• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями

Національний банк України  | Постанова, Довідка, Реєстр, Форма типового документа, Положення від 02.01.2019 № 2
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Довідка, Реєстр, Форма типового документа, Положення
 • Дата: 02.01.2019
 • Номер: 2
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Довідка, Реєстр, Форма типового документа, Положення
 • Дата: 02.01.2019
 • Номер: 2
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
02.01.2019 № 2
Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями
Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою реалізації вимог Закону України "Про валюту і валютні операції" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, що додається.
2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам - до відома клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції".

Голова

Я. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
02.01.2019 № 2
ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення операцій із валютними цінностями
I. Загальні положення
1. Це Положення встановлює:
1) порядок здійснення операцій із купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти/банківських металів без фізичної поставки;
2) порядок проведення транскордонних переказів за межі України та виплати транскордонних переказів отримувачам в Україні;
3) порядок та особливості проведення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (операції з банківськими металами з фізичною поставкою та/або валютно-обмінні операції);
4) порядок проведення розрахунків за валютними операціями.
2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
1) резиденти - фізичні особи - фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, особи, які потребують додаткового захисту, які мають постійне місце проживання на території України, що підтверджується відповідним документом, до якого згідно із законодавством України включено інформацію про місце проживання особи на території України, уключаючи паспорт/паспортний документ або документ, що його замінює, посвідку на постійне проживання, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном, фізичні особи-підприємці, зареєстровані згідно із законодавством України;
1-1) небанківські надавачі платіжних послуг - платіжні установи (крім малих платіжних установ), оператори поштового зв’язку та установи електронних грошей, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, що є фінансовими платіжними послугами;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 1-1 згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
2) незначний розмір валютної операції (далі - незначний розмір) - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції), який є меншим за розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон про ПВК/ФТ);
( Підпункт 2 пункту 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 57 від 27.04.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 15.01.2021 )
3) нерезиденти - фізичні особи - фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України (реєстрацію), у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;
4) центральний контрагент - клірингова установа, що має право на провадження клірингової діяльності центрального контрагента відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та отримала ліцензію Національного банку України на здійснення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті (далі - ОВДП), а також інших валютних операцій, необхідних для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента.
( Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 145 від 14.07.2022 )
Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у Законі України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон), та інших законах України і нормативно-правових актах Національного банку України.
( Абзац пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 3 від 15.01.2021, № 234 від 25.11.2022 )
3. Норми цього положення не регулюють правовідносини з електронними грошима.
4. До поточних валютних операцій належать:
1) розрахунки за експорт та імпорт товару (уключаючи сплату штрафів, пені, бонусів, відшкодування супутніх витрат у зв’язку із виконанням зовнішньоекономічного договору, відшкодування збитків у зв’язку із невиконанням зовнішньоекономічного договору), уключаючи такі розрахунки на території України;
2) платежі у вигляді процентів за кредитами (позиками);
3) платежі у вигляді дивідендів за корпоративним правами, процентних доходів за цінними паперами та інших доходів (прибутків) за об’єктами інвестиційної діяльності, що не пов’язані з їх відчуженням, продажем, ліквідацією, зменшенням статутного капіталу;
4) платіж у вигляді процентів, нарахованих за коштами на поточних, вкладних (депозитних) рахунках;
5) операції з оплати праці, виплати стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров’я, пов’язаних із виконанням ними трудових обов’язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань, членам їхніх родин і спадкоємцям, відшкодування за страховими випадками, виплати премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування;
6) виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових органів, а також слідчих та інших правоохоронних органів;
7) оплата витрат, пов’язаних зі смертю фізичних осіб за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання);
8) операції з оплати платежів, що мають обов’язковий характер, іноземним судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам (уключаючи сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів) в іноземних державах, витрат іноземних адвокатів у разі порушення судових або кримінальних справ за кордоном;
9) оплата зборів (мита) за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;
10) оплата фізичними особами лікування в медичних закладах в іноземній державі, а також оплата транспортування хворих на лікування за кордоном;
11) оплата фізичними особами навчання і стажування в навчальних закладах в іноземній державі, витрат пов’язаних із ними;
12) оплата фізичними особами участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних держав;
13) оплата фізичними особами літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;
14) оплата витрат, пов’язаних із відрядженням за кордон;
15) платежі, пов’язані з прийняттям спадщини;
16) платежі на утримання дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном та іноземних держав в Україні, представництв міжнародних та іноземних організацій, представництв іноземних банків та представництв юридичних осіб-нерезидентів в Україні, які не займаються підприємницькою діяльністю (інші операції, пов’язані з функціонуванням цих установ);
( Підпункт 16 пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 52 від 28.03.2019 )
17) операції з виплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об’єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб;
18) оплата фізичними особами продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;
19) операції фізичних осіб у разі оформлення виїзду таких осіб за кордон на постійне місце проживання;
20) платежі на виконання зобов’язань за укладеними договорами з юридичними особами-нерезидентами стосовно відшкодувань таких витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб-резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплата праці або інших витрат, пов’язаних із виконанням ними професійних обов’язків;
21) оплата вступних, членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб-нерезидентів.
