• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг

Національний банк України  | Постанова, Повідомлення, Вимоги, Заява, Витяг, Критерії, Інформація, Перелік, Картка, Форма типового документа, Положення від 24.12.2021 № 153 | Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.12.2021 № 153
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 199 від 29.12.2023 )
Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 93 від 04.05.2022 № 176 від 12.08.2022 № 216 від 07.10.2022 № 237 від 01.12.2022 № 254 від 30.12.2022 № 147 від 17.11.2023 )
Відповідно до статей 7, 15, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 21, 27-29, 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 2, 36-38 Закону України "Про страхування", статей 8, 26 Закону України "Про кредитні спілки", статті 5 Закону України "Про споживче кредитування", з метою вдосконалення порядку ліцензування та реєстрації небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (далі - Положення), що додається.
2. Небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України (далі - надавач фінансових послуг):
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
1) протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою в один із способів, визначених у пункті 20 глави 2 розділу I Положення, подати до Національного банку України (далі - Національний банк) заповнені таблиці 1, 2 опитувальника, складені за формою, наведеною в додатку 6 до Положення, та документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника (крім керівника надавача фінансових послуг) діяти від імені надавача фінансових послуг для здійснення офіційної комунікації Національного банку з надавачем фінансових послуг;
2) до 10 жовтня 2022 року забезпечити та в один із способів, визначених у пункті 20 глави 2 розділу I Положення, подати до Національного банку письмове запевнення в довільній формі, яке містить повну та достовірну інформацію про:
( Абзац перший підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 93 від 04.05.2022, № 176 від 12.08.2022 )
розроблення та затвердження політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів відповідно до вимог Положення;
приведення діяльності відокремлених підрозділів у відповідність до вимог Положення;
відповідність надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації, установленим у пункті 221 глави 24 розділу IV Положення, а також подати опитувальник надавача фінансових послуг, складений за формою згідно з додатком 6 до Положення;
( Підпункт 2 пункту 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 176 від 12.08.2022 )
відповідність вимогам пункту 213 глави 22 розділу III Положення осіб, які мають істотну участь у страховику, набуту шляхом передання їм в управління акцій/часток у статутному (складеному) капіталі страховика та/або будь-якої юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в страховику, укладення правочину про передання акцій/часток у статутному (складеному) капіталі, а також подати документи, які підтверджують таку відповідність;
( Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 2 в редакції Постанови Національного банку № 176 від 12.08.2022 )
відповідність вимогам пункту 214 глави 22 розділу III Положення осіб, які мають істотну участь у страховику, набуту шляхом передання їм в управління акцій/часток у статутному (складеному) капіталі страховика та/або будь-якої юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в страховику, укладення правочину про передання акцій/часток у статутному (складеному) капіталі, а також подати документи, які підтверджують таку відповідність;
( Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 в редакції Постанови Національного банку № 176 від 12.08.2022 )
відповідність керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб (за наявності) надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації, професійної придатності, суміщення посад у надавачі фінансових послуг, що передбачені в главах 17, 19 розділу II та пункті 221 глави 24 розділу IV Положення, а також подати анкету керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника/надавача фінансових послуг, складену за формою, наведеною в додатку 5 до Положення, щодо кожного керівника, головного бухгалтера та ключової особи;
відповідність власників істотної участі в надавачі фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації, установленим у пункті 221 глави 24 розділу IV Положення, а також подати анкету фізичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг (щодо всіх фізичних осіб, які є власниками істотної участі в надавачі фінансових послуг), складену за формою, наведеною в додатку 3 до Положення, анкету юридичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг (щодо всіх юридичних осіб, які є власниками істотної участі в надавачі фінансових послуг), складену за формою, наведеною в додатку 4 до Положення;
( Абзац восьмий підпункту 2 пункту 2 в редакції Постанови Національного банку № 176 від 12.08.2022 )
актуальність і достовірність інформації, наведеної в Комплексній інформаційній системі Національного банку, щодо надавача фінансових послуг та його відокремлених підрозділів (крім відокремлених підрозділів, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями або переказу коштів/фінансових платіжних послуг);
( Абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
розміщення на всіх власних вебсайтах інформації, визначеної в главі 7 розділу II Положення;
розроблення та затвердження документів, визначених у пункті 96 глави 9 розділу II Положення, із дотриманням вимог пунктів 97, 98 глави 9 розділу II Положення.
