• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності

Міністерство фінансів України  | Наказ від 24.05.2018 № 529
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.05.2018
 • Номер: 529
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.05.2018
 • Номер: 529
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.05.2018 № 529
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2018 р.
за № 734/32186
Про затвердження Змін до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 року № 1213, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1363/13237 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрО. Данилюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24 травня 2018 року № 529
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2018 р.
за № 734/32186
ЗМІНИ
до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності
1. Пункт 2 розділу I доповнити новим реченням такого змісту: "Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, можуть застосовувати норми цього Положення, якщо вони не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.".
2. Абзац одинадцятий пункту 2 розділу II виключити.
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять першим.
3. У розділі III:
1) пункт 3 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Вартість орендованих у складі цілісних майнових комплексів основних засобів відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" із зазначенням, що ці об’єкти є орендованими, і кредитом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал".
Вартість запасів, що підлягають викупу, орендар відображає за дебетом відповідних рахунків обліку запасів і кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".
Перерахування плати за придбані запаси орендарем відображається за дебетом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" і кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках".
Вартість одержаних у кредит грошових коштів та цінних паперів з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей орендар відображає за дебетом рахунків обліку грошових коштів та рахунків 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" або 35 "Поточні фінансові інвестиції" у кореспонденції з субрахунком 532 "Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів".
Передача грошових коштів та цінних паперів орендарем відображається зворотними записами.
Нараховані відсоткові платежі за користування наданими у кредит грошовими коштами, цінними паперами орендар щомісяця відображає за дебетом рахунків обліку фінансових витрат у кореспонденції з кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".";
2) в абзаці другому пункту 2, в абзацах другому, сьомому пункту 3 назву рахунку 13 викласти в такій редакції:
"Знос (амортизація) необоротних активів";
3) у пункті 4:
після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"Порядок нарахування амортизації (метод і строк корисного використання об’єкта) на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім тих, що законсервовані в установленому порядку), отримані на баланс підприємств недержавної форми власності за договорами концесії, оренди цілісного майнового комплексу тощо, умовами яких передбачено використання амортизаційних відрахувань виключно на відновлення такого майна, визначається балансоутримувачем за погодженням із власником та відображається збільшенням витрат звітного періоду та суми зносу. Одночасно в сумі, пропорційній нарахованій амортизації на такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, створюється цільовий фонд з відновлення такого майна з відображенням за дебетом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" та кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільове надходження". Одночасно з відображенням використання капітальних інвестицій відображається також використання цього цільового фонду за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільове надходження" та кредитом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал". Залишок невикористаного цільового фонду з відновлення таких основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, що підлягає поверненню орендодавцю, відображається за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільове надходження" та кредитом субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".".
У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;
в абзаці шостому назву рахунку 13 викласти в такій редакції:
"Знос (амортизація) необоротних активів";
доповнити новими абзацами такого змісту:
"Повернення орендодавцю орендованих у складі цілісного майнового комплексу основних засобів з оформленням орендодавцем і орендарем документів приймання-передачі відображається орендарем за кредитом рахунку 10 "Основні засоби" (балансова вартість) і дебетом рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" (сума зносу) та субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" (залишкова вартість).
Повернення орендодавцю залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар відображає за дебетом субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті".";
4) у пункті 7 абзац перший виключити.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом першим.
4. У підпункті 1.2 пункту 1 розділу IV слова "з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до фінансового плану" замінити словами "та фінансового плану з прибутку попереднього звітного кварталу (року)".
5. Доповнити новим розділом такого змісту:
"V. Облік операцій, пов’язаних з приватизацією державних підприємств
1. Приведення статутного капіталу до розміру, що відповідає викупній (продажній) вартості підприємства або його статутному капіталу, який фіксується в установчих документах, в бухгалтерському обліку відображається за такими операціями:
1.1. Покриття збитків:
1) попереднього року - за рахунок:
нерозподіленого прибутку відображається за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом субрахунку 442 "Непокриті збитки". Одночасно рахунок використання прибутку закривається у кореспонденції за дебетом субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" та кредитом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді";
коштів резервного капіталу відображається за дебетом рахунку 43 "Резервний капітал" та кредитом субрахунку 442 "Непокриті збитки";
2) звітного року - за рахунок:
нерозподіленого прибутку попереднього року відображається за дебетом субрахунку 442 "Непокриті збитки" та кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
1.2. Визначення розміру статутного капіталу:
зменшення статутного капіталу відображається за дебетом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" і кредитом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" - на суму вартості державного житлового фонду і часток, що належать державі в майні підприємств, а також основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які є державною або комунальною власністю та не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств;
збільшення статутного капіталу відображається за кредитом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" і дебетом:
рахунку 42 "Додатковий капітал" - на суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також на вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб;
субрахунку 426 "Фонди спеціального призначення" - на суму залишків фондів економічного стимулювання та інших фондів;
рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" - на суму нерозподіленого прибутку минулих років та невикористаного залишку чистого прибутку звітного року;
рахунку 43 "Резервний капітал" - на суму залишку коштів резервного капіталу.
2. До реєстрації статуту акціонерного товариства бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з акціонуванням, ведеться на підприємстві, що приватизується.
3. З моменту реєстрації статуту акціонерного товариства йому передаються для ведення бухгалтерського обліку акт оцінки, передавальний баланс, документація про результати інвентаризації під час проведення оцінки майна, документація, яка містить інформацію про господарську діяльність підприємства до реєстрації статуту акціонерного товариства.
4. Після реєстрації статуту акціонерного товариства до початку поточного відображення господарських операцій приводяться у відповідність затверджений розмір статутного капіталу акціонерного товариства і дані про залишки на рахунках згідно з передавальним балансом.
5. З моменту реєстрації акціонерного товариства і уточнення в обліку оцінки його статутного капіталу номінальна вартість усіх акцій відображається за кредитом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал".".
Директор Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк