Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку. План від 19.04.2001 №186

Міністерство фінансів України Наказ, План від 19.04.2001 №186
Увага! Не остання редакція від 04.07.2011. Внесення змін (наказ від 31.05.2011 N 664 /z0730-11/)
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 186 від 19.04.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580
Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1176 від 11.12.2006 N 664 від 31.05.2011 )
Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1706), статті 5 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1977) і на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва (далі - спрощений План рахунків), що додається.
2. Установити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства). Суб'єкти підприємницької діяльності спрощений План рахунків застосовують у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382.
3. Передбачити, що облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов'язання підприємства здійснюють з використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185.
4. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань, про доходи і витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснювати відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186.
5. Визначити, що з метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації підприємства вводять до спрощеного Плану рахунків субрахунки, виходячи з призначення рахунків, потреб управління підприємством, використання назв рахунків і субрахунків Плану рахунків, наведеного в пункті 3 цього наказу.
Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
19.04.2001 N 186
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва
Синтетичні рахункиПризначення
кодназва
123
10Основні засобиОблік та узагальнення інформації про
основні засоби, інші необоротні матеріальні
активи, нематеріальні активи
13Знос необоротних
активів
Облік та узагальнення інформації про знос
основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів і нематеріальних
активів
14Довгострокові
фінансові інвестиції
Облік та узагальнення інформації про
довгострокові фінансові інвестиції
15Капітальні
інвестиції
Облік та узагальнення інформації про
капітальні інвестиції
16Довгострокові
біологічні активи
Облік та узагальнення інформації про
довгострокові біологічні активи
18Інші необоротні
активи
Облік та узагальнення інформації про
довгострокову дебіторську заборгованість,
інші необоротні активи
20Виробничі запасиОблік та узагальнення інформації про
сировину й матеріали, купівельні
напівфабрикати та комплектуючі вироби,
паливо, тару й тарні матеріали, будівельні
матеріали та матеріали, передані в
переробку, запасні частини, матеріали
сільськогосподарського призначення, інші
матеріали, малоцінні та швидкозношувані
предмети і транспортно-заготівельні витрати
21Поточні біологічні
активи
Облік та узагальнення інформації про
поточні біологічні активи рослинництва
(які оцінені за справедливою вартістю) і
тваринництва
23ВиробництвоОблік та узагальнення інформації про
витрати на основне і допоміжні
виробництва, виробничий брак
26Готова продукціяОблік та узагальнення інформації про
готову продукцію, товари, транспортно-
заготівельні витрати і торгову націнку
30КасаОблік та узагальнення інформації про
грошову готівку та грошові документи
31Рахунки в банкахОблік та узагальнення інформації про
грошові кошти на рахунках у банках,
еквіваленти грошових коштів та грошові
кошти в дорозі
35Поточні фінансові
інвестиції
Облік та узагальнення інформації про
поточні фінансові інвестиції
37Розрахунки з різними
дебіторами
Облік та узагальнення інформації про
розрахунки з покупцями та замовниками, з
підзвітними особами, з іншими дебіторами,
про короткострокові векселі одержані, про
резерв сумнівних боргів
39Витрати майбутніх
періодів
Облік та узагальнення інформації про
витрати майбутніх періодів
40Власний капіталОблік та узагальнення інформації про
статутний, пайовий, додатковий, резервний,
неоплачений і вилучений капітали
44Нерозподілені
прибутки
(непокриті збитки)
Облік та узагальнення інформації про
нерозподілені прибутки (непокриті збитки),
про використання прибутку
47Забезпечення
майбутніх витрат і
платежів
Облік та узагальнення інформації про
забезпечення майбутніх витрат і платежів,
цільове фінансування і цільові надходження
48Цільове фінансування
і цільові надходження
Облік та узагальнення інформації про
залишки коштів цільового фінансування і
цільових надходжень з бюджету та інших
джерел, у тому числі суми коштів,
вивільнені від оподаткування у зв'язку з
наданням пільг з податку на прибуток, та їх
використання на реалізацію заходів
цільового призначення відповідно до
законодавства
55Інші довгострокові
зобов'язання
Облік та узагальнення інформації про
довгострокові позики, довгострокові
векселі видані, довгострокові зобов'язання
за облігаціями, довгострокові
зобов'язання з оренди та інші
довгострокові зобов'язання
64Розрахунки за
податками й
платежами
Облік та узагальнення інформації про
розрахунки за податками, обов'язковими
платежами, про податкові зобов'язання,
податковий кредит, розрахунки за пенсійним
забезпеченням, соціальним страхуванням,
страхуванням на випадок безробіття,
індивідуальним страхуванням та
страхуванням майна
66Розрахунки з оплати
праці
Облік та узагальнення інформації про
розрахунки з оплати праці
68Розрахунки за іншими
операціями
Облік та узагальнення інформації про
розрахунки з постачальниками та
підрядниками, з учасниками, про
короткострокові позики, короткострокові
векселі видані, поточну заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями і розрахунки
за іншими операціями
69Доходи майбутніх
періодів
Облік та узагальнення інформації про
доходи майбутніх періодів
70Доходи від реалізаціїОблік та узагальнення інформації про
загальний дохід (виручку) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
74Інші доходиОблік та узагальнення інформації про суми
інших доходів від операційної та звичайної
діяльності підприємства, крім доходу
(виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), а також
обліковується сума доходу від надзвичайних
подій
79Фінансові результатиОблік та узагальнення інформації про
фінансові результати
( Рахунок 84 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )( Рахунок 85 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )
90Собівартість
реалізації
Облік та узагальнення інформації про
виробничу собівартість реалізованої
продукції (робіт, послуг) та/або
собівартість реалізованих товарів
96Інші витратиОблік та узагальнення інформації про інші
витрати операційної діяльності та інші
витрати звичайної діяльності, а також
обліковуються належна до сплати за звітний
період відповідно до законодавства сума
податків і зборів (обов'язкових платежів)
та сума втрат від надзвичайних подій
( План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1176 від 11.12.2006, N 664 від 31.05.2011 )
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку у виробничій сфері

В.М.Пархоменко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 186 від 19.04.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580
Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку
Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1706), статті 5 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1977) і на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва (далі - спрощений План рахунків), що додається.
2. Установити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства). Суб'єкти підприємницької діяльності спрощений План рахунків застосовують у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!