2-1. Страховики та кредитні спілки, які подали до Національного банку відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 2 цієї постанови письмове запевнення про відповідність надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації та опитувальник, складений за формою згідно з додатком 6 до Положення, мають право не подавати опитувальник у 2023 році на виконання вимог пункту 497 глави 61 розділу X Положення за умови, що інформація, подана в розділах I та V опитувальника, є актуальною, повною та достовірною.
Страховики та кредитні спілки з метою підтвердження інформації, поданої в опитувальнику на виконання абзацу четвертого підпункту 2 пункту 2 цієї постанови, подають не пізніше 01 лютого 2023 року до Національного банку письмове запевнення в довільній формі про те, що інформація, подана в розділах I та V опитувальника, є актуальною, повною та достовірною.
( Постанову доповнено новим пунктом 2-1 згідно з Постановою Національного банку № 237 від 01.12.2022 )
2-2. Власники істотної участі в страховику мають право не подавати до Національного банку у 2023 році на виконання вимог пунктів 498, 499 глави 61 розділу X Положення анкету фізичної особи, складену за формою згідно з додатком 3 до Положення, та/або анкету юридичної особи, складену за формою згідно з додатком 4 до Положення, за сукупності таких умов:
1) страховик подав до Національного банку відповідно до абзацу восьмого підпункту 2 пункту 2 цієї постанови письмове запевнення про відповідність власників істотної участі в надавачі фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації, а також анкету фізичної особи та/або анкету юридичної особи;
2) інформація, подана страховиком у в розділах I, III та IV анкети фізичної особи та/або розділах I, II та IV анкети юридичної особи на виконання абзацу восьмого підпункту 2 пункту 2 цієї постанови, є актуальною, повною та достовірною.
Власники істотної участі в страховику з метою підтвердження інформації, поданої страховиком в анкеті фізичної особи та/або анкеті юридичної особи на виконання абзацу восьмого підпункту 2 пункту 2 цієї постанови, подають не пізніше 01 лютого 2023 року до Національного банку письмове запевнення в довільній формі про те, що інформація, подана в розділах I, III та IV анкети фізичної особи та/або розділах I, II та IV анкети юридичної особи, є актуальною, повною та достовірною.
( Постанову доповнено новим пунктом 2-2 згідно з Постановою Національного банку № 237 від 01.12.2022 )
3. Особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (крім операторів поштового зв’язку, які мають право на надання фінансових платіжних послуг/послуг з переказу коштів), до 10 жовтня 2022 року подати до Національного банку в один із способів, визначених у пункті 20 глави 2 розділу I Положення, та додатково через Комплексну інформаційну систему Національного банку:
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 93 від 04.05.2022, № 176 від 12.08.2022, № 216 від 07.10.2022 )
1) реєстраційну картку юридичної особи, складену за формою, наведеною в додатку 1 до Положення;
2) реєстраційну картку відокремленого підрозділу юридичної особи, складену за формою, наведеною в додатку 2 до Положення (крім відокремлених підрозділів, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями або переказу коштів/фінансових платіжних послуг). Інформація подається щодо всіх відокремлених підрозділів лізингодавця, які надають фінансові послуги.
( Підпункт 2 пункту 3 в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
4. Об’єднаним кредитним спілкам, кредитним спілкам та страховикам до 10 жовтня 2022 року:
( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 93 від 04.05.2022, № 176 від 12.08.2022 )
1) затвердити політику винагороди та положення про органи управління і контролю з урахуванням вимог Положення, та подати до Національного банку в один із способів, визначених у пункті 20 глави 2 розділу I Положення, письмове запевнення про затвердження відповідних документів та їх відповідність вимогам Положення;
2) привести свою організаційну структуру у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку в один із способів, визначених у пункті 20 глави 2 розділу I Положення, нову організаційну структуру з дотриманням вимог до оформлення організаційної структури надавача фінансових послуг, що подається до Національного банку, визначених у додатку 16 до Положення, та рішення уповноваженого органу про її затвердження, його копію, засвідчену в порядку, установленому законодавством України, або витяг із зазначеного рішення про її затвердження.
5. Надавачам фінансових послуг, які станом на день набрання чинності цією постановою мають діючу ліцензію на надання гарантій, протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні забезпечити приведення власного капіталу у відповідність до вимог підпункту 3 пункту 160 глави 15 розділу II Положення.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 93 від 04.05.2022 )
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
6. Ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в пункті 226 глави 25 розділу IV Положення, не застосовуються до фізичної особи, якщо така особа була погоджена Національним банком/уповноваженим органом іноземної країни на посаду в іншій фінансовій установі (було погоджено призначення особи/визначено відповідність її професійної придатності та ділової репутації) або якщо такій особі було надано погодження на набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі після прийняття визначеного в підпункті 3 пункту 226 глави 25 розділу IV Положення рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
7. Ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в пункті 231 глави 26 розділу IV Положення, не застосовуються до юридичної особи, якщо такій особі було надано погодження на набуття або збільшення істотної участі в іншій фінансовій установі після прийняття визначеного в підпункті 2 пункту 231 глави 26 розділу IV Положення рішення органу ліцензування та нагляду, суду, або іншого уповноваженого органу щодо фінансової установи/іноземної фінансової установи.
( Пункт 7 в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
8. Особи, які набули або збільшили істотну участь у страховику без отримання погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, до набрання чинності Положенням, отримують відповідне погодження Національного банку у випадках та в порядку, передбаченому Положенням (за умови, що погодження набуття або збільшення істотної участі в страховику вимагалося згідно із законодавством України з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг). Національний банк за умови отримання обґрунтованого клопотання заявника, що звертається за погодженням набуття/збільшення істотної участі, яка була набута/збільшена до набрання чинності Положенням, має право не здійснювати оцінки фінансового/майнового стану осіб, через яких заявник до набрання чинності Положенням набув/збільшив істотну участь у страховику, якщо такі особи отримали погодження органу ліцензування та нагляду на набуття/збільшення істотної участі у відповідному розмірі або не потребували його отримання відповідно до законодавства України з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг (рішення приймає Комітет з питань нагляду).
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
9. Надавач фінансових послуг, до якого Національний банк застосував захід впливу, що містить зобов’язання вжити заходів для усунення порушення вимог Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 березня 2021 року № 27, та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню відповідного порушення, зобов’язаний у строк, зазначений у рішенні про застосування заходів впливу, привести свою діяльність у відповідність до вимог аналогічної норми Положення.
Невиконання зазначеного рішення Національного банку є підставою для застосування заходів впливу в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку про застосування заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг.
9-1. Надавачі фінансових послуг зобов'язані до 09 листопада 2022 року подати до Національного банку інформацію щодо наявності/відсутності у власника прямої або опосередкованої істотної участі в надавачі фінансових послуг громадянства/податкового резидентства держави, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", або постійного місцезнаходження/місця реєстрації/місця постійного проживання у відповідній державі.
( Постанову доповнено новим пунктом 9-1 згідно з Постановою Національного банку № 176 від 12.08.2022 )
10. Національний банк розглядає пакети документів, подані для включення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ, Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, унесення змін до Державного реєстру фінансових установ, видачі дубліката або переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, заміни, видачі дубліката або анулювання додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, унесення або виключення інформації про відокремлені підрозділи до/з Державного реєстру фінансових установ, унесення змін до інформації про відокремлений підрозділ, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі до набрання чинності цією постановою, згідно з вимогами та в порядку, передбаченому законодавством України, що діяло до набрання чинності цією постановою.
