• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ, Положення від 19.12.2006 № 1213
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.12.2006 N 1213
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за N 1363/13237
Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 353 від 05.03.2008 )
Відповідно до частини другої статті 3 та статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі, що додаються:
Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності;
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Ловінська Л.Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Кутецька В.М.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2001 року N 143 "Про кореспонденцію рахунків", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2001 року за N 335/5526.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфименко Т.І.
Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва


М.Я.АзаровА.В.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
19.12.2006 N 1213
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за N 1363/13237
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає методику відображення в бухгалтерському обліку активів та операцій, які мають особливий характер, зумовлений правовим статусом державного і комунального майна та законодавчим регулюванням діяльності суб'єктів державного, комунального секторів економіки й управління об'єктами державної власності.
2. Норми цього Положення застосовуються підприємствами державного, комунального секторів економіки, а також іншими господарськими організаціями, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності.
3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:
Господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.
Підприємства державного, комунального секторів економіки - підприємства, що діють на основі лише державної або комунальної власності, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, що забезпечує державі або органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність.
II. Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки
1. Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки визначається у розпорядчому документі, який приймається підприємством і погоджується органом, до сфери управління якого воно належить, або уповноваженим органом відповідно до установчих документів. У розпорядчому документі про облікову політику має бути встановлено методи оцінки, обліку і процедур, які має застосовувати підприємство та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант. Облікова політика визначається на основі положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів. Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого документа не включаються.
( Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 353 від 05.03.2008 )
2. Розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає застосування, зокрема:
методів оцінки вибуття запасів;
періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;
порядку обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;
методів амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, довгострокових біологічних активів та нематеріальних активів;
вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів;
класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185;
періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку;
методу обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби - спосіб визначення коефіцієнта сумнівності);
переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;
порядок обліку фінансових витрат;
( Абзац одинадцятий пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів N 353 від 05.03.2008 )
порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг;
сегментів діяльності, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках;
переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;
переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);
порядку визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом;
дати визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів;
бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу;
порога суттєвості щодо окремих об'єктів обліку;
переоцінки необоротних активів;
періодичності відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань;
окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства.
( Абзаци двадцять другий - двадцять восьмий пункту 2 розділу II замінено абзацом двадцять другим згідно з Наказом Міністерства фінансів N 353 від 05.03.2008 )
3. Облікова політика підприємства може змінюватися у разі, якщо:
змінюються вимоги установчих документів підприємства;
змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності, та органу управління.
Перегляд окремих положень облікової політики також можливий за умови, якщо зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. Цей факт має бути підтверджений відповідними обґрунтуваннями бухгалтерської служби (бухгалтера).
4. Облікова політика підприємства та її зміни наводяться у примітках до річної фінансової звітності (у формі опису або долученням до звітності копії розпорядчого документа про установлення або змінення облікової політики).
III. Облік активів
1. Вартість права постійного користування земельними ділянками державні (казенні) та комунальні підприємства відображають у складі нематеріальних активів у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
( Пункт 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів N 353 від 05.03.2008 )
2. Безоплатна передача державними (казенними) та комунальними підприємствами за рішенням відповідного уповноваженого державного органу або місцевого самоврядування цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення), іншого окремо індивідуально визначеного майна підприємств; житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури відображається за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом рахунків 13 "Знос необоротних активів" (сума зносу) та 45 "Вилучений капітал" (залишкова вартість), або 42 "Додатковий капітал", якщо зазначені активи були передані підприємству понад розмір статутного капіталу. Після внесення змін до установчих документів щодо зменшення розміру статутного капіталу підприємства на вартість переданих активів - за дебетом рахунку 40 "Статутний капітал" та кредитом рахунку 45 "Вилучений капітал".
3. Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які є об'єктами права державної або комунальної власності, що не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), зокрема житловий фонд і об'єкти соціальної інфраструктури, нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно (у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), а також об'єкти, які мають загальнодержавне значення, у складі основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
Первісна вартість зазначених активів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які є державною або комунальною власністю та не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) господарськими організаціями (крім державних (казенних) та комунальних підприємств), ведеться відповідно на рахунках 10 "Основні засоби" й 11 "Інші необоротні матеріальні активи" на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності. Операції, пов'язані з рухом таких активів, відображаються в кореспонденції з субрахунком 425 "Інший додатковий капітал". Нарахування амортизації на такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім тих, що законсервовані в установленому порядку) відображається збільшенням витрат звітного періоду та суми зносу. Одночасно на суму нарахованої амортизації визнається дохід, який відображається за дебетом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" та кредитом рахунку 74 "Інші доходи".
Переоцінка та/або оцінка існування ознак можливого зменшення корисності основних засобів державної або комунальної власності, які не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) господарськими організаціями, проводиться тільки за погодженням з уповноваженим органом.
Передача основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які належать до державної або комунальної власності, які не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), органу приватизації чи іншому уповноваженому органу або іншому підприємству, організації, установі, за рішенням органу приватизації чи іншого вповноваженого органу відображається господарськими організаціями за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом рахунків 13 "Знос необоротних активів" (сума зносу) та 97 "Інші витрати" (залишкова вартість), одночасно залишкова вартість об'єктів, що передаються, відображається за кредитом субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" і дебетом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал".
4. Сума дооцінки (індексації) об'єктів основних засобів, що була відображена у балансі за станом на 30 червня 2000 року в статті "Інший додатковий капітал" (рядок 330 форми N 1 або в статті "Додатковий капітал" (рядок 320 форми N 1-м), у разі вибуття таких об'єктів до зазначеної дати включається відповідно до пункту 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" до статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" балансу (рядок 350 форми N 1 або форми N 1-м) обліковими записами за дебетом субрахунку 423 "Дооцінка активів" і кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
5. Сума пайової участі підприємств державного, комунального секторів економіки у фінансуванні видатків, пов'язаних з утриманням безоплатно переданих об'єктів житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, відображається за дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" і кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках".
6. Підприємства державного, комунального секторів економіки, які мають на балансі гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) і відображений в обліку відповідно до Порядку відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.12.93 N 109 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.93 за N 200, відображається на рахунку 19 "Гудвіл". Особливості обліку та списання такого гудвілу підприємствами державного, комунального секторів економіки визначаються цим Положенням.
Гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації), не амортизується, повністю або частково він може бути списаний за рішенням уповноваженого органу з відображенням за дебетом рахунку 45 "Вилучений капітал" та кредитом рахунку 19 "Гудвіл". Після внесення змін до установчих документів щодо зменшення розміру статутного капіталу підприємства на вартість списаного гудвілу - за дебетом рахунку 40 "Статутний капітал" та кредитом рахунку 45 "Вилучений капітал".
IV. Облік розподілу прибутку підприємств державного, комунального секторів економіки
1. Спрямування підприємствами державного, комунального секторів економіки частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображається:
1.1. На розвиток виробництва - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом субрахунку 426 "Фонди спеціального призначення" (субрахунок 4261 "Фонд розвитку виробництва"). Здійснені за рахунок цього фонду капітальні інвестиції (придбання, створення, модернізація, модифікація, реконструкція, добудова, дообладнання тощо необоротних активів) відображаються за дебетом субрахунку 4261 "Фонд розвитку виробництва" і кредитом субрахунку 4262 "Використання фонду розвитку виробництва".
1.2. На матеріальне заохочення - за дебетом рахунків обліку витрат операційної діяльності і кредитом субрахунку 477 "Забезпечення матеріального заохочення". Одночасно зазначена сума наводиться у вписуваному рядку 226 "Забезпечення матеріального заохочення" Звіту про фінансові результати (форма N 2) або у вписуваному рядку 195 "Забезпечення матеріального заохочення" Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) . Сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до фінансового плану, відображається за дебетом субрахунку 477 і кредитом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою".
( Пункт 1.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів N 353 від 05.03.2008 )
1.3. На створення інших фондів - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом субрахунку 426 "Фонди спеціального призначення" (субрахунок 4263 "Інші фонди"). Використання інших фондів відображається за дебетом субрахунку 426 "Фонди спеціального призначення" (субрахунок 4263 "Інші фонди") і кредитом субрахунку 4264 "Використання інших фондів".
1.4. На належну до бюджету суму прибутку відповідно до законодавства - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками".
1.5. Відрахування у централізований фонд (за рахунок чистого прибутку) відповідно до законодавства та установчих документів - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки".
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку

Л.Г.Ловінська