• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

Міністерство фінансів України  | Наказ від 24.06.2020 № 323
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.06.2020
 • Номер: 323
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.06.2020
 • Номер: 323
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.06.2020 № 323
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 липня 2020 р.
за № 606/34889
Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів
Відповідно до статей 64, 67 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність до Законів України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій", "Про валюту і валютні операції", від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", "Про електронні довірчі послуги" та врегулювання деяких питань обліку платників податків у контролюючих органах
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462 (зі змінами), що додаються.
2. Встановити, що реєстраційні (облікові) номери платників податків, які були надані платникам податків контролюючими органами до набрання чинності цим наказом, не змінюються протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах таких платників податків, за винятком випадків зміни на код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.
3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:

Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

Міністр розвитку громад та територій України

Голова Національного банку України

Голова Державної служби статистики України

Заступник Міністра цифрової трансформації України

Міністр закордонних справ України

Голова Державної податкової служби України

Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України

Міністр оборони УкраїниІ. Петрашко

О. Чернишов

Я. Смолій

І. Вернер

Л. Рабчинська

Д. Кулеба

О. Любченко

О. Мірошніченко

А. Таран
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24 червня 2020 року № 323
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 липня 2020 р.
за № 606/34889
ЗМІНИ
до Порядку обліку платників податків і зборів
1. Пункт 2.3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
"2.3. Структура реєстраційного (облікового) номера платника податків, який присвоюється контролюючим органом:
ХХ000000К, де:
ХХ - приймає значення 77 - для платників податків - резидентів, 88 - для платників податків - нерезидентів;
000000 - порядковий номер;
К - контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі - Центральний контролюючий орган).".
2. У розділі ІІІ:
1) у пункті 3.4:
у першому реченні абзацу першого слова "компанії, організації" замінити словами "неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації";
в абзаці першому підпункту 2 слова та цифри "пунктами 4.2 та 4.4" замінити словом та цифрами "пунктом 4.2";
в абзаці другому підпункту 3 слово "Мінекономрозвитку" замінити словом "Мінекономіки";
доповнити пункт новим підпунктом 5 такого змісту:
"5) взяття на облік у контролюючих органах іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій здійснюється на підставі поданих до контролюючого органу документів, визначених:
пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку - у разі отримання іноземною компанією, організацією, дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні. У такому разі документи подаються нерезидентом до контролюючого органу за місцезнаходженням відповідного об’єкта;
пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку (крім документів, визначених в абзаці четвертому пункту 4.4 розділу IV цього Порядку) - якщо іноземна компанія, організація, дипломатична місія відкриває рахунок в банку або іншій фінансовій установі та не підпадає під дію абзацу другого цього підпункту. У такому разі документи подаються нерезидентом до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням банку (відокремленого підрозділу) або іншої фінансової установи, в якому відкривається рахунок.
Взяті на облік згідно з цим підпунктом іноземні компанії, організації, дипломатичні місії включаються до реєстру платників податків - нерезидентів з ознакою "іноземна компанія, що отримала майнові права на нерухомість або землю" або "іноземна компанія, що відкриває рахунок".";
2) у пункті 3.5:
абзац третій доповнити словами та цифрами "або розділом VI Податкового кодексу України";
у підпункті 2 слово "уповноваженої" замінити словами "або платником акцизного податку уповноваженої";
3) перше речення абзацу першого пункту 3.10 після слів "управління майном," доповнити словами "іноземних компаній, організацій та їх відокремлених підрозділів, іноземних юридичних осіб - виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, представництв донорських установ в Україні, дипломатичних місій,";
4) в абзаці четвертому пункту 3.12:
після слів "податків, зборів" доповнити словами "або самостійне здійснення операцій з постачання товарів/послуг (всіх або частини)";
слово "повідомляє" замінити словами "або укладення договорів зобов’язана повідомити".
3. У розділі IV:
1) у пункті 4.4:
абзац перший викласти у такій редакції:
"4.4. Для взяття на облік іноземна компанія, організація, дипломатична місія, визначена у підпункті 5 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку, подає до контролюючого органу такі документи:";
абзац другий після слова "представника" доповнити словами ", а у розділі "інформація про засновників (для юридичних осіб)" - дані про іноземну компанію, організацію у країні її реєстрації)";
абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Якщо у витягу не зазначені відомості про ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) нерезидента у країні його реєстрації, який однозначно ідентифікує компанію, організацію в країні її походження, додатково подається копія документа, що підтверджує присвоєння такого номера (коду);";