11. Надавачі фінансових послуг, які на день набрання чинності цією постановою перебувають у процедурі ліквідації/анулювання ліцензії відповідно до підстав, визначених у пунктах 1 та 2 частини першої статті 38-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", завершують відповідну процедуру в порядку та згідно з вимогами законодавства України, чинними на день прийняття рішення власниками про ліквідацію/анулювання ліцензії.
12. Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Національним банком та діючі на день прийняття цієї постанови, є чинними та продовжують діяти після набрання чинності цією постановою.
13. Вимоги підпункту 1 пункту 81 глави 6 розділу II Положення щодо найменування надавачів фінансових послуг застосовуються лише до надавачів фінансових послуг, які отримали відповідний статус після набрання чинності цією постановою.
14. Вимоги пункту 94 глави 9 розділу II Положення щодо вимог до установчих документів застосовуються лише до надавачів фінансових послуг, які отримали відповідний статус, після набрання чинності цією постановою.
15. Вимоги пунктів 160, 161, 163 глави 15 розділу II Положення щодо розміру мінімального статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи застосовуються лише до осіб, які звертаються за отриманням ліцензії після набрання чинності відповідними вимогами.
( Пункт 15 в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
16. Надавачі фінансових послуг до затвердження тарифів на послуги відповідно до пункту 387 глави 47 розділу VII, пункту 410 глави 49 розділу VIII Положення копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за цю(ці) послугу(ги), не подають. Неподання такого документа не вважається підставою для залишення пакета документів без розгляду.
( Пункт 16 в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
16-1. Ліцензії на торгівлю валютними цінностями, діючі на дату прийняття цієї постанови, є чинними.
Небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, які мають чинні ліцензії на торгівлю валютними цінностями, продовжують здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідної ліцензії.
( Пстанову доповнено новим пунктом 16-1 згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
16-2. Національний банк розглядає інформацію та пакети документів, подані на виконання вимог Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 2021 року № 26 (далі - Положення № 26), згідно з вимогами та в порядку, визначеному Положенням № 26.
( Пстанову доповнено новим пунктом 16-2 згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
( Пункт 17 виключено на підставі Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
18. Національний банк протягом трьох місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні:
( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 93 від 04.05.2022 )
1) виключає з Державного реєстру фінансових установ інформацію про довірчі товариства;
2) виключає з Державного реєстру фінансових установ та Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, осіб, які не мають ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та щодо яких на день набрання чинності цією постановою в Національному банку немає пакетів документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг;
3) анулює страховикам діючі ліцензії на провадження страхової діяльності з обов’язкового державного страхування;
4) переоформлює страховикам діючі ліцензії на провадження страхової діяльності з обов’язкового державного страхування спортсменів вищих категорій на ліцензії з обов’язкового страхування спортсменів вищих категорій.
18-1. Громадянам та/або податковим резидентам держави, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України" (далі - держава-агресор), фізичним особам, постійним місцем проживання яких є територія держави-агресора, юридичним особам, місцем реєстрації та/або місцезнаходженням яких є держава-агресор, які є власниками істотної участі в надавачах фінансових послуг, заборонено прямо чи опосередковано, повністю або частково користуватися правом голосу за придбаними акціями (частками) та в будь-який спосіб брати участь в управлінні таким надавачем фінансових послуг (далі - заборона використання права голосу).
( Постанову доповнено новим пунктом 18-1 згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 147 від17.11.2023 )
18-2. Заборона використання права голосу застосовується до власника:
1) прямої істотної участі в надавачі фінансових послуг - щодо належних йому акцій (часток у статутному капіталі) надавача фінансових послуг;
2) опосередкованої істотної участі в надавачі фінансових послуг - щодо акцій (часток у статутному капіталі), які належать акціонеру (учаснику) надавача фінансових послуг, через якого така особа володіє опосередкованою істотною участю в надавачі фінансових послуг (у розмірі, пропорційному розміру участі такого опосередкованого власника істотної участі).
( Постанову доповнено новим пунктом 18-2 згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
18-3. Надавачі фінансових послуг, у яких є власники істотної участі, зазначені в пункті 18-1 цієї постанови, мають право подати до Національного банку документи для призначення довіреної особи, зазначені в пункті 435- 10глави 53-2 розділу VIII Положення.
( Постанову доповнено новим пунктом 18-3 згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
18-4. Національний банк приймає рішення за результатами розгляду поданих документів для призначення довіреної особи в порядку, установленому в главі 53- 2 розділу VIII Положення.
( Постанову доповнено новим пунктом 18-4 згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
18-5. Ділова репутація керівників, головного бухгалтера, ключових учасників, власників істотної участі, ключових осіб надавача фінансових послуг, які є громадянами та/або податковими резидентами держави-агресора, фізичними особами, постійним місцем проживання яких є територія держави-агресора, юридичними особами, місцем реєстрації та/або місцезнаходженням яких є держава-агресор, є небездоганною.
( Постанову доповнено новим пунктом 18-5 згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 147 від 17.11.2023 )
19. Пункти 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 18 додатка до постанови Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 "Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації" виключити.
20. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 30 березня 2021 року № 27 "Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)".
21. Постанова набирає чинності з 01 січня 2022 року.

Голова

К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24 грудня 2021 року № 153
ПОЛОЖЕННЯ
про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг
( У тексті Положення посилання на додатки 22, 23 замінено відповідно посиланнями на додатки 21, 22 згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
( У тексті Положення слова "облікова і реєструюча системи", "облікова та реєструюча системи" у всіх відмінках замінено словами "облікова система" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 147 від 17.11.2023 )
I. Загальні положення
1. Вступні положення
( Пункт 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
2. Вимоги цього Положення поширюються на:
1) юридичних осіб, які звертаються до Національного банку України (далі - Національний банк) для включення, внесення змін або виключення відомостей про них та/або їхні відокремлені підрозділи до/з Державного реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі - Реєстр);
( Підпункт 1 пункту 2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
2) юридичних осіб, які мають намір провадити/провадять діяльність з надання фінансових послуг, визначених у пункті 65 глави 5 розділу II цього Положення;
3) філії страховиків-нерезидентів;
4) осіб, які звертаються до Національного банку для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківських фінансових установах, та осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в небанківських фінансових установах, які провадять діяльність з надання фінансових послуг, визначених у пунктах 3-9, 11 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;
5) керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання фінансових послуг, визначених у пунктах 3-9, 11 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк.
Умови та порядок авторизації діяльності з надання фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг визначається нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг.
