• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про професійну (професійно-технічну) освіту

Верховна Рада України  | Закон від 10.02.1998 № 103/98-ВР
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 10.02.1998
 • Номер: 103/98-ВР
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 10.02.1998
 • Номер: 103/98-ВР
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про професійну (професійно-технічну) освіту
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 652-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.218 № 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300 № 1158-IV від 11.09.2003, ВВР, 2004, № 8, ст.67 № 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250 № 3167-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст.104 № 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66 № 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253 № 5026-VI від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.216 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41 № 5498-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 52, ст.729 № 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40 № 425-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.271 № 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, ст.294 № 1838-VIII від 07.02.2017, ВВР, 2017, № 11, ст.104 № 2300-VIII від 27.02.2018, ВВР, 2018, № 14, ст.79 № 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250 № 2541-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 43, ст.345 № 474-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 30, ст.207 № 978-IX від 05.11.2020 № 990-IX від 05.11.2020 № 2153-IX від 24.03.2022 № 2312-IX від 19.06.2022 № 2940-IX від 23.02.2023 № 3025-IX від 10.04.2023 )
( Установити, що у 2016 році норми і положення статей 41 та 44- 1, абзацу третього частини другої статті 47 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015 )
( У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 860-IV від 22.05.2003 )
( У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку; слова "Міністерство праці та соціальної політики" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
( У тексті Закону слова "інвалід" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2443-VIII від 22.05.2018 )
( У назві та тексті Закону слова "професійно-технічна освіта", "професійно-технічний навчальний заклад", "навчальний заклад", "вищий навчальний заклад", "учні, слухачі", "заклад і установа професійно-технічної освіти", "сфера освіти", "державна політика у сфері освіти", "навчальна програма", "директор", "професійно-технічне навчання" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "професійна (професійно-технічна) освіта", "заклад професійної (професійно-технічної) освіти", "заклад освіти", "заклад вищої освіти", "здобувачі освіти", "заклад освіти та установа професійної (професійно-технічної) освіти", "сфера освіти і науки", "державна політика у сфері освіти і науки", "освітня програма", "керівник", "професійне (професійно-технічне) навчання" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство України про професійну (професійно-технічну) освіту
Законодавство України про професійну (професійно-технічну) освіту базується на Конституції України і складається з Закону України "Про освіту", цього Закону та інших нормативно-правових актів.
Законодавство України в галузі професійної (професійно-технічної) освіти обов'язкове для застосування на території України незалежно від форм власності та підпорядкування закладів освіти та установ професійної (професійно-технічної) освіти.
Стаття 2. Завдання Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"
Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійної (професійно-технічної) освіти з метою:
забезпечення громадянам України, у тому числі особам з особливими освітніми потребами, а також іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації;
( Абзац другий статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;
сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення;
забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійної (професійно-технічної) освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти різних форм власності та підпорядкування.
Стаття 3. Професійна (професійно-технічна) освіта
( Назва статті 3 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003 )
Професійна (професійно-технічна) освіта є складовою системи освіти України. Професійна (професійно-технічна) освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійна (професійно-технічна) освіта здобувається у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
( Частина перша статті 3 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003 )
Професійне (професійно-технічне) навчання - складова професійної (професійно-технічної) освіти. Професійне (професійно-технічне) навчання передбачає формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності, перспектив її кар’єрного зростання впродовж життя.
( Частина друга статті 3 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
Професійна (професійно-технічна) освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації.
( Частина третя статті 3 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003 )
Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії.
( Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003 )
Первинна професійна підготовка - це здобуття професійної (професійно-технічної) освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності.
( Частина п'ята статті 3 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003 )
Перепідготовка робітників - це професійне (професійно-технічне) навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку.
Підвищення кваліфікації робітників - це професійне (професійно-технічне) навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.
Інклюзивне професійне (професійно-технічне) навчання - система освітніх послуг для здобуття професії або професійних навичок особами з особливими освітніми потребами, гарантованих державою.
