Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Податкового кодексу України. Закон від 02.12.2010 №2756-VI

Верховна Рада України Закон від 02.12.2010 №2756-VI
Увага! Не остання редакція від 05.01.2017. Внесення змін (закон від 21.12.2016 N 1798-VIII /1798-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.12.2010

Номер 2756-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
26. У Законі України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 22, ст. 182):
1) у статті 7:
у частині першій:
в абзаці другому слова "звільнення від ввізного мита" замінити словами "сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України";
абзаци третій і четвертий виключити;
частини другу і третю викласти в такій редакції:
"Суми ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України при ввезенні в Україну для реалізації проектів технологічних парків нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні, технологічні парки, їх учасники та спільні підприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств.
При цьому на спеціальні рахунки учасників технологічних парків та спільних підприємств, які є виконавцями проектів технологічних парків, зараховуються 50 відсотків сум ввізного мита, а решта 50 відсотків сум ввізного мита зараховуються на спеціальний рахунок керівного органу відповідного технологічного парку";
у частині четвертій слово "податків" замінити словами "ввізного мита";
2) статтю 10 виключити;
3) у статті 12:
у частині четвертій слова "та податку на додану вартість" і "та відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" виключити, а слово "податків" замінити словами "ввізного мита";
у частині шостій слово і цифру "статті 7" замінити словами і цифрами "статей 7 і 8".
( Пункт 27 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI від 05.07.2012 )
28. Статтю 9 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Органи державної реєстрації актів цивільного стану, крім дипломатичних представництв і консульських установ України, подають органам державної податкової служби відомості про фізичних осіб для внесення або зміни таких даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Відомості передаються у вигляді відповідних облікових карток за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби та погодженою з Міністерством юстиції України, у разі проведення державної реєстрації народження, смерті, повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, проведення реєстрації інших актів цивільного стану, що пов'язані із зміною прізвища, імені, по батькові чи інших даних про фізичну особу, які включаються до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Порядок взаємодії між органами державної податкової служби та органами реєстрації актів цивільного стану відповідно до Податкового кодексу України та цього Закону встановлюється Кабінетом Міністрів України".
29. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 26:
пункт 24 викласти в такій редакції:
"24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України" ;
пункт 28 доповнити словами "а також земельному податку";
пункт 35 викласти в такій редакції:
"35) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України" ;
доповнити пунктом 56 такого змісту:
"56) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів";
2) пункт "а" статті 28 доповнити підпунктами 7 і 8 такого змісту:
"7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавством;
8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів";
3) у статті 69:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового кодексу України встановлюють місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України";
частину другу виключити.
30. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2007 р., N 33, ст. 440):
1) статтю 12 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Договори перестрахування підлягають реєстрації в порядку, затвердженому Уповноваженим органом".
У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;
2) частину четверту статті 40 доповнити словами "а також органи державної податкової та митної служби у разі подання їм інформації на запит, зроблений відповідно до положень Податкового кодексу України".
31. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
1) абзац третій частини четвертої статті 9 викласти в такій редакції:
"реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - реєстраційний номер облікової картки платника податків) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті)";
2) у частині другій статті 17:
після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора".
У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - сорок другий вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - сорок третім;
абзац двадцять дев'ятий після слів "щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство" доповнити словами "щодо санації";
3) у частині чотирнадцятій статті 19:
абзац перший доповнити словами "датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу";
в абзаці другому слова "з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної особи за зазначеною адресою" виключити;
4) в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова "має право залишити" замінити словом "залишає";
5) у частині другій статті 38:
абзац другий доповнити словами "у тому числі реєстрація на втрачені, викрадені чи підроблені документи або передання юридичної особи у володіння та/або управління померлим, безвісно відсутнім, недієздатним особам або особам з обмеженою цивільною дієздатністю";
6) частини першу - третю статті 39 викласти в такій редакції:
"1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією, про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, у день набрання рішеннями законної сили направляє їх державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідні судові рішення.
Дата надходження відповідних судових рішень вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судових рішень внести до Єдиного державного реєстру запис про такі рішення суду і в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури проведення реєстраційних дій, які визначені законом, зокрема частиною другою статті 35 цього Закону, здійснюється або за згодою розпорядника майном, або згідно із планом санації.
Після внесення до Єдиного державного реєстру запису про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури застосовуються норми частини другої статті 35 цього Закону";
7) абзац третій частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
"копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків";
8) у тексті Закону слова "ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків", "ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків", "ідентифікаційний номер платника податків" та "ідентифікаційний номер" у всіх відмінках і числах замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків" у відповідному відмінку і числі.
32. Частину восьму статті 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 232) після слів "у випадках, передбачених" доповнити словами " Податковим кодексом України та".
33. Частину третю статті 32 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81) доповнити словами "(усі первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерську звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції, - протягом трьох років з дня здачі в архів, документи про нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам - протягом сімдесяти років)".
34. У Законі України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650; 2000 р., N 27, ст. 213; 2002 р., N 29, ст. 194; 2003 р., N 28, ст. 214; 2004 р., N 11, ст. 141, N 32, ст. 394; 2005 р., N 33, ст. 429; 2010 р., N 37, ст. 496; 2011 р., N 10, ст. 63):
1) статтю 18 доповнити абзацом десятим такого змісту:
"податкова інформація";
2) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
"Стаття 25-1. Податкова інформація
Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій.
Захист податкової інформації гарантується державою.
Система податкової інформації, її джерела та режим визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами";
3) абзац восьмий статті 37 викласти в такій редакції:
"інформацію фінансових установ, підготовлену для контролюючих органів, крім випадків, коли така інформація вимагається за письмовим запитом контролюючого органу для здійснення податкового, митного, бюджетного та валютного контролю".
35. Абзац третій частини другої статті 22 Закону України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 362; 2009 р., N 30, ст. 416) викласти в такій редакції:
"інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів, видів діяльності, загальних сум заборгованості із виплати (нарахування) заробітної плати підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством".
36. Абзац четвертий частини першої статті 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "органів державної податкової служби".
37. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2010 року N 2467-VI) після слів "податкового законодавства" доповнити словами "та касових операцій".
( Пункт 38 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 584-VII від 19.09.2013 )
39. У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2010 р., N 48, ст. 564):
1) статтю 3 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Підприємства, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть узагальнювати інформацію в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису";
2) частину п'яту статті 8 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"визначає доцільність застосування міжнародних стандартів (крім випадків, коли обов'язковість застосування міжнародних стандартів визначена законодавством)";
3) частину дев'яту статті 9 викласти в такій редакції:
"9. Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством.
Вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, крім випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом";
4) статтю 11 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов'язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва, один раз на рік".
40. Абзац третій пункту 2.15 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2009 р., N 43, ст. 638) виключити.
41. Пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 43, ст. 638) виключити.
42. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252):
1) в абзаці одинадцятому частини першої статті 10 слова "збори за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів відповідно до закону" замінити словами "екологічний податок";
2) абзац другий статті 22 викласти в такій редакції:
"екологічний податок".
43. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 1996 р., N 3, ст. 11; 2007 р., N 8, ст. 62):
1) пункт 2 частини першої статті 9 викласти в такій редакції:
"2) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства";
2) частину четверту статті 15 виключити.
44. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1993 р., N 26, ст. 281; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 6, ст. 45):
1) пункт 18 частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
"18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства";
2) частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
"Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, та особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років, отримують пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства".
( Пункт 45 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1697-VII від 14.10.2014 )
46. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-43, ст. 529):
1) у статті 54:
пункт 7 частини четвертої викласти в такій редакції:
"7) подавати щорічно не пізніше 1 травня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, копію декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації), поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою";
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання та про видатки судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку. У додатку до податкової декларації вказуються зазначені відомості і стосовно членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов'язаний спільним побутом";
2) пункт 7 частини четвертої статті 75 викласти в такій редакції:
"7) довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)";
3) пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
"6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації), зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей";
4) у частині першій статті 136 слово "неоподатковувана" виключити;
5) у частині другій статті 138 слово "неоподатковуване" виключити.
47. Частини четверту і п'яту статті 19 та статтю 23 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1993 р., N 26, ст. 281; 2005 р., N 16, ст. 259) виключити.
48. Пункт 18 частини першої статті 12, пункт 23 частини першої статті 13, пункт 17 частини першої статті 14, пункт 19 частини першої статті 15 та пункт 2 статті 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1995 р., N 44, ст. 329; 1996 р., N 1, ст. 1; 1999 р., N 24, ст. 209, N 38, ст. 342; 2002 р., N 35, ст. 263) викласти в такій редакції:
"зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства".
49. Абзаци перший та другий частини другої статті 22 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 45, ст. 434) замінити одним абзацом такого змісту:
"Цільова субсидія встановлюється у розмірі".
50. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 10-11, ст. 137):
1) абзац десятий частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
"сплатити збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України";
2) у частині восьмій статті 35 слова "у тому числі податку з власників транспортних засобів" виключити.
( Пункт 51 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI від 13.03.2012 )
52. Пункт 17.2 статті 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1) викласти в такій редакції:
"17.2. Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є документом суворого обліку, технічний опис, зразки, порядок замовлення, організації постачання, обліку якого затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
53. У частині першій статті 2 Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 191; 2006 р., N 13, ст. 110) цифри "2011" замінити цифрами "2012".
54. Пункт 4 частини першої статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2005 р., N 10, ст. 187) доповнити реченням такого змісту: "Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом".
55. Статтю 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 27, ст. 209) після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
"5. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом".
У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.
( Пункт 56 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII від 10.12.2015 )
57. Текст статті 13 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175) викласти в такій редакції:
"Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування третьої - сьомої категорій, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також у додатку до податкової декларації вказуються зазначені відомості стосовно членів сім'ї.
Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування першої та другої категорій, повинна зазначити в податковій декларації також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.
Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається посадовою особою органів місцевого самоврядування щорічно органу державної податкової служби за своєю податковою адресою".
58. Статтю 25 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212) викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Декларування майнового стану і доходів народного депутата України
Народний депутат зобов'язаний при оформленні на роботу у Верховну Раду України, а потім щорічно протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 травня року, наступного за звітним фінансовим роком, подавати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) із зазначенням відомостей про себе та членів своєї сім'ї (дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти) про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, а також про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери".
( Пункт 59 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4061-VI від 17.11.2011 )
60. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21, ст. 291):
1) у частині другій статті 48 слова "декларації про майно та доходи" замінити словами "декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)";
2) статтю 50 викласти в такій редакції:
"Стаття 50. Декларування майнового стану і доходів кандидатом на пост Президента України
1. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом на пост Президента України до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за рік, що передує року початку виборчого процесу. При цьому кандидат у додатку до своєї податкової декларації зазначає відомості щодо майнового стану і доходів членів його сім'ї.
2. Державна податкова адміністрація України за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України.
3. Центральна виборча комісія у триденний строк після реєстрації кандидата на пост Президента України публікує декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) кожного кандидата в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також розміщує на офіційному сайті Центральної виборчої комісії";
3) у статті 51:
у пункті 5 частини першої слова "декларації про майно та доходи" замінити словами "копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)";
у пункті 6 частини другої слова "декларації про майно та доходи" замінити словами "декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)".
( Пункт 61 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 794-VII від 27.02.2014 )( Пункт 62 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 595-VIII від 14.07.2015 )( Пункт 63 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1798-VIII від 21.12.2016 )
64. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160; 2000 р., N 41, ст. 342; 2001 р., N 9, ст. 39):
1) абзац другий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"У разі придбання об'єкта малої приватизації за рахунок грошових коштів покупці - фізичні особи подають до органу приватизації довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)";
2) абзац п'ятнадцятий частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
"довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (для покупців - фізичних осіб) у випадках, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону";
3) абзац п'ятий частини п'ятої статті 16 викласти в такій редакції:
"довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб".
65. В абзаці другому частини першої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) слова "декларацію про доходи" замінити словами "довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Податковим кодексом України, крім абзаців другого - шостого підпункту 4 пункту 25 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року, та абзаців тринадцятого - п'ятнадцятого підпункту 9 пункту 25 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2014.
( Розділ II в редакції Закону N 3609-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами N 4834-VI від 24.05.2012, N 357-VII від 21.06.2013 )
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
2 грудня 2010 року
N 2756-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
1) текст статті 93 викласти в такій редакції:
"1. Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку";
2) частину першу статті 203 викласти в такій редакції:
"1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам";
3) у статті 228:
назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 228. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства";
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"3. У разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недійсним. Якщо визнаний судом недійсний правочин було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то при наявності умислу у обох сторін - в разі виконання правочину обома сторонами - в дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину однією стороною з іншої сторони за рішенням суду стягується в дохід держави все одержане нею і все належне - з неї першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності умислу лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином повинно бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується в дохід держави";
4) статтю 234 доповнити частиною третьою такого змісту: