• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні

Верховна Рада України  | Закон від 21.12.2016 № 1797-VIII
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 21.12.2016
  • Номер: 1797-VIII
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 5-6, ст.48)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1989-VIII від 23.03.2017 N 1156-IX від 29.01.2021 N 1774-IX від 22.09.2021 - застосовуються з 25.09.2021 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 1.1 статті 1 викласти в такій редакції:
"1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".
2. У підпункті 12.3.6 пункту 12.3 статті 12, підпункті 14.1.194 пункту 14.1 статті 14, підпункті 19-1.1.33 пункту 19-1.1 статті 19-1, абзаці третьому підпункту 39.5.1.1, підпунктах 39.5.2.2, 39.5.5.10 пункту 39.5 статті 39, пункті 46.4 статті 46, пункті 56.20 статті 56, абзаці другому підпункту 57.1-1.3 пункту 57.1-1, пункті 58.1 статті 58, пунктах 63.6, 63.9, 63.10 статті 63, абзаці другомупункту 64.1, абзаці четвертому пункту 64.5 та абзаці першомупункту 64.7 статті 64, пункті 66.2 та першому реченні пункту 66.4 статті 66, абзаці другому пункту 67.3 статті 67, пункті 69.5 статті 69, абзаці п’ятому пункту 70.5, пункті 70.7 та абзацах третьому і четвертому пункту 70.9 статті 70, останньому реченні абзацу сьомого підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, абзаці третьому пункту 77.2 статті 77, абзацах третьому і четвертому пункту 85.2 статті 85, абзаці другому пункту 87.6 статті 87, абзаці четвертому пункту 89.3, пунктах 91.2 та абзаці першому пункту 91.4 статті 91, пункті 93.3 статті 93, абзаці третьому пункту 95.3 статті 95, пункті 97.6 статті 97, пункті 99.7 статті 99, пункті 100.13 статті 100, пункті 101.5 статті 101, пункті 102.8 статті 102, пункті 103.9 статті 103, пункті 133.3 статті 133, абзаці четвертому підпункту 141.4.3 пункту 141.4 статті 141, абзаці третьому підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169, абзаці першому підпункту 170.1.6 пункту 170.1, абзаці першому підпункту 170.9.2 пункту 170.9 статті 170, пункті 176.1 статті 176, пунктах 179.3, 179.9, 179.12 статті 179, пункті 183.11, підпункті 183.13.2 пункту 183.13, пунктах 183.14 та 183.15 статті 183, пункті 192.3 статті 192, абзаці першому підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196, пунктах 200.8 і 200.9 статті 200, пунктах 201.2 та 201.7 статті 201, пункті 220.5статті 220, пункті 226.12 статті 226, пункті 228.8 статті 228, підпункті 229.1.14 пункту 229.1 статті 229, пункті 230.8 статті 230, підпункті 258.2.6 пункту 258.2 статті 258, абзаці третьому підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266, підпунктах 296.1.1 і 296.1.2 пункту 296.1 статті 296, абзаці п’ятому підпункту 298.1.4 пункту 298.1,пункті 298.7, абзаці четвертому підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298, абзаці другому пункту 299.9 статті 299, пункті 335.2 статті 335, пункті 337.4 статті 337, пунктах 342.1 і 342.7 статті 342, пункті 343.4 статті 343, абзацах другому і третьому пункту 9 підрозділу 3 розділу XX "Перехідні положення"слова "податкову і митну", "податкову та митну" замінити словом "фінансову".
3. В абзаці другому пункту 55.2 статті 55, абзаці третьому пункту 56.3, пункті 56.10 та підпункті 56.17.3 пункту 56.17 статті 56, абзаці другому пункту 63.3 та абзаці першому пункту 63.13 статті 63, абзаці першому пункту 70.1 та пункті 70.8 статті 70, другому реченні абзацу сьомого підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, абзаці другому пункту 103.6 статті 103, пункті 166.5 статті 166, пункті 183.12 та абзаці першому пункту 183.13 статті 183, абзаці восьмому пункту 201.10 статті 201, пунктах 220.8 і 220.9 статті 220, пункті 227.2 статті 227, абзаці восьмому пункту 252.8 статті 252, абзаці третьому підпункту 258.2.2 пункту 258.2 статті 258, пункті 289.3 статті 289, пункті 299.2 та абзаці першому пункту 299.13 статті 299, останньому абзаці пункту 5 підрозділу 5 та другому реченні пункту 22 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення"слова "забезпечує формування та"виключити.
4. У пункті 14.1 статті 14:
1) підпункти "г"та "ґ"підпункту 14.1.11 викласти в такій редакції:
"г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов’язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, та осіб, які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує три роки;
ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб-заборгованість, що не перевищує 25 відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб)";
2) у підпункті 14.1.18 слова і цифру "у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V цього Кодексу"виключити;
3) підпункт 14.1.24 викласти в такій редакції:
"14.1.24. великий платник податків -юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 мільярд гривень або загальна сума платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує двадцять мільйонів гривень";
4) у підпункті 14.1.30 слова "та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців"виключити;
5) у підпунктах 14.1.37, 14.1.112, 14.1.128, 14.1.150 слово "гірничодобувний"у всіх відмінках замінити словом "гірничий"у відповідному відмінку;
6) доповнити підпунктом 14.1.44-1 такого змісту:
"14.1.44-1. державні цінні папери -облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик та казначейські зобов’язання України, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
7) у підпункті 14.1.45:
абзац перший викласти в такій редакції:
"14.1.45. дериватив -стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Порядок випуску та обігу деривативів установлюється законодавством. Стандартна (типова) форма деривативів затверджується Кабінетом Міністрів України";
у підпункті 14.1.45.3 слова "цивільно-правовий договір"замінити словами "стандартизований цивільно-правовий договір";
8) у підпункті 14.1.49:
слова "юридичною особою -емітентом"замінити словами "юридичною особою, у тому числі емітентом";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини)";
9) включити підпункт 14.1.56 такого змісту:
"14.1.56. електронна адреса -адреса електронної пошти платника податків, що складається з ідентифікатора, позначки "@"та доменного імені, що використовується платником податків для листування з державними, у тому числі контролюючими, органами та повідомляється шляхом внесення адреси електронної пошти до облікових даних платника податків, зокрема в електронному кабінеті";
10) доповнити підпунктами 14.1.56-1 і 14.1.56-2 такого змісту:
"14.1.56-1. електронна ідентифікація -процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну особу, юридичну особу або представника фізичної чи юридичної особи. Дозволені для використання технології для ідентифікації платників податків в електронному кабінеті платника податків визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
14.1.56-2.електронний кабінет -електронна система взаємовідносин між платниками податків та державними, у тому числі контролюючими, органами з питань реалізації їхніх прав та обов’язків, передбачених цим Кодексом, що складається з:
апаратно-програмного комплексу;
портального рішення для користувачів -платників податків, робота в якому здійснюється он-лайн (через Інтернет у режимі реального часу) та не вимагає обов’язкового використання спеціалізованого клієнтського застосування;
портального рішення для користувачів -державних, у тому числі контролюючих, органів;
програмного інтерфейсу (API), що дає змогу реалізувати повноту функціоналу електронного кабінету;
інших засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.
Порядок функціонування електронного кабінету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
11) підпункт 14.1.60 викласти в такій редакції:
"14.1.60. єдиний реєстр податкових накладних -реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами";
12) доповнити підпунктом 14.1.81-1 такого змісту:
"14.1.81-1. інвестиційний прибуток для цілей розділу IV цього Кодексу - дохід у вигляді позитивної різниці між доходом, отриманим платником податку від проведення операцій з цінними паперами з урахуванням курсової різниці, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, та витратами на придбання таких інвестиційних активів";
13) у підпункті 14.1.90 слово "фонді"замінити словом "капіталі";
14) доповнити підпунктом 14.1.96-1 такого змісту:
"14.1.96-1.курсова різниця для цілей розділу IV цього Кодексу -позитивна різниця між офіційним обмінним курсом іноземної валюти до гривні, установленим Національним банком України на день придбання та на день продажу (погашення, іншого відчуження) цінного паперу, у разі якщо такий цінний папір номінований в іноземній валюті";
15) включити підпункти 14.1.110 і 14.1.111 такого змісту:
"14.1.110. методолог електронного кабінету -центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику;
14.1.111. методологічна помилка електронного кабінету -невідповідність методології та/або алгоритмів роботи електронного кабінету положенням податкового законодавства, яка призводить до помилки, в тому числів розрахунку об’єкта оподаткування, суми податку, суми надмірної сплати податку, суми пені, штрафних санкцій, показників формули обрахунку, які використовуються в електронних системах адміністрування, інших показників, що впливають на права та обов’язки платників податків";
16) підпункт 14.1.120 виключити;
17) доповнити підпунктами 14.1.122-1, 14.1.137-1 і 14.1.144-1 такого змісту:
"14.1.122-1.нерезиденти, що мають офшорний статус, -нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, крім нерезидентів, які надали платнику податку виписку з правоустановчих документів, легалізовану у встановленому законодавством порядку, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента";
"14.1.137-1. уповноважена особа контролюючого органу -посадова (службова) особа контролюючого органу, уповноважена керівником такого органу на виконання певних його функцій в порядку, передбаченому цим Кодексом";
"14.1.144-1. документ для цілей цього Кодексу -документ, створений у паперовій або електронній формі з дотриманням вимогзаконів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису, складення та/або подання, та/або надіслання якого передбачається цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятимина підставі та на виконання цього Кодексу, та/або пов’язане з реалізацією прав та обов’язків платника податків, та/або контролюючих органів згідно із нормами цього Кодексу";
18) у підпункті 14.1.147 слово "та"замінити словом "або";
19) в абзаці тридцятому підпункту 14.1.159 слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику"замінити словами "Контролюючий орган";
20) підпункти 14.1.162 і 14.1.172 викласти в такій редакції:
"14.1.162. пеня -сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов’язань у встановлених цим Кодексом випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки";
"14.1.172. податкова консультація -індивідуальна податкова консультація та узагальнююча податкова консультація, що надаються в порядку, передбаченому цим Кодексом";
21) доповнити підпунктом 14.1.172-1 такого змісту:
"14.1.172-1.індивідуальна податкова консультація -роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій";
22) підпункти 14.1.173 та 14.1.175 викласти в такій редакції:
"14.1.173. узагальнююча податкова консультація -оприлюдненняпозиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що склалася за результатами узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків, та/або у разі виявлення обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм такого законодавства";
"14.1.175. податковий борг -сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом";
23) доповнити підпунктом 14.1.182-1 такого змісту:
"14.1.182-1. технічна помилка -помилка, вада або дефект у програмному забезпеченні або програмних складових, програмно-апаратному устаткуванні, каналах зв’язку, функціонуванні електронного цифрового підпису, що викликає в ньому/них неправильний або неочікуваний результат, або призводить до неочікуваної роботи, або унеможливлює роботу електронного кабінету";
24) абзац другийпідпункту 14.1.212 доповнити словами і цифрою "та передачі (відпуску, відвантаження) пального в споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками";
25) абзац дванадцятий підпункту 14.1.213 виключити;
26) доповнити підпунктом 14.1.226-1 такого змісту:
"14.1.226-1. сервісне обслуговування платників -надання адміністративних, консультаційних, довідкових, інформаційних, електронних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією прав та обов’язків платника відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган";
27) включити підпункт 14.1.242такого змісту:
"14.1.242. технічний адміністратор електронного кабінету (далі -технічний адміністратор) -центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, що здійснює заходи із розробки, створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення електронного кабінету, відповідає за виконання всіх етапів життєвого циклу такого програмного забезпечення, за його технічне і технологічне забезпечення, впровадження, функціонування, оновлення, модифікацію, усунення помилок, забезпечення цілісності та автентичності вихідного програмного коду; здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до електронного кабінету,відповідає за збереження та захист даних цих електронних сервісів";
28) підпункт 14.1.268 викласти в такій редакції:
"14.1.268. пасивні доходи для цілей розділу IV цього Кодексу -доходи, отримані у вигляді:
процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів);
процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
плати (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходу, отриманого платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів;
інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов’язаннями Національного банку України з урахуванням курсової різниці;
роялті;
дивідендів;
страхових виплат і відшкодувань";
29) доповнити підпунктом 14.1.271 такого змісту:
"14.1.271. дохід суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, від операцій з випуску та проведення лотерей складається з доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду та суми безнадійної заборгованості,визначеної підпунктом "е"підпункту 14.1.11 цього пункту.
Дохід суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, що залишився після формування призового (виграшного) фонду, -частина коштів, що становить різницю між загальною сумою доходів, отриманих від прийняття ставок у лотерею,та сумою сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення.
Для цілей цього підпункту під загальною сумою доходів, отриманих від прийняття ставок у лотерею, розуміється сума грошових коштів, отриманих у готівковій та/або безготівковій формі в касу та/або на рахунки оператора лотерей".
5. Пункт 16.1 статті 16 доповнити підпунктом 16.1.14 такого змісту:
"16.1.14. використовувати електронний кабінет для листування з контролюючими органами в електронній формі у разі подання звітності в електронній формі, а також після проходження електронної ідентифікації он-лайн в електронному кабінеті, крім платників податків, які відмовилися від використання електронного кабінету в порядку, встановленому цим Кодексом, та платників податків, які не визначили спосіб взаємодії із контролюючим органом".
6. У пункті 17.1 статті 17:
1) підпункт 17.1.7 викласти в такій редакції:
"17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), у тому числі індивідуальну податкову консультацію, яка йому надана, а також узагальнюючу податкову консультацію";
2) підпункт 17.1.12 виключити;
3) доповнити підпунктами 17.1.13-17.1.15 такого змісту:
"17.1.13. самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет, якщо інше не встановлено цим Кодексом;
17.1.14. реалізовувати через електронний кабінет права та обов’язки, передбачені цим Кодексом та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв’язку;
17.1.15. подавати декларацію та інші документи в паперовій формі у разі виникнення технічних проблем у роботі електронного кабінету (наявність помилки має бути підтверджена у порядку, встановленому методологом електронного кабінету або судом)".
7. У статті 19-1:
1) абзац перший пункту19-1.1 та підпункт 19-1.1.1 викласти в такій редакції:
"19-1.1. Контролюючі органи виконують такі функції, крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій статтею 19-3 цього Кодексу:
19-1.1.1. здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів, у тому числі проводять відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків";
2) у підпункті 19-1.1.25 слова "затверджують порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших документів"замінити словами "надають пропозиції щодо нормативно-правових актів";
3) підпункт 19-1.1.26 виключити;
4) підпункти 19-1.1.27, 19-1.1.28, 19-1.1.31, 19-1.1.36,19-1.1.40,19-1.1.41, 19-1.1.43 і 19-1.1.46 викласти в такій редакції:
"19-1.1.27. забезпечують розвиток, впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема організацію впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання контролюючими органами;
19-1.1.28. надають індивідуальні податкові консультації, інформаційно-довідкові послуги з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи";
"19-1.1.31. надають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, узагальнену практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску";
"19-1.1.36. забезпечують іншим державним органам у встановлених законом випадках доступ до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";
"19-1.1.40. організовують збір податкової інформації та вносять її до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику;
19-1.1.41.організовує інформаційно-аналітичне забезпечення та організовує автоматизацію процесів адміністрування контролюючими органами";
"19-1.1.43. здійснюють моніторинг виконання показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених фінансовими планами державних підприємств, господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права, що належать державі, їхніми дочірніми підприємствами";
"19-1.1.46. використовують під час виконання своїх посадових (службових) обов’язків податкову інформацію з інформаційно-телекомунікаційних систем та інших джерел, отриману в порядку та спосіб, визначений цим Кодексом";
5) доповнити підпунктами 19-1.1.47 та 19-1.1.48 такого змісту:
"19-1.1.47. надають консультації платникам податків щодо користування інформаційно-телекомунікаційними системами під час сплати податків, зборів;
19-1.1.48. здійснюють інші функції, визначені законом".
8. Доповнити статтями 19-2і 19-3 такого змісту:
"Стаття 19-2. Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики
19-2.1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики виконує такі функції:
19-2.1.1. здійснює координацію діяльності контролюючих органів;
19-2.1.2. затверджує нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції контролюючих органів;
19-2.1.3. прогнозує, аналізує надходження податків, зборів, платежів, визначених Податковим та Митним кодексами України, Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ до міжнародних організацій, інших міжнародних договорів України на надходження податків, зборів, платежів, надає пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;
19-2.1.4. узагальнює практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляє проекти нормативно-правових актів;
19-2.1.5. видає узагальнюючі податкові консультації відповідно до цього Кодексу;
19-2.1.6. виконує інші функції, передбачені законом.
Стаття 19-3. Функції державних податкових інспекцій
19-3.1. Державні податкові інспекції:
19-3.1.1. здійснюють сервісне обслуговування платників податків;
19-3.1.2. здійснюють реєстрацію та ведення обліку платників податків та платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
19-3.1.3. формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб -платників податків, Єдиний банк даних про платників податків -юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи;
19-3.1.4. виконують інші функції сервісного обслуговування платників податків, визначені законом".
9. У статті 20:
1) у пункті 20.1:
підпункт 20.1.1 викласти в такій редакції:
"20.1.1. запрошувати платників податків, зборів, платежів або їхніх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог законодавства з інших питань, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків)";
підпункт 20.1.5 доповнити словами "інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком";
підпункти 20.1.9 і 20.1.17 викласти в такій редакції:
"20.1.9. вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки";
"20.1.17. залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів, застосовувати під час виконання податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, фотозйомку та відеозапис";
підпункт 20.1.24 доповнити новим другим реченням такого змісту: "У випадках, передбачених законом, податковий керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, які містяться в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних";
доповнити підпунктом 20.1.35-1 такого змісту:
"20.1.35-1. звертатися до суду щодо зобов’язання платника податків, який має податковий борг, укласти договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості цього платника на контролюючий орган";
підпункт 20.1.43 викласти в такій редакції:
"20.1.43. проводити у визначеному законодавством порядку перевірку показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та із своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплатою усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, виконанням законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи";
у підпункті 20.1.44 слова "доходів, витрат та"виключити;
підпункт 20.1.45 викласти в такій редакції:
"20.1.45. здійснювати щоденну обробку даних та інформації електронного кабінету, необхідних для виконання покладених на них функцій з адміністрування податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, що включає, зокрема, прийняття, обробку та аналіз документів та даних платників податків, здійснення повноважень, передбачених законом, які можуть бути реалізовані в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку";
доповнити підпунктом 20.1.46 такого змісту:
"20.1.46. здійснювати інші повноваження, передбачені законом";
2) доповнити пунктами 20.2-20.4 такого змісту:
"20.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, приймає рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
20.3. Контролюючим органам забороняється вимагати від платника податків надання:
інформації, що була отримана контролюючим органом раніше в установленому законом порядку, в тому числі інформації, що міститься та опрацьовується в інформаційних базах, що ведуться відповідно до статті 74 цього Кодексу;
документів, у яких містяться відомості, внесені до відповідних інформаційних баз, що ведуться відповідно до статті 74 цього Кодексу.
20.4. Керівник контролюючого органу має право надавати посадовим (службовим) особам такого органу повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, за погодженням з керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, має право надавати посадовим (службовим) особам такого органу повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на контролюючі органи.
Кабінет Міністрів України може встановити обмеження для надання керівниками контролюючих органів повноважень на виконання певних функцій посадовим (службовим) особам такого органу".
10. У статті 21:
1) пункт 21.1 доповнити підпунктами 21.1.8-21.1.10 такого змісту:
"21.1.8. оприлюднювати на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, перелік уповноважених осіб контролюючого органу та переданих таким особам функцій у випадках, передбачених цим Кодексом;
21.1.9. використовувати дані та інформацію, отримані через електронний кабінет, необхідні для виконання покладених на них функцій з адміністрування податків, зборів, митних платежів та реалізації податкової і митної політики в межах наданих їм повноважень;
21.1.10. вносити до інформаційних баз даних інформацію з документів, отриманих від платників податків у паперовій формі, а також інформацію про взаємодію з платниками податків, отриману в іншій формі";
2) у пункті 21.2:
слова "посадові особи"замінити словами "посадові (службові) особи";
доповнити підпунктом 21.2.1 такого змісту:
"21.2.1. за прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання платнику податків, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка прийняла таке рішення, а також безпосередній керівник такої посадової особи несуть відповідальність згідно із законом.
Повторне протягом останніх дванадцяти місяців прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання платників податків, посадовою (службовою) особою контролюючого органу, яка прийняла таке рішення, є підставою для застосування до такої посадової (службової) особи дисциплінарного стягнення у порядку, передбаченому законом".
11. У статті 39:
1) у пункті 39.2:
а) у підпункті 39.2.1:
абзац перший та підпункти 39.2.1.1, 39.2.1.2викласти в такій редакції:
"39.2.1. Засади визначення операцій контрольованими:
39.2.1.1. Контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:
а) господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами -нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених підпунктом 39.2.1.5 цього підпункту;
б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів;
в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав;
г) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.
Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г"цього підпункту, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених підпунктами "а"-"в"цього підпункту, визнаються неконтрольованими.
39.2.1.2. Під час визначення переліку держав (територій) для цілей підпункту "в"підпункту 39.2.1.1 цього підпункту Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:
держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;
держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією;
держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, у якому держави (території) було включено до такого переліку";
у підпункті39.2.1.3:
абзац другий доповнити словами "а в разі контрольованої операції, яка здійснюється на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту, -на підставі форвардних або ф'ючерсних біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує даті укладення відповідного форвардного або ф'ючерсного контракту, за умови що платник податків повідомить центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, про укладення такого контракту з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного форвардного або ф'ючерсного контракту. Форма такого повідомлення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
абзац п’ятий після слів"пов’язаних осіб"доповнити словами "які є найбільш доцільними виходячи із фактів та обставин здійснення операції";
в абзаці третьому підпункту 39.2.1.4 слово "надання"замінити словами "придбання (продажу)";
абзац перший підпункту 39.2.1.5 після слів "право власності на предмет"доповнити словом "(результат)";
у підпункті 39.2.1.6 цифри "39.2.1.2"виключити;
у підпункті 39.2.1.7:
в абзаці другому цифри "50"замінити цифрами "150";
в абзаці третьому цифру "5"замінити цифрами "10";
у підпункті 39.2.1.8:
у другому реченні абзацу другого після слів "(максимальна) ціна"доповнити словом "(націнка)";
третє речення викласти в такій редакції: "У такому разі ціна операції, що відповідає принципу "витягнутої руки", визначається відповідно до цієї статті, але не може бути меншою за мінімальну ціну (націнку) або індикативну ціну та більшою за максимальну ціну (націнку)";
б) у підпункті 39.2.2:
абзац третій підпункту 39.2.2.1 після слів "фінансових результатів"доповнити словами "контрольованої або", а слово "порівняння"замінити словом "зіставність";
підпункт 39.2.2.2 доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:
"У разі відсутності або недостатності інформації про окремі зіставні неконтрольовані операції для визначення показників рентабельності може використовуватися фінансова інформація юридичних осіб, які здійснюють діяльність, зіставну із контрольованою операцією, за умови наявності інформації про те, що зазначені юридичні особи не здійснюють зіставні операції з пов’язаними особами.
Визначення зіставності юридичних осіб здійснюється з урахуванням їх галузевої специфіки та відповідних видів діяльності, що здійснюються ними в зіставних з контрольованою операцією економічних (комерційних) умовах";
2) у пункті 39.3:
у підпункті 39.3.2:
у підпункті 39.3.2.1:
в абзаці першому слово "випадку"замінити словами "здійснення контрольованої операції";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Найбільш доцільний метод трансфертного ціноутворення обирається з урахуванням таких критеріїв";
в абзаці п’ятому слово "порівнюваності"замінити словом "зіставності", а слово "застосовують" -словом "застосовуються";
в абзаці сьомому слова "слід застосовувати"замінити словом "застосовується";
в абзаці дев’ятому слова "або вибрав метод трансфертного ціноутворення, зазначений у договорі про попереднє узгодження цін у контрольованих операціях"виключити;
доповнити абзацом десятим такого змісту:
"Контролюючий орган не має права застосовувати під час встановлення відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу "витягнутої руки"інший метод трансфертного ціноутворення, ніж зазначений у договорі про попереднє узгодження ціноутворення";
підпункт 39.3.2.2 викласти в такій редакцій:
"39.3.2.2. Якщо під час застосування методів трансфертного ціноутворення порівняння ціни або рентабельності в контрольованій операції проводиться з цінами або показниками рентабельності кількох зіставних неконтрольованих операцій або юридичних осіб, які не здійснюють операції з пов’язаними особами, обов’язково використовується діапазон цін (рентабельності)";
абзац третій підпункту 39.3.2.3 викласти в такій редакції:
"поза межами діапазону цін (рентабельності), розрахунок податкових зобов’язань платника податків у контрольованій операції проводиться відповідно до ціни (показника рентабельності), яка (який) дорівнює значенню медіани такого діапазону (крім випадків проведення платниками податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 цієї статті)";
у підпункті 39.3.2.6 слово "співставності"замінити словом "зіставності";
у підпункті 39.3.2.7 цифри "39.1"замінити цифрами "39.3";
доповнити підпунктами 39.3.2.8-39.3.2.9 такого змісту:
"39.3.2.8. Під час визначення діапазону рентабельності використовується:
інформація про зіставні неконтрольовані операції згідно з підпунктом "а"підпункту 39.5.3.1 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 цієї статті, здійснені протягом звітного (податкового) періоду (року), в якому здійснена контрольована операція; або
інформація про зіставних юридичних осіб на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відображених за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, згідно з підпунктом "б" підпункту 39.5.3.1 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 цієї статті за звітний (податковий) період (рік), у якому здійснена контрольована операція, або за декілька податкових періодів (років).
Під час використання декількох податкових періодів (років) розраховується середньозважене значення показника рентабельності для зіставної особи.
Порядок визначення середньозваженого значення показника рентабельності визначається Кабінетом Міністрів України.
39.3.2.9. Інформація про зіставних юридичних осіб для розрахунку фінансових показників, зазначених у підпункті 39.3.2.5 цього підпункту, використовується у разі одночасного дотримання таких умов:
1) якщо зіставна юридична особа проводить діяльність, зіставну із діяльністю платника податків у межах контрольованої операції, та виконує зіставні функції, пов’язані з такою діяльністю. Зіставлення діяльності визначається з урахуванням видів економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009: 2010, а також міжнародними класифікаторами;
2) якщо зіставна юридична особа не має збитків за даними бухгалтерської (фінансової) звітності більш ніж в одному звітному періоді у періодах, які використовуються для розрахунку відповідних фінансових показників;
3) якщо зіставна юридична особа не володіє прямо та/або опосередковано корпоративними правами іншої юридичної особи з часткою такої участі більше 20 відсотків або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі більше 20 відсотків";
у підпункті 39.3.3:
підпункт 39.3.3.1 викласти в такій редакції:
"39.3.3.1. Метод порівняльної неконтрольованої ціни полягає у порівнянні ціни, застосованої у контрольованій операції, з ціною у зіставній (зіставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції (операціях), які фактично здійснені платником податків (іншими особами) або на підставі інформації, отриманої з джерел, визначених підпунктом 39.5.3 пункту 39.5 цієї статті";
підпункт 39.3.3.2 виключити;
підпункт 39.3.3.3 викласти в такій редакції:
"39.3.3.3. Порівняння ціни контрольованої операції з ціною зіставнихнеконтрольованих операцій проводиться на підставі інформації про ціни, застосовані протягом періоду, який аналізується, зокрема інформації про ціни на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату.
У разі здійснення контрольованої операції на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту порівняння цін проводиться на підставі інформації про форвардні або ф'ючерсні ціни на найближчу до дати укладення відповідного форвардного або ф'ючерсного контракту дату (за умови,що платник податків повідомить центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, про укладення такого контракту засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного форвардного або ф'ючерсного контракту)";
у підпункті 39.3.4:
підпункт 39.3.4.1 викласти в такій редакції:
"39.3.4.1. Метод ціни перепродажу полягає у порівнянні валової рентабельності від перепродажу товарів (робіт, послуг), придбаних у контрольованій операції, з валовою рентабельністю від перепродажу товарів (робіт, послуг), яка отримується у зіставних неконтрольованих операціях";
в абзаці першому підпункту 39.3.4.2 слово "також"виключити;
у підпункті 39.3.5:
підпункт 39.3.5.1 викласти в такій редакції:
"39.3.5.1. Метод "витрати плюс"полягає у порівнянні валової рентабельності собівартості продажу товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції з аналогічним показником рентабельності у зіставних неконтрольованих операціях";