( Абзац сьомий пункту 2 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
3. Це Положення визначає порядок ліцензування та реєстрації осіб, які мають намір провадити/право провадити діяльність з надання фінансових послуг, та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (ліцензійні умови), уключаючи:
1) порядок та процедуру ведення Реєстру та Реєстру філій страховиків-нерезидентів;
2) порядок та процедуру включення особи до Реєстру, Реєстру філій страховиків-нерезидентів;
3) порядок та процедуру видачі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, визначених у пункті 65 глави 5 розділу II цього Положення;
4) порядок та процедуру погодження/повідомлення про набуття або збільшення істотної участі в надавачах фінансових послуг (крім кредитних спілок), платіжних установах, установах електронних грошей, операторах поштового зв’язку, що мають право на надання фінансових платіжних послуг;
( Підпункт 4 пункту 3 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
5) вимоги до ділової репутації та порядок оцінки ділової репутації небанківських фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, надавачів фінансових платіжних послуг, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк, а також керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб небанківських фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, надавачів фінансових платіжних послуг, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк, юридичних і фізичних осіб, які є власниками істотної участі або мають намір набути або збільшити істотну участь у небанківській фінансовій установі, юридичній особі, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, надавачі фінансових платіжних послуг, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;
( Підпункт 5 пункту 3 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
6) вимоги до професійної придатності керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб небанківських фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;
7) вимоги до фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб, які є власниками істотної участі або мають намір набути або збільшити істотну участь в надавачах фінансових послуг (крім кредитних спілок та лізингодавців), платіжних установах, установах електронних грошей, операторах поштового зв’язку, що мають право на надання фінансових платіжних послуг, а також принципів (критеріїв) і методики оцінки їх фінансового/майнового стану;
( Підпункт 7 пункту 3 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
8) порядок та процедуру повідомлення про призначення (обрання) керівника, головного бухгалтера, ключової особи, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник), у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, надавачі обмежених платіжних послуг, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;
( Підпункт 8 пункту 3 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
9) порядок та процедуру погодження на посаду керівника, головного бухгалтера страховика, об’єднаної кредитної спілки, платіжної установи, установи електронних грошей, оператора поштового зв’язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг;
( Підпункт 9 пункту 3 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022з )
10) вимоги, обов’язкові для виконання небанківською фінансовою установою, юридичною особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк, під час здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг;
11) порядок та процедуру оновлення/внесення змін до відомостей про надавача фінансових послуг, власників істотної участі в надавачі фінансових послуг та його відокремлені підрозділи;
12) порядок та процедуру припинення діяльності з надання фінансових послуг небанківською фінансовою установою, юридичною особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;
13) порядок контролю за дотриманням вимог законодавства України з питань реєстрації та ліцензування, набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі.
4. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
1) асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича;
2) аудитор - суб’єкт аудиторської діяльності відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" або особа-нерезидент, яка має право надавати аудиторські послуги відповідно до законодавства іноземної країни;
3) вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно або спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному (складеному) капіталі або правами голосу за акціями в розмірі 50 чи більше відсотків, та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;
4) відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення, пункти надання фінансових послуг, каси та інші підрозділи надавача фінансових послуг, які здійснюють усі або частину функцій з надання фінансових послуг від його імені або виконують функції представництва та захисту його інтересів;
5) головний бухгалтер - бухгалтер, який очолює утворену бухгалтерську службу в надавачі фінансових послуг, штатний бухгалтер надавача фінансових послуг, якщо в надавачі фінансових послуг не утворено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку або аудиту, зареєстрований як фізична особа-підприємець, який провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи або самозайнята особа, або спеціаліст з бухгалтерського обліку підприємства, суб’єкта підприємницької діяльності, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності);
6) дата подання повного пакета документів - дата реєстрації в Національному банку пакета документів, поданого в повному обсязі відповідно до переліку документів для здійснення процедури, передбаченої цим Положенням;
