Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди). Закон від 15.03.2001 №2299-III

Верховна Рада України Закон від 15.03.2001 №2299-III
Остання редакція від 01.01.2014 втрата чинності (закон від 05.07.2012 N 5080-VI /5080-17/)
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 5080-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 29, ст.337 )
Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 21, ст.103 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2801-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.480 N 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110 N 693-VI від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 16, ст.218 N 2393-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 38, ст.505 N 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53 N 4854-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 17, ст.149 N 5042-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, N 26, ст.264 N 5178-VI від 06.07.2012, ВВР, 2013, N 39, ст.517 ) ( У тексті Закону слова "компанія з управління активами ІСІ", "статутний фонд (капітал)", "спостережна (наглядова) рада" у всіх відмінках замінено відповідно словами "компанія з управління активами", "статутний капітал (фонд)", "наглядова рада" у відповідному відмінку згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Цей Закон визначає правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності суб'єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання активів, особливості розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок та обсяг розкриття інформації інститутами спільного інвестування з метою залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання Закону
Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері спільного інвестування щодо створення та діяльності суб'єктів спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку.
Стаття 2. Законодавство у сфері спільного інвестування
Відносини у сфері спільного інвестування регулюються законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань функціонування фондового ринку та з питань діяльності акціонерних товариств у частині, що не суперечить нормам цього Закону, а також цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 3. Визначення термінів
Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:
1) активи інституту спільного інвестування - сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування;
2) вартість чистих активів інституту спільного інвестування - величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань інституту спільного інвестування;
3) викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвесторові, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери;
4) здійснення контролю - володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу (фонду) юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу (фонду) юридичної особи (голосів в органі управління) визначається як загальна сума корпоративних прав (голосів), що належить цій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються цією фізичною особою або членами її сім'ї;
5) інвестиційна декларація - документ, що є складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування;
6) інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді;
7) інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд;
8) компанія з управління активами інституційних інвесторів (далі - компанія з управління активами) - господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);
( Пункт 8 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 )
9) кошти спільного інвестування - кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду та залучені від інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ (проценти за позиками, орендні (лізингові) платежі тощо). Кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Єдиного державного реєстру ІСІ (далі - реєстр ІСІ). Ведення реєстру ІСІ здійснюється Комісією;
10) пов'язана особа:
а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;
б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;
в) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена здійснювати від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи;
11) початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду - статутний капітал (фонд), сплачений в повному обсязі засновниками до його реєстрації в реєстрі ІСІ;
12) проголошені цінні папери ІСІ - цінні папери ІСІ, що підлягають публічному (відкритому) розміщенню;
13) регламент ІСІ - документ, який визначає особливості діяльності ІСІ;
14) розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів;
15) розміщені цінні папери - цінні папери ІСІ, придбані інвесторами під час розміщення;
16) свідоцтво про внесення фонду до реєстру ІСІ - документ, що видається Комісією після реєстрації регламенту ІСІ та засвідчує внесення фонду до реєстру ІСІ;
17) діяльність із спільного інвестування - діяльність, яка провадиться в інтересах і за рахунок учасників (акціонерів) ІСІ шляхом емісії цінних паперів ІСІ з метою отримання прибутку від вкладення коштів, залучених від їх розміщення у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, нерухомість та інші активи, дозволені законами України та нормативно-правовими актами Комісії;
18) цінні папери ІСІ - акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду. Цінні папери ІСІ одного випуску повинні мати однакову форму існування. Цінні папери ІСІ можуть бути лише іменними.
( Стаття 3 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
Стаття 4. Класифікація інститутів спільного інвестування
ІСІ залежно від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального, закритого типу.
( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).
ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу). Проспект емісії ІСІ інтервального типу повинен передбачати порядок визначення дати початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік та не частіше одного разу в квартал), тривалість інтервалу (не менше десяти робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу).
( Частина третя статті 4 в редакції Закону N 693-VI від18.12.2008 )
ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його припинення.
( Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
ІСІ може бути строковим або безстроковим.
Строковий IСI створюється на встановлений у регламенті IСI певний строк, після закінчення якого зазначений IСI припиняється, якщо відповідно до вимог частин сьомої - дев’ятої цієї статті не прийнято рішення про подовження строку діяльності такого IСI.
( Частина шоста статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008, в редакції Закону N 4854-VI від 24.05.2012 )
Подовження строку діяльності строкового IСI здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів корпоративного IСI або наглядової ради пайового IСI, а в разі її відсутності - уповноваженого органу компанії з управління активами такого IСI.
( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008, в редакції Закону N 4854-VIвід 24.05.2012 )
У разі прийняття зазначеного рішення корпоративний IСI зобов’язаний здійснити викуп акцій цього IСI в акціонерів, які голосували проти прийняття такого рішення чи не брали участі в голосуванні щодо нього та вимагають викуп належних їм акцій, а компанія з управління активами пайового IСI зобов’язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів цього IСI в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням та вимагають викуп належних їм інвестиційних сертифікатів. Такі акціонери корпоративного IСI та учасники пайового IСI мають право вимагати викуп у них цінних паперів IСI у кількості, що не перевищує кількість цінних паперів, власниками яких вони були на день прийняття рішення про подовження строку діяльності IСI. Порядок обов’язкового викупу цінних паперів IСI встановлюється Комісією.
( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008, в редакції Закону N 4854-VIвід 24.05.2012 )
Подовження строку діяльності строкового IСI здійснюється в порядку, встановленому Комісією. Строк, на який подовжується діяльність строкового IСI згідно з прийнятим рішенням, не може перевищувати строк діяльності такого IСI, встановлений в його регламенті на день реєстрації цього IСI. Кількість рішень про подовження строку діяльності строкового IСI не обмежується.
( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008, в редакції Закону N 4854-VIвід 24.05.2012 )
Забороняється змінювати вид та тип ІСІ.
( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк.
ІСІ закритого типу може бути лише строковим.
ІСІ може бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду.
ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:
кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів відповідного випуску;
( Абзац другий частини чотирнадцятої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;
не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі.
( Абзац четвертий частини чотирнадцятої статті 4 із змінами,внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Диверсифікованим ІСІ забороняється:
тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних (депозитних) сертифікатах та банківських металах більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ, при цьому не більш як 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ в зобов'язаннях одного банку;
( Абзац другий частини п'ятнадцятої статті 4 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та зобов'язання однієї юридичної особи більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
( Абзац третій частини п'ятнадцятої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери одного випуску;
( Абзац четвертий частини п'ятнадцятої статті 4 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери органів місцевого самоврядування одного випуску;
( Абзац п'ятий частини п'ятнадцятої статті 4 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )( Абзац шостий частини п'ятнадцятої статті 4 виключено на підставі Закону N 693-VI від 18.12.2008 )( Абзац сьомий частини п'ятнадцятої статті 4 виключено на підставі Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
( Частину п'ятнадцяту статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами або зберігача.
ІСІ, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.
Недиверсифікований ІСІ закритого типу, який здійснює виключно приватне (закрите) розміщення цінних паперів ІСІ серед юридичних осіб та фізичних осіб і активи якого можуть включати цінні папери, емітовані пов’язаними особами компанії з управління активами такого фонду, є венчурним фондом. Фізична особа може бути учасником венчурного фонду виключно за умови придбання цінних паперів такого фонду на суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат.
( Частина сімнадцята статті 4 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008, із змінами, внесеними згідно із Законом N 4854-VI від 24.05.2012 )
Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.
ІСІ відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.
Словосполучення "корпоративний інвестиційний фонд", "пайовий інвестиційний фонд" та похідні від них можуть використовуватися лише у назвах відповідних ІСІ, що створені відповідно до цього Закону.
( Статтю 4 доповнено частиною двадцятою згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Стаття 5. Аудиторська перевірка ІСІ
З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності компанія з управління активами повинна щорічно залучати аудитора (аудиторську фірму) для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам своєї діяльності з активами ІСІ.
Аудитор (аудиторська фірма) не може бути пов'язаною особою компанії з управління активами.
Аудит результатів діяльності компанії з управління активами з активами відповідного ІСІ здійснюється відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про аудиторську діяльність".
Винагорода аудитору (аудиторській фірмі) виплачується за рахунок активів ІСІ в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.
Стаття 6. Державне регулювання у сфері спільного інвестування
Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює Комісія відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".
Стаття 6-1. Порядок внесення ІСІ до реєстру ІСІ
Реєстрація ІСІ та видача свідоцтва про внесення ІСІ до реєстру ІСІ здійснюється Комісією.
Підставою для внесення ІСІ до реєстру ІСІ є зареєстрований в установленому Комісією порядку регламент ІСІ.
Внесення ІСІ до реєстру ІСІ здійснюється шляхом внесення відповідного запису до реєстру ІСІ та присвоєння реєстраційного коду.
Реєстрація регламенту або реєстрація змін до нього здійснюється протягом 30 робочих днів з дня надходження до Комісії відповідних документів, перелік яких встановлюється Комісією.
До моменту реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду засновниками повинно бути сплачено 100 відсотків статутного капіталу (фонду).
Реєстрація звіту про результати розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду та реєстрація регламенту ІСІ здійснюється протягом 30 робочих днів з дня надходження до Комісії відповідних документів, перелік яких встановлюється Комісією.
Підставою для відмови в реєстрації регламенту та внесення ІСІ до реєстру ІСІ, а також в реєстрації змін до регламенту може бути:
невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;
відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено законодавством;
наявність у поданих документах недостовірної інформації.
Повідомлення про відмову в реєстрації регламенту та внесення ІСІ до реєстру ІСІ, а також про відмову в реєстрації змін до регламенту із зазначенням підстав відмови та виключним переліком зауважень надсилаються заявнику не пізніше 3 робочих днів після закінчення строку, визначеного цим Законом для реєстрації.
У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації поданих документів.
У разі відмови в реєстрації всі подані документи залишаються в Комісії для захисту інтересів Комісії в судах та інших органах для вирішення спірних питань.
Діяльність із спільного інвестування здійснюється після внесення ІСІ до реєстру ІСІ та отримання свідоцтва про внесення ІСІ до реєстру ІСІ.
Анулювання свідоцтва про внесення ІСІ до реєстру ІСІ Комісією здійснюється у разі припинення діяльності ІСІ, недосягнення пайовим інвестиційним фондом нормативів діяльності ІСІ протягом встановленого цим Законом строку.
Реєстрація регламенту ІСІ та внесення його до реєстру ІСІ, а також змін до регламенту є платною послугою, розмір плати за надання якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Розділ I доповнено статтею 6-1 згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Розділ II
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
Стаття 7. Поняття корпоративного інвестиційного фонду
Корпоративний інвестиційний фонд - це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.
Стаття 8. Порядок створення корпоративного інвестиційного фонду
Корпоративний інвестиційний фонд створюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.
Стаття 9. Документи корпоративного інвестиційного фонду
Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність відповідно до статуту та регламенту.
( Частина перша статті 9 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
Статут корпоративного інвестиційного фонду, крім положень, передбачених законодавством, повинен також містити відомості про:
тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний чи закритий);
вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, недиверсифікований);
спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного інвестиційного фонду;
обмеження щодо діяльності відповідно до цього Закону;
акції корпоративного інвестиційного фонду, які повинні бути тільки простими іменними;
розмір початкового статутного капіталу (фонду) та кількість акцій, що становлять початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду.
Зміни до статуту корпоративного інвестиційного фонду вносяться в установленому законодавством порядку з обов'язковим повідомленням Комісії.
Регламент корпоративного інвестиційного фонду повинен містити відомості про:
умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;
порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;
розмір винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних із діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;
( Абзац четвертий частини четвертої статті 9 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
порядок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду;
порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу інвесторів;
напрями інвестицій (інвестиційна декларація);
мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів ІСІ, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою фонду.
Регламент корпоративного інвестиційного фонду затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду. Зміни до регламенту затверджуються загальними зборами акціонерів. Регламент та зміни до нього підлягають реєстрації в Комісії.
У документах корпоративного інвестиційного фонду в його назві обов'язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд" та тип і вид фонду. Якщо фонд є венчурним, це відображається у його назві.
( Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Стаття 10. Статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду
Початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі, та об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.
( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Розмір початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше розміру, встановленого законодавством для відкритих акціонерних товариств.
Збільшення статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.
Стаття 11. Діяльність корпоративного інвестиційного фонду
Корпоративний інвестиційний фонд, крім венчурного, провадить свою діяльність, якщо 60 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені у цінні папери, корпоративні права та нерухомість. Гранична вартість активів корпоративного інвестиційного фонду, які можуть бути вкладені у нерухомість, встановлюється Комісією.
( Частина перша статті 11 в редакції Закону N 693-VIвід 18.12.2008 )
Протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду як юридичної особи корпоративний інвестиційний фонд зобов'язаний зареєструвати регламент.
( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Вимоги цього Закону та нормативно-правових актів Комісії щодо складу активів ІСІ застосовуються до корпоративного інвестиційного фонду через шість місяців з дня реєстрації регламенту цього фонду.
( Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.
У відносинах з третіми особами компанія з управління активами повинна діяти від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору про управління активами.
Договір між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем про зберігання активів корпоративного інвестиційного фонду укладається на строк не більш як три роки, і його дія може бути продовжена тільки за рішенням загальних зборів акціонерів фонду або наглядової ради цього фонду з його обов'язковим подальшим затвердженням рішенням загальних зборів акціонерів фонду.
( Частина шоста статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 693-VI від 18.12.2008, N 5178-VI від06.07.2012 )
Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями корпоративного інвестиційного фонду.
Стаття 12. Обмеження діяльності корпоративного інвестиційного фонду
Корпоративний інвестиційний фонд не має права:
емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій;
залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;
надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;
розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості;
розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;
розміщувати акції понад проголошену кількість;
відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у цьому Законі або у нормативно-правових актах Комісії;
створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.
Стаття 13. Акції корпоративного інвестиційного фонду
Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними.
Акції корпоративних інвестиційних фондів після внесення відповідного фонду до реєстру ІСІ розміщуються за ціною, що дорівнює вартості чистих активів такого фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу.
( Частина друга статті 13 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Після реєстрації корпоративного інвестиційного фонду в реєстрі ІСІ акції корпоративного інвестиційного фонду розміщуються за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється.
( Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Порядок розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду визначається законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом і нормативно-правовими актами Комісії. Строк розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується. Строк розміщення акцій закритого корпоративного інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії акцій такого фонду.
( Частина четверта статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Після закінчення цього строку фонд зобов'язаний привести свій статутний капітал (фонд) у відповідність до загальної номінальної вартості акцій цього фонду, що перебувають в обігу.
( Частина п'ята статті 13 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
Обмеження, встановлені законодавством, яке регулює діяльність акціонерних товариств щодо строків розміщення акцій, не застосовуються до корпоративних інвестиційних фондів.
( Частина статті 13 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
Викуп та розміщення акцій відкритого або інтервального корпоративного інвестиційного фонду припиняються з дня оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення таких зборів.
( Частина статті 13 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
Голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду провадиться виходячи з кількості акцій корпоративного інвестиційного фонду, що перебували в обігу станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів.
( Частина статті 13 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
Стаття 14. Органи корпоративного інвестиційного фонду
Органами корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів та наглядова рада.
Утворення інших органів корпоративного інвестиційного фонду, не передбачених цим Законом, забороняється.
Стаття 15. Загальні збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду
Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів.
До компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, крім питань, встановлених законодавством з питань діяльності акціонерних товариств, належить:
затвердження укладених договорів з компанією з управління активами та зберігачем;
затвердження рішень про розірвання договорів з компанією з управління активами та зберігачем;
затвердження змін до регламенту фонду.
Загальні збори акціонерів обирають членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду.
Повноваження загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, визначені законодавством з питань діяльності акціонерних товариств та цим Законом, не можуть бути передані наглядовій раді.
У випадках, передбачених статутом корпоративного інвестиційного фонду, допускається прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування.
У загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники компанії з управління активами, зберігача та незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду.
Зазначені особи повинні проінформувати загальні збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду про його діяльність.
Стаття 16. Скликання загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду
Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду визначаються законодавством з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Позачергові збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть скликатися на вимогу наглядової ради, компанії з управління активами або зберігача у разі:
неплатоспроможності корпоративного інвестиційного фонду;
зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з останньою оцінкою (для фондів закритого або інтервального типу);
зменшення вартості чистих активів більш як на 15 відсотків за семиденний строк (для корпоративних інвестиційних фондів відкритого типу);
зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;
необхідності затвердження рішення про укладення або розірвання договору з компанією з управління активами, зберігачем;
необхідності обрання нових членів наглядової ради;
наявності обставин, визначених у статуті корпоративного інвестиційного фонду.
Порядок прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування визначається нормативно-правовими актами Комісії.
Стаття 17. Наглядова рада корпоративного інвестиційного фонду
Нагляд за діяльністю компанії з управління активами здійснює на підставі статуту корпоративного інвестиційного фонду наглядова рада.
Наглядова рада збирається на свої засідання в строки, передбачені статутом корпоративного інвестиційного фонду, але не рідше одного разу на квартал. Голова наглядової ради організовує ведення протоколу засідання.
Рішення наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради.
Розмір винагороди членам наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду затверджується загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.
Стаття 18. Склад наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду
Склад наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду визначається його статутом. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.
Представники компанії з управління активами, торговців цінними паперами, які обслуговують корпоративний інвестиційний фонд, їх пов'язаних осіб не можуть бути членами наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду.
До складу наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду не можуть входити представники зберігача, аудитора (аудиторської фірми), незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду та пов'язаних з ними осіб.
Стаття 19. Компетенція наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду
До компетенції наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду належить:
скликання загальних зборів акціонерів;
підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів;
визначення дати проведення загальних зборів, дати складання списку осіб, які мають право брати участь у загальних зборах, та інші питання, пов'язані з організацією проведення загальних зборів;
обрання голови наглядової ради (президента корпоративного інвестиційного фонду) та його заступника;
підготовка для затвердження загальними зборами проекту рішення загальних зборів акціонерів про розмір дивідендів та порядок їх виплати (для закритих корпоративних інвестиційних фондів);
укладення та розірвання договорів з компанією з управління активами, зберігачем, затвердження договорів з аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
прийняття змін до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду;
затвердження договорів щодо активів ІСІ, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену регламентом корпоративного інвестиційного фонду мінімальну вартість.
наглядова рада корпоративного інвестиційного фонду забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів з компанією з управління активами фонду, зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем його майна.
Стаття 20. Припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду
Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.
( Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Припинення корпоративного інвестиційного фонду здійснюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
( Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:
внаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фондом вартість його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного капіталу (фонду);
закінчився строк діяльності фонду (для закритих корпоративних інвестиційних фондів);
( Абзац третій частини третьої статті 20 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
проспект емісії акцій фонду, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом року з дати включення до реєстру ІСІ;
( Частину третю статті 20 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
в інших випадках, передбачених законами України.
( Частину третю статті 20 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Ліквідація корпоративного строкового ІСІ до закінчення строку, встановленого регламентом, є можливою за умови згоди усіх акціонерів такого ІСІ.
( Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Закритий корпоративний інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі закінчення строку, на який він був створений, якщо загальними зборами акціонерів не прийнято рішення про ліквідацію такого фонду протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду.
( Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Комісія може порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду у разі, якщо:
корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність без реєстрації в реєстрі ІСІ;
корпоративний інвестиційний фонд провадить діяльність, заборонену законом.
До складу ліквідаційної комісії корпоративного інвестиційного фонду обов'язково повинні входити представники компанії з управління активами та зберігача, а також можуть входити представники Комісії.
( Частина сьома статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду йому забороняється розміщувати свої акції.
( Частина восьма статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Стаття 21. Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду в разі його ліквідації
Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду в разі його ліквідації здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.
( Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Активи корпоративного інвестиційного фонду підлягають реалізації за грошові кошти у строк, що визначається Комісією, але не більше як шість місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію. Після реалізації активів ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс. Кошти, отримані від реалізації активів корпоративного інвестиційного фонду, розподіляються в першу чергу між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать, у порядку, визначеному Комісією.
( Частина друга статті 21 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
У разі якщо фонд ліквідується раніше двох років з дня його створення, розрахунки з акціонерами, які є засновниками фонду, здійснюються після задоволення вимог інших акціонерів.
( Частина третя статті 21 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
У другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредиторів.
Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, ліквідаційна комісія подає Комісії документи на скасування реєстрації випуску акцій та звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Вимоги до звіту встановлюються Комісією. Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з реєстру ІСІ. Ліквідація корпоративного інвестиційного фонду та розрахунки з акціонерами здійснюються в порядку, визначеному Комісією.
( Частина п'ята статті 21 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
Розділ III
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
Стаття 22. Поняття пайового інвестиційного фонду
Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.
Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду.
Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.
Стаття 23. Порядок створення пайового інвестиційного фонду та провадження діяльності з управління пайовим інвестиційним фондом
Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів.
Для створення пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами повинна здійснити дії у такій послідовності:
розробити та затвердити регламент пайового інвестиційного фонду;
подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації регламенту інвестиційного фонду та внесення фонду до реєстру ІСІ;
укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем чи депозитарієм, оцінювачем майна;
розробити та затвердити проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду;
подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду;
організувати публічне (відкрите) або приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів фонду.
( Частина друга статті 23 в редакції Закону N 693-VIвід 18.12.2008 )
Строк публічного (відкритого) розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується. Приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється у порядку, визначеному проспектом емісії.
( Частина третя статті 23 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового інвестиційного фонду через шість місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів цього фонду. Звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ подається до Комісії протягом шести місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.
( Частина статті 23 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня його реєстрації у реєстрі ІСІ.
Бухгалтерський та податковий облік операцій та результатів діяльності зі спільного інвестування, яка проводиться компанією з управління активами через пайовий інвестиційний фонд, здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій та результатів діяльності інших пайових інвестиційних фондів, активи яких перебувають в її управлінні.
( Частина шоста статті 23 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвестиційного фонду, компанія з управління активами діє від свого імені, з обов'язковим зазначенням в таких договорах реквізитів такого пайового інвестиційного фонду.
( Частина сьома статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я компанії з управління активами з обов'язковим зазначенням реквізитів такого пайового інвестиційного фонду. Компанія з управління активами є розпорядником цього нерухомого майна.
( Частина восьма статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
У документах пайового інвестиційного фонду обов'язково зазначаються у його назві слова "пайовий інвестиційний фонд" та тип і вид фонду. Якщо пайовий інвестиційний фонд є венчурним, це зазначається у його назві.
( Частина дев'ята статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )
Стаття 24. Регламент пайового інвестиційного фонду
Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом.
Регламент пайового інвестиційного фонду повинен містити відомості про:
порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності наглядової ради;
порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;
порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого фонду;
( Абзац четвертий частини другої статті 24 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )
порядок розподілу прибутку пайового інвестиційного фонду;
порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів;
напрями інвестицій (інвестиційна декларація).
Стаття 25. Участь у пайовому інвестиційному фонді
Учасником пайового інвестиційного фонду є юридична або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього фонду.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)
Цей Закон визначає правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності суб'єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання активів, особливості розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок та обсяг розкриття інформації інститутами спільного інвестування з метою залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання Закону
Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері спільного інвестування щодо створення та діяльності суб'єктів спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку.
Стаття 2. Законодавство у сфері спільного інвестування
Відносини у сфері спільного інвестування регулюються законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань функціонування фондового ринку та з питань діяльності акціонерних товариств у частині, що не суперечить нормам цього Закону, а також цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 3. Визначення термінів
Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:
1) активи інституту спільного інвестування - сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування;
2) вартість чистих активів інституту спільного інвестування - величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань інституту спільного інвестування;
3) викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвесторові, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери;