відповідність до вимог Положення своєї діяльності стосовно:
1) впровадження та функціонування компонентів системи внутрішнього контролю страховика, визначених у підпунктах 1, 3, 5 пункту 74 глави 7 розділу ІІІ Положення, - до 31 грудня 2024 року;
2) впровадження заходів з контролю за інформаційними системами та технологіями, що використовуються у страховику, а також заходів з контролю за інформаційними потоками та комунікаціями, визначених у пункті 103 глави 12, главі 13 розділу ІІІ Положення, - до 30 червня 2025 року;
3) впровадження та функціонування внутрішніх документів страховика щодо аутсорсингу, який є одним із компонентів впровадження системи внутрішнього контролю, - до 31 грудня 2024 року.
2-2. Національний банк України не складає документа, в якому зафіксовано порушення, та не застосовує заходів впливу відповідно до пункту 2-1 цієї постанови за умови надання страховиком Національному банку України не пізніше 15 липня 2024 року:
1) інформації про неможливість приведення ним діяльності, визначеної у пункті 2-1 цієї постанови, у відповідність до вимог Положення у визначений в пункті 2 цієї постанови строк з обґрунтуванням причин;
2) опису заходів (етапів), спрямованих на приведення діяльності, визначеної у пункті 2-1 цієї постанови, у відповідність до вимог Положення, із зазначенням строку, протягом якого діяльність страховика буде приведена у відповідність до вимог Положення. Дата завершення такого строку не може перевищувати строків, визначених у пункті 2-1 цієї постанови.".
9. Затвердити Зміни до Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2023 року № 194 (зі змінами), що додаються.
10. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг" (зі змінами) такі зміни:
1) пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. Оновлення інформації щодо ділової репутації згідно з пунктами 757, 758, 760 глави 68 розділу Х Положення у 2024 році здійснюється до 01 липня 2024 року.
Кожний власник істотної участі в страховику, який є юридичною особою, зобов'язаний у 2024 році подати Національному банку річний звіт про свою діяльність відповідно до вимог та строків, визначених у пункті 759 глави 68 розділу Х Положення.";
2) у додатку 3 до постанови:
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Страховики зобов'язані до 15 липня 2024 року подати до Національного банку плани діяльності на 2025-2027 роки, складені на виконання пункту 15 розділу XV Закону про страхування з урахуванням вимог, визначених у пункті 557 глави 51 розділу VII Положення, та такими особливостями до спрощення розрахунків фінансово-економічних показників у плані діяльності:
1) фінансово-економічні показники в плані діяльності розраховуються за сприятливим (базовим) сценарієм без урахування несприятливого сценарію діяльності страховика;
2) фінансово-економічні показники в плані діяльності, включаючи показники фінансового плану страховика, розраховуються без обґрунтування припущень щодо наданих прогнозних даних, а також пояснень щодо суттєвих відхилень таких даних у плані діяльності такого страховика;
3) усі фінансово-економічні показники в плані діяльності розраховуються в мільйонах гривень із заокругленням до цілого числа, якщо значення всіх показників плану діяльності перевищують один мільйон гривень, або всі в тисячах гривень із заокругленням до цілого числа, якщо план діяльності містить показники, значення яких не перевищують одного мільйона гривень.";
додаток доповнити чотирма новими пунктами такого змісту:
"13. Страховики мають право до 31 грудня 2024 року подати до Національного банку оновлені плани діяльності на 2025-2027 роки із відповідними поясненнями щодо зміни показників у плані діяльності (у разі оновлення показників у поданому до Національного банку плану діяльності відповідно до пункту 12 додатка 3 до цієї постанови).
14. Страховики до 15 липня 2024 року мають право подати до Національного банку план діяльності на 2024-2026 роки, складений з урахуванням вимог пункту 12 додатка 3 до цієї постанови, з одночасним поданням обґрунтування щодо неможливості подання у такі строки плану діяльності на 2025-2027 роки.
Страховик, який до 15 липня 2024 року подав до Національного банку план діяльності на 2024-2026 роки, зобов'язаний до 31 грудня 2024 року подати до Національного банку план діяльності на 2025-2027 роки.
15. Страховики починаючи з 01 січня 2025 року зобов'язані складати/оновлювати плани діяльності на 2026-2028 та наступні роки, складені відповідно до вимог, визначених у пункті 557 глави 51 розділу VII Положення, та подавати їх до Національного банку у строк, визначений у пункті 48 глави 3 розділу ІІ Положення.
16. Страховики мають право до 31 грудня 2024 року передавати окремі функції та/або окремі завдання / процеси в межах цих функцій на аутсорсинг з урахуванням обмежень, визначених у статті 33 Закону про страхування, статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та главі 19 розділу ІІ Положення, без урахування вимоги мати внутрішні документи, що регулюють питання аутсорсингу.".
11. Затвердити Зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), що додаються.
12. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 201 "Про затвердження Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика" такі зміни:
1) у пункті 2:
підпункти 5, 6 після слів "Національний банк" доповнити словами "не складає документа, в якому зафіксовано правопорушення, та";
пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
"8) нерозподілений прибуток минулих років, сформований станом на 31 грудня 2022 року, включається до регулятивного капіталу першого рівня відповідно до підпункту 3 пункту 11 глави 4 розділу II Положення з урахуванням впливу Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти", Міжнародного стандарту фінансової звітності 17 "Страхові контракти", відображеного у Звіті про фінансовий стан страховика у складі фінансової звітності страховика за 2023 рік, достовірність та повнота якої підтверджені згідно з аудиторським звітом щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності страховика, складеним суб'єктом аудиторської діяльності, що має право здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, який містить немодифіковану думку такого суб'єкта аудиторської діяльності, та зазначеного у складі власного капіталу в регуляторній звітності страховика;
9) резерви та фонди в розмірі, сформованому станом на 31 грудня 2022 року та відображеному у Звіті про фінансовий стан страховика у складі фінансової звітності страховика за 2022 рік, включаються до регулятивного капіталу першого рівня відповідно до підпункту 4 пункту 11 глави 4 розділу II Положення в разі наявності аудиторського звіту / аудиторських звітів щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності страховика за попередні роки, на підставі якої визначався прибуток, з метою відрахувань його частини для збільшення таких резервів та фондів.";
2) пункт 4 після слів "Національний банк" доповнити словами "не складає документа, в якому зафіксовано правопорушення, та";
3) рядок 9 колонки 3 таблиці додатка 1 до постанови викласти в такій редакції:
"1. Види страхування відповідальності - перелік таких видів страхування відповідно до Закону № 85/96-ВР:
1) добровільного страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
2) добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
3) добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону № 85/96-ВР);
4) добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків;
5) обов'язкового страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
6) обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання, що надає послуги із транспортування та/або зберігання транспортних засобів у разі тимчасового затримання транспортних засобів, за шкоду, яка може бути заподіяна транспортному засобу при здійсненні його транспортування та/або зберігання;
7) обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;
8) обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
9) обов'язкового страхування цивільної відповідальності інвестора, у тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
10) обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;
11) обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;
12) обов'язкового страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
13) обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
14) обов'язкового страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;
15) обов'язкового страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;
16) обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
17) обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;
18) обов'язкового страхування відповідальності морського судновласника;
19) обов'язкового страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам;
20) обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
21) обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт;
22) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
23) обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю та (або) здоров'ю і майну третіх осіб під час виконання робіт з гуманітарного розмінування;
24) добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)";
4) назву колонки 4 таблиці 7 додатка 2 до постанови викласти в такій редакції:
"Строк погашення (від дати розрахунку регулятивного капіталу до дати погашення)".
13. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 204 "Про затвердження Положення про порядок обліку страховиком договорів, пов'язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимоги до захисту інформації страховика" викласти в такій редакції:
"3. Національний банк до 30 червня 2025 року не складає документа, в якому зафіксовано порушення, та не застосовує заходів впливу за порушення вимог Положення, включаючи вимоги щодо приведення у відповідність до вимог Положення програмного та/або технічного забезпечення інформаційних систем страховика, до страховика, який мав статус страховика станом на 01 січня 2024 року та не привів свою діяльність у відповідність до вимог Положення в строк, зазначений в пункті 2 цієї постанови, за умови надання цим страховиком Національному банку не пізніше 15 липня 2024 року:
1) інформації про неможливість приведення ним своєї діяльності у відповідність до вимог Положення у визначений в пункті 2 цієї постанови строк з обґрунтуванням причин;
2) опису заходів (етапів), спрямованих на приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Положення, із зазначенням строку, протягом якого діяльність страховика буде приведена у відповідність до вимог Положення. Дата завершення такого строку не може перевищувати 30 червня 2025 року.".
14. Постанову Правління Національного банку України від 02 лютого 2024 року № 15 "Про затвердження Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою" після пункту 2 доповнити двома новими пунктами 2-1, 2-2 такого змісту:
"2-1. Національний банк України за умов, визначених у пункті 2-2 цієї постанови, не складає документа, в якому зафіксовано порушення, та не застосовує до кредитної спілки, яка мала статус кредитної спілки станом на 01 січня 2024 року та не привела свою діяльність у відповідність до вимог Положення у строк, зазначений в пункті 2 цієї постанови, заходів впливу за порушення вимог Положення в частині приведення у відповідність до вимог Положення своєї діяльності стосовно:
1) впровадження та функціонування компонентів системи внутрішнього контролю кредитної спілки, визначених у підпунктах 1, 3, 5 пункту 79 глави 6 розділу ІІІ Положення, - до 31 грудня 2024 року;
2) впровадження заходів з контролю за обліковою та реєстраційною системою, іншими інформаційними системами та технологіями, що використовуються в кредитній спілці, а також заходів з контролю за інформаційними потоками та комунікаціями, визначених у пункті 136 глави 13, главі 14 розділу ІІІ Положення, - до 30 червня 2025 року.
2-2. Національний банк України не складає документа, в якому зафіксовано порушення, та не застосовує заходів впливу відповідно до пункту 2-1 цієї постанови за умови надання кредитною спілкою Національному банку України не пізніше 15 липня 2024 року:
1) інформації про неможливість приведення діяльності, визначеної у пункті 2-1 цієї постанови, у відповідність до вимог Положення у визначений в пункті 2 цієї постанови строк з обґрунтуванням причин;
2) опису заходів (етапів), спрямованих на приведення діяльності, визначеної у пункті 2-1 цієї постанови, у відповідність до вимог Положення, із зазначенням строку, протягом якого діяльність кредитної спілки буде приведена у відповідність до вимог Положення. Дата завершення такого строку не може перевищувати строків, визначених у пункті 2-1 цієї постанови.".
15. Національний банк України розглядає документи осіб, подані для здійснення процедур, визначених у Положенні про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2022 року № 135 (зі змінами) (далі - Положення № 135), та щодо яких не прийнято рішення, згідно з вимогами та в порядку, визначеними у Положенні № 135, з урахуванням змін, унесених цією постановою, крім змін, унесених до пункту 94 глави 8 розділу III Положення № 135, додатка 2 до Положення № 135.
16. Особа, інформація про яку станом на день набрання чинності цією постановою внесена до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (далі - реєстр), до 31 грудня 2024 року повинна привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення № 135 з урахуванням змін, унесених цією постановою, та подати до Національного банку України запевнення в довільній формі про відповідність:
1) такої особи вимогам Положення № 135;
2) керівника брокера - юридичної особи (керівник згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) або представництва страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента вимогам Положення № 135.
17. Національний банк України розглядає документи страховиків, подані до набрання чинності цією постановою для здійснення процедур, визначених у Положенні про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 184 (зі змінами) (далі - Положення № 184), згідно з вимогами та в порядку, визначеному Положенням № 184, без урахування змін, унесених цією постановою.
18. Національний банк України для осіб, включених до дня набрання чинності цієї постанови до реєстру осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов'язки відповідального актуарія (далі - Реєстр) з рівнем кваліфікації "особа з правом виконувати обов'язки відповідального актуарія за класами страхування іншого, ніж страхування життя" та/або "особа з правом виконувати обов'язки відповідального актуарія за класами страхування життя", протягом 10 робочих днів:
1) уносить зміни до відомостей у Реєстрі про рівень кваліфікації таких осіб щодо включення рівня кваліфікації "особа з правом здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування";
2) надсилає таким особам витяг з реєстру осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов'язки відповідального актуарія, за формою, встановленою в додатку 5 до Положення про авторизацію осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов'язки відповідального актуарія, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 187.
19. Національний банк України розглядає документи осіб, подані для здійснення процедур, визначених Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами) (далі - Положення № 199), та щодо яких не прийнято рішення, згідно з вимогами та в порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням змін, унесених цією постановою, крім змін, унесених до пунктів 578 та 589 глави 52 розділу VII, пункту 686 глави 61 розділу ІХ, пункту 797 глави 75 розділу ХІІ Положення № 199, та без урахування вимог пунктів 811-1, 811-2 глави 76 розділу ХІІ Положення № 199.
20. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома страховиків інформацію про прийняття цієї постанови.
21. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 33
Додатки
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)