Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами). Картка від 26.05.2006 №341

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Картка, Заява, Форма типового документа, Умови від 26.05.2006 №341
Остання редакція від 11.10.2013 втрата чинності (рішення від 23.07.2013 N 1281 /z1576-13/)
Реквізити

Видавник: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення, Картка, Заява, Форма типового документа, Умови

Дата 26.05.2006

Номер 341

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
26.05.2006 N 341
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2006 р.
за N 864/12738
( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1281 від 23.07.2013 )
Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008 N 986 від 03.09.2009 N 416 від 18.04.2011 N 1002 від 09.08.2011 N 1097 від 18.08.2011 Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
Відповідно до статей 16, 18, 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 06.09.2005 N 2800 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
2. Юридичні особи, які отримали ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, до набрання чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону та цих Ліцензійних умов протягом трьох років з дати набрання ними чинності.
3. Юридичні особи, які отримали ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, до набрання чинності цього рішення повинні привести свою діяльність у відповідність до пункту 14 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов протягом року з дати набрання ними чинності.
4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:
подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;
опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
5. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С. Бірюка та Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.
Голова Комісії
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
А.Балюк


С.Г.Гуржій

Ю.Кравченко


А.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
26.05.2006 N 341
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2006 р.
за N 864/12738
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
( У тексті Ліцензійних умов слова "статутний фонд (капітал)" і "статутний фонд" в усіх відмінках та числах замінено словами "статутний капітал" у відповідних відмінках та числах згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 416 від 18.04.2011 )
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 18, 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про господарські товариства", статті 32 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статті 85 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", статей 8, 9, 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та інших нормативно-правових актів, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, необхідні для провадження зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку.
Розділ I. Загальні положення
1. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок видачі та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.
2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання або анулювання ліцензії (копії ліцензії), переоформлення ліцензії або отримання дубліката ліцензії;
сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, який отримав сертифікат з управління активами у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи особи:
( Абзац четвертий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008 )
у професійному учаснику за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку;
( Абзац пункту 2 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008 )
як посадової особи в саморегулівній організації на фондовому ринку, яка набула відповідного статусу в установленому законодавством порядку;
( Абзац пункту 2 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008 )
як державного службовця в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
( Абзац пункту 2 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
посадова особа саморегулівної організації на фондовому ринку - керівник та заступники керівника виконавчого органу саморегулівної організації, а також керівники структурних підрозділів, у тому числі керівник юридичної служби;
( Пункт 2 розділу I доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008 )
ліцензіат - юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);
ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) протягом визначеного строку за умови виконання цих Ліцензійних умов;
приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку;
3. Ліцензування діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
( Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати:
компанія з управління активами;
професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";
банк - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" у разі, якщо він не виконує функції зберігача цього фонду;
( Абзац четвертий пункту 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
Національний банк України - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду.
( Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії в органі ліцензування за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної організації в порядку, передбаченому законодавством України.
Статут такої юридичної особи повинен відповідати вимогам законодавства.
( Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1002 від 09.08.2011 )
Відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює управління активами інституційних інвесторів, якому надаються повноваження здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), має право на її провадження відповідно до цих Ліцензійних умов з дати отримання завіреної органом ліцензування копії відповідної ліцензії.
Юридична особа може утворити відокремлений підрозділ, що здійснює управління активами інституційних інвесторів за межами України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Пункт 5 розділу I доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
6. Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
( Пункт 6 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
7. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в ліцензії), визнання її недійсною або анулювання.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N від 03.07.2012 )
8. Забороняється здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), визнання ліцензії недійсною або її анулювання.
( Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
9. Якщо юридична особа має намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), вона повинна отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.
( Абзац перший пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
Не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії) ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.
( Абзац другий пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
Нова ліцензія набирає чинності з дати, яка є наступною після дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії).
( Абзац третій пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.
Строк дії переоформленої ліцензії (копії ліцензії) не може перевищувати строку дії (за наявності відповідного строку в ліцензії), зазначеного в ліцензії, що переоформляється. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.
( Абзац другий пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
У разі подання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії, вона є чинна до дати видачі нової ліцензії, яка зазначається на бланку ліцензії. Бланк ліцензії, що переоформляється, визнається недійсним.
У разі надання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії з порушенням строків, установлених цими Ліцензійними умовами, або ненадання таких документів, ліцензія визнається недійсною з дати отримання органом ліцензування відповідних документів або з дати виявлення органом ліцензування цього факту.
11. У разі реорганізації ліцензіата, якщо юридична особа має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, то вона протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації установчих документів зобов'язана подати до органу ліцензування заяву про анулювання попередньо виданої ліцензії у зв'язку з її реорганізацією та відповідну заяву і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до цих Ліцензійних умов.
12. За видачу, переоформлення ліцензії, видачу дубліката, копії ліцензії справляється плата, розмір якої встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 12 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
13. Ліцензія або її завірена копія, видана органом ліцензування, не підлягає передачі для використання іншими суб'єктами господарювання для здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
14. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених статтею 54 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".
Компанія з управління активами може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям.
( Пункт 14 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
15. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом строку дії ліцензії.
Розділ II. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами
Глава 1.
Умови отримання компанією з управління активами ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Компанія з управління активами створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та здійснює діяльність відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення", та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з цього питання.
( Пункт 1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
2. Компанія з управління активами, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити відомості про:
види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник;
заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених пунктом 14 розділу I цих Ліцензійних умов;
( Абзац третій пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення";
створення резервного фонду компанії з управління активами;
( Абзац п'ятий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов'язаних із здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).
( Пункт 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
Структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит (контроль), організаційно не залежить від інших підрозділів фінансової установи.
( Пункт 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
3. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менше ніж 7000000 гривень на день подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії.
( Пункт 3 глави 1 розділу II в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008, N 1002 від 09.08.2011; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
4. Частка держави в статутному капіталі компанії з управління активами не повинна перевищувати 10 відсотків.
5. У складі учасників (акціонерів) компанії з управління активами не можуть бути фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі цієї компанії з управління активами.
( Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
6. Компанія з управління активами отримує ліцензію за поданням саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
( Абзац перший пункту глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008 )
7. Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які безпосередньо здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами - не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).
( Абзац перший пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
Керівники та фахівці компанії з управління активами (в тому числі керівники та фахівці її відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку.
( Абзац другий пункту глави 1 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )( Абзац третій пункту 7 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
Керівник або тимчасово виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років та за останні два роки цієї діяльності не повинен бути керівником професійного учасника, якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням суду, до якого застосовувалась санкція за порушення законодавства щодо ліквідації інститутів спільного інвестування або санкція - анулювання ліцензії.
( Абзац пункту глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1002 від 09.08.2011; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
Уповноважений орган компанії з управління активами при призначенні на посаду керівника компанії з управління активами повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
( Пункт глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1002 від 09.08.2011 )
8. Компанія з управління активами зобов'язана мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс).
9. За заявою компанії з управління активами копію відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати її філії або інші відокремлені підрозділи, якщо подані документи відповідають пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов.
Глава 2.
Документи, які подаються компанією з управління активами для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Компанія з управління активами для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 1 до структурного підрозділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який розглядає документи, подані на отримання ліцензії.
( Абзац перший пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:
копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідчена нотаріально або органом, що видав документ;
( Абзац третій пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1097 від 18.08.2011 )
засвідчена в установленому порядку копія статуту заявника, із змінами та доповненнями (нова редакція), які зареєстровано відповідно до законодавства;
аудиторський висновок про формування та сплату статутного капіталу заявника, складений відповідно до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за N 53/13320;
( Абзац п'ятий пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008; Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2), та витяг з трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку, засвідчені в установленому законодавством порядку;
( Абзац шостий пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
довідка про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі заявника (додаток 9), засвідчена підписом та печаткою заявника;
( Пункт 1 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
довідка про бездоганну ділову репутацію керівника заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів займання керівником заявника протягом останніх двох років посади керівника в професійному учаснику, якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням суду або до якого не застосовувалась санкція за порушення законодавства щодо ліквідації інститутів спільного інвестування або санкція - анулювання ліцензії;
( Пункт 1 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
інформація про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 3);
довідка про наявність (відсутність) у складі засновників (акціонерів) заявника органу (органів) державної влади (із зазначенням у разі наявності частки кожного в статутному капіталі, засвідчена підписом та печаткою заявника, складена у довільній формі;
копія свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі здійснення випуску цінних паперів заявником);
письмове подання відповідної саморегулівної організації щодо спроможності компанії з управління активами провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності заявника на нежитлове приміщення (далі - приміщення) або право користування ним.
( Абзац пункту 1 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
2. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про кожен такий підрозділ.
До заяви обов'язково додаються щодо кожного відокремленого підрозділу такі документи, завірені підписом та печаткою заявника:
оригінал або копія положення про відокремлений підрозділ;
довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2);
оригінали або засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним.
( Пункт 2 глави 2 розділу II доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008 )
3. Документи, що подаються до органу ліцензування відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою.
4. Заява та документи, зазначені в абзацах шостому-восьмому пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою компанії з управління активами, а в абзаці дев'ятому пункту 1 цієї глави засвідчені підписом керівника та печаткою компанії. Документи, зазначені в абзацах шостому-десятому пункту 1 цієї глави, є дійсними протягом двох місяців з дати їх підписання.
5. Документи на двох і більше сторінках мають бути пронумеровані та прошиті.
6. У разі зазначення у заяві вищевказаного відокремленого підрозділу разом з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для відокремленого підрозділу.
7. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами законодавства за достовірність інформації, указаної у заяві про видачу ліцензії (копії) та документах, що додаються до неї.
8. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про зміни, які сталися у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензій).
Повідомлення складається державною мовою у паперовій та електронній формах.
Повідомлення в електронній формі складається шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених додатками 1-3 та 5-9 цих Ліцензійних умов, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац третій пункту 8 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )( Абзац четвертий пункту 8 глави 2 розділу II виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
Повідомлення надається (надсилається) до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При відправленні повідомлення поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку, що обслуговує відправника.
( Абзац четвертий пункту 8 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )( Главу 2 розділу II доповнено пунктом 8 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008 )
Глава 3.
Умови провадження компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Ліцензіат повинен мати приміщення у власності або користуванні.
Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи за наявності відповідної копії ліцензії, що отримана в установленому порядку), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.
( Абзац другий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1097 від 18.08.2011 )
За місцезнаходженням ліцензіата (його відокремленого підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місцезнаходження, в тому числі номерів поверху та кімнат приміщення.
( Пункт 1 глави 3 розділу II доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
Для забезпечення провадження професійної діяльності відокремленим структурним підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні приміщення, що розташоване за місцезнаходженням такого підрозділу ліцензіата.
Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно одночасно не використовується іншими юридичними особами.
Загальна площа приміщення ліцензіата для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинна становити не менше ніж 30 кв.м, а для відповідного відокремленого структурного підрозділу ліцензіата - не менше ніж 20 кв.м.
Ліцензіат у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) більше ніж на три місяці повинен мати відповідний документ, що підтверджує право власності або тимчасового користування приміщенням, яке відповідає вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами.
У разі тимчасової зміни місцезнаходження більше ніж на три місяці, але не більше ніж на дванадцять місяців, ліцензіат зобов'язаний:
( Абзац восьмий пункту 1 глави 3 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
не пізніше ніж за 5 робочих днів до зміни місцезнаходження у письмовій формі повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;
( Абзац дев'ятий пункту 1 глави 3 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни:
опублікувати в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про тимчасову зміну місцезнаходження (із зазначенням строку зміни місцезнаходження та нового місцезнаходження);
( Абзац одинадцятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копію цієї публікації та копію документа, що підтверджує право власності або користування таким приміщенням, засвідчені печаткою ліцензіата та підписом його керівника.
( Абзац дванадцятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
У разі тимчасової зміни місцезнаходження менше ніж на три місяці ліцензіат зобов'язаний:
не пізніше ніж за 5 робочих днів до зміни місцезнаходження у письмовій формі повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;
( Абзац чотирнадцятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни:
опублікувати в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про тимчасову зміну місцезнаходження (із зазначенням строку зміни місцезнаходження та нового місцезнаходження);
( Абзац шістнадцятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копію цієї публікації, засвідчену печаткою ліцензіата та підписом його керівника.
( Абзац сімнадцятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )( Пункт 1 глави 3 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
2. Приміщення ліцензіата повинно бути обладнано сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією.
3. Ліцензіат зобов'язаний подавати звіти до органу ліцензування відповідно до вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
( Пункт 3 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
4. Ліцензіат зобов'язаний забезпечувати безперешкодне входження уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законодавства.
( Главу 3 розділу II доповнено пунктом 4 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
5. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензій). У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідне повідомлення в паперовій та електронній формах (складених відповідно до пункту 8 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов) разом з документами, які підтверджують зазначені зміни, або засвідченими в установленому порядку копіями таких документів, а саме:
( Абзац перший пункту 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008; Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
засвідчені в установленому порядку копії змін до статуту (нова редакція), які зареєстровано відповідно до законодавства (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством), а в разі перетворення в акціонерне товариство - з дати реєстрації відповідного випуску акцій товариства, створеного шляхом перетворення.
( Абзац другий пункту 5 глави 3 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008 )
При внесенні змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен сплатити вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів відповідно до законодавства;
довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2), протягом 15 робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця) та витяг з трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку, засвідчені в установленому законодавством порядку.
( Абзац четвертий пункту 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
Зазначена довідка не подається, якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на фондовому ринку сертифікованого фахівця.
( Пункт 5 глави 3 розділу II доповнено абзацом п'ятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009 )
У разі зменшення у ліцензіата визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити потрібну кількість;
довідку про бездоганну ділову репутацію керівника заявника, складену у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів займання керівником заявника протягом останніх двох років посади керівника в професійному учаснику, якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням суду або до якого не застосовувалась санкція за порушення законодавства щодо ліквідації інститутів спільного інвестування або санкція - анулювання ліцензії, протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (в тому числі призначення на посаду, звільнення з посади);
( Пункт 5 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
довідку про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі заявника (додаток 9), протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін у складі учасників (акціонерів), що володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі ліцензіата;
( Пункт 5 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 926 від 03.07.2012 )
інформацію про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 3) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;
копію свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску цінних паперів (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації), крім свідоцтв про випуск цінних паперів ІСІ;
( Абзац пункту 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 25.04.2008 )
засвідчені в установленому порядку копії змін до документів, що підтверджують право власності ліцензіата на приміщення або право користування ним (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін).
( Пункт 5 глави 3 розділу II доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 986 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1002 від 09.08.2011 )
У разі звільнення керівника компанії з управління активами орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або тимчасово виконуючого обов'язки керівника компанії з управління активами не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника компанії з управління активами. У разі тимчасової відсутності керівника компанії з управління активами (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має приступити до виконання обов'язків керівника компанії з управління активами з першого дня його відсутності.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
26.05.2006 N 341
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2006 р.
за N 864/12738
Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Відповідно до статей 16, 18, 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 06.09.2005 N 2800 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
2. Юридичні особи, які отримали ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, до набрання чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону та цих Ліцензійних умов протягом трьох років з дати набрання ними чинності.
3. Юридичні особи, які отримали ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, до набрання чинності цього рішення повинні привести свою діяльність у відповідність до пункту 14 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов протягом року з дати набрання ними чинності.
4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити: