• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм

Верховна Рада України  | Закон від 24.05.2012 № 4834-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 24.05.2012
 • Номер: 4834-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 24.05.2012
 • Номер: 4834-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 16, ст.136)
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5083-VI від 05.07.2012 , ВВР, 2013, № 33, ст.435 № 2449-VIII від 07.06.2018 , ВВР, 2018, № 26, ст.219 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Підпункт 9.1.8 пункту 9.1 статті 9 виключити.
2. У пункті 14.1 статті 14:
підпункт 14.1.25 виключити;
підпункт 14.1.30 доповнити словами та цифрами "та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Для розділу IV цього Кодексу - у визначенні Господарського кодексу України";
у підпункті 14.1.35 слова "(у тому числі нафтовий (попутний) газ), газовий конденсат" замінити словами "(у тому числі нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід), газовий конденсат";
абзац сьомий підпункту 14.1.97 викласти в такій редакції:
"об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов’язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об’єкт лізингу з наступним переходом права власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі";
абзаци другий - п’ятий підпункту 14.1.139 замінити десятьма абзацами такого змісту:
"а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, яка:
або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
б) фізична особа - підприємець, яка:
або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
в) юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка ввозить товари на митну територію України;
г) представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи".
У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим;
підпункт "ґ" підпункту 14.1.191 виключити;
підпункт 14.1.205 викласти в такій редакції:
"14.1.205. прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку";
підпункт 14.1.214 виключити;
у підпункті 14.1.223 слова "зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та" замінити словами "постійне (остаточне) перебування або";
у підпункті 14.1.227 слова та цифри "для цілей розділу III та глави 1 розділу XIV цього Кодексу" виключити.
3. Підпункт 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 після слів "бути присутнім під час проведення перевірок" доповнити словами "та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок".
4. У статті 20:
у пункті 20.1:
у підпункті 20.1.2 слова "та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України" виключити;
доповнити підпунктом 20.1.41 такого змісту:
"20.1.41. отримувати безоплатно від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень органів державної податкової служби щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків.
Строк надання інформаційних довідок цими органами на письмові запити органів державної податкової служби не може перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання таких запитів";
пункт 20.2 після цифр "20.1.29-20.1.31" доповнити цифрами "20.1.41".
5. У пункті 34.1 статті 34 підпункти 34.1.3-34.1.5 замінити підпунктами 34.1.3-34.1.6 такого змісту:
"34.1.3. календарні три квартали;
34.1.4. календарний квартал;
34.1.5. календарний місяць;
34.1.6. календарний день".
6. В абзаці першому пункту 45.2 статті 45 слова "підприємств та організацій України" замінити словами "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
7. В абзаці другому пункту 46.6 статті 46 слова "з податкового періоду" замінити словами "за податковий період".
8. У статті 48:
абзац одинадцятий пункту 48.3 після слова "карток" доповнити словами "або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту";
в абзаці першому підпункту 48.5.1 пункту 48.5 слова "та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку" виключити.
9. У статті 52:
у пункті 52.4 слова "Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку" замінити словами "Консультації надаються органом державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, або митним органом за місцем митного оформлення товарів";
пункт 52.6 доповнити словами "у тому числі за допомогою Інтернет-ресурсів".
10. Абзац другий пункту 55.1 статті 55 виключити.
11. В абзаці першому пункту 58.3 статті 58 слова "юридичній особі" та "такої юридичної особи" замінити відповідно словами "платнику податків" та "такого платника податків".
12. У статті 59:
абзац другий пункту 59.1 викласти в такій редакції:
"Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, орган державної податкової служби надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків";
пункт 59.4 після слів "Податкова вимога надсилається" доповнити словом "(вручається)";
пункт 59.5 викласти в такій редакції:
"59.5. У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.
У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається)".
13. Пункт 60.6 статті 60 після слів "раніше надіслане" доповнити словом "(вручене)", а після слів "вимога не надсилається" - словами "(не вручається)".
14. У статті 64:
пункт 64.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у день взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
у пункті 64.2 слова "підприємств та організацій України" замінити словами "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
пункт 64.3 викласти в такій редакції:
"64.3. Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік";
у пункті 64.6:
абзац перший викласти в такій редакції:
"64.6. На обліку в органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції, договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у підпункті 153.13.10 пункту 153.13 статті 153 або у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу) та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені цим Кодексом";
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому слова "такого учасника" замінити словами "управителя майна, учасника договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції";
абзац перший пункту 64.7 доповнити словами "з урахуванням критеріїв, визначених цим Кодексом для великих платників податків".
