Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. Закон від 21.12.2016 №1797-VIII

Верховна Рада України Закон від 21.12.2016 №1797-VIII
Остання редакція від 15.04.2017. Внесення змін (закон від 23.03.2017 N 1989-VIII /1989-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 21.12.2016

Номер 1797-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
"а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до статті 39 цього Кодексу у строк не пізніше 1 травня року, наступного за звітним".
22. Статті 52 і 53 викласти в такій редакції:
"Стаття 52. Податкова консультація
52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.
Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі повинно містити:
найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;
підпис платника податків;
дату підписання звернення.
На звернення платника податків, що не відповідає вимогам, зазначеним у цьому пункті, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".
Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більше 10 календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків до закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.
52.2. Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
52.3. За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній або письмовій формі. Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, обов’язково повинна містити назву -податкова консультація, реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.
52.4. Індивідуальні податкові консультації надаються:
в усній формі -контролюючими органами та державними податковими інспекціями;
у письмовій формі -контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.
Доступ до зазначених даних єдиної бази та офіційного веб-сайту є безоплатним та вільним. Порядок ведення та форма єдиної бази індивідуальних податкових консультацій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
52.5. Контролюючий орган в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональний територіальний орган зобов’язаний надіслати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, індивідуальну податкову консультацію протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків на отримання індивідуальної податкової консультації, для розгляду питання про внесення відомостей про таку консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляє платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, отримавши індивідуальну податкову консультацію від контролюючого органу, який йому підпорядковується,протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання такої консультації, але не більше 35 календарних днів, що настають за днем отримання контролюючим органом відповідного звернення платників податків, приймає одне із таких рішень:
про внесення відомостей про індивідуальну податкову консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується;
про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, з одночасним наданням платнику податків від свого імені індивідуальної податкової консультації та внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного реєстру, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується, та платника податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.
52.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення індивідуальних податкових консультацій, а також аналізує обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацій, які затверджуються наказом цього органу.
Узагальнюючі податкові консультації підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, протягом п’яти календарних днів з дня їх надання.
Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій
53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.
Положення абзацу першого цього пункту застосовуються до індивідуальної податкової консультації, за умови що вона зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.
У разі коли положення індивідуальної податкової консультації суперечать положенням узагальнюючої податкової консультації, застосовуються положення узагальнюючої податкової консультації.
Платник податків та/або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов’язку сплати податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом.
53.2. Платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації або надану йому індивідуальну податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, викладені в письмовій формі, які, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору.
Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.
Протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або контролюючий орган з урахуванням висновків суду зобов’язані опублікувати узагальнюючу податкову консультацію або надати платнику податків індивідуальну податкову консультацію".
23. У статті 56:
1) у пункті 56.9:
в абзаці першому слова "Керівник (його заступник або інша уповноважена посадова особа) відповідного контролюючого органу"замінити словами "Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу";
в абзацах другому та третьому слова "керівника (його заступника або іншої уповноваженої посадової особи)"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";
2) в абзаці четвертому пункту 56.18 слово "недійсним"замінити словами "протиправним та/або скасування";
3) доповнити пунктом 56.23 такого змісту:
"56.23. Оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється у порядку,визначеному цією статтею з урахуванням таких особливостей:
56.23.1 скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
56.23.2 скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику,за участі уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
56.23.3 скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим;
56.23.4 якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку".
24. У пункті 57.1-1 статті 57:
1) у підпункті 57.1-1.2:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) період";
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання підприємством -емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду -на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий -восьмий вважати відповідно абзацами шостим -дев’ятим;
у першому реченні абзацу сьомого слова "за звичайними цінами"замінити словами "відповідно до принципу "витягнутої руки";
2) абзац третій підпункту 57.1-1.4 виключити;
3) доповнити підпунктом 57.1-1.6 такого змісту:
"57.1-1.6 Інститути спільного інвестування звільняються від обов’язку сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі виплати дивідендів".
25. У статті 58:
1) в абзаці п’ятому пункту 58.1:
слова "зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування"замінити словами "зменшення суми бюджетного відшкодування", а слова "зменшеного (збільшеного) бюджетного відшкодування" -словами "зменшеного бюджетного відшкодування";
після слів "граничні строки сплати грошового зобов’язання та/або строки виправлення платником податків показників податкової звітності"доповнити словами "попередження про необхідність складення та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної/розрахунку коригування до неї або про необхідність виправлення помилок, допущених під час зазначення реквізитів податкової накладної, у випадках, передбачених цим Кодексом";
2) абзаци перший і другий пункту 58.3 викласти в такій редакції:
"58.3. Податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.
Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг".
26. Пункт 59.1 статті 59 викласти в такій редакції:
"59.1. У разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.
Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.
Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків".
27. У статті 61:
1) пункт 61.1 після слів "що вживаються контролюючими органами"доповнити словами "та координуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
2) пункт 61.3 викласти в такій редакції:
"61.3. Органи Служби безпеки України, Національної поліції України, прокуратури, інші правоохоронні органи та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у перевірках, що проводяться контролюючими органами, та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування".
28. Пункт 62.1 статті 62 доповнити підпунктом 62.1.4 такого змісту:
"62.1.4. моніторингу контрольованих операцій та опитування посадових, уповноважених осіб та/або працівників платника податків відповідно до статті 39 цього Кодексу".
29. Пункт 63.12 статті 63 викласти в такій редакції:
"63.12. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних".
30. У статті 64:
1) у пункті 64.1:
в абзаці першому слова "реєстраційної картки"замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань", а слова "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців" -словами " Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань";
в абзаці другому слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців"замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань";
2) у пункті 64.2 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців"замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань";
3) в абзаці першому пункту 64.3 слова "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців"замінити словами " Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань".
31. Пункти 65.1, 65.5 та підпункт 65.10.3 пункту 65.10 статті 65 викласти в такій редакції:
"65.1. Взяття на облік фізичних осіб -підприємців у контролюючих органах здійснюється за податковою адресою на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань";
"65.5. Взяття на облік самозайнятої особи здійснюється контролюючим органом не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб -підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність).
Дані про взяття на облік фізичної особи -підприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань у день взяття на облік у порядку, встановленому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Взяття на облік фізичної особи -підприємця підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, що надсилається (видається) фізичній особі -підприємцю у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань";
"65.10.3. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця -з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця".
32. Пункт 66.5 статті 66 викласти в такій редакції:
"66.5. У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цією главою, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний подати контролюючому органу, в якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів".
33. Пункт 68.1 статті 68 викласти в такій редакції:
"68.1. Орган державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань у день державної реєстрації такої особи, державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця, внесення будь-яких інших записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань повинен передати відповідному контролюючому органу відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань про вчинення реєстраційних дій, передбачених законом".
34. Пункт 69.1 статті 69 викласти в такій редакції:
"69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків -юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих контролюючими органами, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань (для осіб, взяття на облік яких у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань") чи інформації з цього реєстру, отриманої банком відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік в контролюючих органах як платника податків".
35. Підпункт 70.16.6 пункту 70.16 статті 70 викласти в такій редакції:
"70.16.6. органи державної реєстрації прав на нерухоме майно -про оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фізичних та юридичних осіб виникає або припиняється право власності, у строки та порядку, встановленому підпунктом 266.7.4 пункту 266.7 статті 266 цього Кодексу".
36. Пункт 71.1 статті 71 після слів "комплекс заходів"доповнити словами "що координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".
37. Підпункт 72.1.5 пункту 72.1 статті 72 викласти в такій редакції:
"72.1.5. за наслідками податкового контролю".
38. У статті 73:
1) у пункті 73.3:
в абзаці другому слова "керівником (заступником керівника) контролюючого органу"замінити словами "керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу";
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"2) для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки"під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу та/або для визначення рівня звичайних цін у випадках, визначених цим Кодексом";
абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий викласти в такій редакції:
"Запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.
Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом)";
після абзацу шістнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"У разі проведення зустрічної звірки платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків.
У разі якщо запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами першим -п’ятим цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит".
У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим і двадцятим;
2) пункт 73.5 викласти в такій редакції:
"73.5. З метою отримання податкової інформації, необхідної у зв’язку з проведенням перевірок, контролюючі органи мають право здійснювати зустрічні звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків.
Під час зустрічної звірки здійснюється співставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин,з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків.
Під час проведення зустрічної звірки з’ясовуються лише питання, зазначені у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки.
Форма запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
За результатами зустрічних звірок складається довідка, що надається суб’єкту господарювання у 10-денний строк.
Повторне здійснення зустрічних звірок контролюючими органами з одного і того самого питання заборонено".
39. Текст статті 74 викласти в такій редакції:
"74.1. Податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, зберігається в базах даних Інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі -Інформаційнісистеми) центральногоорганувиконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
Інформаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику,є державною власністю.
Система захисту податкової інформації, що зберігається в базах даних Інформаційних систем,встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
Внесення інформації до баз даних Інформаційних систем та її опрацювання здійснюються контролюючими органами.
Перелік Інформаційних систем визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
74.2. В Єдиному реєстрі податкових накладних забезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
74.3. Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, для формування та реалізації єдиної державної податкової та митної політики".
40. У пункті 75.1 статті 75:
1) у підпункті 75.1.1:
слова "органу, що здійснює казначейське обслуговування"замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Предметом камеральної перевірки також може бути своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків) та/або своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних та/або своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах";
2) у підпункті 75.1.2:
абзац третій викласти в такій редакції:
"Не може бути предметом планової документальної перевірки питання дотримання платником податків принципу "витягнутої руки";
в абзаці четвертому слово "обставин"замінити словом "підстав";
3) у підпункті 75.1.3 слово "патентів"виключити.
41. У статті 76:
1) в абзаці першому пункту 76.1 слово "керівника"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи)";
2) доповнити пунктом 76.3 такого змісту:
"76.3. Камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, -за днем їх фактичного подання.
Камеральна перевірка з інших питань проводиться з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу".
42. У статті 77:
1)пункт 77.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року,в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки";
2) у першому реченні абзацу четвертого пункту 77.2 цифри "16"замінити цифрами "43";
3) пункт 77.3 після слів "своєчасності сплати" доповнити словами "митних платежів, податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним особам";
4) в абзаці першому пункту 77.4 слова "керівником контролюючого органу"замінити словами "керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу".
43. У статті 78:
1) у пункті 78.1:
в абзаці першому слово "обставин"замінити словом "підстав";
у підпунктах 78.1.1 і 78.1.4 цифри і слова "10 робочих днів з дня отримання запиту"замінити цифрами і словами "15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту";
у підпункті 78.1.1 після слова"валютного"доповнити словом "податкового";
у підпункті 78.1.5:
після слів "акта перевірки"доповнити словами і цифрами "та/або додаткові документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу";
доповнити абзацами другим-четвертим такого змісту:
"Наказ про проведення документальної позапланової перевірки з підстав, зазначених у цьому підпункті, видається:
у разі розгляду заперечення до акта перевірки та/або додаткових документів у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, -контролюючим органом, який проводив перевірку;
під час проведення процедури адміністративного оскарження -контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків";
в абзацах другому та четвертому підпункту 78.1.9 слова "пояснень та документального підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги"замінити словами і цифрами "протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація із скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит";
у підпункті 78.1.11 слова "або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора"виключити;
в абзаці другому підпункту 78.1.12 слово "Рішення"замінити словом "Наказ";
доповнити підпунктом 78.1.19 такого змісту:
"78.1.19. платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Така перевірка проводиться виключно з питань, зазначених у запиті контролюючого органу";
2) в абзаці другому пункту 78.2 цифри "78.1.11"виключити;
3) у пункті 78.3слова "податкова міліція" у всіх відмінках замінити словами "правоохоронні органи"у відповідному відмінку;
у другому реченні слова "податковою міліцією"замінити словами "правоохоронними органами";
4) у пункті 78.4:
в абзаці першому слова "керівник контролюючого органу"замінити словами "керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу";
в абзаці другому слова "під розписку"замінити словами і цифрами "у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу".
44. У статті 79:
1) у першому реченні пункту 79.1 слова "керівником контролюючого органу"замінити словами "керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу", а слово "обставин" -словом "підстав";
2) в абзаці першому пункту 79.2 слова "керівника контролюючого органу"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу", а слова "надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку" -словами і цифрами "вручення платнику податків (його представнику) у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу".
45. У пункті 80.2 статті 80:
слова "керівника контролюючого органу"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу", а слово "обставин" -словом "підстав";
підпункти 80.2.2, 80.2.5 і 80.2.7 після слів "у разі"доповнити словами "наявності та/або".
46. У статті 81:
1) у другому реченні абзаців другого і третього пункту 81.1 слова "керівника контролюючого органу або його заступника"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";
2) пункт 81.2 викласти в такій редакції:
"81.2. У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків.
Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта.
У разі відмови платника податків та/або його посадових (службових) осіб (представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) підписати акт, що засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього".
47. У статті 82:
1) в абзаці другому пунктів 82.1, 82.2 і 82.3 слова "керівника контролюючого органу"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";
2) у пункті 82.4 слова "керівника контролюючого органу"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу", а слова "рекомендованим листом з повідомленням про вручення" -словами і цифрами "у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу".
48. У підпункті 83.1.6 пункту 83.1 статті 83 слова "інші матеріали"замінити словами "податкові консультації, інші матеріали".
49. У статті 84:
1) у пункті 84.2 слова "керівника (або його заступника) контролюючого органу"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";
2) у пункті 84.3 слова "керівник (або заступник)"замінити словами "керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу".
50. У статті 85:
1) абзац другий пункту 85.2 викласти в такій редакції:
"При цьому великий платник податків на запит контролюючого органу зобов’язаний також надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії таких документів, що створюються ним в електронній формі з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту";
2) пункт 85.4 після слова "посадові"доповнити словом "(службові)".
51. У статті 86:
1) в абзаці другому пункту 86.4:
перше речення викласти в такій редакції:
"Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки не пізніше наступного робочого дня після його реєстрації вручається особисто платнику податків чи його представникам або надсилається у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";
у другому і третьому реченнях слово "законних"виключити;
2) у пункті 86.5:
абзац другий виключити;
в абзаці третьому слово "законними"виключити;
3) у пункті 86.7:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
"86.7. У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки). Такі заперечення та/або додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень та/або додаткових документів, про що такий платник податків зазначає у запереченнях та/або листі про надання додаткових документів в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу.
У разі якщо платник податків виявив бажання брати участь у розгляді його заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів, зазначивши про це в запереченні та/або листі про надання додаткових документів у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, контролюючий орган зобов’язаний повідомити такому платнику податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень та/або листа про надання додаткових документів у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, але не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду. Повідомлення має бути надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";
в абзаці третьому слова "керівника відповідного контролюючого органу (або уповноваженого ним представника)"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";
в абзаці четвертому слова "керівником контролюючого органу (або його заступником)"замінити словами "керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу";
4) пункти 86.8 та 86.12 викласти в такій редакції:
"86.8. Податкове повідомлення-рішення приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів -протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків";
"86.12. Результати перевірок з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"оформлюються з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу".
