• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм

Верховна Рада України  | Закон від 24.05.2012 № 4834-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 24.05.2012
 • Номер: 4834-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 24.05.2012
 • Номер: 4834-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
в абзаці першому пункту 197.6 слова "постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів" замінити словами "постачання товарів, отриманих у межах договорів".
63. У статті 198:
в абзаці четвертому пункту 198.2 слова та цифри "Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу";
пункт 198.5 викласти в такій редакції:
"198.5. Платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися:
а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу);
б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);
в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
Платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання відповідно до цього пункту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.
З метою застосування цього пункту податкові зобов’язання і податковий кредит визначаються на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
в абзаці третьому пункту 198.6 слово "виписки" замінити словом "складання".
64. У статті 199:
у пункті 199.1 слова "товари/послуги" замінити словами "товари/послуги, необоротні активи", а слова "товарів/послуг" замінити словами "товарів/послуг, необоротних активів";
у пункті 199.2 слова "Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
у пункті 199.3:
в абзаці першому слова "частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
в абзаці другому слова "частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
у пункті 199.4:
абзац перший після слів "товарів/послуг" доповнити словами "та необоротних активів";
в абзаці другому слова та цифри "результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання" замінити словами "підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію)";
у пункті 199.5 слова "Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
пункт 199.6 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу".
65. У статті 200:
підпункт "а" пункту 200.4 після слова "попередніх" доповнити словами "та звітному";
у пункті 200.19:
у підпункті 200.19.4 слова та цифри "за даними податкових накладних, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу), не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування" замінити словами та цифрами "що виникла протягом попередніх трьох послідовних календарних місяців, не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування".
66. У статті 201:
у пункті 201.1:
в абзаці першому слова "у якій зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити" замінити словами "складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів";
після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"а) у паперовому вигляді;
б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов’язковим".
У зв’язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - п’ятнадцятим;
абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту:
"У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити:
а) порядковий номер податкової накладної".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим;
пункт 201.4 викласти в такій редакції:
"201.4. Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов’язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця";
в абзаці першому пункту 201.7 слово "виписується" замінити словом "складається";
у пункті 201.9 слово "виписана" замінити словом "складена";
у пункті 201.10:
в абзаці другому слова "після реєстрації" замінити словами "та зареєструвати її";
в абзаці сьомому слово "двадцяти" замінити словом "п’ятнадцяти", а слово "виписки" замінити словом "складання";
в абзаці дев’ятому слова "та порушення" замінити словами "та/або порушення".
67. У статті 207:
у пункті 207.5 слово "комісійна" виключити;
пункт 207.6 викласти в такій редакції:
"207.6. Суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), не відносяться до податкового кредиту та не включаються до бази оподаткування туристичного оператора.
Суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), включаються до податкового кредиту в порядку, визначеному цим Кодексом.
Датою виникнення податкових зобов’язань у туристичного оператора при постачанні туристичного продукту (туристичної послуги) є дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання туристичного продукту (туристичної послуги).
Датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту туристичного оператора при придбанні товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), є дата отримання товарів/послуг, підтверджена податковою накладною".
68. У статті 209:
абзац другий пункту 209.2 після слів "відкритих в установах банків" доповнити словами "та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";
у пункті 209.6:
в абзаці першому слова "виробничих потужностях" замінити словами "основних фондах";
в абзаці четвертому слова "капітальних активів" замінити словами "основних фондів";
у підпункті "а" підпункту 209.15.1 пункту 209.15:
в абзаці другому слова "виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях" замінити словами та цифрами "виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"У разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання".
69. В абзаці другому пункту 214.6 статті 214 та у підпункті "б" пункту 216.3 статті 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".
70. Підпункт 234.1.6 пункту 234.1 статті 234 доповнити абзацом такого змісту:
"Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобілів".
71. Пункт 239.5 статті 239 викласти в такій редакції:
"239.5. Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів, зобов’язані повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про зареєстровані транспортні засоби, про осіб, на яких вони зареєстровані, а також зняті з реєстрації такі транспортні засоби. Форма та порядок подання інформації затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
72. У статті 240:
підпункт 240.1.3 пункту 240.1 викласти в такій редакції:
"240.1.3. розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання)";
пункт 240.5 викласти в такій редакції:
"240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів суб’єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об’єктах) виключно відходи як вторинну сировину".
73. Підпункт 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 викласти в такій редакції:
"242.1.3. обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання".
74. Статтю 256 доповнити пунктом 256.2 такого змісту:
"256.2. Платником рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору про спільну діяльність, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), та за умови, що один з учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування корисних копалин. Облік результатів спільної діяльності ведеться окремо від обліку господарської діяльності цього учасника. Такий учасник додатково береться на облік як платник рентної плати у порядку, визначеному цим Кодексом".
75. Підпункти 258.4.1 і 258.4.5 пункту 258.4 статті 258 викласти в такій редакції:
"258.4.1. Перелік ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр, на яких реалізуються інвестиційні проекти (програми), визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі";
"258.4.5. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, що розташовані на ділянках надр, визначаються як різниця фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період та середньомісячного фактичного обсягу видобутку на таких об’єктах ділянок надр протягом останніх 12 місяців, що передували початку капітального ремонту".
76. Пункт 260.4 статті 260 викласти в такій редакції:
"260.4. Податкові розрахунки з рентної плати подаються платником податків починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл для видобування корисних копалин на здійснення видобутку вуглеводневої сировини.
260.4.1. Податкові розрахунки з рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність подаються уповноваженою особою починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби".
77. У статті 263:
пункт 263.1 доповнити підпунктом 263.1.4 такого змісту:
"263.1.4. Платником плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один з учасників такого договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), та за умови, що один з учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл";
абзац третій підпункту 263.6.1 пункту 263.6 доповнити словами "крім нафти, конденсату";
абзац перший підпункту 263.6.2 пункту 263.6 доповнити двома реченнями такого змісту: "Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом такого податкового (звітного) періоду. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 15 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації нафти на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
в абзаці п’ятому підпункту 263.7.1 пункту 263.7 слова та цифри "корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті" замінити словами та цифрами "корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 263.9 цієї статті";
пункт 263.9 викласти в такій редакції:
"263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин
263.9.1. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у таких розмірах:
Назва корисної копалиниОдиниця виміруЗа одиницю видобутих корисних копалин, гривеньВід вартості видобутих корисних копалин
відсотківале не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин
12345
Корисні копалини загальнодержавного значення
Антрациттонн 0,55,33
Вугілля буре-"- 10,57
Вугілля кам’яне:
вугілля енергетичне, окиснене;-"- 0,43,51
вугілля коксівне-"- 0,43,51
Торф, сапропель-"- 10,59
Металічні руди:
залізна руда для збагачення-"- 2,73,64
залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового
заліза менше 20 відсотків
-"- 1,50,89
залізна багата-"- 3,511,45
марганцева-"- 521,70
титанова (розсипних родовищ)-"- 53,99
титано-цирконієва (розсипних родовищ)-"- 57,40
нікелева (силікатна)-"- 3,59,72
хромова-"- 3,510,98
ртутна-"- 3,50,59
уранова-"- 3,53,19
золота-"- 515,98
ванадію-"- 3,56,12
гафнію-"- 3,59,46
бариту-"- 3,56,45
Горючі корисні копалини:
нафта, конденсат:
- з покладів, які повністю або частково залягають
на глибині до 5000 метрів
тонн 39*
- з покладів, які повністю залягають на глибині
понад 5000 метрів
-"- 17*
Газ горючий природний:
газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід:
- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрівтис. куб. метрів 17**594,64**
- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів-"- 28101,30
- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів-"- 9**318,34**
- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів-"- 2589,45
- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України-"- 15**53,90**
Глинисті породи:
глина тугоплавкатонн 5
каолін первинний-"- 5
глина вогнетривка-"- 5
каолін вторинний-"- 5
сировина керамзитова-"- 5
Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів - глина бентонітова-"- 53,59
Сировина вогнетривка:
доломіт-"- 7,511,30
кварцит та пісок кварцовий для металургії-"- 7,5
пісок формувальний-"- 7,525,24
кварцит для виробництва кремнію-"- 22,64
сировина високоглиноземна, крім глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)куб. метрів 3,51,23
Сировина флюсова - вапняк (флюсовий)тонн 511,30
Сировина хімічна:
сірчана руда-"- 36,50
сіль кам’яна (галіт)-"- 2,55,85
сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості-"- 2,55,85
сіль калійно-магнієва-"- 3
крейда для виробництва соди-"- 7,525,78
вапняк для цукрової промисловості-"- 7,525,51
крейда для хімічної промисловості-"- 7,525,67
Сировина агрохімічна - фосфорити (агроруди)-"- 22,30
Сировина для мінеральних пігментів-"- 5,56,07
Електро- та радіотехнічна сировина:
графітова рудатонн 53,87
пірофіліт-"- 534,08
озокерит-"- 534,51
Сировина оптична та п’єзооптичнакілограмів 513,62
Сировина адсорбційна - бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніттонн 53,66
Сировина абразивна-"- 52,09
Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) - бурштин,
топаз, моріон, берил тощо
кілограмів, грамів, каратів 5
Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)кілограмів 4
Сировина виробнатонн, куб. метрів 4
Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)куб. метрів 3
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:
польовий шпат (пегматит)тонн 5
пісок для виробництва скла-"- 7,5
Сировина цементна-"- 516,99
Сировина для пиляних стінових матеріалівкуб. метрів 3
Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:
перліттонн 5,53,53
сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)-"- 7,5
Сировина для покриття доріг - бітуми-"- 58,44
Підземні води:
мінеральні для промислового розливукуб. метрів39,30
мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами-"-14,18
мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами-"-9,47
промислові (розсіл)-"-0,92
теплоенергетичні (термальні)-"-0,77
прісні підземні води100 куб. метрів8,95
Поверхневі води - ропа (лікувальна, промислова)куб. метрів0,86
Грязі лікувальні-"-10,24
Корисні копалини місцевого значення
Сировина для будівельного вапна та гіпсу:
крейда і вапняк на вапно, крейда будівельнатонн 7,525,24
гіпс-"- 7,525,73
Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів - вапняк-"- 7,516,73
Сировина для бутового (будівельного) каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)-"- 7,5
Сировина піщано-гравійна:
сировина піщано-гравійнатонн 5
сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощокуб. метрів 51,37
Сировина цегельно-черепичнатонн 5
__________
* В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки від вартості видобутих корисних копалин, решта плати за користування надрами враховується при визначенні частин розподілу продукції між інвестором і державою.
** В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка від вартості видобутих відповідних корисних копалин, решта плати за користування надрами враховується при визначенні частин розподілу продукції між інвестором і державою.
263.9.2. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті внаслідок виконання діючих або нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, на ділянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах, на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на таких ділянках надр, оподатковуються за ставкою 2 відсотки від вартості додаткового видобутку відповідної вуглеводневої сировини.
Порядок відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, порядок визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини, а також порядок контролю за виконанням таких інвестиційних проектів (програм), визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку.
Перелік ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр, на яких реалізуються нові інвестиційні проекти (програми, договори), визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі.
Норми цього підпункту поширюються на:
підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше;
господарські товариства, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава;
дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств;
учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше, господарських товариств, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств становить 25 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність";
абзац перший пункту 263.10 після слів "корисних копалин" доповнити словами "крім ставок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід";
пункти 263.11 і 263.12 викласти в такій редакції:
"263.11. Порядок подання податкових розрахунків
263.11.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, до закінчення граничного строку подання податкових розрахунків, визначеного розділом II цього Кодексу, та за формою, встановленою відповідно до статті 46 цього Кодексу, подають за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин до органу державної податкової служби:
за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
263.11.2. У разі якщо місце обліку платника плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноваженої особи, визначеної відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, таким платником та уповноваженою особою подається копія податкового розрахунку до органу державної податкової служби за місцем обліку такого платника та уповноваженої особи.
263.11.3. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл.
263.11.4. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою, визначеною відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби.
263.11.5. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин або уповноважена особа, визначена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та реалізували суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, у податковому розрахунку визначають податкові зобов’язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, коли такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником або уповноваженою особою та уповноваженим суб’єктом на підставі укладених ними господарських договорів.
Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього підпункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого уповноваженому суб’єкту, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.
263.12. Порядок сплати податкових зобов’язань
263.12.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачують податкові зобов’язання у сумі, визначеній в розрахунку з плати, з урахуванням фактично сплачених авансових внесків, поданому ними органу державної податкової служби:
за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
263.12.2. Платник плати та уповноважена особа, визначена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, які здійснюють видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, сплачують авансові внески з плати за користування надрами у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому - до 28 або 29 числа) поточного кварталу. Розмір таких авансових внесків складається з однієї третини суми податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, визначеної у податковому розрахунку з плати за попередній податковий (звітний) період".
78. Підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 викласти в такій редакції:
"266.5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування".
79. Підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 викласти в такій редакції:
"268.7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів".
80. Статтю 271 доповнити пунктом 271.2 такого змісту:
"271.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом".
81. У пункті 274.1 статті 274 слово та цифри "і 278" виключити.
82. Пункт 275.3 статті 275 доповнити підпунктом 275.3.1 такого змісту:
"275.3.1. рішення рад щодо затвердження ставок податку за земельні ділянки набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 цього Кодексу".
83. Назву статті 277 викласти в такій редакції:
"Стаття 277. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь та садівницьких товариств, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено".
84. Назву статті 278 доповнити словами "нормативну грошову оцінку яких не проведено".
85. У статті 286:
у пункті 286.3 слово "нову" виключити;
пункт 286.4 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни".
86. У статті 291:
перше речення абзацу четвертого підпункту 2 пункту 291.4 доповнити словами "а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";
у пункті 291.5:
у підпункті 291.5.1:
підпункт 4 доповнити словами "(крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння)";
підпункт 5 доповнити словами "крім реалізації корисних копалин місцевого значення";
підпункт 8 викласти в такій редакції:
"8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню)";
підпункт 291.5.3 після слів "житлові приміщення" доповнити словами "та/або їх частини".
87. Пункти 292.3 і 292.6 статті 292 викласти в такій редакції:
"292.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.
До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої групи за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
До суми доходу платника єдиного податку четвертої групи за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом";
"292.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
Для платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом".
88. У статті 293:
пункт 293.3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному абзацом третім цього пункту";
у підпункті 4 пункту 293.8:
у підпункті "б" слова та цифру "зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу" замінити словами та цифрою "обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків" та доповнити словами та цифрою "та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу";
підпункт "г" виключити.
89. В абзаці першому пункту 297.2 статті 297 слова "в порядку та розмірах, встановлених" замінити словами "в порядку, розмірах та у строки, встановлені".
90. У статті 298:
у пункті 298.1:
у абзаці першому підпункту 298.1.4 слова "один раз протягом календарного року" виключити та доповнити реченням такого змісту: "Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року";
доповнити підпунктом 298.1.5 такого змісту:
"298.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється свідоцтво платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом";
у підпункті 4 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";
у пункті 298.3:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"5) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010";
у підпункті 298.3.1:
підпункт 3 після слова "зміну" доповнити словом "місця";
доповнити підпунктом 8 такого змісту:
"8) зміну групи та ставки платника єдиного податку".