До поточних торговельних операцій належать операції, зазначені у підпункті 1 пункту 4 розділу І цього Положення. До поточних неторговельних операцій належать операції, зазначені у підпунктах другому - двадцять першому пункту 4 розділу І цього Положення.
5. До валютних операцій, пов’язаних із рухом капіталу, належать:
1) операції, пов’язані з наданням та отриманням резидентами позик і кредитів;
2) операції, пов’язані з виконанням зобов’язань за гарантіями, поруками та заставою;
3) операції, пов’язані з виконанням зобов’язань за договорами оренди, найму, лізингу;
4) операції, пов’язані з виконанням зобов’язань за договорами факторингу;
5) операції зі здійснення іноземних інвестицій в Україну;
6) операції зі здійснення резидентами інвестицій за кордон;
7) операції, пов’язані з поверненням іноземних інвестицій/інвестицій за кордон, а також інших коштів, одержаних інвестором від інвестиційної діяльності в Україні/за кордоном (крім операцій, визначених підпунктом 3 пункту 4 розділу І цього Положення);
8) операції з розміщення коштів на поточних, вкладних (депозитних) рахунках;
9) операції, пов’язані з виконанням зобов’язань за договорами страхування життя;
10) інші валютні операції, які не належать до валютних операцій, визначених у пункті 4 розділу І цього Положення.
6. Уповноважені установи самостійно, на підставі своїх внутрішніх документів, приймають рішення про необхідність подання клієнтом документів, пов’язаних зі здійсненням валютної операції.
Уповноважені установи під час проведення валютних операцій зобов’язані враховувати вимоги щодо здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, які встановлюються Національним банком України окремим нормативно-правовим актом Національного банку України.
Уповноважена установа зобов’язана запобігти проведенню валютної операції (відмовити в проведенні валютної операції), яка не відповідає вимогам валютного законодавства.
Уповноважена установа в разі, якщо валютна операція пов’язана з уникненням вимог/обмежень/заборон, установлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, здійснює заходи, передбачені цими законами України.
II. Порядок здійснення валютних операцій із купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти/банківських металів без фізичної поставки та оформлення і подання суб’єктами валютних операцій до банку заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, їх виконання
7. Суб’єкт валютних операцій (далі - клієнт) для здійснення валютних операцій із купівлі/продажу/обміну іноземної валюти/банківських металів подає до банку заяву на купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів (далі - заява). Заява подається в довільній формі. Реквізити заяви визначаються в договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом.
Клієнт не подає до банку заяву про продаж іноземної валюти у випадках, коли надходження продаються відповідно до встановлених вимог нормативно-правових актів Національного банку України.
Банк має право здійснювати операції з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти або банківських металів без отримання від клієнта заяви згідно з дорученням на проведення таких операцій, якщо порядок та умови проведення цих операцій визначені в договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом.
8. Банк після здійснення валютної операції з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти/банківських металів на валютному ринку України зобов’язаний зберігати заяву та інші документи, які стали підставою для проведення такої операції.
9. Банк повертає без виконання заяву клієнта, якщо виконання заяви призведе до невиконання банком наявного в нього на виконанні згідно із законодавством України документа стосовно цього клієнта про арешт на майно (кошти), заборону вчинення певних дій або про утримання від вчинення певних дій, заборону боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном (коштами), яке(і) належить(ать) йому на праві власності або примусове списання коштів.
10. Клієнт має право відкликати з банку, що його обслуговує, заяву до моменту її виконання банком у повній або частковій сумі шляхом подання листа про відкликання заяви, складеного в довільній формі та підписаного особою або її представником.
11. Банк у договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом, визначає:
1) порядок, спосіб і форму подання заяв та інших документів;
2) порядок установлення банком курсу/крос-курсу купівлі/продажу/обміну іноземної валюти/банківських металів (ураховуючи право клієнта вказати цифрове значення курсу купівлі/продажу/обміну іноземної валюти/банківських металів або зазначити "за курсом банку");
( Підпункт 2 пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
3) порядок та умови повернення банком заяви без виконання;
4) порядок та спосіб надання доручень клієнта щодо умов здійснення конкретної валютної операції;
5) порядок отримання банком комісійної винагороди за здійснення валютної операції;
6) порядок інформування клієнта про здійснені банком валютні операції (ураховуючи інформацію про курс купівлі/продажу/обміну іноземної валюти/банківських металів, за яким була здійснена операція);
( Підпункт 6 пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
7) умови відкликання заяви/доручення (ураховуючи строк, форму та спосіб подання листа про відкликання заяви) і відшкодування клієнтом пов’язаних із таким відкликанням витрат банку.
III. Порядок та особливості проведення операцій із торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою та валютно-обмінних операцій
12. Банк, небанківська фінансова установа, оператор поштового зв’язку (далі - банк, небанківська установа) здійснюють валютно-обмінні операції за курсами купівлі та продажу іноземних валют, що діють на час проведення операції.
Банк, небанківська установа щоденно на початку робочого дня встановлюють наказами (розпорядженнями) курси купівлі та продажу іноземних валют і мають право змінювати їх протягом дня.
У наказі (розпорядженні) про встановлення/зміну курсів купівлі та продажу іноземних валют мають бути зазначені дата, час (година, хвилина), з якого діють установлені/змінені курси, значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні.
Голова правління банку або керівник небанківської установи має право визначати уповноважену особу/уповноважених осіб, яка встановлюватиме/які встановлюватимуть курси купівлі та продажу іноземних валют у касах банку, небанківської установи, у їх відокремлених підрозділах, пунктах обміну іноземної валюти (далі - пункт обміну валюти), платіжних пристроях.
( Абзац четвертий пункту 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 17.01.2020 )( Абзац п'ятий пункту 12 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 9 від 17.01.2020 )
Банк здійснює операції із торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою (далі - операції з банківськими металами) за курсами купівлі та продажу банківських металів, що діють на час проведення операції, які встановлюються/змінюються банком у порядку, визначеному в абзацах першому - п’ятому пункту 12 розділу ІІІ цього Положення.
13. Банк здійснює операції з банківськими металами та валютно-обмінні операції з клієнтами - фізичними особами з оформленням квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/операції із торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою (додаток 1 до цього Положення) (далі - квитанція).
( Пункт 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
13-1. Банк здійснює операції з продажу клієнтам - юридичним особам банківських металів у вигляді монет із фізичною поставкою (далі - банківських металів у вигляді монет) з оформленням квитанції про здійснення операції з продажу банківських металів у вигляді монет із фізичною поставкою (додаток 2 до цього Положення) (далі - квитанція про продаж монет).
( Розділ III доповнено новим пунктом 13-1 згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
14. Банк оформляє квитанцію/квитанцію про продаж монет у вигляді паперового або електронного документа.
Банк надає фізичній особі/юридичній особі перший примірник квитанції/квитанції про продаж монет, оформленої у вигляді паперового документа, або квитанцію/квитанцію про продаж монет, оформлену у вигляді електронного документа. Другий примірник квитанції/квитанції про продаж монет зберігається у вигляді паперового або електронного документа в банку.
Банк має право за письмовою згодою клієнта - фізичної особи не оформляти перший примірник квитанції. Банк не здійснює операцію сторно, якщо в клієнта - фізичної особи немає першого примірника квитанції.
( Пункт 14 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
15. Небанківська установа, пункт обміну валюти банку, небанківської установи зобов’язані здійснювати валютно-обмінні операції з оформленням документа, який створений в паперовій та/або електронній формі реєстратором розрахункових операцій (далі - РРО) або програмним реєстратором розрахункових операцій (далі - програмний РРО) та застосовується для обліку і реєстрації валютно-обмінних операцій (далі - розрахунковий документ РРО). Форма і зміст розрахункового документа РРО встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
( Абзац перший пункту 15 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 9 від 17.01.2020, № 67 від 01.07.2021 )
Небанківська установа, пункт обміну валюти банку, небанківської установи зобов’язані забезпечити зберігання розрахункових документів РРО у вигляді паперового або електронного документа в документах дня.
( Абзац другий пункту 15 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 17.01.2020 )
15-1. Банк, небанківська установа мають право здійснювати в касах банку, небанківської установи, пунктах обміну валюти операції з купівлі готівки іноземної валюти у фізичних осіб та продажу готівки іноземної валюти фізичним особам за готівкові або безготівкові кошти в гривні.
( Розділ III доповнено новим пунктом 15-1 згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
15-2. Банк має право здійснювати в касах банку операції з купівлі банківських металів із фізичною поставкою у фізичних осіб, продажу банківських металів із фізичною поставкою фізичним особам за готівкові або безготівкові кошти в гривні та продажу юридичним особам банківських металів у вигляді монет за безготівкові кошти в гривні.
( Розділ III доповнено новим пунктом 15-2 згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
16. Банк, небанківська установа здійснюють валютно-обмінні операції через платіжні пристрої з оформленням квитанції/чека. Меню платіжного пристрою, за допомогою якого банк, небанківська установа здійснюють такі операції, повинно містити інформацію про курс купівлі/продажу/обміну готівкових іноземних валют.
Форма і зміст квитанції/чека, що формується платіжним пристроєм небанківської установи, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
( Пункт 16 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 67 від 01.07.2021 )
16-1. Банк, небанківська установа здійснюють купівлю готівки іноземної валюти у фізичних осіб за безготівкові кошти в гривні через платіжні пристрої з використанням електронного платіжного засобу фізичної особи, яка здійснює таку операцію. Банк, небанківська установа, що здійснює таку валютно-обмінну операцію, зараховує/переказує гривневий еквівалент купленої готівки іноземної валюти на власний поточний рахунок фізичної особи, до якого емітовано електронний платіжний засіб.