52. У статті 87:
1) у пункті 87.1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Джерелом самостійної сплати грошових зобов’язань з податку на додану вартість є суми коштів, джерела яких зазначені в абзаці першому цього пункту та обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. У разі сплати податкових зобов’язань, що виникли до 1 липня 2015 року, та/або погашення податкового боргу за податковими зобов’язаннями, що виникли до 1 липня 2015 року, перерахування коштів до бюджету здійснюється безпосередньо з поточних рахунків платника податків, відкритих у банках";
абзац п’ятий доповнити словами і цифрами "з урахуванням особливостей, визначених у пункті 43.4-1 статті 43 цього Кодексу";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість (крім податкового боргу, що виник до 1 липня 2015 року), кошти на рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Для погашення такого податкового боргу за рахунок коштів на рахунку платника податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову і митну політику, за умови наявності підстав, передбачених статтею 95 цього Кодексу, надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр, у якому зазначаються найменування платника податків, податковий та індивідуальний податковий номер платника податків та сума податкового боргу, що підлягає перерахуванню до бюджету (крім сум податкового боргу за податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість, що підлягали сплаті до державного бюджету та за якими сформовано реєстр для перерахування коштів до державного бюджету з рахунка у системі електронного адміністрування відповідно до пункту 200.2 статті 200 цього Кодексу). Порядок формування та надсилання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, такого реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
2) пункт 87.5 викласти в такій редакції:
"87.5. У разі якщо здійснення заходів щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, не привело до повного погашення суми податкового боргу або у разі недостатності у платника коштів для погашення податкового боргу, контролюючий орган визначає дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав, джерелом погашення податкового боргу такого платника податків.
Контролюючий орган укладає з платником податків договір щодо переведення права вимоги такої дебіторської заборгованості. Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника податків, що має податковий борг, про що зазначається в договорі між платником податків і контролюючим органом, та повинна бути відповідним чином розкрита в примітках до фінансової звітності.
Податковий борг продовжує обліковуватися за платником податків, у якого він виник, до надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості. Контролюючий орган повідомляє платнику податків про таке надходження в п’ятиденний строк з дня отримання відповідного документа.
У разі відмови платника податків, що має податковий борг, від укладення з контролюючим органом договору щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості такий контролюючий орган звертається до суду щодо зобов’язання платника податків укласти зазначений договір".
53. У статті 89:
1) пункт 89.1 викласти в такій редакції:
"89.1. Право податкової застави виникає:
89.1.1. у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, -з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;
89.1.2. у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, -з дня виникнення податкового боргу;
89.1.3. у випадку, визначеному в пункті 100.11 статті 100 цього Кодексу, -з дня укладання договору про розстрочення,відстрочення грошових зобов’язань";
2) в абзаці шостому пункту 89.2 слово "двадцяти"замінити словом "шістдесяти";
3) в абзаці третьому пункту 89.3 слова "керівника контролюючого органу"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";
4) в абзаці третьому пункту 89.5 слова "з повідомленням про вручення"замінити словами і цифрами "у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу".
54. У статті 91:
1) пункт 91.1 викласти в такій редакції:
"91.1. У разі наявності у платника податків податкового боргу керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків, що має податковий борг, призначає такому платнику податкового керуючого. Податковий керуючий повинен бути посадовою (службовою) особою контролюючого органу. Податковий керуючий має права та обов’язки, визначені цим Кодексом";
2) пункт 91.3 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі відмови платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право залучати до опису майна платника податків не менш як двох понятих".
55. У підпункті 93.1.4 пункту 93.1 статті 93 слово "скасування" замінити словами "визнання протиправними та/або скасування".
56. У статті 94:
1) пункт 94.2 доповнити підпунктом 94.2.8 такого змісту:
"94.2.8. платник податків (його посадові особи або особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від проведення відповідно до вимог цього Кодексу інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки)";
2) в абзаці третьому пункту 94.5:
у першому реченні слова "керівника відповідного контролюючого органу"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";
у другому реченні слова "керівником контролюючого органу"замінити словами "керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу";
3) в абзаці першому пункту 94.6 слова "Керівник контролюючого органу (його заступник)"замінити словами "Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу";
4) у пункті 94.7:
в абзаці третьому слова "керівника контролюючого органу (його заступника)"замінити словами "керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 1.1 статті 1 викласти в такій редакції:
"1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".