• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні

Верховна Рада України  | Закон від 05.07.2012 № 5083-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.07.2012
 • Номер: 5083-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.07.2012
 • Номер: 5083-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 33, ст.435)
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1700-VII від 14.10.2014 , ВВР, 2014, № 49, ст.2056 № 2269-VIII від 18.01.2018 , ВВР, 2018, № 12, ст.68 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 1.1 статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності органів державної податкової служби".
2. У пункті 14.1 статті 14:
1) у підпункті 14.1.60 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
2) у підпункті 14.1.139 цифри "3" і "5" замінити відповідно цифрами та словом "3 або 7" і "5 або 10";
3) в абзаці першому підпункту 14.1.216 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі нафтогазовидобування" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі";
4) у підпункті 14.1.223 слова "дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами" замінити словами "дозволи уповноважених органів";
5) у підпункті 14.1.227 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
6) в абзаці другому підпункту 14.1.243 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України".
3. У підпункті 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 слова "органах митної служби" замінити словами "митних органах".
4. Доповнити статтею 19-1 такого змісту:
"19-1. Функції органів державної податкової служби
19-1.1. Органи державної податкової служби виконують такі функції:
19-1.1.1. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених цим Кодексом;
19-1.1.2. здійснюють контроль за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів), а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків та зборів;
19-1.1.3. здійснюють контроль за встановленими законом строками здійснення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведенням розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, наявністю торгових патентів;
19-1.1.4. здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
19-1.1.5. здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
19-1.1.6. реєструють та ведуть облік платників податків, облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;
19-1.1.7. формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб та інші реєстри, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби;
19-1.1.8. забезпечують ведення обліку податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, та складання звітності щодо стану розрахунків платників з бюджетом;
19-1.1.9. здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;
19-1.1.10. здійснюють контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері;
19-1.1.11. здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів;
19-1.1.12. здійснюють контроль за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, або оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку;
19-1.1.13. приймають декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальнюють відомості таких декларацій для організації роботи та здійснення контролю за повнотою обчислення та сплати акцизного податку;
19-1.1.14. проводять роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
19-1.1.15. здійснюють контроль за погашенням податкового боргу з податків та зборів платників податків, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі;
19-1.1.16. здійснюють контроль за виявленням, обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;
19-1.1.17. здійснюють контроль за забезпеченням стягнення заборгованості суб’єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;
19-1.1.18. здійснюють контроль за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу;
19-1.1.19. організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках у банку;
19-1.1.20. організовують роботу, пов’язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
19-1.1.21. здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
19-1.1.22. організовують роботу із здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;
19-1.1.23. розробляють форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів;
19-1.1.24. розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечують їх виконання;
19-1.1.25. прогнозують, аналізують надходження податків та зборів, джерел податкових надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків та зборів, розробляють пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
19-1.1.26. організовують інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;
19-1.1.27. надають податкові консультації відповідно до норм цього Кодексу;
19-1.1.28. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;
19-1.1.29. надають інформаційно-довідкові послуги платникам податків з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;
19-1.1.30. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідні звіти та інформацію про надходження податків та зборів;
19-1.1.31. здійснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;
19-1.1.32. забезпечують іншим державним органам доступ до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, згідно із законом та обмін податковою інформацією з компетентними органами іноземних держав відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
19-1.1.33. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом випадках сум податкових та грошових зобов’язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених цим Кодексом та законами України, за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
19-1.1.34. вживають заходів щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству;
19-1.1.35. здійснюють внутрішній контроль та аудит стану додержання законодавства, виконання посадових (службових) обов’язків в органах державної податкової служби, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
19-1.1.36. забезпечують виконання завдань та повноважень, покладених на податкову міліцію;
19-1.1.37. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, розробляють пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подають їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
19-1.1.38. здійснюють інші функції, визначені законами України".
5. У статті 20:
1) у пункті 20.1:
у підпункті 20.1.29 слова "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити;
у підпункті 20.1.30 слова "органів внутрішніх справ", "відділів державної реєстрації актів цивільного стану" замінити відповідно словами "органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб", "органів державної реєстрації актів цивільного стану";
у підпункті 20.1.31 слова "погодженою з Державною податковою адміністрацією України" замінити словами "встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
2) у пункті 20.2 слово "головам" замінити словом "керівникам", а слово "начальникам" виключити.
6. У пункті 39.16 статті 39 слова "центральний орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики" у відповідному відмінку.
7. У пункті 41.3 статті 41 слова "спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
8. У пункті 43.5 статті 43:
в абзаці другому слова "Державним казначейством України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
в абзаці третьому слова "Державному казначейству України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів".
9. В абзаці другому пункту 44.7 статті 44 слово "трьох" замінити словом "п’яти".
10. У статті 46:
1) в абзаці першому пункту 46.4 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
2) в абзаці першому пункту 46.5 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
3) в абзаці третьому пункту 46.6 слова "центральний орган державної податкової служби повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням таких змін, а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - заходи, пов’язані із застосуванням таких змін".
11. У пункті 49.17 статті 49:
1) в абзаці першому слова "відповідальний за процеси інформатизації в Україні" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів";
2) в абзаці третьому слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику".
12. У пункті 52.4 статті 52, пунктах 220.4, 220.6-220.10 статті 220 слова "центральний орган державної податкової служби або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку.
13. У пункті 52.6 статті 52 слова "Центральний орган контролюючого органу" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи".
14. Пункт 55.2 статті 55 викласти в такій редакції:
"55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - для органів державної податкової служби, які йому підпорядковуються;
органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) - для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, - для інших митних органів".
15. У статті 56:
1) абзаци другий і третій пункту 56.3 викласти в такій редакції:
"Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони).
Скарги на рішення державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
2) у пункті 56.10 слова "Державної податкової адміністрації України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
3) у підпункті 56.17.3 пункту 56.17 слова "Державної податкової адміністрації України або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
4) у пункті 56.20 слова "центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
16. Пункт 57.1 статті 57 доповнити абзацами такого змісту:
"Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців) та не сплачують авансового внеску.
Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.
У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал. Такий платник податку авансових внесків у другому - четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.
У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.
При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подачі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.
Форма розрахунку, передбачена у цьому пункті, затверджується у порядку, встановленому цим Кодексом".
17. В абзаці четвертому пункту 58.1 статті 58 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
18. В абзаці другому пункту 63.3 статті 63 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
19. В абзацах третьому, четвертому, п’ятому і сьомому пункту 64.7 статті 64 слова "центральний орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку.
20. У статті 70:
1) в абзаці першому пункту 70.1 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
2) абзац перший пункту 70.6 після слів "органи внутрішніх справ" доповнити словами "органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб";
3) у пункті 70.8 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
4) у пункті 70.16:
підпункт 70.16.2 викласти в такій редакції:
"70.16.2. органи внутрішніх справ - про транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця";
підпункт 70.16.4 після слів "(для закриття облікових карток)" доповнити словами "а також про зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження";
доповнити підпунктом 70.16.7-1 такого змісту:
"70.16.7-1. органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, - про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи місце проживання яких знято з реєстрації в такому населеному пункті, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти громадянина України у п’ятиденний строк з дня надходження відповідних заяв фізичних осіб та про паспорти громадянина України померлих громадян щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця".
21. В абзаці першому підпункту 73.2.4 пункту 73.2 статті 73 слова "центрального органу державної податкової служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
22. В абзаці другому пункту 74.1 статті 74 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
23. В абзаці першому підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75, підпунктах 80.2.1 та 80.2.2 пункту 80.2 статті 80, підпункті 94.19.8 пункту 94.19 статті 94 слова "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити.
24. В абзаці третьому пункту 77.2 статті 77 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
25. У підпункті 94.2.4 пункту 94.2 статті 94 слова "документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити.
26. Пункт 95.23 статті 95 виключити.
27. Друге речення пункту 96.6 статті 96 виключити.
28. У статті 100:
1) у пункті 100.9 слова "центрального контролюючого органу за узгодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
2) у пункті 100.10 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
3) у пункті 100.13 слова "центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
29. У пункті 102.8 статті 102 слова "центральними контролюючими органами відповідно до їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
30. В абзаці другому пункту 103.6 статті 103 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
31. Абзац перший пункту 126.1 статті 126 після слів "грошового зобов’язання" доповнити словами "та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств".
32. У підпункті 129.3.1 пункту 129.3 статті 129 слова "Державного казначейства України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів".
33. У статті 133:
1) в абзаці першому пункту 133.3 слова "центральним податковим органом України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
2) у пункті 133.5 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань".
34. Підпункт 136.1.16 пункту 136.1 статті 136 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"у разі отримання підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств, утримувалися за їх рахунок та передані для експлуатації підприємствам залізничного транспорту за рішенням таких підприємств".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
35. Пункт 137.17 статті 137 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"безоплатно отриманих підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств".
36. У підпункті 138.10.6 пункту 138.10 статті 138:
1) у підпункті "є" слова "органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України" замінити словами "уповноваженого органу";
2) у підпункті "ж" слова "зокрема в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, у тому числі" виключити.
37. У статті 140:
1) у пункті 140.1:
в абзаці сьомому підпункту 140.1.2 слова "спеціально уповноваженого органу, визначеного Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
в абзацах п’ятому і шостому підпункту 140.1.3 слова "центрального органу виконавчої влади в галузі освіти" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";
2) в абзаці першому пункту 140.3 слова "або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади" виключити.
38. Пункт 144.1 статті 144 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"вартість безоплатно отриманих для експлуатації підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств".
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
39. У пункті 148.3 статті 148 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі за погодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у торфодобувному та нафтогазовому комплексах, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
40. Абзаци другий і третій пункту 152.3 статті 152 виключити.
41. У підпункті "г" підпункту 153.3.5 пункту 153.3, підпункті 153.13.9 пункту 153.13, підпункті 153.14.6 пункту 153.14 статті 153 слова "центральним податковим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
42. У статті 154:
1) в абзаці другому пункту 154.1 слова "Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "уповноваженим органом";
2) у пункті 154.8:
в абзаці другому слова "органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";
в абзаці четвертому слова "органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", а слова "або уповноваженим ним органом" виключити;
3) у пункті 154.9 слова "державним органом, що здійснює" замінити словами "національною комісією, що здійснює".
43. В абзаці чотирнадцятому підпункту 156.1.2 пункту 156.1 статті 156 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екології та природних ресурсів".
44. У статті 157:
1) в абзаці першому пункту 157.12 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
2) у пункті 157.14:
у першому реченні слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики", а слова "та вирішує" - словами "а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, вирішує";
у четвертому реченні слова "центрального органу державної податкової служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
45. У пункті 158.2 статті 158:
1) в абзаці другому і другому реченні абзацу третього слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";
2) в абзаці другому слова "такого органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";
3) у першому реченні абзацу третього слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження".
46. У пункті 164.2 статті 164:
1) у підпункті "в" підпункту 164.2.16 слова та цифри "сума, визначена абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу" замінити словами "п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік";
2) у підпункті 164.2.18 слова "чорних та/або" виключити.
47. У пункті 165.1 статті 165:
1) у підпункті 165.1.2 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
2) у підпункті "а" підпункту 165.1.22 слова "відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення" замінити словами "відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації";
3) підпункт 165.1.25 викласти в такій редакції:
"165.1.25. сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8548 10 21 00 згідно з УКТ ЗЕД ), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (код 8548 10 91 00 згідно з УКТ ЗЕД ), та брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України";
4) в абзаці другому підпункту 165.1.28 слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
5) підпункт 165.1.52 викласти в такій редакції:
"165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти".
48. У пункті 166.5 статті 166 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
49. У статті 167:
1) пункт 167.2 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти".
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
2) у пункті 167.4 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту".
50. В абзаці третьому підпункту 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 слова "Територіальні управління Державного казначейства України" замінити словами "Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів".
51. У статті 170:
1) у підпункті 170.2.9 пункту 170.2:
абзац перший доповнити словами та цифрами "(крім операцій з цінними паперами, визначеними у підпункті 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)";
в абзаці другому слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
2) підпункт 170.11.1 пункту 170.11 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх виплат включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу".
52. У статті 183:
1) в абзаці другому пункту 183.4 і пункту 183.5 цифру і слово "3 відсотки" замінити цифрами та словами "3 або 7 відсотків";
2) у пункті 183.12 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
3) у пункті 183.13 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
53. Підпункт 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 доповнити підпунктом "г" такого змісту:
"г) послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті+".
54. У пункті 196.1 статті 196:
1) в абзаці першому підпункту 196.1.1 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
2) в абзаці першому підпункту 196.1.5 слова "Державною податковою службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
55. У статті 197:
1) у пункті 197.1:
в абзаці дванадцятому підпункту 197.1.15 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
у підпункті 197.1.22 слова "Державного казначейства України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
2) в абзаці третьому пункту 197.6 слова "рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів і відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" замінити словами "відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу і рішення уповноваженого органу".
56. Пункт 200.19 статті 200 доповнити підпунктом 200.19.8 такого змісту:
"200.19.8. великий платник податків не декларував від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року".
57. У статті 201:
1) пункт 201.1 доповнити підпунктом "ї" такого змісту:
"ї) номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України";
2) в абзаці четвертому пункту 201.10 слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
58. У підпункті 213.3.1 пункту 213.3 статті 213 слова "підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки".
59. У підпункті "б" пункту 216.3 статті 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "уповноваженим центральним органом виконавчої влади".
60. У статті 220:
1) у пункті 220.2 слова "центральному органу державної податкової служби або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи у формі, визначеній такими органами" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, у формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
2) в абзаці третьому пункту 220.5 слова "центральним органом державної податкової служби та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
61. В абзаці четвертому пункту 226.12 статті 226 слова "центральним органом податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
62. У пункті 227.2 статті 227 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
63. У статті 250:
1) у пункті 250.3 слова "Орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";
2) у пункті 250.4 слова "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки", слова "подають до органів" - словами "подає до органу", а слово "направляють" - словом "направляє";
3) у пункті 250.5 слова "територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють" замінити словами "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують";
4) у пункті 250.7 слова "територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України та територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "органом державної санітарно-епідеміологічної служби та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";
5) у пункті 250.11 слова "органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки та державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та органом державної санітарно-епідеміологічної служби";
6) у пункті 250.12:
в абзаці першому слова "органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";
в абзаці другому слова "територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "працівників органу державної санітарно-епідеміологічної служби та органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".
64. У пункті 258.4 статті 258:
1) у підпункті 258.4.2 слова "центрального органу виконавчої влади з питань економіки і торгівлі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";
2) у підпункті 258.4.3 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань економіки і торгівлі" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку".
65. У статті 259:
1) у пункті 259.1:
в абзаці третьому слова і цифру "із значенням 1 (одиниця)" замінити словами "із обчисленим значенням";
в абзаці четвертому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики" та "Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" та "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
2) у пункті 259.2:
в абзаці першому слова "Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
в абзаці четвертому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики" та "центральному органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" та "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
66. В абзаці другому пункту 260.3 статті 260 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі".
67. У пункті 261.3 статті 261 слова "органами державного геологічного контролю та державного гірничого нагляду" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр".