Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Форми N№ 1-ОПП, 2-ОПП, 4-ОПП, 4-УРП, 14-ОПП, 12-ОПП, 7-ОПП, 16-ОПП, 11-ОПП, 6-ОПП, 15-ОПП, 8-ОПП, 24-ОПП, 25-ОПП, 26-ОПП, 27-ОПП, 22-ОПП, 10-ОПП, 28-ОПП, 23-ОПП, 18-ОПП, 19-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 20-ОПП)

Міністерство фінансів України Наказ, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок від 09.12.2011 №1588
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок

Дата 09.12.2011

Номер 1588

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
( Підпункт 1 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
2) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;
3) копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачене використання надр.
Взяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора здійснюється після державної реєстрації договору (контракту) Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, обласним, Київським або Севастопольським міським управлінням зовнішніх економічних зв'язків згідно з Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року № 112.
4.7. Для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:
( Абзац перший пункту 4.7 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
заяву за формою № 1-ОПП;
копію договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути нотаріально посвідченим).
4.8. Облік іноземних юридичних осіб - виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (далі у цьому пункті - виконавці) / представництв донорських установ в Україні, зареєстрованих відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 (далі - постанова № 153), здійснюється шляхом внесення відповідних записів та відміток до Єдиного банку даних юридичних осіб та реєстру платників податків - нерезидентів.
( Абзац перший пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018, № 323 від 24.06.2020 )
Взяття на облік виконавця / представництва донорської установи в Україні здійснюється контролюючим органом за адресою виконавця / представництва донорської установи в Україні із присвоєнням податкового номера.
( Абзац другий пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
Підставою для взяття на облік є:
( Абзац пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
1) лист-звернення та копія свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, подані виконавцем, або відомості про державну реєстрацію проекту (програми) міжнародної технічної допомоги та/або копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, отримані відповідно до постанови № 153, - для виконавця;
( Абзац пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
2) копія посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, отримана відповідно до постанови № 153, або лист-звернення, в якому зазначається адреса представництва в Україні, та копія посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, подані представництвом,- для представництва донорської установи в Україні.
( Абзац пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
У разі отримання відповідно до постанови № 153 інформації про наявність податкових пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів (програм) та представництв донорських установ в Україні, до реєстру платників податків - нерезидентів вноситься ознака "має право на податкові пільги". Якщо виконавець / представництво донорської установи в Україні звільнений від сплати всіх видів податків на території України, такий виконавець обліковується в контролюючих органах з ознакою "не є платником податків".
( Абзац пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017, № 589 від 27.06.2018, № 323 від 24.06.2020 )( Абзац сьомий пункту 4.8 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
4.9. З метою забезпечення автоматизованого обліку сум та адміністрування податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість до Єдиного банку даних юридичних осіб уносяться відомості про дипломатичні місії, у разі якщо:
дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору;
( Абзац другий пункту 4.9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
за заявою дипломатичної місії контролюючим органом приймається рішення про відшкодування з бюджету податку на додану вартість.
Дипломатична місія за її зверненням включається до Єдиного банку даних юридичних осіб за податковим номером, наданим контролюючим органом, без подання додаткових документів.
( Абзац четвертий пункту 4.9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )( Абзац п'ятий пункту 4.9 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
4.10. Одночасно з поданням заяви та копій документів пред'являються оригінали відповідних документів.
У разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або державним органом, який видав (зареєстрував) документи чи акредитував (зареєстрував, легалізував) платника податків (далі - державна установа).
( Пункт 4.10 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
У разі подання документів представником додатково пред’являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена нотаріально або державною установою.
( Пункт 4.10 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )( Пункт 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
4.11. Якщо в заяві за формою № 1-ОПП, заяві про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за формою № 1-РПП (додаток 6) не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, не підписано відповідальною особою платника податку чи особою, яка має документально підтверджене повноваження від платника податку щодо підпису заяви за формою № 1-ОПП, № 1-РПП, документи подані не у повному обсязі або не пред'явлені оригінали відповідних документів (у разі подання документів поштовим відправленням - копії відповідних документів, не засвідчені нотаріально або державною установою), то не пізніше наступного робочого дня від дня отримання заяви контролюючий орган повертає документи платнику податків для виправлення (із зазначенням підстав неприйняття документів).
( Абзац перший пункту 4.11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 1125 від 21.12.2016 )
Платник податків зобов'язаний протягом 5 календарних днів, що настають за днем отримання повернутих документів, подати виправлені документи для взяття на облік у контролюючому органі.
Документи, подані для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном, також повертаються контролюючим органом уповноваженій особі або управителю майна, якщо до заяви за формою № 1-ОПП не додано реєстраційну заяву платника ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ.
( Пункт 4.11 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
V. Порядок взяття на облік та реєстрації постійного представництва нерезидента платником податку на прибуток у контролюючих органах
5.1. Постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів:
1) з метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу);
2) постійним представництвом не є використання споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.
5.2. Нерезидент до початку своєї господарської діяльності на території України через своє постійне представництво забезпечує постановку на облік (реєстрацію платником податку на прибуток) постійного представництва у контролюючому органі за місцезнаходженням постійного представництва згідно з цим Порядком.
5.3. Якщо постійним представництвом нерезидента є відокремлений підрозділ нерезидента, то підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) такого постійного представництва є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.
Для взяття на облік таке постійне представництво протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації (акредитації, легалізації) зобов'язане подати до контролюючого органу заяву за формою № 1-РПП та інші документи згідно з пунктом 4.2 розділу IV цього Порядку, крім заяви за формою № 1-ОПП.
( Абзац другий пункту 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
5.4. Якщо постійне представництво нерезидента утворюється відповідно до підпункту 1 пункту 5.1 цього розділу, то до початку провадження господарської діяльності за місцезнаходженням об'єкта або провадження діяльності нерезидент зобов'язаний подати до контролюючого органу для взяття на облік постійного представництва:
заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за формою № 1-РПП;
копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
нотаріально засвідчені в Україні копії відповідних документів щодо об'єкта або відповідного проекту українською мовою, які містять інформацію щодо функцій та участі нерезидента у будівництві об'єкта чи виконанні проекту.
5.5. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.
У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.
5.6. Взяття на облік постійного представництва нерезидента здійснюється відповідно до розділу III та пунктів 4.10, 4.11 розділу IV цього Порядку.
( Абзац перший пункту 5.6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
З моменту взяття на облік постійне представництво нерезидента вважається зареєстрованим платником податку на прибуток.
Після взяття на облік постійне представництво нерезидента включається до реєстру платників податків - нерезидентів з установленням ознаки платника податку на прибуток.
5.7. У разі прийняття рішення нерезидентом про припинення господарської діяльності через постійне представництво такий нерезидент (постійне представництво нерезидента) подає до відповідного контролюючого органу повідомлення про припинення господарської діяльності у довільній формі, здійснює розрахунки з бюджетом з податку на прибуток та інших податків і зборів, подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, за останній податковий період розрахунок податкових зобов'язань нерезидентів та звіт про утримання та внесення до відповідного бюджету податків, установлених Податковим кодексом України.
5.8. У разі отримання повідомлення про припинення господарської діяльності нерезидентом через своє постійне представництво, подання ним всіх податкових розрахунків з податку на прибуток та сплати податкових зобов'язань з податку на прибуток контролюючий орган за місцем обліку постійного представництва у 10-денний строк приймає рішення про зняття ознаки платника податку на прибуток у реєстрі платників податків - нерезидентів.
5.9. У разі неподання нерезидентом або його постійним представництвом повідомлення про припинення господарської діяльності, неподання ним протягом року до контролюючого органу податкових розрахунків з податку на прибуток, завершення об'єкта чи проекту або припинення такої діяльності, спливу строку дії довіреності або договору щодо представництва нерезидента на території України та/або наявності у контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва нерезидента іншої інформації щодо фактичного припинення такої діяльності контролюючий орган звертається до відповідних органів для отримання документів щодо підтвердження факту припинення господарської діяльності нерезидентом через своє постійне представництво та у разі отримання таких документів приймає рішення про зняття ознаки платника податку на прибуток у реєстрі платників податків - нерезидентів.
5.10. Якщо постійне представництво закривається (ліквідується), то після зняття ознаки платника податку на прибуток, проведення розрахунків з бюджетом зі сплати всіх податків, зборів та у разі відсутності у нерезидента будь-яких об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого постійного представництва за загальними процедурами, встановленими цим Порядком.
VI. Взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб
6.1. Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи - підприємця здійснюється після її державної реєстрації згідно із Законом контролюючим органом за місцем її державної реєстрації на підставі:
відомостей про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;
( Абзац другий пункту 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
відомостей про скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
( Абзац третій пункту 6.1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
6.2. Контролюючі органи здійснюють контроль відомостей, які надійшли стосовно фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру, у порядку, визначеному пунктом 3.3 розділу III цього Порядку.
6.3. Про отримання відомостей від державного реєстратора у контролюючому органі стосовно кожної фізичної особи - підприємця робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (унесення змін) платників податків (для самозайнятих осіб) за формою № 7-ОПП (додаток 7). Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до Реєстру самозайнятих осіб.
( Пункт 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 1125 від 21.12.2016 )
6.4. Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи - підприємця контролюючим органом проводиться у день отримання відомостей про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора в журналі за формою № 7-ОПП.
( Пункт 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015, № 375 від 18.03.2016 )
6.5. Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому фізичну особу - підприємця взято на облік.
Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю у порядку, встановленому Законом.
6.6. Облік самозайнятих осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта, ведеться у контролюючих органах за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією (за наявності) та номером такого паспорта.
6.7. Взяття на облік фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, умовою ведення якої згідно із законом є державна реєстрація (реєстрація) такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності (далі - фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність), здійснюється за місцем постійного проживання у порядку, встановленому цим Порядком для фізичних осіб - підприємців:
( Абзац перший пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
1) для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, у строк 10 календарних днів після державної реєстрації (реєстрації) незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, зобов'язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання:
( Абзац перший підпункту 1 пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
заяву за формою № 5-ОПП (додаток 8);
( Абзац другий підпункту 1 пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, якщо заявник є приватним нотаріусом;
копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який провадить адвокатську діяльність індивідуально;
копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України за формою, що відповідає додатку 9 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694 (із змінами), якщо заявником є судовий експерт, який за даними Реєстру атестованих судових експертів не є фахівцем державної спеціалізованої установи і не здійснює судово-експертної діяльності у складі іншої юридичної особи;
( Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
копію посвідчення приватного виконавця, якщо заявником є приватний виконавець;
( Підпункт 1 пункту 6.7 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
копію свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого реалізацією, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора), якщо заявником є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий реалізацією, керуючий реструктуризацією, керуючий санацією, ліквідатор);
( Абзац сьомий підпункту 1 пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
копію кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, якщо заявником є архітектор, інженер технічного нагляду, інженер-проектувальник, експерт, який здійснює професійну діяльність, визначену отриманим кваліфікаційним сертифікатом (крім експертів, які відповідно до кваліфікаційного сертифіката мають право здійснювати експертизу проектної (містобудівної) документації, та відповідальних виконавців, які здійснюють професійну діяльність як працівники юридичної особи або фізичної особи - підприємця).
( Підпункт 1 пункту 6.7 розділу VI доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
Якщо адвокат або судовий експерт провадить незалежну професійну діяльність індивідуально (не в складі державної спеціалізованої установи чи іншої юридичної особи) не з дати видачі відповідного свідоцтва, то для підтвердження періодів, протягом яких незалежна професійна діяльність не провадилась, подається документ відповідного уповноваженого органу чи витяг з реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, із зазначенням дат зупинення та поновлення права на заняття незалежною професійною діяльністю або дат зміни організаційної форми відповідної діяльності.
( Підпункт 1 пункту 6.7 розділу VI доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
При подачі документів пред'являються оригінали зазначених документів та паспортний документ.
( Абзац десятий підпункту 1 пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
У разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності.
( Підпункт 1 пункту 6.7 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження;
( Підпункт 1 пункту 6.7 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
2) контролюючий орган відмовляє в розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у разі:
наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;
коли документи подані за неналежним місцем обліку;
коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі або коли зазначені в різних документах відомості є взаємно невідповідними;
коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа;
неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.
Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті на облік такої самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати документи для взяття на облік;
3) узяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день отримання від них заяви за формою № 5-ОПП.
( Абзац перший підпункту 3 пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
Довідка за формою № 34-ОПП надсилається (видається) фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, згідно з пунктами 3.10-3.11 розділу III цього Порядку;
( Абзац другий підпункту 3 пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 1125 від 21.12.2016 )
4) якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.
У такому разі фізична особа зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою № 5-ОПП з позначкою "Зміни" та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у підпункті 1 цього пункту.
Ознака провадження незалежної професійної діяльності може бути встановлена контролюючим органом на підставі відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, якщо відповідний реєстр містить дані про те, що професійна діяльність провадиться незалежно (індивідуально).
( Підпункт 4 пункту 6.7 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
6.8. Облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у контролюючих органах здійснюється з урахуванням такого:
1) якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого місця відповідно до розділу IV Податкового кодексу України;
2) про видане реєстраційне посвідчення, а також про зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса управління юстиції кожного разу повідомляє контролюючий орган за місцезнаходженням робочого місця (контори) приватного нотаріуса згідно з Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2011 року № 871/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 березня 2011 року за № 388/19126.
Якщо контролюючий орган за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса та контролюючий орган за місцем постійного проживання нотаріуса є різними, то перший орган у 10-денний строк після отримання зазначених відомостей від органу юстиції повинен надіслати їх до контролюючого органу за місцем постійного проживання нотаріуса для внесення відповідних змін до Реєстру самозайнятих осіб, забезпечення процедур взяття/зняття з обліку або вжиття інших заходів;
3) якщо контролюючим органом за інформацією від іншого державного органу чи при виконанні власних функцій виявляється фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на обліку у контролюючому органі, контролюючий орган повідомляє таку особу про необхідність подання заяви для взяття її на облік;
( Абзац другий підпункту 3 пункту 6.8 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
4) фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та взяті на облік, як внутрішньо переміщені особи, можуть подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контролюючого органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контролюючого органу.
( Пункт 6.8 розділу VI доповнено новим підпунктом 4 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
VII. Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків
7.1. Якщо відповідно до законодавства в платника податків, крім обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.
7.2. Для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов'язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов'язані з оподаткуванням, подати до відповідного контролюючого органу заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП (додаток 9). Дані заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.
Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 17-ОПП засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
( Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
Заява за формою № 17-ОПП може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.
( Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за неосновним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити контролюючий орган, до якого подається заява, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються таким органом.
( Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючі органи, у яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.
( Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
Також взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється на підставі:
( Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 10), поданого платником відповідно до розділу VIII цього Порядку, та якщо у такому повідомленні платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування;
( Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
заяви за формою № 5-ОПП, поданої платником відповідно до пункту 6.7 розділу VI або пункту 9.2 розділу IX цього Порядку, та якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.
( Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
У разі якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою № 20-ОПП або заяві за формою № 5-ОПП, платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за формою № 17-ОПП.
( Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )( Пункт 7.2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
7.3. У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів.
7.4. ( Абзац перший пункту 7.4 розділу VIIвиключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
( Абзац другий пункту 7.4 розділу VIIвиключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
Контролюючим органом за основним місцем обліку у разі звернення платника податків може бути надано перелік контролюючих органів, у яких такий платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку.
( Пункт 7.4 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
7.5. Платники податків, у яких відсутні об'єкти, закриті відокремлені підрозділи, у зв'язку з чим такий платник податків був взятий на облік за неосновним місцем обліку, знімаються з обліку за неосновним місцем обліку у разі надходження (наявності) відповідних підтвердних документів або у зв'язку із закінченням бюджетного періоду за умови сплати податків, зборів до бюджету на підставі службових документів контролюючого органу. Інформація про зняття з обліку за неосновним місцем обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.
7.6. У разі зняття з обліку за основним місцем обліку платника податків та переведення його на обслуговування до іншого контролюючого органу у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання), пов'язаного із зміною адміністративно-територіальної одиниці чи включенням платника податків до Реєстру великих платників податків тощо, за наявності за попереднім місцем обліку об'єктів, відокремлених підрозділів чи обов'язків податкового агента такий платник податків одночасно із зняттям з обліку за основним місцем обліку згідно з цим Порядком береться на облік за неосновним місцем обліку контролюючим органом за попереднім місцем обліку.
( Пункт 7.6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
VIII. Порядок обліку об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням
8.1. Платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому цим розділом.
8.2. Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі - об'єкти оподаткування), є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу України.
Відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про об’єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі.
( Пункт 8.2 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
Юридична особа інформує про всі об’єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.
( Пункт 8.2 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
8.3. Якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об'єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органі за місцезнаходженням такого об'єкта у порядку, визначеному розділом VII цього Порядку.
8.4. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
( Абзац перший пункту 8.4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
У повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація про всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.
( Пункт 8.4 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
Під час надання повідомлень за формою № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об’єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об’єкти оподаткування - офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об’єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).
( Пункт 8.4 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці).
( Пункт 8.4 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути подана в повідомленні за формою № 20-ОПП як узагальнена з типом об’єкта оподаткування "автомобільні транспортні засоби" та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі "Реєстраційний номер об’єкта оподаткування.
( Пункт 8.4 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи у паперовому вигляді. У такому випадку розділ 3 повідомлення за формою № 20-ОПП заповнюється з урахуванням такого: у графі 6 зазначається код країни місцезнаходження такого підрозділу, у графі 8 - повне місцезнаходження в країні за межами України, графа 7 не заповнюється.
( Абзац пункту 8.4 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
( Пункт 8.4 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
Повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна), подаються до контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у відповідному державному органі. У такому разі графа 12 "Реєстраційний номер об’єкта оподаткування" повідомлення за формою № 20-ОПП не заповнюється.
( Пункт 8.4 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
8.5. У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, в такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування.
( Абзац перший пункту 8.5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016, № 323 від 24.06.2020 )
При цьому в разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому - оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого, при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється.
( Абзац другий пункту 8.5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
8.6. При надходженні до контролюючого органу від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації про об'єкти оподаткування, що надається та/або реєструється такими органами, така інформація не пізніше наступного дня після її отримання вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.
Відомості, зазначені в повідомленні за формою № 20-ОПП, вносяться контролюючим органом до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб:
( Пункт 8.6 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
не пізніше наступного дня після отримання повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі;
( Пункт 8.6 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
не пізніше 10 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу в паперовій формі повідомлення за формою № 20-ОПП.
( Пункт 8.6 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
8.7. Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах.
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
( Пункт 8.7 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
8.8. Платники податків можуть переглянути інформацію про об’єкти оподаткування та контролюючі органи, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, в приватній частині Електронного кабінету.
( Розділ VIII доповнено новим пунктом 8.8 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
IX. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків
9.1. Контролюючі органи проводять внесення змін і доповнень до Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб на підставі:
інформації органів державної реєстрації;
інформації банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків;
документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків;
інформації суб'єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків;
рішення суду, що набрало законної сили;
даних перевірок платників податків.
9.2. У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цим Порядком, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов'язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП подається з позначкою "Зміни" або за формою № 1-РПП - з позначкою "Перереєстрація, зміни".
9.3. Платники податків - юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов'язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви за формою № 1-ОПП або за формою№ 1-РПП з позначкою "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку". У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо платників податків, а також надходження від платників податків заяв за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП з позначкою "Зміни", "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" або за формою № 1-РПП з позначкою "Перереєстрація, зміни", "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" контролюючі органи вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в журналах за формами № 2-ОПП, № 7-ОПП.
( Абзац перший пункту 9.3 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016, № 589 від 27.06.2018 )
Відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, також оновлюються контролюючими органами у Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін), якщо така реєстраційна заява була подана в один із способів, визначених пунктом 183.7 статті 183 розділу V Податкового кодексу України , та задоволена контролюючим органом. У цьому разі платник податків звільняється від подання до контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 1-РПП у зв’язку із зміною відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи.
( Пункт 9.3 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016, № 589 від 27.06.2018 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.12.2011 № 1588
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за № 1562/20300
Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!