15. У пункті 65.5 статті 65:
після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у день взяття на облік у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
в абзаці четвертому слова "фізичній особі - підприємцю або" виключити.
16. Назву статті 66 доповнити словами "крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не провадять незалежну професійну діяльність".
17. Пункт 67.4 статті 67 після слів "про спільну діяльність" доповнити словами "договори управління майном та угоди про розподіл продукції", а слова "такого договору" виключити.
18. Пункт 68.2 статті 68 виключити.
19. Пункт 69.1 статті 69 викласти в такій редакції:
"69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для осіб, взяття на облік яких в органах державної податкової служби здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців")".
20. У підпункті 72.1.2.3 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 слова "фінансових звітів" виключити.
21. Абзац другий підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 виключити.
22. У пункті 78.1 статті 78:
в абзаці першому слово "виїзна" виключити;
в абзаці другому підпункту 78.1.8 слово "виїзна" виключити.
23. Пункт 79.2 статті 79 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Виконання умов цієї статті надає посадовим особам органу державної податкової служби право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки".
24. В абзаці першому пункту 80.2 статті 80 після слів "уповноваженому представнику" доповнити словами "або особам, які фактично проводять розрахункові операції".
25. Абзац п’ятий пункту 81.1 статті 81 після слів "його посадовим (службовим) особам" доповнити словами "або його уповноваженому представнику".
26. У статті 86:
перше речення абзацу другого пункту 86.4 викласти в такій редакції:
"Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків чи його законним представникам або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення";
у пункті 86.5:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо платник податків (його відокремлені підрозділи) здійснює свою діяльність не за основним місцем обліку платника податків, орган державної податкової служби, який проводив перевірку, не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації акта (довідки) в цьому органі направляє акт (довідку) до органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків. Копія акта (довідки) перевірки з відміткою про реєстрацію в журналі реєстрації актів (довідок) перевірок зберігається в органі державної податкової служби, який проводив перевірку".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
в абзаці третьому слова "платником податків та" замінити словами "платником податків та/або", а слова "(у разі наявності)" виключити;
перше речення абзацу першого пункту 86.7 викласти в такій редакції:
"86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення до органу державної податкової служби за основним місцем обліку такого платника податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта (довідки)";
пункт 86.8 після слів "податкових повідомлень-рішень" доповнити словами "(за результатами фактичної перевірки - з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків)".
27. Абзац перший пункту 87.9 статті 87 доповнити реченням другим такого змісту: "У такому ж порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податків відповідно до статті 95 цього Кодексу або за рішенням суду у випадках, передбачених законом".
28. У статті 89:
пункт 89.2 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
друге і третє речення абзацу третього пункту 89.4 замінити одним реченням такого змісту: "Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення цих актів, зобов’язаний надіслати банкам, іншим фінансовим установам, а також платнику податків рішення про складення актів, яке є підставою для поновлення видаткових операцій та скасування заборони на відчуження майна".
29. У статті 93:
підпункт 93.1.3 пункту 93.1 викласти в такій редакції:
"93.1.3. набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства";
у пункті 93.2 слова "державних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна" замінити словами "відповідних державних реєстрів";
доповнити пунктом 93.4 такого змісту:
"93.4. У разі продажу майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до статті 95 цього Кодексу таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів) з дня отримання органом державної податкової служби підтвердження про надходження коштів до бюджету від такого продажу".
30. У статті 94:
у підпункті 94.2.4 пункту 94.2 слова "сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій" замінити словами "а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством";
у підпункті 94.19.8 пункту 94.19 слова "сертифікатів відповідності реєстраторів розрахункових операцій" замінити словами "а також документа, що підтверджує реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, здійснену в установленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством".
31. У статті 95:
пункт 95.2 після слів "з дня надіслання" доповнити словом "(вручення)";
друге речення пункту 95.16 викласти в такій редакції: "Компенсація витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплата банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів, отриманих від реалізації такого майна, та за рахунок стягнутих коштів";
доповнити пунктами 95.23 і 95.24 такого змісту:
"95.23. Платник податків має право самостійно здійснити відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, за умови наявності відповідної згоди органу державної податкової служби та спрямування коштів, отриманих від такого продажу, в рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.
Для узгодження окремої операції з відчуження майна на підставі відповідної цивільно-правової угоди платник податків надає податковому керуючому звернення, в якому визначаються зміст такої операції та фінансово-економічні наслідки її проведення. Податковий керуючий має право не надати згоду на здійснення такої операції, якщо, за його висновками, цінові умови та/або форми розрахунку за такою операцією призведуть до зменшення спроможності платника податків вчасно або в повному обсязі погасити податковий борг. Зазначена згода надається відповідно до статті 92 цього Кодексу.
95.24. У разі якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника податків, є недостатньою для погашення податкового боргу платника податків, податковий керуючий здійснює додатковий опис майна у податкову заставу в порядку, визначеному статтею 89 цього Кодексу".
( Пункт 32 вилучено на підставі Закону № 5083-VI від 05.07.2012 )
33. Пункт 135.5 статті 135 після підпункту 135.5.13 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"135.5.14. суми коштів (інших видів компенсації), отримані платником податку як оплата товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, з яких не був сплачений єдиний податок, включаються до доходу (без урахування сум податку на додану вартість, що надійшли у вартості таких товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у звітному податковому періоді отримання таких коштів (інших видів компенсації)".
У зв’язку з цим підпункт 135.5.14 вважати підпунктом 135.5.15.
34. У пункті 136.1 статті 136:
підпункт 136.1.13 доповнити абзацом другим такого змісту:
"кошти або майно, внесені до статутного капіталу, які не повернуті власнику корпоративних прав, емітованих платником податку, або не повернуті учаснику господарського товариства у зв’язку з недостатністю або відсутністю активів внаслідок погашення зобов’язань при припиненні діяльності такого платника шляхом ліквідації юридичної особи";
абзац другий підпункту 136.1.16 доповнити словами "або рішень місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень".
35. У статті 137:
абзаци другий та третій пункту 137.9 виключити;
пункт 137.17 викласти в такій редакції:
"137.17. Доходи платника податку у вигляді вартості основних засобів, отриманих з метою здійснення їх експлуатації, які не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до цього Кодексу, з метою оподаткування визнаються доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої у порядку, передбаченому цим Кодексом, у момент нарахування такої амортизації у разі:
безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до зазначених мереж;
безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов’язань за гарантією Кабінетом Міністрів України";
доповнити пунктами 137.20 і 137.21 такого змісту:
"137.20. Доходи платника податку - ліцензіата з постачання природного газу за регульованим тарифом (гарантований постачальник), який визначається відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (далі - гарантований постачальник), враховані для визначення об’єкта оподаткування відповідно до норм цієї статті, зменшуються на суму нарахованих але не отриманих у звітному періоді коштів з бюджету за програмою фінансування пільг та житлових субсидій окремим категоріям населення на оплату окремих видів енергії, товарів та послуг.
Сума заборгованості бюджету з оплати пільг та житлових субсидій, погашеної з бюджету, у наступному звітному (податковому) періоді включається до суми доходу, визначеної як об’єкт оподаткування.
137.21. Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з пунктом 159.1 статті 159 цього Кодексу.
При цьому метод нарахування процентів (комісійних) за таким кредитом не застосовується до повного погашення позичальником (дебітором) заборгованості або списання заборгованості, яка визнана безнадійною згідно із статтею 159 цього Кодексу".
36. У статті 138:
у пункті 138.4 слова "наданих послуг, визнаються" замінити словами "наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються";
пункт 138.8 доповнити підпунктом 138.8.6 такого змісту:
"138.8.6. витрати з придбання природного газу, що формують собівартість послуг гарантованого постачальника з постачання природного газу споживачам за регульованим тарифом у звітному податковому періоді, визначаються в розмірі суми коштів, що перераховані власнику природного газу з відкритого у банку відповідно до закону гарантованим постачальником поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів.
Після оформлення акта приймання-передачі природного газу між власником природного газу та гарантованим постачальником витрати, включені до собівартості постачання природного газу, підлягають коригуванню (у сторону збільшення чи зменшення) відповідно до суми вартості придбаного природного газу гарантованим постачальником, визначеної в акті приймання-передачі природного газу за звітний податковий період".
37. Абзац перший підпункту 139.1.13 пункту 139.1 статті 139 доповнити словами та цифрою "а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному".
38. У статті 140:
у пункті 140.1:
абзац перший підпункту 140.1.1 доповнити словами "та/або галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту";
абзац третій підпункту 140.1.2 після слів "що передує звітному" доповнити словами та цифрою "а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному";
в абзаці третьому пункту 140.2 слова "як такого, що порушує публічний порядок, є фіктивним" виключити.
