Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153

Національний банк України Постанова від 12.08.2022 №176
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 12.08.2022

Номер 176

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 15.08.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
12 серпня 2022 року Київ № 176
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153
Відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 19, 21, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності фінансової системи і запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг" (зі змінами) такі зміни:
1) у підпункті 2 пункту 2:
в абзаці першому:
слова "протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні" замінити словами та цифрами "до 10 жовтня 2022 року";
абзац після слів "в довільній формі" доповнити словами ", яке містить повну та достовірну інформацію";
підпункт після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"відповідність надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації, установленим у пункті 221 глави 24 розділу IV Положення, а також подати опитувальник надавача фінансових послуг, складений за формою згідно з додатком 6 до Положення;".
У зв’язку з цим абзаци четвертий  десятий уважати відповідно абзацами п’ятим  одинадцятим;
абзаци п’ятий, шостий, восьмий викласти в такій редакції:
"відповідність вимогам пункту 213 глави 22 розділу III Положення осіб, які мають істотну участь у страховику шляхом передання їм права голосу за акціями/частками в статутному (складеному) капіталі страховика за довіреністю/довіреностями від учасника/учасників страховика, а також подати документи, які підтверджують таку відповідність;
відповідність вимогам пункту 214 глави 22 розділу III Положення осіб, які мають істотну участь у страховику, набуту шляхом передання їм в управління акцій/часток у статутному (складеному) капіталі страховика та/або будь-якої юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в страховику, укладення правочину про передання акцій/часток у статутному (складеному) капіталі, а також подати документи, які підтверджують таку відповідність;";
"відповідність власників істотної участі в надавачі фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації, установленим у пункті 221 глави 24 розділу IV Положення, а також подати анкету фізичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг (щодо всіх фізичних осіб, які є власниками істотної участі в надавачі фінансових послуг), складену за формою, наведеною в додатку 3 до Положення, анкету юридичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг (щодо всіх юридичних осіб, які є власниками істотної участі в надавачі фінансових послуг), складену за формою, наведеною в додатку 4 до Положення;";
2) в абзацах перших пункту 3 та пункту 4 слова "протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні" замінити словами та цифрами "до 10 жовтня 2022 року";
3) постанову після пункту 9 доповнити новим пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1 . Надавачі фінансових послуг зобов’язані до 09 листопада 2022 року подати до Національного банку інформацію щодо наявності/відсутності у власника прямої або опосередкованої істотної участі в надавачі фінансових послуг громадянства/податкового резидентства держави, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", або постійного місцезнаходження/місця реєстрації/місця постійного проживання у відповідній державі.".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 33
Офіційно опубліковано 15.08.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
12 серпня 2022 року Київ № 176
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153
Відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 19, 21, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності фінансової системи і запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг" (зі змінами) такі зміни:
1) у підпункті 2 пункту 2:
в абзаці першому:
слова "протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні" замінити словами та цифрами "до 10 жовтня 2022 року";
абзац після слів "в довільній формі" доповнити словами ", яке містить повну та достовірну інформацію";
підпункт після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"відповідність надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації, установленим у пункті 221 глави 24 розділу IV Положення, а також подати опитувальник надавача фінансових послуг, складений за формою згідно з додатком 6 до Положення;".

30 днiв передплати безкоштовно!