2) абзац перший пункту 4.6 після слів "платника ПДВ" доповнити словами "або заявою про реєстрацію платника акцизного податку";
3) у пункті 4.8:
в абзаці першому слово "Мінекономрозвитку" замінити словами "відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 (далі - постанова № 153)";
в абзаці четвертому слова "від Мінекономрозвитку відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 (далі - постанова № 153)" замінити словами "відповідно до постанови № 153";
в абзаці п’ятому та шостому слова "від Мінекономрозвитку" замінити словами "відповідно до постанови № 153";
абзац сьомий виключити;
4) у пункті 4.9:
в абзаці четвертому слова ", про що контролюючий орган інформує дипломатичну місію не пізніше наступного робочого дня після такого включення" виключити;
абзац п’ятий виключити.
4. У розділі VІ:
1) у пункті 6.7:
абзац перший після слів "державна реєстрація" доповнити словом "(реєстрація)";
у підпункті 1:
абзац перший після слів "державної реєстрації" доповнити словом "(реєстрації)";
абзац сьомий після слів "розпорядника майна," та "розпорядник майна," доповнити відповідно словами "керуючого реалізацією, керуючого реструктуризацією," та "керуючий реалізацією, керуючий реструктуризацією,";
після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами восьмим, дев’ятим такого змісту:
"копію кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, якщо заявником є архітектор, інженер технічного нагляду, інженер-проектувальник, експерт, який здійснює професійну діяльність, визначену отриманим кваліфікаційним сертифікатом (крім експертів, які відповідно до кваліфікаційного сертифіката мають право здійснювати експертизу проектної (містобудівної) документації, та відповідальних виконавців, які здійснюють професійну діяльність як працівники юридичної особи або фізичної особи - підприємця).
Якщо адвокат або судовий експерт провадить незалежну професійну діяльність індивідуально (не в складі державної спеціалізованої установи чи іншої юридичної особи) не з дати видачі відповідного свідоцтва, то для підтвердження періодів, протягом яких незалежна професійна діяльність не провадилась, подається документ відповідного уповноваженого органу чи витяг з реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, із зазначенням дат зупинення та поновлення права на заняття незалежною професійною діяльністю або дат зміни організаційної форми відповідної діяльності.".
У зв’язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;
абзац десятий доповнити словами "та паспортний документ";
підпункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Ознака провадження незалежної професійної діяльності може бути встановлена контролюючим органом на підставі відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, якщо відповідний реєстр містить дані про те, що професійна діяльність провадиться незалежно (індивідуально).";
2) пункт 6.8 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
"4) фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та взяті на облік, як внутрішньо переміщені особи, можуть подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контролюючого органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контролюючого органу.".
5. У пункті 7.2 розділу VІІ:
в абзаці другому слова "умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством" замінити словами "вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг";
в абзаці восьмому слова та цифри "нотаріусом відповідно до пункту 6.7 розділу VI" замінити словами та цифрами "платником відповідно до пункту 6.7 розділу VI або пункту 9.2 розділу IX".
6. У розділі VІІІ:
1) пункт 8.2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про об’єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі.
Юридична особа інформує про всі об’єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.";
2) у пункті 8.4:
після абзацу першого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
"У повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація про всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.
Під час надання повідомлень за формою № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об’єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об’єкти оподаткування - офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об’єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).
Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці).
Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути подана в повідомленні за формою № 20-ОПП як узагальнена з типом об’єкта оподаткування "автомобільні транспортні засоби" та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі "Реєстраційний номер об’єкта оподаткування.".
У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;
в абзаці сьомому слова "умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством" замінити словами "вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг";
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"Повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна), подаються до контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у відповідному державному органі. У такому разі графа 12 "Реєстраційний номер об’єкта оподаткування" повідомлення за формою № 20-ОПП не заповнюється.";
3) абзац перший пункту 8.5 доповнити словами ", в такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування";
4) пункт 8.6 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"Відомості, зазначені в повідомленні за формою № 20-ОПП, вносяться контролюючим органом до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб:
не пізніше наступного дня після отримання повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі;
не пізніше 10 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу в паперовій формі повідомлення за формою № 20-ОПП.";
5) доповнити розділ новим пунктом 8.8 такого змісту:
"8.8. Платники податків можуть переглянути інформацію про об’єкти оподаткування та контролюючі органи, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, в приватній частині Електронного кабінету.".
7. В абзаці третьому пункту 9.3 розділу ІХ слова "умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством" замінити словами "вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг".
8. У розділі Х:
1) у пункті 10.6 слова "у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)" виключити;
2) пункт 10.14 викласти у такій редакції:
"10.14. Якщо після зняття платника податків з основного місця обліку в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням продовжуються процедури адміністрування податків і зборів, визначені Податковим кодексом України, платник податків продовжує перебувати на обліку в такому контролюючому органі за неосновним місцем обліку до завершення процедур такого адміністрування.";
3) в абзаці першому пункту 10.15 слова та цифри "разом з одним примірником повідомлення за формою № 11-ОПП (із заповненим IV розділом)" виключити;
4) у пункті 10.16:
абзац четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
абзац п’ятий доповнити словами "(за винятком податкового боргу з платежів за місцем розташування (реєстрації) рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність)";
5) абзац другий пункту 10.20 доповнити словами ", передача яких передбачена цим розділом";
6) у пункті 10.21 абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім.
9. У розділі ХІ:
1) пункт 11.9 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Інформація про відкриті/закриті у фінансових установах рахунки, які взяті на облік контролюючими органами, може бути переглянута у приватній частині Електронного кабінету.";
2) підпункт 6 пункту 11.17 виключити.
У зв’язку з цим підпункт 7 вважати підпунктом 6;
3) у пункті 11.18:
підпункт 6 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"У разі зміни місця проживання фізичної особи процедури та дії, визначені цим підпунктом, проводяться в контролюючому органі, в якому платник податків перебував на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.
Якщо після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа повторно реєструється як підприємець або особа, що провадить незалежну професійну діяльність, за новим місцем проживання (місцезнаходженням), що обслуговується іншим контролюючим органом, то процедури, визначені цим підпунктом, завершуються у контролюючому органі за новим місцем проживання (місцезнаходженням).";
підпункт 7 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 8, 9 вважати відповідно підпунктами 7, 8;
4) доповнити розділ двома новими пунктами 11.23, 11.24 такого змісту:
"11.23. Іноземні компанії, організації, визначені у підпункті 5 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку, знімаються з обліку у контролюючих органах після відчуження нерухомого майна та/або закриття всіх рахунків у банках та інших фінансових установах за умови відсутності на території України інших об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, та виконання обов’язків платника податків, визначених статтею 16 Податкового кодексу України.
11.24. Іноземні юридичні особи - виконавці проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництва донорських установ в Україні знімаються з обліку в контролюючих органах у разі анулювання рішення про акредитацію виконавця або про реєстрацію представництва донорської установи в Україні відповідно до постанови № 153 за умови виконання обов’язків платника податків, визначених статтею 16 Податкового кодексу України, на підставі отримання хоча б одного з таких документів (відомостей):
відомостей про анулювання рішення про акредитацію виконавця проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги або анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, отриманих відповідно до постанови № 153;
заяви за формою № 8-ОПП, поданої платником податків.".
10. Пункт 12.2 розділу ХІІ доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"дані про зняття з обліку;
відомості про включення до реєстру платників податків - нерезидентів.".
11. У пункті 3 пам’ятки для заповнення полів довідки додатка 2 до Порядку:
підпункт 1 викласти у такій редакції:
"1) для дипломатичної місії та іноземної юридичної особи - виконавця проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, яка звільнена від сплати всіх видів податків на території України,- "з ознакою "не є платником податків";";
доповнити пункт новим підпунктом 3 такого змісту:
"3) для іноземної компанії, організації, дипломатичної місії - "як іноземна компанія, що отримала майнові права на нерухомість або землю" або "як іноземна компанія, що відкриває рахунок".";
12. Додатки 5, 6, 8, 11 та 13 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.
Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко
Додаток 5
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 4.1)
Форма № 1-ОПП
ЗАЯВА
(для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)
Додаток 6
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 4.11)
Форма № 1-РПП
ЗАЯВА
про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток
Додаток 8
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(підпункт 1 пункту 6.7)
Форма № 5-ОПП
ЗАЯВА
(для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)
Додаток 11
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 10.6)
Форма № 11-ОПП
ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік / зняття з обліку платника податків
Додаток 13
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.2)
Форма № 8-ОПП
ЗАЯВА
про ліквідацію або реорганізацію платника податків