39. У пункті 144.1 статті 144:
в абзаці третьому слова "виготовлення основних засобів вирощування" замінити словами "виготовлення (створення) основних засобів, нематеріальних активів, вирощування", а слова "таких основних засобів" - словами "(створенні) основних засобів та нематеріальних активів";
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"вартість основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов’язань за гарантією Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.
40. У статті 146:
у пункті 146.12 слова "відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені" замінити словами "відноситься платником податку до складу витрат";
абзац шостий підпункту 146.17.2 пункту 146.17 доповнити словами "а також рухомого складу за рішенням Укрзалізниці".
41. У статті 152:
у пункті 152.4:
в абзаці другому слова "до бюджетів територіальних громад" та "до бюджету територіальної громади" виключити;
абзац сьомий виключити;
в абзаці восьмому слова "територіальної громади" виключити;
пункт 152.9 доповнити реченням такого змісту: "Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал".
42. У статті 153:
у пункті 153.1:
у підпункті 153.1.4:
в абзаці першому слова "або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу" виключити;
абзац четвертий доповнити словами "або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше";
абзац п’ятий виключити;
підпункт 153.1.6 після слів "технічної допомоги" доповнити словами "а також у вигляді грантів (субгрантів) відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, затверджених законом";
у першому реченні абзацу третього підпункту 153.3.2 пункту 153.3 слова та цифри "(крім платників цього податку, які підпадають під дію пункту 156.1 статті 156 цього Кодексу)" виключити.
43. У статті 157:
у пункті 157.1:
підпункт "а" після слів "органами місцевого самоврядування" доповнити словами "Національною академією наук України";
підпункт "є" викласти в такій редакції:
"є) професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями профспілок, утвореними в порядку, визначеному законом";
доповнити підпунктами "ж" і "з" такого змісту:
"ж) організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, утвореними в порядку, визначеному законом;
з) садівничими та гаражними кооперативами або товариствами, створеними в порядку, визначеному законом";
пункт 157.9 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "ж" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів.
Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "з" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді разових та періодичних внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів".
44. У статті 160:
у пункті 160.2 цифри "160.3-160.6" замінити цифрами "160.3-160.7";
в абзаці п’ятому пункту 160.6 слово "виплат" замінити словами "платежів (виплат)";
у пункті 160.7 слова "про такого резидента" виключити.
45. У пункті 164.2 статті 164:
підпункт 164.2.9 викласти в такій редакції:
"інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу";
підпункт 164.2.14 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"ґ) виплати з державного бюджету, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
у підпункті 164.2.17:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах";
друге речення підпункту "д" після слів "платника податку - боржника" доповнити словами "рекомендованим листом з повідомленням про вручення".
46. У пункті 165.1 статті 165:
підпункт "е" підпункту 165.1.1 після слів "сума пенсій" доповнити словами "(включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону)";
підпункт 165.1.9 викласти в такій редакції:
"165.1.9. вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці", спеціального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах. Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.
Норми забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
підпункт 165.1.11 доповнити словами "а також суми компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачуються відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження";
підпункт 165.1.47 викласти в такій редакції:
"165.1.47. сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу";
доповнити підпунктами 165.1.51 і 165.1.52 такого змісту:
"165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;
165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України".
47. В абзаці третьому пункту 167.1 статті 167 слова та цифри "підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176" виключити.
48. У пункті 168.4 статті 168:
у підпункті 168.4.3 слово "місцевого" замінити словом "відповідного";
у підпункті 168.4.4 слово "місцевих" виключити.
49. В абзаці першому підпункту 169.4.2 пункту 169.4 статті 169 слово "третього" замінити словом "другого".
50. У статті 170:
у пункті 170.2:
абзац сьомий підпункту 170.2.2 після слів "зворотного викупу" доповнити словами "або погашення";
у підпункті "б" підпункту 170.2.8 слова та цифри "підпунктом 165.1.40" замінити словами та цифрами "підпунктами 165.1.40 та 165.1.52";
у підпункті "ґ" підпункту 170.7.4 пункту 170.7 слова "закладам соціального захисту для бездомних громадян" замінити словами "закладам соціального захисту для бездомних осіб".
51. У статті 173:
пункт 173.5 виключити;
пункт 173.8 доповнити реченням такого змісту: "Норми цієї статті не застосовуються до операцій з валютними цінностями, які оподатковуються відповідно до підпункту 165.1.51 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу".
52. Абзац перший пункту 174.5 статті 174 виключити.
53. У пункті 177.8 статті 177 слова "від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує" замінити словами "від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують".
54. У пункті 179.2 статті 179:
абзац п’ятий доповнити словами та цифрами "та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу";
доповнити абзацами такого змісту:
"зазначені у пунктах 167.2-167.4 статті 167 цього Кодексу, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами цього розділу;
зазначені у підпункті "є" пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами не перевищує ста двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".
55. У пункті 182.1 статті 182:
в абзаці першому слова та цифри "та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання" виключити;
абзац другий виключити.
56. У статті 183:
абзац другий пункту 183.4 викласти в такій редакції:
"У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 цього Кодексу реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки";
у пункті 183.5:
в абзаці першому слова та цифри "пунктах 183.3 та 183.4 цієї статті (у разі добровільної реєстрації)" замінити словами та цифрами "пункті 183.3 цієї статті";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Реєстрація осіб, зазначених в абзаці другому пункту 183.4 цієї статті, діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки";
у пункті 183.9 цифри "10" замінити цифрою "5";
пункт 183.15 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
"У разі зміни даних про платника податку, які зазначаються у свідоцтві про реєстрацію, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах свідоцтва про реєстрацію та/або реєстру платників податку, втрати або непридатності свідоцтва для користування платник податку подає реєстраційну заяву до органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації та заміни свідоцтва про реєстрацію.
Орган державної податкової служби видає платнику податку нове свідоцтво замість старого з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку".
57. У статті 184:
у пункті 184.1:
у підпункті "б" слова "ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності" замінити словами "ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс";
підпункт "и" виключити;
у пункті 184.2:
у першому реченні слова та цифри "підпунктах "б"-"и" пункту 184.1" замінити словами та цифрами "підпунктах "б"-"з" пункту 184.1";
друге речення виключити;
доповнити п’ятьма абзацами такого змісту:
"Анулювання реєстрації здійснюється на дату:
подання заяви платником податку або прийняття рішення органом державної податкової служби про анулювання реєстрації, якщо у свідоцтві про реєстрацію платника податку не було визначено граничний строк дії;
зазначену в судовому рішенні;
закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію платника податку;
що передує дню втрати особою статусу платника податку на додану вартість";
пункти 184.7 та 184.8 викласти в такій редакції:
"184.7. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.
184.8. У разі якщо платник податку, реєстрація якого анулюється, має податкові зобов’язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності у строки, визначені цим Кодексом, платник зобов’язаний погасити суму податкових зобов’язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми податку чи ні".
58. Абзац перший пункту 187.10 статті 187 викласти в такій редакції:
"187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), у тому числі надають послуги з його транспортування та постачання, надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом".
59. У пункті 188.1 статті 188:
абзац третій після слова "ввезених" доповнити словом "платником";
в абзаці шостому слова "(за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету)" замінити словами "(за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна та комунальних послуг і енергоносіїв)".
60. У статті 189:
пункт 189.1 викласти в такій редакції:
"189.1. У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання";
пункт 189.11 виключити;
доповнити пунктом 189.13 такого змісту:
"189.13. У разі постачання відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" квитків на проїзд в автобусах та на перевезення багажу базою оподаткування є винагорода, що включає автостанційний збір. До бази оподаткування не включається вартість перевезення, що перераховується перевізнику, та сума витрат на страхування пасажирів, яка перераховується страховій компанії".
61. В абзаці першому підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 слова "на інші цінні папери" замінити словами "на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах".
62. У статті 197:
у пункті 197.1:
у підпункті 197.1.7:
у підпункті "в" слова "бездомним громадянам" замінити словами "бездомним особам", а слова "закладах соціального захисту для бездомних громадян" - словами "закладах соціального захисту для бездомних осіб";
у підпункті "д" слова "закладах соціального захисту для бездомних громадян" замінити словами "закладах соціального захисту для бездомних осіб";
у підпункті 197.1.17 слова "центрів реінтеграції бездомних громадян" замінити словами "центрів реінтеграції бездомних осіб";
у підпункті 197.1.19 слово "громадянського" замінити словом "цивільного";
доповнити підпунктом 197.1.29 такого змісту:
"197.1.29. безоплатної передачі у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад трамвайних вагонів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702 90 90 10), автобусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702) для перевезення громадян на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону";