• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України

Верховна Рада України  | Закон від 07.07.2011 № 3609-VI
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 6, ст.50 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 4014-VI від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248 N 4235-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.456 N 5083-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112):
1) у пункті 14.1 статті 14:
підпункти "в" і "г" підпункту 14.1.11 викласти у такій редакції:
"в) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією;
г) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних після звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до закону та договору, за умови, що інші дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника, визначені нормативно-правовими актами, не призвели до повного покриття заборгованості";
підпункт 14.1.22 викласти у такій редакції:
"14.1.22. векселедавець для цілей розділу VI цього Кодексу - суб'єкт господарювання - виробник, який одержує:
з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229 розділу VI цього Кодексу;
з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукції, визначеної пунктами 229.2-229.5 статті 229 розділу VI цього Кодексу";
підпункт 14.1.39 після слів "зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію" доповнити словами "що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи";
доповнити підпунктом 14.1.78-1 такого змісту:
"14.1.78-1. землі залізничного транспорту - до земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту";
у підпункті 14.1.102 слово і цифри "глави 37" виключити;
включити підпункт 14.1.167 такого змісту:
"14.1.167. операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО. В цілях цього Кодексу строк між датами виконання першої та другої частин операції РЕПО (строк РЕПО) не може перевищувати одного року";
включити підпункт 14.1.173 такого змісту:
"14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультація - оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків";
підпункт 14.1.174 виключити;
підпункт 14.1.175 викласти у такій редакції:
"14.1.175. податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання";
в абзаці другому підпункту 14.1.193 слова "від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента" замінити словами "від імені виключно такого нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені цього нерезидента";
у підпункті 14.1.208:
після слів "(фінансовою установою)" доповнити словами "у порядку, встановленому Національним банком України";
доповнити словами "та розташована поза межами операційного залу";
підпункт 14.1.210 виключити;
у підпункті 14.1.225:
абзац перший після слів "плівки для радіо- чи телевізійного мовлення" доповнити словами "передачі (програми) організацій мовлення";
в абзаці другому слова "у частині першій" замінити словами "в абзаці першому";
підпункт 14.1.236 виключити;
2) у статті 20:
у пункті 20.1:
підпункт 20.1.2 викласти у такій редакції:
"20.1.2. під час проведення перевірок вимагати виготовлення платником податків (уповноваженим представником платника податків) і безоплатно отримувати від них засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за її наявності) копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків - юридичних осіб документи, що посвідчують особу";
у підпункті 20.1.3 слово "комерційних" виключити;
підпункт 20.1.7 виключити;
підпункт 20.1.12 викласти у такій редакції:
"20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання";
підпункт 20.1.29 викласти у такій редакції:
"20.1.29. здійснювати контроль за додержанням норм законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків) та порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, наявністю торгових патентів";
останній абзац статті викласти у такій редакції:
"20.2. Права, передбачені підпунктами 20.1.1-20.1.11, 20.1.21, 20.1.23-20.1.26, 20.1.29-20.1.31, надаються посадовим особам органів державної податкової служби, а права, передбачені підпунктами 20.1.12-20.1.20, 20.1.22, 20.1.27-20.1.28, 20.1.32-20.1.39 цієї статті, надаються головам державних податкових служб і начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам";
3) пункт 34.1 статті 34 викласти у такій редакції:
"34.1. Податковим періодом може бути:
34.1.1. календарний рік;
34.1.2. календарне півріччя;
34.1.3. календарний квартал;
34.1.4. календарний місяць;
34.1.5. календарний день";
4) у пункті 38.2 статті 38 слова "або банком на підставі податкової поруки" виключити;
5) пункт 41.3 статті 41 викласти у такій редакції:
"41.3. Порядок контролю митними органами за сплатою платниками податків податку на додану вартість, акцизного податку та екологічного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи";
6) у статті 42:
пункт 42.1 викласти у такій редакції:
"42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу";
пункт 42.3 викласти у такій редакції:
"42.3. Якщо платник податків у порядку та у строки, визначені статтею 66 цього Кодексу, повідомив контролюючий орган про зміну податкової адреси, він на період з дня державної реєстрації зміни податкової адреси до дня внесення змін до облікових даних такого платника податків звільняється від виконання вимог документів, надісланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата";
доповнити пунктом 42.4 такого змісту:
"42.4. З платниками податків, які подають звітність в електронній формі, листування з органами державної податкової служби може здійснюватися засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, орган державної податкової служби надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (в письмовій або електронній формі) платника податків";
7) у статті 44:
в абзаці третьому пункту 44.1 слова "платниками податків вносяться" замінити словами "платники податків мають право вносити";
у пункті 44.2:
після першого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
"Платники податку, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
в абзаці другому пункту 44.6 слова "(крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 44.7 цієї статті)" замінити словами "(у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті)";
8) у статті 48:
підпункт 48.5.1 пункту 48.5 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку";
пункт 48.7 доповнити словами "крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу";
9) у статті 49:
в абзаці першому пункту 49.3 слова "до органу державної податкової служби" виключити;
пункт 49.5 доповнити словами "а при поданні податкової звітності в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк";
пункт 49.15 викласти у такій редакції:
"49.15. Податкова декларація, надіслана платником податків або його представником поштою або засобами електронного зв'язку, вважається неподаною за умови її заповнення з порушенням норм пунктів 48.3 і 48.4 статті 48 цього Кодексу та надсилання податковим органом платнику податків письмової відмови у прийнятті його податкової декларації";
10) у статті 50:
у пункті 50.1:
в абзаці першому слова "митної декларації або" виключити;
в абзаці третьому слова "до початку його перевірки контролюючим органом" виключити і доповнити абзац словами "за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті";
пункт 50.2 викласти у такій редакції:
"50.2. Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.
Це правило не поширюється на випадки, встановлені статтею 177 цього Кодексу";
11) у статті 52:
пункт 52.1 викласти у такій редакції:
"52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом";
пункт 52.3 викласти у такій редакції:
"52.3. За вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі";
доповнити пунктом 52.6 такого змісту:
"52.6. Центральний орган контролюючого органу проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню";
12) у статті 53:
пункт 53.1 викласти у такій редакції:
"53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована";
абзац перший пункту 53.3 після слова "письмовій" доповнити словами "або електронній";
13) у статті 54:
пункт 54.1 доповнити реченням такого змісту: "Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою";
у пункті 54.3:
абзац перший після слів "та/або зменшення" доповнити словом "(збільшення)";
підпункт 54.3.2 після слів "суми його податкових зобов'язань" доповнити словами "суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків";
14) у статті 56:
у пункті 56.11 слова "податкове зобов'язання" замінити словами "грошове зобов'язання";
у підпункті 56.17.5 пункту 56.17 слова "податкових зобов'язань" замінити словами "грошових зобов'язань";
пункт 56.18 викласти у такій редакції:
"56.18. З урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення.
Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.
Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.
При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили";
пункт 56.21 після слів "різних нормативно-правових актів" доповнити словами "або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та";
абзац перший пункту 56.22 викласти у такій редакції:
"56.22. Якщо платник податків оскаржує рішення податкового органу в адміністративному порядку до контролюючих органів та/або до суду, обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків не може ґрунтуватися на такому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження або до остаточного вирішення справи судом. Це правило не поширюється на випадки, коли таке обвинувачення базується не тільки на рішенні контролюючого органу, а й доведено на підставі додатково зібраних доказів відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства України";
15) в абзаці третьому пункту 57.1 статті 57 слова "до закінчення митного оформлення товарів, якщо інше не передбачено податковим законодавством" замінити словами "до/або на день подання митної декларації";
16) пункт 58.3 статті 58 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"У разі якщо вручити податкове повідомлення - рішення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом, податкове повідомлення - рішення вважається таким, що не вручено платнику податків";
17) абзац перший пункту 61.1 статті 61 після слів "з питань" доповнити словами "регулювання обігу готівки";
18) абзац п'ятий пункту 64.5 статті 64 виключити;
19) абзац другий пункту 69.6 статті 69 виключити;
20) у пункті 70.6 статті 70 слова "не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації таких змін" замінити словами "щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця";
21) у підпункті 72.1.1.2 підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 слова "в електронному вигляді" замінити словами "в електронній формі";
22) абзац шостий пункту 73.3 статті 73 замінити чотирма абзацами такого змісту:
"3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;
4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;
5) у разі проведення зустрічної звірки;
6) в інших випадках, визначених цим Кодексом".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;
23) у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75:
після слів "щодо дотримання" доповнити словами "норм законодавства з питань регулювання обігу готівки";
після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"До введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва не проводиться фактична перевірка фізичної особи - підприємця, яка не зареєстрована платником податку на додану вартість, та юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку";
24) у пункті 80.2 статті 80:
підпункт 80.2.1 після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";
підпункт 80.2.2 після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";
підпункт 80.2.5 доповнити словами "а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
25) у пункті 81.1 статті 81:
абзаци перший і другий замінити п'ятьма абзацами такого змісту:
"81.1. Посадові особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:
направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби;
копії наказу про проведення перевірки;
службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.
Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;
в абзаці шостому слова "в абзаці другому" замінити словами "в абзаці п'ятому";
26) пункт 85.2 статті 85 викласти у такій редакції:
"85.2. Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.
При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.
Для платників податків, які відповідно до цього пункту зобов'язані надавати інформацію в електронній формі, загальний формат та порядок подачі такої інформації визначаються центральним органом державної податкової служби. У разі невстановлення електронного формату та порядку надання такої інформації платник податків звільняється від обов'язку подання її в електронній формі";
27) підпункт 87.3.4 пункту 87.3 статті 87 викласти у такій редакції:
"87.3.4. Кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих такому платнику податків, суми акредитивів, що виставлені на ім'я платника податків, але не відкриті, суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) , отримані від замовників морських та річкових суден та інших плавучих засобів";
28) пункт 89.2 статті 89 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою ніж сума податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно".
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;
29) підпункт 93.1.5 пункту 93.1 статті 93 виключити;
30) у статті 94:
у пункті 94.2:
підпункт 94.2.4 після слова "відсутні" доповнити словами "документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";
у підпункті 94.2.7 слова "та/або акта опису (виділення) майна для його продажу" виключити;
підпункт 94.19.8 пункту 94.19 після слів "платником податків" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";
абзац перший пункту 94.20 доповнити словами "протягом двох робочих днів, що наступають за днем, коли органу державної податкової служби стало відомо про виникнення підстав припинення адміністративного арешту";
31) у пункті 95.21 статті 95 слова "на біржовому ринку" замінити словами "на біржових торгах, аукціонах";
32) у підпункті 97.4.5 пункту 97.4 статті 97 слова "товариств співвласників житла" виключити;
33) у підпункті 98.1.1 пункту 98.1 статті 98 слова "зміна найменування платника податків, а", "їх", "та/або податкового номера" виключити;
34) у підпункті 102.2 статті 102 слова "у частині першій" замінити словами "в абзаці першому пункту 102.1";
35) пункт 117.2 статті 117 виключити;
36) підпункт 120.1.1 пункту 120.1 статті 120 виключити;
37) пункт 123.1 статті 123 викласти у такій редакції:
"123.1. У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, -
тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.
При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування -
тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування";
38) в абзаці першому пункту 126.1 статті 126 слова "суми самостійно визначеного" замінити словами "узгоджену суму";
39) у пункті 127.1 статті 127:
в абзаці п'ятому слова "частиною першою" замінити словами "абзацом першим";
абзац сьомий доповнити словами "крім випадків, встановлених розділом IV цього Кодексу";
40) пункт 133.3 статті 133 доповнити абзацом другим такого змісту:
41) у пункті 136.1 статті 136:
підпункт 136.1.5 після слів "охороняються законом" доповнити словами "а також суми відшкодування немайнової шкоди за рішенням Європейського суду";
підпункт 136.1.21 виключити;
підпункт 136.1.22 викласти у такій редакції:
"136.1.22. вартість переданого рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одної залізниці або підприємства залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування за рішенням Укрзалізниці. Така передача вважається операцією з безоплатної передачі та призводить до зміни балансової вартості відповідної групи основних засобів сторони, що приймає, і сторони, що передає такий рухомий склад";
доповнити підпунктом 136.1.24 такого змісту:
"136.1.24. вартість об'єктів концесії, отриманих (за винятком випадків, передбачених пунктом 137.19 статті 137 цього Кодексу) платником податків від концесієдавця та повернутих відповідно до договору концесії";
42) у статті 137:
підпункт 137.2.1 пункту 137.2 після слів "з бюджету" доповнити словами "або за рахунок кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України";
пункт 137.17 викласти у такій редакції:
"Доходи платника податку у вигляді вартості основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, з метою здійснення їх експлуатації, які не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до цього Кодексу, визнаються з метою оподаткування доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованих у порядку, передбаченому цим Кодексом, у момент нарахування такої амортизації";
доповнити пунктом 137.19 такого змісту:
"137.19. Доходи концесіонера у вигляді вартості, визначеної на рівні звичайної ціни, основних засобів, отриманих платником податків від концесієдавця відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", визнаються в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої згідно із статтею 145 цього Кодексу, одночасно з її нарахуванням";
43) у статті 138:
у пункті 138.1:
в абзаці другому слова та цифри "з пунктами 138.4, 138.6-138.9, 138.11" замінити словами та цифрами "з пунктами 138.4, 138.6-138.9, підпунктами 138.10.2-138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11";
в абзаці третьому слова і цифри "пунктом 138.5, пунктами 138.10-138.12" замінити словами і цифрами "пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12";
пункт 138.5 після слів "були здійснені" доповнити словами "згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку";
абзац другий пункту 138.7 викласти у такій редакції:
"Платник податку має право самостійно визначати допустимі норми технічно неминучого браку в наказі по підприємству за умови обґрунтування його розміру. Такі самостійно встановлені платником податку норми діють до встановлення таких норм центральними органами виконавчої влади у відповідній сфері";
у пункті 138.8:
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;
доповнити підпунктом 138.8.5 такого змісту:
"138.8.5. До складу загальновиробничих витрат включаються:
а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу; медичне страхування, страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим і третім пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, працівників апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);
б) амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;
в) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;
г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;
ґ) витрати на вдосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектувальних виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій);
д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;
е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього Кодексу; медичне страхування, страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим і третім пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, робітників та працівників апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);
є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства;
ж) суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу, встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності";
з) суми витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, понесених з моменту зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації згідно із статтею 148 цього Кодексу);
и) інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів із складів до цехів і готової продукції на склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку згідно із затвердженими центральними органами виконавчої влади та погодженими Міністерством фінансів України нормативами";
у пункті 138.10:
підпункт 138.10.1 виключити;
у підпункті 138.10.4:
підпункт "б" викласти у такій редакції:
"б) амортизацію наданих в оперативну оренду необоротних активів; амортизацію необоротних та нематеріальних активів у складі об'єктів, отриманих у концесію відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";
в абзаці третьому підпункту "в" слова "(крім тих пенсій, що призначені особам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах, включаючи особовий склад гірничорятувальних частин, з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України)" виключити;
в абзаці дев'ятому слова "Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" замінити словами "закону, що регулює питання створення та функціонування фондів банківського управління";
пункт 138.12 доповнити підпунктом 138.12.4 такого змісту:
"138.12.4. суми коштів у розмірі, що дорівнює щорічному зменшенню банком на 0,5 відсотка від суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти років, що слідують за трирічним строком повного та своєчасного виконання позичальником реструктуризованих зобов'язань за кредитним договором";
44) у пункті 139.1 статті 139:
підпункт 139.1.6 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"У разі якщо платник податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу визначає базу оподаткування для нарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість виходячи із винагороди (маржинального прибутку, маржі), податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів (послуг), які входять до складу витрат та основних засобів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або до вартості відповідного об'єкта основних засобів чи нематеріального активу";
підпункт 139.1.9 викласти у такій редакції:
"139.1.9. витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.
У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів платник податку має право письмово заявити про це органу державної податкової служби та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана до/або разом із поданням розрахунку податкових зобов'язань за звітний податковий період. Платник податків зобов'язаний відновити втрачені, знищені або зіпсовані документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження такої заяви до органу державної податкової служби, митного органу.
Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних податкових періодах, підтверджені витрати включаються до витрат за податковий період, на який припадає таке поновлення";
у підпункті 139.1.10 слова "вартість торгових патентів" замінити словами "сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності";
45) у статті 140:
у пункті 140.1:
в абзаці першому підпункту 140.1.1 слова "який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Національним банком України" виключити;
у підпункті 140.1.7:
в абзаці другому слова "в частині першій" замінити словами "в абзаці першому";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"До складу витрат на відрядження відносяться також витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження";
абзац третій пункту 140.2 після слів "у разі визнання" доповнити словом "судом";
46) у статті 142:
у пункті 142.1 слова "відповідно до колективних договорів (угод)" виключити;
абзац другий пункту 142.2 після слів "страхування життя" доповнити словами "договору довірчого управління", а слова "добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення)" замінити словами "страхові платежі (страхові премії, страхові внески), пенсійні внески до недержавних пенсійних фондів та внески на рахунки учасників фондів банківського управління";
47) у статті 144:
у пункті 144.1:
абзац шостий після слів "фінансування на придбання" доповнити словом "(створення)";
доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"вартість основних засобів, визначена на рівні звичайної ціни, отриманих в концесію відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";
48) підпункт 145.1.1 статті 145 доповнити абзацом такого змісту:
"Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації";
49) у статті 146:
пункт 146.1 викласти у такій редакції:
"146.1. Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту та поліпшення об'єктів основних засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду) або отриманих в концесію чи створених (збудованих) концесіонером відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", як окремий об'єкт амортизації";
пункт 146.12 викласти у такій редакції:
"146.12. Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені";
пункт 146.15 викласти у такій редакції:
"Нарахування амортизації окремого об'єкта припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду.
У цьому ж порядку відбувається виведення основних засобів з експлуатації внаслідок їх відчуження за рішенням суду.
У разі зворотного введення такого об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих основних засобів, для цілей амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його виведення з експлуатації (складу виробничих засобів) та збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо. При цьому нарахування амортизації по такому об'єкту розпочинається у місяці, наступному за місяцем зворотнього введення об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих засобів";
підпункт 146.17.2 пункту 146.17 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"прийняття на баланс залізниць або підприємств залізничного транспорту загального користування основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, переданих для експлуатації з балансу юридичних осіб за їх рішенням";
абзац перший пункту 146.19 викласти у такій редакції:
"146.19. У разі якщо договір оперативної оренди (лізингу) чи концесії зобов'язує або дозволяє орендарю чи концесіонеру здійснювати ремонти та/або поліпшення об'єкта оперативної оренди (лізингу) чи концесії, частина вартості таких ремонтів та/або поліпшень у сумі, що перевищує віднесену на витрати згідно з абзацом другим пункту 146.11 та пункту 146.12 цієї статті, амортизується орендарем чи концесіонером як окремий об'єкт в порядку, встановленому для групи основних засобів, до якої відноситься об'єкт оперативної оренди (лізингу) чи концесії, що ремонтується та/або поліпшується";
50) у статті 148:
у пункті 148.1 слова і цифри "підпункту 138.10.1 пункту 138.10" замінити словами і цифрами "підпункту 138.8.5 пункту 138.8";
пункт 148.6 після слів "відповідно до" доповнити словами і цифрами "підпункту 138.8.5 пункту 138.8 та";
51) в абзаці другому пункту 150.1 статті 150 слова "частини першої" замінити словами "абзацу першого";
52) абзац другий пункту 151.1 статті 151 після слова і цифр "пункту 10" доповнити словом і цифрою "підрозділу 4";
53) абзац восьмий пункту 152.11 статті 152 замінити двома абзацами такого змісту:
"У разі якщо суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, використані не за цільовим призначенням, такі кошти зараховуються до бюджету в першому кварталі наступного звітного року.
Положення цього пункту не поширюється на платників податку, визначених пунктами 154.8 і 154.9 статті 154 цього Кодексу";
54) у статті 153:
у підпункті 153.1.2 пункту 153.1 слова "визнання таких витрат згідно з цим розділом" замінити словами "здійснення операції з такого придбання";
у пункті 153.4:
в абзаці третьому підпункту 153.4.1:
слова "емісією (випуском) облігацій" замінити словами "розміщенням або наступним продажем боргових цінних паперів";
слова "у тому числі шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю)" і слова "погашенням облігацій" виключити;