Операції, зазначені в абзаці першому пункту 16-1 розділу ІІІ цього Положення, здійснюються через платіжні пристрої:
1) емітента електронного платіжного засобу - без обмеження за сумою з дотриманням вимог, передбачених статтею 14 Закону про ПВК/ФТ;
2) банку, який не є емітентом електронного платіжного засобу, небанківської установи, які мають укладений договір з емітентом електронного платіжного засобу про здійснення інформаційного обміну (та за умови верифікації користувача - власника електронного платіжного засобу через платіжний пристрій) - без обмеження за сумою з дотриманням вимог, передбачених статтею 14 Закону про ПВК/ФТ;
3) банку, який не є емітентом електронного платіжного засобу, небанківської установи, які не мають укладеного договору з емітентом електронного платіжного засобу про здійснення інформаційного обміну (та/або за відсутності верифікації користувача - власника електронного платіжного засобу через платіжний пристрій), - у сумі та за умов, передбачених пунктом 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону про ПВК/ФТ, з дотриманням вимог, передбачених цією статтею.
( Розділ III доповнено новим пунктом 16-1 згідно з Постановою Національного банку № 3 від 15.01.2021 )
16-2. Банки, небанківські установи здійснюють операції з продажу готівки іноземної валюти фізичним особам за безготівкові кошти в гривні через платіжні пристрої з використанням електронного платіжного засобу фізичної особи, яка здійснює таку операцію, з дотриманням вимог підпунктів 1-3 пункту 16-1 розділу III цього Положення.
( Розділ III доповнено новим пунктом 16-2 згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
17. Форма і зміст квитанції/чека, що формується платіжним пристроєм банку, має відповідати вимогам нормативно-правових актів щодо здійснення валютно-обмінних, касових операцій та враховувати вимоги законодавства України про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
( Пункт 17 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 15.01.2021 )
18. Банки мають право доповнювати квитанцію, квитанцію про продаж монет, квитанцію/чек, що формуються платіжним пристроєм, додатковими реквізитами, необхідними для здійснення валютно-обмінних операцій, операцій із банківськими металами.
( Пункт 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 62 від 29.06.2021, № 67 від 01.07.2021 )
19. Банк заповнює у квитанції, квитанції про продаж монет всі необхідні реквізити для проведення валютно-обмінної операції, операції з банківським металом. Виправлення в заповненому тексті не дозволяються.
( Пункт 19 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 62 від 29.06.2021, № 67 від 01.07.2021 )
20. Касир каси банку, небанківської установи, пункту обміну валюти надає квитанцію, квитанцію про продаж монет, розрахунковий документ РРО одночасно з прийняттям/видачею:
1) фізичній особі коштів/банківських металів;
2) юридичній особі банківських металів у вигляді монет.
Квитанція, квитанція про продаж монет, розрахунковий документ РРО надаються не пізніше завершення операції.
( Пункт 20 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 17.01.2020; в редакції Постанови Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
21. Банки, небанківські установи зобов’язані вести реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти (додаток 3 до цього Положення) у вигляді паперового або електронного документа. Банки, небанківські установи зобов’язані відображати в цих реєстрах здійснені операції з купівлі та/або продажу готівкової іноземної валюти. Ці реєстри зберігаються в документах дня.
( Пункт 21 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
22. Небанківська установа, її відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти небанківської установи засобами програмно-технічного комплексу щоденно ведуть звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей (додаток 4 до цього Положення). Касир каси небанківської установи, її відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти небанківської установи на момент проведення перевірки роздруковує зазначену довідку і надає уповноваженим працівникам Національного банку України, що здійснюють перевірки з питань дотримання валютного законодавства. Кошти готівки іноземної валюти та/або гривень, наявні в касі на момент перевірки, повинні відповідати сумам, зазначеним у вказаній довідці. Ця довідка зберігається в документах дня.
( Пункт 22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
23. Банк, небанківська установа відображають у бухгалтерському обліку валютно-обмінні операції, що здійснюються у вихідні, святкові дні або після закінчення операційного дня (часу) банку, небанківської установи, не пізніше наступного робочого дня. Зазначена вимога поширюється на операції банків із банківськими металами.
24. Банк, небанківська установа здійснюють валютно-обмінні операції, операції з банківськими металами на суму (в еквіваленті), що перевищує незначний розмір, з дотриманням вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
25. Банк, небанківська установа здійснюють операцію сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від раніше здійсненої валютно-обмінної операції за умови пред'явлення клієнтом, наданого банком, небанківською установою, першого примірника квитанції/розрахункового документа РРО.
( Пункт 25 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 17.01.2020 )
26. Банк, небанківська установа купують у фізичної особи та продають фізичній особі залишок іноземної валюти, який менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти цієї іноземної валюти, що перебуває в обігу, за гривні за курсом, установленим уповноваженою установою на час здійснення операції.
IV. Порядок проведення розрахунків за валютними операціями
27. Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривнях, крім розрахунків за:
1) операціями, зазначеними в частині другій статті 5 Закону;
2) операціями, які здійснюються міжнародними фінансовими організаціями або на їх користь, якщо Україна є членом такої міжнародної фінансової організації;
2-1) операціями з розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов'язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів (для державних цінних паперів - умовами їх розміщення);
( Пункт 27 розділу IV доповнено новим підпунктом 2-1 згідно з Постановою Національного банку № 55 від 24.04.2020 )
2-2) операціями з продажу інвестиційними фірмами - небанківськими фінансовими установами ОВДП резидентам/іноземним інвесторам/нерезидентам, а також у випадку, визначеному в підпункті 2-5 пункту 27 розділу IV цього Положення;
( Пункт 27 розділу IV доповнено новим підпунктом 2-2 згідно з Постановою Національного банку № 3 від 13.01.2022; в редакції Постанови Національного банку № 145 від 14.07.2022 )
2-3) операціями з купівлі інвестиційними фірмами - небанківськими фінансовими установами ОВДП у резидентів (банків, інвестиційних фірм та фізичних осіб)/іноземних інвесторів/нерезидентів, а також у випадку, визначеному в підпункті 2-4 пункту 27 розділу IV цього Положення. Банки не здійснюють купівлі іноземної валюти за дорученням інвестиційних фірм-небанківських фінансових установ з метою проведення розрахунків за операціями з придбання цими інвестиційними фірмами ОВДП у резидентів (крім банків);
( Пункт 27 розділу IV доповнено новим підпунктом 2-3 згідно з Постановою Національного банку № 3 від 13.01.2022; в редакції Постанови Національного банку № 145 від 14.07.2022 )
2-4) операціями центрального контрагента з продажу ОВДП інвестиційним фірмам (за контрактами/правочинами/операціями, вчиненими у власних інтересах інвестиційних фірм та/або в інтересах їх клієнтів - резидентів, іноземних інвесторів, нерезидентів);
( Пункт 27 розділу IV доповнено новим підпунктом 2-4 згідно з Постановою Національного банку № 145 від 14.07.2022 )
2-5) операціями з купівлі центральним контрагентом ОВДП в інвестиційних фірм (за контрактами/правочинами/операціями, вчиненими у власних інтересах інвестиційних фірм та/або в інтересах їх клієнтів - банків, інших інвестиційних фірм, фізичних осіб-резидентів, іноземних інвесторів, нерезидентів);
( Пункт 27 розділу IV доповнено новим підпунктом 2-5 згідно з Постановою Національного банку № 145 від 14.07.2022 )
2-6) операціями центрального контрагента, необхідними для здійснення/забезпечення розрахунків, визначених у підпунктах 2-4 та 2-5 пункту 27 розділу IV цього Положення;
( Пункт 27 розділу IV доповнено новим підпунктом 2-6 згідно з Постановою Національного банку № 145 від 14.07.2022 )
3) операціями у випадках, передбачених міжнародним договором України;
3-1) угодами про розподіл продукції на користь держави, іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції (включаючи розрахунки із використанням рахунків представництв іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України);
( Пункт 27 розділу IV доповнено новим підпунктом 3-1 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 19.10.2020 )
3-2) операціями між оператором системи передачі електричної енергії, який відповідає вимогам статті 31 Закону України "Про ринок електричної енергії", та нерезидентами за договорами про участь у розподілі пропускної спроможності, укладеними з метою участі в аукціонах з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що здійснюються відповідно до статті 39 Закону України "Про ринок електричної енергії";
( Пункт 27 розділу IV доповнено новим підпунктом 3-2 згідно з Постановою Національного банку № 123 від 06.10.2023 )
4) операціями, які здійснюються між фінансовою установою та Кабінетом Міністрів України в межах реалізації міжнародного договору України щодо кредитів/грантів/позик;
( Пункт 27 розділу IV доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Постановою Національного банку № 86 від 27.06.2019 )
5) операціями банків із відшкодування витрат Національного банку України в іноземній валюті згідно з умовами укладених з Національним банком України договорів.
( Пункт 27 розділу IV доповнено новим підпунктом 5 згідно з Постановою Національного банку № 251 від 28.12.2022 )
Розрахунки за операціями, визначеними в підпункті 5 пункту 27 розділу IV цього Положення, проводяться в іноземній валюті.
( Пункт 27 розділу IV доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Постановою Національного банку № 251 від 28.12.2022 )
Розрахунки за операціями, визначеними підпунктами першим -четвертим пункту 27 розділу IV цього Положення, можуть проводитися в іноземній валюті, у гривнях, а також у банківських металах.
( Абзац шостий пункту 27 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 86 від 27.06.2019 )
28. У розрахунках між резидентами і нерезидентами за поточними торговельними операціями та операціями, пов’язаними з рухом капіталу [крім операцій зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів (уключаючи дивіденди) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій], використовуються як засіб платежу іноземна валюта і гривня.
29. Розрахунки за операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземним інвесторам прибутків, доходів (уключаючи дивіденди) та інших коштів, одержаних у результаті здійснення іноземних інвестицій, проводяться у гривнях та/або іноземній валюті 1 та/або 2 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами).
30. Нерезиденти можуть проводити розрахунки в іноземній валюті та/або гривнях за правочинами з іншими нерезидентами з використанням власних рахунків, відкритих у банках України, а також здійснювати перекази між власними рахунками відповідно до валютного законодавства.
( Пункт 30 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
31. Розрахунки, а також перекази за валютними операціями, зазначеними в пунктах 27-30 розділу IV цього Положення, здійснюються виключно через банки, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 59 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
( Пункт 31 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 145 від 14.07.2022 )
32. Забороняється на території України:
1) здійснювати розрахунки за валютними операціями з використанням готівкової іноземної валюти та банківських металів як платіжного засобу [за винятком випадків сплати процентів (відсотків) за вкладами (депозитами) або кредитами (позиками) в іноземній валюті або банківських металах];
2) використовувати як заставу готівкову іноземну валюту і банківські метали (за винятком операцій із застави майнових прав на кошти в іноземній валюті та/або банківських металах, які знаходяться на рахунках банках, та операцій із внесення грошової застави, що здійснюються відповідно до положень Митного кодексу України).
( Підпункт 2 пункту 32 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 55 від 24.04.2020, № 3 від 15.01.2021 )
32-1. Суб’єкти господарювання-резиденти (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) мають право здійснювати розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором) з експорту/імпорту товарів за допомогою електронного платіжного засобу, якщо операція за одним таким договором в один операційний день не перевищує незначний розмір.
( Розділ IV доповнено новим пунктом 32-1 згідно з Постановою Національного банку № 77 від 13.06.2019 )
V. Порядок проведення платіжних операцій з іноземною валютою
33. Користувачі платіжних послуг (далі - користувачі) для здійснення платіжних операцій з переказу іноземної валюти надають платіжну інструкцію в іноземній валюті, реквізити якої передбачені Положенням про порядок виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за № 910/15601 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 серпня 2022 року № 189) (зі змінами).
Здійснення платіжних операцій з переказу іноземної валюти без відкриття рахунку в межах України для виплати їх готівкою без зарахування на поточний рахунок фізичної особи в іноземній валюті забороняється.
34. Користувачі - фізичні особи для здійснення транскордонного переказу іноземної валюти за межі України за поточними неторговельними операціями:
1) подають до банку, небанківського надавача платіжних послуг платіжну інструкцію або платіжну інструкцію на переказ готівки, або бланк міжнародного поштового переказу (оригінал документа);
2) пред’являють до банку, небанківського надавача платіжних послуг (за винятком випадків, якщо фізична особа подає документи для здійснення платіжної операції з переказу за допомогою засобів дистанційної комунікації):
паспорт;
е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
інший документ, що посвідчує особу.
35. Фізичні особи мають право не використовувати поточний рахунок під час здійснення транскордонного переказу іноземної валюти за межі України за поточними неторговельними операціями, якщо в один операційний (робочий) день сума такої операції (в еквіваленті) не перевищує незначний розмір.
Транскордонний переказ іноземної валюти на суму, що перевищує суму (в еквіваленті) у незначному розмірі, здійснюється з поточного рахунку фізичної особи.
36. Користувачі - фізичні особи для одержання переказу в іноземній валюті в готівковій формі:
1) подають до банку, небанківського надавача платіжних послуг платіжну інструкцію на видачу готівки або бланк міжнародного поштового переказу;
2) пред’являють до банку, небанківського надавача платіжних послуг:
паспорт;
е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
інший документ, що посвідчує особу.
37. Сума платіжної операції, що надійшла в іноземній валюті з-за меж України фізичній особі для виплати готівкою без відкриття рахунку, може бути виплачена за бажанням отримувача - фізичної особи (на підставі його заяви) у національній валюті. Банк, небанківський надавач платіжних послуг у разі виплати суми платіжної операції в гривнях здійснюють перерахування іноземної валюти в гривні за курсом банку, небанківського надавача платіжних послуг, що діє на час здійснення операції.
Сума платіжної операції, що надійшла в іноземній валюті з-за меж України для зарахування на поточний рахунок фізичної особи, може бути за бажанням отримувача - фізичної особи на підставі його заяви/доручення (якщо порядок та умови такого зарахування визначені в договорі між банком і клієнтом) або за дорученням платника (за умови згоди платника щодо курсу перерахунку іноземної валюти в гривню) зарахована банком на поточний рахунок отримувача - фізичної особи, відкритий у національній валюті, за умови супроводження такої операції інформацією про платника та отримувача. Обсяг інформації про платника та отримувача має відповідати обсягу інформації, що передбачений частиною першою статті 14 Закону про ПВК/ФТ.
Платіжна операція з переказу, ініційована платником за межами України в іноземній валюті за допомогою міжнародної платіжної системи, за дорученням платника може бути виплачена фізичній особі/зарахована на поточний рахунок отримувача (фізичної, юридичної особи, фізичної особи-підприємця) у національній валюті (за умови згоди платника щодо курсу перерахунку валют у міжнародній платіжній системі).
Платіжна операція з переказу, ініційована платником за межами України в іноземній валюті в межах обміну переказами між національним оператором поштового зв’язку та його іноземними контрагентами (операторами поштового зв’язку, які є членами Всесвітнього поштового союзу, або контрагентами, з якими укладений договір про обмін переказами), може бути виплачена національним оператором поштового зв’язку фізичній особі в національній валюті за курсом перерахунку валют, що діє на день реєстрації такої операції в автоматизованій системі національного оператора поштового зв’язку.
38. Платіжна операція з переказу за межі України може бути ініційована користувачем - фізичною особою через банк, небанківського надавача платіжних послуг, що є учасником міжнародної платіжної системи, у національній валюті. Користувачі - фізичні особи мають право використовувати для проведення такої платіжної операції кошти в національній валюті як у готівковій, так і в безготівковій формі з поточних рахунків.
Банк, небанківський надавач платіжних послуг зобов’язані ознайомити платника, який ініціював у національній валюті платіжну операцію з переказу коштів, з інформацією щодо курсу перерахунку валют у міжнародній платіжній системі та сукупної вартості послуги на час ініціювання такої платіжної операції.
39. Платіжна операція з переказу за межі України може бути ініційована фізичною особою у національній валюті через національного оператора поштового зв’язку, який є членом Всесвітнього поштового союзу.
Національний оператор поштового зв’язку, який приймає суму коштів від платника в національній валюті в готівковій/безготівковій формі (з поточного рахунку) для здійснення платіжної операції з переказу в іноземній валюті за межі України в межах обміну переказами між національним оператором поштового зв’язку та його іноземними контрагентами (операторами поштового зв’язку, які є членами Всесвітнього поштового союзу, або контрагентами, з якими укладений договір про обмін переказами), зобов’язаний ознайомити платника з умовами здійснення такої операції (з інформацією про курс перерахунку валют, сукупну вартість послуги на час ініціювання переказу коштів).
40. Сума платіжної операції в іноземній валюті, переказана з-за кордону за поточними неторговельними операціями на користь отримувача - фізичної особи для виплати готівкою без відкриття рахунку, виплачується такому отримувачу в один операційний (робочий) день у сумі (в еквіваленті), що не перевищує незначний розмір.
Банк зараховує на поточний рахунок в іноземній валюті отримувача - фізичної особи суму платіжної операції за поточними неторговельними операціями, якщо сума платіжної операції (операцій), що надійшла (надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує суму (в еквіваленті) в незначному розмірі.
41. Банкам, небанківським надавачам платіжних послуг заборонено під час здійснення платіжних операцій з переказу та/або виплати суми платіжної операції в іноземній валюті приймати та/або видавати готівку іноземної валюти - банкноти (банківські білети) і монети Центрального банку Російської Федерації із зображенням мап, символів, будівель, пам’ятників, пам’яток археології, архітектури, історії, краєвидів та будь-яких інших об’єктів, розташованих на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України, та/або які містять тексти, що стосуються окупації Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиниць України.
( Розділ V в редакції Постанови Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
VI. Порядок проведення розрахунків за валютними операціями з використанням готівкової іноземної валюти
42. Резиденти - юридичні особи і фізичні особи-підприємці (далі - юридичні особи-резиденти), представництва юридичних осіб-нерезидентів мають право проводити розрахунки щодо забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон, а також розрахунки з оплати представницьких витрат на організацію офіційних заходів за кордоном, із використанням знятої для цих цілей із власних поточних рахунків готівкової іноземної валюти.
43. Юридичні особи - резиденти, представництва юридичних осіб-нерезидентів, які мають власні транспортні засоби (орендують, фрахтують), мають право використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для здійснення розрахунків з оплати експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном.
44. Морські агенти мають право здійснювати розрахунки в готівковій іноземній валюті або розрахунки з використанням дорожніх чеків в іноземній валюті з оплати експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням судна, оплати праці членів екіпажу, оплати витрат, пов’язаних із репатріацією моряків із судна, що перебуває в порту України, та в інших випадках, визначених законодавством, використовуючи для таких цілей іноземну валюту з власних поточних рахунків.
Банк видає морському агенту з поточного рахунку готівкову іноземну валюту та/або дорожні чеки в іноземній валюті в разі надходження на його поточний рахунок в іноземній валюті авансового платежу від нерезидента (судновласника або іншого довірителя) для виконання ним агентських послуг та на підставі платіжної інструкції на видачу готівки (заяви на купівлю дорожніх чеків у довільній формі), доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти (дорожніх чеків) у касі банку та листа-розрахунку, який має містити такі дані:
( Абзац другий пункту 44 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
1) мету зняття готівкової іноземної валюти та її суму;
2) назву судна судновласника-нерезидента;
3) прізвище та ім’я капітана судна судновласника-нерезидента.
Банк зараховує готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті морського агента (через розподільчий рахунок) у разі її отримання як оплати агентських послуг до каси морського агента (підтверджується прибутковими касовими ордерами та копією митної декларації). Копія митної декларації з відміткою морського агента про суму прийнятої в касу готівкової іноземної валюти залишається в банку.
45. Представництво Міжнародної організації з міграції має право здійснювати розрахунки в готівковій іноземній валюті, одержаної з власного поточного рахунку, для здійснення своєї статутної діяльності, уключаючи розрахунки щодо покриття витрат, пов’язаних із забезпеченням виїзду мігрантів на батьківщину, на підставі платіжної інструкції на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі банку та листа-розрахунку.
( Пункт 45 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
46. Представництва юридичних осіб-нерезидентів, через які не проводиться господарська діяльність, мають право здійснювати розрахунки в готівковій іноземній валюті з поточного рахунку для виплат фізичним особам-резидентам, які уклали контракт (договір) із юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов’язаних із проїздом по території іноземної держави, на підставі платіжної інструкції на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі банку та листа-розрахунку.
( Пункт 46 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 234 від 25.11.2022 )
47. Нерезиденти - фізичні особи, а також повноважні представники юридичних осіб-нерезидентів - суб’єктів підприємницької діяльності, мають право здійснювати розрахунки як у гривні, так і в іноземній валюті, на територіях митниць як засіб платежу в разі:
1) сплати мита, інших податків і зборів (обов’язкових платежів) та фінансових санкцій відповідно до митного законодавства України;
2) сплати консульських зборів для відкриття віз на в’їзд в Україну;
3) оплати послуг з обов’язкового медичного страхування та страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
4) оплати товарів і послуг у зоні, звільненій від сплати мита і податків.
48. Резиденти - фізичні особи мають право здійснювати розрахунки як у гривні, так і в іноземній валюті на територіях митниць у разі:
1) сплати мита, інших податків і зборів (обов’язкових платежів) та фінансових санкцій відповідно до митного законодавства України;
2) оплати товарів і послуг у зоні, звільненій від сплати мита і податків.
49. Суб’єкти господарювання - утримувачі магазинів безмитної торгівлі та фізичні особи - покупці таких магазинів мають право здійснювати розрахунки в готівковій формі як у гривні, так і в іноземній валюті для оплати товарів у магазинах безмитної торгівлі.
50. Фізичні особи, а також юридичні особи-резиденти і представництва юридичних осіб-нерезидентів мають право здійснювати розрахунки як у гривні, так і в готівковій іноземній валюті на території України в разі оплати дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав консульських зборів.
( Пункт 50 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 86 від 27.06.2019 )
51. Повноважні представники юридичних осіб-нерезидентів - суб’єктів підприємницької діяльності мають право здійснювати розрахунки як у гривні, так і в готівковій іноземній валюті на територіях портів та аеропортів в Україні в разі розрахунків за паливно-мастильні матеріали, продукти харчування, медикаменти й послуги з обслуговування транспортних засобів (літаків, суден, поромів), їх пасажирів і членів екіпажів, якщо іноземні транспортні засоби здійснюють разові (нерегулярні) рейси чи ці транспортні засоби здійснили через метеорологічні або технічні умови непередбачену посадку в аеропорту чи зайшли в порт на території України.
52. Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні та представництва міжнародних організацій на території України мають право здійснювати розрахунки в готівковій іноземній валюті, одержаної з власних поточних рахунків, для оплати праці (уключаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) власним співробітникам, якщо останні не є громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані в МЗС України.
53. Перерахування вартості товарів (послуг) з однієї іноземної валюти в іншу здійснюється у випадках, передбачених у пунктах 47-51 розділу VI цього Положення, на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України на день здійснення платежу.

Директор Департаменту
відкритих ринків


С. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України


О. Чурій
Додаток 1
до Положення
про здійснення операцій
із валютними цінностями
(пункт 13 розділу ІІІ)
КВИТАНЦІЯ
про здійснення валютно-обмінної операції/операції із торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою
( Див. текст )( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 9 від 17.01.2020, № 62 від 29.06.2021 )
Додаток 2
до Положення
про здійснення операцій
із валютними цінностями
(пункт 13-1 розділу ІІІ)
КВИТАНЦІЯ
про здійснення операції з продажу банківських металів у вигляді монет із фізичною поставкою
( Див. текст )( Положення доповнено новим Додатком 2 згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
Додаток 3
до Положення
про здійснення операцій
із валютними цінностями
(пункт 21 розділу III)
РЕЄСТР
купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019 )
Додаток 4
до Положення
про здійснення операцій
із валютними цінностями
(пункт 22 розділу III)
ЗВІТНА ДОВІДКА
про касові обороти за день і залишки цінностей