7) Державний реєстр фінансових установ - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення інформації (даних) про небанківську фінансову установу, складовою частиною якого є Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України;
8) електронна копія оригіналу документа в паперовій формі (далі - електронна копія документа) - візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане шляхом сканування оригіналу паперового документа, відповідність оригіналу якого засвідчено кваліфікованим електронним підписом (далі - КЕП), що накладено на документ з дотриманням вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу (крім випадків, коли таке засвідчення не вимагається цим Положенням);
( Підпункт 8 пункту 4 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
8-1) єдина електронна адреса - адреса електронної пошти заявника/надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг, надавача обмежених платіжних послуг для здійснення офіційної комунікації з Національним банком, надана Національному банку відповідно до цього Положення та/або нормативно¬правового акта Національного банку, що визначає порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг;
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим підпунктом 8-1 згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
9) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення - фінансова послуга, яка передбачає залучення кредитною спілкою фінансових активів на підставі договору в письмовій формі з членом кредитної спілки (вкладником) із зобов’язанням кредитної спілки, яка залучає фінансові активи, щодо наступного повернення таких активів відповідно до умов договору та законодавства України;
10) заява про включення до Реєстру - реєстраційна картка юридичної особи/реєстраційна картка відокремленого підрозділу юридичної особи, складена заявником за формами згідно з додатками 1 або 2 до цього Положення, яка подається заявником для включення його або його відокремленого підрозділу до відповідного Реєстру, внесення змін до інформації про надавача фінансових послуг або його відокремлений підрозділ та виключення відомостей про відокремлений підрозділ надавача фінансових послуг з відповідного Реєстру;
( Підпункт 10 пункту 4 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
11) заявник - юридична або фізична особа, яка самостійно або через уповноваженого представника звертається до Національного банку в установленому цим Положенням порядку з метою здійснення процедури, передбаченої цим Положенням;
12) звітна дата - дата, станом на яку юридична особа складає фінансову звітність згідно з вимогами законодавства України (для українських компаній) або вимогами законодавства іноземної країни (для іноземних компаній);
13) значний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному (складеному) капіталі або правом голосу за акціями в розмірі 10 або більше, але менше 50 відсотків та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;
14) інвестиційний рівень кредитного рейтингу - довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов’язаннями в іноземній валюті не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor’s" або "Fitch Ratings", і не нижчий, ніж рівень "Ваа3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody’s Investors Service";
15) іноземна компанія - юридична особа, головний офіс якої зареєстровано в іноземній країні;
16) іноземна фінансова установа - іноземна компанія, яка відповідно до законодавства іноземної країни має право надавати одну чи кілька фінансових послуг;
17) Кваліфікаційна комісія - консультативно-дорадчий колегіальний орган, створений за рішенням Правління Національного банку, до повноважень якого належить проведення тестування та співбесід із керівниками, головними бухгалтерами, ключовими особами надавачів фінансових послуг для надання пропозицій і рекомендацій Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі - Комітет з питань нагляду) щодо погодження (відмови в погодженні), визначення ділової репутації та професійної придатності керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб надавачів фінансових послуг;
( Підпункт 17 пункту 4 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
18) керівник - одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу, члени ради директорів та члени ради (наглядової, спостережної - за наявності) юридичної особи, включаючи надавача фінансових послуг;
( Підпункт 18 пункту 4 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 147 від 17.11.2023 )
19) керівник із ліцензування - керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування надавачів фінансових послуг, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їхні обов’язки;
20) кінцевий власник надавача фінансових послуг - власник істотної участі в надавачі фінансових послуг (фізична особа, юридична особа), у структурі власності якого немає інших власників істотної участі в надавачі фінансових послуг, визначених відповідно до цього Положення, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
21) ключовий учасник у структурі власності юридичної особи або надавача фінансових послуг (далі - ключовий учасник) - будь-яка:
фізична особа, яка володіє часткою у статутному (складеному) капіталі (акціями) такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє часткою (пакетом акцій) у розмірі двох і більше відсотків у статутному (складеному) капіталі такої юридичної особи, і водночас:
якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
якщо однакові за розміром частки (пакети акцій) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються всі фізичні особи, які володіють частками (пакетом акцій) у розмірі двох і більше відсотків у статутному (складеному) капіталі такої юридичної особи;
вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;
22) ключові особи - особи, які не є керівниками, та відповідальні за здійснення ключових функцій у заявнику або надавачі фінансових послуг:
внутрішній аудитор (штатний працівник, на якого покладена функція проведення внутрішнього аудиту, або керівник структурного підрозділу, відповідального за проведення внутрішнього аудиту);
головний комплаєнс-менеджер [керівник підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або особа, на яку покладена функція такого підрозділу];
головний ризик-менеджер (керівник підрозділу з управління ризиками або особа, на яку покладена функція такого підрозділу);
23) Комплексна інформаційна система Національного банку - система, яка розміщена за посиланням: https://kis.bank.gov.ua, та забезпечує одержання, накопичення, зберігання, захист, використання та поширення інформації про надавача фінансових послуг, а також забезпечує можливість подання реєстраційних карток для внесення записів до Реєстру;
24) консолідуюча компанія - юридична особа, акціями/часткою в статутному (складеному) капіталі якої володіє кінцевий власник надавача фінансових послуг - фізична особа, та через яку така фізична особа опосередковано володіє істотною участю в надавачі фінансових послуг;
25) лізингодавець - юридична особа, яка в установленому законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг порядку отримала ліцензію на надання послуг фінансового лізингу та відомості про яку включені до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
26) ломбард - небанківська фінансова установа, яка на підставі ліцензії на надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, здійснює діяльність з надання кредитів виключно під заставу майна, яке має бути передане на зберігання до ломбарду (крім нерухомого майна і транспортних засобів), а також має право здійснювати іншу діяльність із дотриманням обмежень щодо суміщення діяльності, встановлених цим Положенням;
27) міжнародна фінансова установа - установа, з якою Уряд України уклав угоду про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети;
28) надавач фінансових послуг - небанківська фінансова установа, лізингодавець, оператор поштового зв’язку, який має право провадити діяльність з торгівлі валютними цінностями;
( Підпункт 28 пункт у 4 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
28-1) надавач фінансових платіжних послуг - платіжна установа (включаючи малу платіжну установу), філія іноземної платіжної установи, установа електронних грошей, філія іноземної установи електронних грошей, оператор поштового зв’язку, який має право надавати фінансові платіжні послуги;
( П ункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим підпунктом 28-1 згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
29) небанківська фінансова установа - фінансова установа, яка не є банком та має право надавати фінансові послуги, визначені в пункті 65 глави 5 розділу II цього Положення;
( Підпункт 29 пункту 4 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
30) орган ліцензування та нагляду - Національний банк, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, також уповноважені органи іноземної країни з питань ліцензування та нагляду за надавачами фінансових послуг;
31) персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя - система заходів, які забезпечують реєстрацію, обробку, накопичення та зберігання відомостей за договорами страхування життя;
31-1) податковий резидент - особа, яка відповідно до законодавства України/іноземної країни є резидентом України/іноземної країни для цілей оподаткування;
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим підпунктом 31-1 згідно з Постановою Національного банку № 216 від 07.10.2022 )
32) право голосу - право голосу у вищому органі управління юридичної особи, що виникає з володіння акціями/часткою в статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи та/або доручення;
33) приміщення - частина нежитлового внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується надавачем фінансових послуг;
34) проміжна компанія - юридична особа, яка володіє істотною участю в небанківській фінансовій установі та яка не є її кінцевим власником або консолідуючою компанією;
35) публічна компанія - юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;
36) субординований борг - кошти, залучені надавачем фінансових послуг від юридичних і фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів (далі - інвестор) у формі позики, які можуть бути враховані під час визначення дотримання надавачем фінансових послуг обов’язкових нормативів, визначених нормативно-правовими актами з питань регулювання ринків фінансових послуг, за умов, якщо:
позика не може бути повернута надавачем фінансових послуг інвестору раніше п’яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації надавача фінансових послуг повертається інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів;
умови отримання такої позики відповідають вимогам, визначеним Національним банком для врахування коштів субординованого боргу під час визначення дотримання надавачем фінансових послуг таких обов’язкових нормативів;
урахування позики під час визначення дотримання надавачем фінансових послуг обов’язкових нормативів, визначених нормативно-правовими актами з питань регулювання ринків фінансових послуг, погоджено з Національним банком у порядку, встановленому Національним банком;
37) траса платежу - маршрут проходження грошових коштів за банківськими рахунками від відправника (ініціатора платежу) до отримувача;