• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ, Положення від 19.12.2006 № 1213
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.12.2006 № 1213
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за № 1363/13237
Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 353 від 05.03.2008 № 1125 від 25.09.2009 № 658 від 31.05.2012 № 627 від 27.06.2013 № 48 від 08.02.2014 № 529 від 24.05.2018 )
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі, що додаються:
Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності;
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Ловінська Л.Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Кутецька В.М.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2001 року № 143 "Про кореспонденцію рахунків", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2001 року за № 335/5526.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфименко Т.І.
Перший
віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України


М.Я. Азаров
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
А.В. Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19.12.2006 № 1213
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за № 1363/13237
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає методику відображення в бухгалтерському обліку активів та операцій, які мають особливий характер, зумовлений правовим статусом державного і комунального майна та законодавчим регулюванням діяльності суб'єктів державного, комунального секторів економіки й управління об'єктами державної власності.
2. Норми цього Положення застосовуються підприємствами державного, комунального секторів економіки, а також іншими господарськими організаціями, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності. Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, можуть застосовувати норми цього Положення, якщо вони не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.
( Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:
Господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.
Підприємства державного, комунального секторів економіки - підприємства, що діють на основі лише державної або комунальної власності, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, що забезпечує державі або органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність.
II. Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки
1. Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки визначається у розпорядчому документі, який приймається підприємством і погоджується органом, до сфери управління якого воно належить, або уповноваженим органом відповідно до установчих документів. У розпорядчому документі про облікову політику має бути встановлено методи оцінки, обліку і процедур, які має застосовувати підприємство та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант. Облікова політика визначається на основі положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів. Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого документа не включаються.
( Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 353 від 05.03.2008 )
2. Розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає застосування, зокрема:
методів оцінки вибуття запасів;
періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;
порядку обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;
методів амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, довгострокових біологічних активів та нематеріальних активів;
вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів;
класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892/4185;
періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку;
методу обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби - спосіб визначення коефіцієнта сумнівності);
переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;
( Абзац одинадцятий пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг;
сегментів діяльності, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках;
переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;
переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);
порядку визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом;
дати визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів;
бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу;
порога суттєвості щодо окремих об'єктів обліку;
переоцінки необоротних активів;
періодичності відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань;
окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства.
( Абзаци двадцять другий - двадцять восьмий пункту 2 розділу II замінено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 353 від 05.03.2008 )
3. Облікова політика підприємства може змінюватися у разі, якщо:
змінюються вимоги установчих документів підприємства;
змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності, та органу управління.
Перегляд окремих положень облікової політики також можливий за умови, якщо зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. Цей факт має бути підтверджений відповідними обґрунтуваннями бухгалтерської служби (бухгалтера).
4. Облікова політика підприємства та її зміни наводяться у примітках до річної фінансової звітності (у формі опису або долученням до звітності копії розпорядчого документа про установлення або змінення облікової політики).
III. Облік активів
1. Вартість права постійного користування земельними ділянками державні (казенні) та комунальні підприємства відображають у складі нематеріальних активів у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
( Пункт 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 353 від 05.03.2008 )
2. Безоплатна передача державними (казенними) та комунальними підприємствами за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення), іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури відображається за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом:
рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" - на суму зносу цих об'єктів;
( Абзац другий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів", якщо зазначені об'єкти збудовані, придбані, реконструйовані, модернізовані тощо за рахунок цільового фінансування, - в сумі залишку невизнаного доходу за відповідними об'єктами;
рахунку 41 "Капітал у дооцінках" - на суму їх дооцінки (в межах залишку залишкової вартості переданих об'єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів). Залишок суми дооцінки переданих об'єктів відображається за дебетом субрахунку 423 "Дооцінка активів" і кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";
( Абзац четвертий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
субрахунку 425 "Інший додатковий капітал", якщо вартість зазначених активів отримано підприємством понад розмір статутного капіталу, - на залишок залишкової вартості переданих об'єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів (у межах залишку відповідного додаткового капіталу);
субрахунку 426 "Фонди спеціального призначення", якщо зазначені об'єкти збудовані, придбані, реконструйовані, модернізовані тощо за рахунок фонду розвитку виробництва (у межах залишку відповідного фонду);
( Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
рахунку 45 "Вилучений капітал", якщо прийнято відповідне рішення про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок передачі активів або рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", якщо такого рішення не прийнято, - на залишок залишкової вартості переданих об'єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів.
( Абзац пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 31.05.2012 )
Сума зменшення розміру статутного капіталу підприємства, що відбулося на підставі внесення відповідних змін до установчих документів внаслідок передачі активів, відображається за дебетом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" і кредитом рахунку 45 "Вилучений капітал".
( Абзац восьмий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )( Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 25.09.2009 )
3. Отримання (з балансу на баланс) державними (казенними) та комунальними підприємствами з метою формування статутного капіталу за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування у випадках, передбачених законодавством, цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення), іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури відображається за дебетом рахунків обліку цих активів і кредитом:
рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" - на суму зносу отриманих об'єктів;
( Абзац другий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
рахунок 46 "Неоплачений капітал" - на суму залишкової вартості отриманих об'єктів;
субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" - на залишкову вартість отриманих об'єктів, якщо активи передаються до внесення змін в статутні документи (до моменту внесення відповідних змін). Для цілей бухгалтерського обліку до зазначених активів застосовується порядок обліку, передбачений до активів, що надходять як внесок засновника до статутного капіталу.
Формування статутного капіталу у випадку, коли активи були попередньо внесені з метою його формування за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування, що обліковуються на субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" після внесення змін в статутні документи відображається за дебетом цього субрахунку і кредитом субрахунку 401 "Статутний капітал".
Безоплатна передача (з балансу на баланс) державними (казенними) та комунальними підприємствами активів, які раніше були отримані підприємством для формування статутного капіталу за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування, але відповідні зміни не були внесені до статутних документів, відображається за кредитом рахунків обліку цих активів і дебетом:
( Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" - на суму зносу цих об'єктів, одночасно на цю суму кредитується рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і дебетується субрахунок 425 "Інший додатковий капітал";
( Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" - на залишкову вартість отриманих об'єктів.
( Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
Вартість орендованих у складі цілісних майнових комплексів основних засобів відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" із зазначенням, що ці об’єкти є орендованими, і кредитом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал".
( Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
Вартість запасів, що підлягають викупу, орендар відображає за дебетом відповідних рахунків обліку запасів і кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".
( Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
Перерахування плати за придбані запаси орендарем відображається за дебетом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" і кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках".
( Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
Вартість одержаних у кредит грошових коштів та цінних паперів з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей орендар відображає за дебетом рахунків обліку грошових коштів та рахунків 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" або 35 "Поточні фінансові інвестиції" у кореспонденції з субрахунком 532 "Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів".
( Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
Передача грошових коштів та цінних паперів орендарем відображається зворотними записами.
( Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
Нараховані відсоткові платежі за користування наданими у кредит грошовими коштами, цінними паперами орендар щомісяця відображає за дебетом рахунків обліку фінансових витрат у кореспонденції з кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".
( Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )( Розділ III доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
4. Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які є об'єктами права державної або комунальної власності, що не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), зокрема житловий фонд і об'єкти соціальної інфраструктури, нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно (у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), а також об'єкти, які мають загальнодержавне значення, у складі основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
Первісна вартість зазначених активів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які є державною або комунальною власністю та не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) господарськими організаціями (крім державних (казенних) та комунальних підприємств), ведеться відповідно на рахунках 10 "Основні засоби" й 11 "Інші необоротні матеріальні активи" на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності. Операції, пов'язані з рухом таких активів, відображаються в кореспонденції з субрахунком 425 "Інший додатковий капітал". Нарахування амортизації на такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім тих, що законсервовані в установленому порядку) відображається збільшенням витрат звітного періоду та суми зносу. Одночасно у сумі, пропорційній нарахованій амортизації визнається дохід, який відображається за дебетом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" та кредитом рахунку 74 "Інші доходи".
( Абзац третій пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 25.09.2009 )
Порядок нарахування амортизації (метод і строк корисного використання об’єкта) на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім тих, що законсервовані в установленому порядку), отримані на баланс підприємств недержавної форми власності за договорами концесії, оренди цілісного майнового комплексу тощо, умовами яких передбачено використання амортизаційних відрахувань виключно на відновлення такого майна, визначається балансоутримувачем за погодженням із власником та відображається збільшенням витрат звітного періоду та суми зносу. Одночасно в сумі, пропорційній нарахованій амортизації на такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, створюється цільовий фонд з відновлення такого майна з відображенням за дебетом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" та кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільове надходження". Одночасно з відображенням використання капітальних інвестицій відображається також використання цього цільового фонду за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільове надходження" та кредитом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал". Залишок невикористаного цільового фонду з відновлення таких основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, що підлягає поверненню орендодавцю, відображається за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільове надходження" та кредитом субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".
( Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
Переоцінка та/або оцінка існування ознак можливого зменшення корисності основних засобів державної або комунальної власності, які не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) господарськими організаціями, проводиться тільки за погодженням з уповноваженим органом.
Передача основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які належать до державної або комунальної власності, які не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), органу приватизації чи іншому уповноваженому органу або іншому підприємству, організації, установі, за рішенням органу приватизації чи іншого вповноваженого органу відображається господарськими організаціями за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом рахунків 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" (сума зносу) та 97 "Інші витрати" (залишкова вартість), одночасно залишкова вартість об'єктів, що передаються, відображається за кредитом субрахунку 746 "Інші доходи" і дебетом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал".
( Абзац пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 529 від 24.05.2018 )
Повернення орендодавцю орендованих у складі цілісного майнового комплексу основних засобів з оформленням орендодавцем і орендарем документів приймання-передачі відображається орендарем за кредитом рахунку 10 "Основні засоби" (балансова вартість) і дебетом рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" (сума зносу) та субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" (залишкова вартість).
( Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
Повернення орендодавцю залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар відображає за дебетом субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті".
( Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
5. Державне акціонерне товариство балансову вартість фінансових інвестицій в дочірніх та асоційованих підприємствах визначає за методом участі в капіталі, за вирахуванням дивідендів, що відповідно до закону підлягають сплаті безпосередньо ними до бюджету.
( Пункт розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 25.09.2009 )
6. Сума пайової участі підприємств державного, комунального секторів економіки у фінансуванні видатків, пов'язаних з утриманням безоплатно переданих об'єктів житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, відображається за дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" і кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках".
7.
( Абзац перший пункту 7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
Гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації), не амортизується, повністю або частково він може бути списаний за рішенням уповноваженого органу з відображенням за дебетом рахунку 45 "Вилучений капітал" та кредитом рахунку 19 "Гудвіл". Після внесення змін до установчих документів щодо зменшення розміру статутного капіталу підприємства на вартість списаного гудвілу - за дебетом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" та кредитом рахунку 45 "Вилучений капітал".
( Абзац пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
IV. Облік розподілу прибутку підприємств державного, комунального секторів економіки
1. Спрямування підприємствами державного, комунального секторів економіки частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображається:
1.1. На розвиток виробництва - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом субрахунку 426 "Фонди спеціального призначення" (субрахунок 4261 "Фонд розвитку виробництва"). Здійснені за рахунок цього фонду капітальні інвестиції (придбання, створення, модернізація, модифікація, реконструкція, добудова, дообладнання тощо необоротних активів) відображаються за дебетом субрахунку 4261 "Фонд розвитку виробництва" і кредитом субрахунку 4262 "Використання фонду розвитку виробництва".
1.2. На матеріальне заохочення - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" наводиться сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів та фінансового плану з прибутку попереднього звітного кварталу (року).
( Пункт 1.2 розділу IV в редакції Наказів Міністерства фінансів № 353 від 05.03.2008, № 658 від 31.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
1.3. На створення інших фондів - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом субрахунку 426 "Фонди спеціального призначення" (субрахунок 4263 "Інші фонди"). Використання інших фондів відображається за дебетом субрахунку 426 "Фонди спеціального призначення" (субрахунок 4263 "Інші фонди") і кредитом субрахунку 4264 "Використання інших фондів".
1.4. На належну до бюджету суму прибутку відповідно до законодавства - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками".
1.5. Відрахування у централізований фонд (за рахунок чистого прибутку) відповідно до законодавства та установчих документів - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки".
V. Облік операцій, пов’язаних з приватизацією державних підприємств
1. Приведення статутного капіталу до розміру, що відповідає викупній (продажній) вартості підприємства або його статутному капіталу, який фіксується в установчих документах, в бухгалтерському обліку відображається за такими операціями:
1.1. Покриття збитків:
1) попереднього року - за рахунок:
нерозподіленого прибутку відображається за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом субрахунку 442 "Непокриті збитки". Одночасно рахунок використання прибутку закривається у кореспонденції за дебетом субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" та кредитом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді";
коштів резервного капіталу відображається за дебетом рахунку 43 "Резервний капітал" та кредитом субрахунку 442 "Непокриті збитки";
2) звітного року - за рахунок:
нерозподіленого прибутку попереднього року відображається за дебетом субрахунку 442 "Непокриті збитки" та кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
1.2. Визначення розміру статутного капіталу:
зменшення статутного капіталу відображається за дебетом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" і кредитом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" - на суму вартості державного житлового фонду і часток, що належать державі в майні підприємств, а також основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які є державною або комунальною власністю та не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств;
збільшення статутного капіталу відображається за кредитом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" і дебетом:
рахунку 42 "Додатковий капітал" - на суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також на вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб;
субрахунку 426 "Фонди спеціального призначення" - на суму залишків фондів економічного стимулювання та інших фондів;
рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" - на суму нерозподіленого прибутку минулих років та невикористаного залишку чистого прибутку звітного року;
рахунку 43 "Резервний капітал" - на суму залишку коштів резервного капіталу.
2. До реєстрації статуту акціонерного товариства бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з акціонуванням, ведеться на підприємстві, що приватизується.
3. З моменту реєстрації статуту акціонерного товариства йому передаються для ведення бухгалтерського обліку акт оцінки, передавальний баланс, документація про результати інвентаризації під час проведення оцінки майна, документація, яка містить інформацію про господарську діяльність підприємства до реєстрації статуту акціонерного товариства.
4. Після реєстрації статуту акціонерного товариства до початку поточного відображення господарських операцій приводяться у відповідність затверджений розмір статутного капіталу акціонерного товариства і дані про залишки на рахунках згідно з передавальним балансом.
5. З моменту реєстрації акціонерного товариства і уточнення в обліку оцінки його статутного капіталу номінальна вартість усіх акцій відображається за кредитом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал".
( Положення доповнено новим розділом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 529 від 24.05.2018 )
Начальник
Управління методології
бухгалтерського обліку


Л.Г. Ловінська