• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

Міністерство фінансів України  | Наказ від 27.06.2018 № 589
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 27.06.2018
 • Номер: 589
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 27.06.2018
 • Номер: 589
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.06.2018 № 589
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2018 р.
за № 851/32303
Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів
Відповідно до статей 64, 67 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою врегулювання деяких питань обліку платників податків у контролюючих органах
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462 (із змінами)), що додаються.
2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.
В.о. МіністраС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного банку України

Голова Державної служби статистики України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

В.о. Голови
Державної фіскальної служби України

Міністр оборони України
генерал армії України

Т.в.о. Міністра закордонних справ України


Я.В. Смолій

І. Вернер


С.І. Кубів


М.В. Продан


С.Т. Полторак

О.В. Зеркаль
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 червня 2018 року № 589
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2018 р.
за № 851/32303
ЗМІНИ
до Порядку обліку платників податків і зборів
1. Абзаци другий, третій пункту 1.6 розділу І доповнити словами "у паперовій формі".
2. Підпункт 4 пункту 2.4 розділу II доповнити словами "та представництвам донорських установ в Україні".
3. Абзац шостий підпункту 3 пункту 3.4 розділу III після слова "реєстрації," доповнити словами "та/або відомості Реєстру громадських об'єднань".
4. У пункті 4.8 розділу IV:
абзац перший після слова "виконавці)" доповнити словами "/ представництв донорських установ в Україні";
абзац другий після слів "облік виконавця" та "адресою виконавця" доповнити відповідно словами "/ представництва донорської установи в Україні" та "/ представництва донорської установи";
абзац третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"Підставою для взяття на облік є:
1) лист-звернення та копія свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, подані виконавцем, або відомості про державну реєстрацію проекту (програми) міжнародної технічної допомоги та/або копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, отримані від Мінекономрозвитку відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 (із змінами) (далі - постанова № 153),- для виконавця;
2) копія посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, отримана від Мінекономрозвитку відповідно до постанови № 153, або лист-звернення, в якому зазначається адреса представництва в Україні, та копія посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, подані представництвом,- для представництва донорської установи в Україні.".
У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;
в абзаці шостому:
перше речення після слова "(програм)" доповнити словами "та представництв донорських установ в Україні";
друге речення після слова "виконавець" доповнити словами "/ представництво донорської установи в Україні";
абзац сьомий після слів "виконавця" та "виконавцю" доповнити відповідно словами "/ представництва донорської установи в Україні" та "/ представництву донорської установи в Україні".
5. В абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 6.7 розділу VI цифри та слова "09 серпня 2005 року № 86/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2005 року за № 882/11162 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07 листопада 2007 року № 1054/5), із змінами, якщо заявником є судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи та отримав право самостійно провадити судово-експертну діяльність" замінити цифрами та словами "03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694 (із змінами), якщо заявником є судовий експерт, який за даними Реєстру атестованих судових експертів не є фахівцем державної спеціалізованої установи і не здійснює судово-експертної діяльності у складі іншої юридичної особи".
6. У пункті 7.6 розділу VII слова "/ не включенням" виключити.
7. У пункті 9.3 розділу IХ:
друге речення абзацу першого після слів "Перереєстрація, зміни" доповнити словами ", "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку", після слів та цифри "за формою № 1-ОПП" доповнити словами та цифрою "або за формою № 1-РПП";
абзаци другий, третій після слів та цифри "за формою № 1-ОПП" доповнити словами та цифрою "або за формою № 1-РПП".
8. У розділі Х:
1) пункт 10.3 після слів та цифри "за формою № 1-ОПП" доповнити словами та цифрою ", або за формою № 1-РПП,";
2) абзац третій пункту 10.4 викласти у такій редакції:
"заяви за формою № 1-ОПП, або за формою № 1-РПП із позначкою "Зміна місцезнаходження, пов'язана із зміною адміністративного району, або включення/невключення до Реєстру ВПП", або за формою № 5-ОПП із позначкою "Зміна місця проживання, пов'язана із зміною адміністративного району", поданої платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням.";
3) у пункті 10.9 слова та цифри "двох примірників повідомлень за формою № 11-ОПП (заповнюється III розділ) та" замінити словами та цифрами "повідомлення за формою № 11-ОПП (заповнюється III розділ) та засобами інформаційної системи в електронному вигляді";
4) в абзаці другому пункту 10.14 слова "або призначена та контролюючий орган вже повідомив платника податків про її проведення" виключити;
5) у пункті 10.16:
в абзаці третьому слова "копіями актів або довідок за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок та" виключити;
абзац п'ятий доповнити словами "(в тому числі реєстр складених контролюючим органом актів (довідок) перевірок із зазначенням в реєстрі дати та номера акта перевірки, виду перевірки, перевіреного періоду, структурного підрозділу, що здійснював перевірку, місця та строку зберігання матеріалів перевірки)";
6) у другому реченні пункту 10.18 слова "облікової справи платника податків, яка" замінити словами "супровідного листа, що";
7) пункт 10.19 викласти у такій редакції:
"10.19. Якщо стосовно платника податків не формувались реєстраційна частина у період його діяльності та/або звітна частина за останні три роки з причини того, що документи, які включаються до таких частин, у відповідному періоді були отримані контролюючими органами у порядку інформаційної взаємодії або від платника податків в електронному вигляді, про це зазначається у супровідному листі і реєстраційна та/або звітна частини облікової справи не передаються до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).";
8) абзац третій пункту 10.21 доповнити словами "(якщо такі передавались)";
9) у пункті 10.22:
абзац перший після слів "основне" та "супроводження великих платників податків," доповнити відповідно словами "та неосновне" та "або його територіальних підрозділів";
в абзаці першому підпункту 1:
слово "бюджетного" замінити словом "податкового";
доповнити абзац словами ", та за неосновним місцем обліку у такому контролюючому органі або його територіальних підрозділах щодо наявних в межах населеного пункту за місцезнаходженням контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, або його територіальних підрозділів об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого великого платника податків".
9. У підпункті 2 пункту 11.18 розділу ХI:
в абзаці першому слова "та/або" замінити словом "та";
доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
"Підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення, або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.".
10. У розділі ХIII:
1) пункт 13.2 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та при цьому не перебуває на обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання таким підрозділом документів для взяття на облік у порядку, визначеному пунктом 3.4 розділу III цього Порядку, і такий платник податків обліковується в контролюючому органі з ознакою "платник не подав заяви для взяття на облік";".
У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;
2) пункт 13.9 викласти у такій редакції:
"13.9. Після закінчення поточного календарного року зняті з обліку платники податків виключаються із загальної кількості платників податків.".
11. Текст Порядку після слова "серією" доповнити словами "(за наявності)".
12. У додатках до Порядку :
1) додаток 5 після позиції
"
Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку*
"
доповнити новою позицією такого змісту:
"
Зміна місцезнаходження, пов'язана із зміною адміністративного району,
або включення / невключення до Реєстру ВПП
";
2) у додатку 6:
після позиції
"
-----
| | Перереєстрація, зміни
-----
"
доповнити новими позиціями такого змісту:
"
-----
| | Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або
----- податкового обліку**
| | Зміна місцезнаходження, пов'язана із зміною адміністративного району,
----- або включення/невключення до Реєстру ВПП
";
доповнити додаток виноскою такого змісту:
"** При поданні заяви за формою № 1-РПП з позначкою "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" заповнюються дані про контролюючий орган, код ЄДРПОУ, повне найменування та головного бухгалтера постійного представництва нерезидента в Україні.";
3) додаток 8 після позиції
"
-----
| | Зміни
-----
"
доповнити новою позицією такого змісту:
"
-----
| | Зміна місця проживання, пов'язана із зміною адміністративного району
-----
";
4) додаток 11 викласти у новій редакції, що додається;
5) додатки після слова "серія" в усіх відмінках доповнити словами "(за наявності)".
В.о. директора Департаменту
податкової політики
О.О. Добровольська
Додаток 11
до Порядку обліку
платників податків і зборів
(пункт 10.6)
Форма № 11-ОПП
ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік / зняття з обліку платника податків у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)