( Статтю 3 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
Стаття 4. Система професійної (професійно-технічної) освіти
Система професійної (професійно-технічної) освіти складається з закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичних, науково-методичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних та інших підприємств, установ, організацій та органів управління ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників.
( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003 )
Стаття 5. Право на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти
Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Професійна (професійно-технічна) освіта здобувається громадянами України в державних і комунальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних акредитованих вищих професійно-технічних навчальних училищах та центрах професійної освіти - у межах державного та/або регіонального замовлення безоплатно, на конкурсній основі.
( Частина друга статті 5 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти нарівні з громадянами України.
Інші іноземці оплачують своє навчання, якщо інше не передбачене законодавством або міжнародними договорами України.
Держава створює умови для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти.
( Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
Громадяни, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у закладі професійної (професійно-технічної) освіти або в іншому закладі освіти.
Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, особи, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
( Частина статті 5 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3167-IV від 01.12.2005 )
Особи мають право здобувати повні або часткові професійні кваліфікації без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, яку вони можуть здобути безоплатно в будь-який інший час впродовж життя за будь-якою формою здобуття освіти. Перелік професійних кваліфікацій, що можуть здобуватися без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, формується Національним агентством кваліфікацій.
( Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2312-IX від 19.06.2022 )
Особа має право впродовж життя безоплатно здобувати професійну (професійно-технічну) освіту за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше. Зарахування таких осіб здійснюється відповідно до типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.
( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом № 990-IX від 05.11.2020; в редакції Закону № 2312-IX від 19.06.2022 )
До завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років особа має право безоплатно здобувати професійну (професійно-технічну) освіту за іншою професією, якщо за станом здоров’я вона втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, або якщо надано запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення, або в інших випадках, передбачених законодавством.
( Статтю 5 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 2312-IX від 19.06.2022 )
Розділ II
УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
Стаття 6. Органи управління професійною (професійно-технічною) освітою
До органів управління професійною (професійно-технічною) освітою належать:
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки;
центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також створені ними структурні підрозділи з питань професійної (професійно-технічної) освіти (місцеві органи управління професійною (професійно-технічною) освітою).
( Стаття 6 в редакції Закону № 5460-VI від 16.10.2012 )
Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, належать:
визначення перспектив та напрямів розвитку професійної (професійно-технічної) освіти;
розробка проектів законів, державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, визначення державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, типових навчальних планів і типових освітніх програм та інших нормативно-правових актів щодо функціонування та розвитку професійної (професійно-технічної) освіти;
визначення на основі державного замовлення та потреб ринку праці обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти кваліфікованих робітників;
визначення нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
розробка і затвердження типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування;
формування стратегічних напрямів розвитку професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечення взаємодії з іншими галузями освіти;
визначення та проведення загальної стратегії моніторингу якості професійної (професійно-технічної) освіти;
здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Президента України.
Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, установ професійної (професійно-технічної) освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а також для підприємств, організацій, що забезпечують або здійснюють функції підготовки кваліфікованих робітників, незалежно від форм власності та підпорядкування.
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, належать:
створення, реорганізація, ліквідація державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
ліцензування та атестація закладів професійної (професійно-технічної) освіти на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування на право здійснення професійного (професійно-технічного) навчання на виробництві;
здійснення державного інспектування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування щодо рівня професійної (професійно-технічної) освіти;
організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту працівників, здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
управління державним майном, що перебуває у користуванні підпорядкованих йому закладів професійної (професійно-технічної) освіти у порядку, встановленому законодавством;
організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку в галузі професійної (професійно-технічної) освіти;
організація науково-методичного забезпечення професійної (професійно-технічної) освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій;
забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості професійної (професійно-технічної) освіти;
здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Президента України.
Центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання, мають право нормативно-правовими актами встановлювати особливі вимоги до створення та управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти, прийому на посади керівників та педагогічних працівників, правил прийому осіб на навчання, організації освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення, порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб до закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання.
( Статтю 7 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 990-IX від 05.11.2020 )( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003; в редакції Закону № 5460-VI від 16.10.2012 )
Стаття 8. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти
До повноважень міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, належать:
організація здійснення державної політики в галузі професійної (професійно-технічної) освіти у підпорядкованих закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
визначення перспектив та напрямів розвитку підпорядкованих закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
створення, реорганізація, ліквідація підпорядкованих закладів професійної (професійно-технічної) освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
визначення разом з відповідними всеукраїнськими об'єднаннями обласних організацій обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників у підпорядкованих закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
( Абзац п'ятий частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5026-VI від 22.06.2012 )
організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту працівників, здобувачів освіти, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, у підпорядкованих закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
( Абзац шостий частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
розпорядження державним майном, що перебуває у користуванні підпорядкованих закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку, науково-методичного забезпечення, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій у підпорядкованих закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
( Абзац восьмий частини першої статті 8 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003 )
здійснення матеріально-технічного, фінансового забезпечення підпорядкованих закладів професійної (професійно-технічної) освіти, організація роботи з професійної орієнтації, професійних консультацій, професійного добору.
Інші повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, визначаються положеннями про них, що затверджуються у встановленому порядку.
Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійною (професійно-технічною) освітою
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійною (професійно-технічною) освітою належать:
створення відповідно республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських органів управління професійною (професійно-технічною) освітою;
( Абзац другий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1158-IV від 11.09.2003; № 5460-VI від 16.10.2012 )
організація здійснення державної політики в галузі професійної (професійно-технічної) освіти, розроблення стратегії розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечення виконання закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування законів та інших нормативно-правових актів щодо професійної (професійно-технічної) освіти на відповідній території;
( Абзац третій частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5498-VI від 20.11.2012 )
здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що мають державну ліцензію на здійснення такої діяльності;
загальне управління навчально-виробничою, навчально-виховною, навчально-методичною, фінансово-економічною, господарською діяльністю державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, консультування, подання методичної допомоги закладам освіти інших форм власності та підпорядкування;
проведення ліцензійної та атестаційної експертизи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що провадять діяльність у галузі професійної (професійно-технічної) освіти;
визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки обсягів підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці, сприяння працевлаштуванню випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
( Абзац сьомий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003 )
організація навчально-методичного забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, інформаційного забезпечення та статистичного обліку в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
організація роботи з професійної орієнтації, професійних консультацій, професійного добору;
забезпечення навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами із застосуванням видів та форм здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості;
( Частину першу статті 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту працівників, здобувачів освіти, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, системи професійної (професійно-технічної) освіти на відповідній території;
( Абзац одинадцятий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )( Абзац частини першої статті 9 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012 )
організація і проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної форми власності та подання за їх результатами кандидатур на призначення відповідно до статті 24 цього Закону;
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 5498-VI від 20.11.2012 )
проведення атестації керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної форми власності у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки;
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 5498-VI від 20.11.2012 )
подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, пропозицій щодо формування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 5498-VI від 20.11.2012 )
погодження положення про структурний підрозділ юридичної особи, який має здійснювати діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 5498-VI від 20.11.2012 )
здійснення контролю за виконанням керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти своїх обов’язків за трудовим договором (контрактом);
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 5498-VI від 20.11.2012 )
сприяння у межах своїх повноважень працевлаштуванню випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підготовка яких проводилася за державним та/або регіональним замовленням;
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 5498-VI від 20.11.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018; в редакції Закону № 2312-IX від 19.06.2022 )
забезпечення зберігання установчих документів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, рішень та протоколів засідань їх виконавчих органів;
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 5498-VI від 20.11.2012 )
інші повноваження відповідно до закону.
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 5498-VI від 20.11.2012 )
Положення про республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські органи управління професійною (професійно-технічною) освітою затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у галузі професійної (професійно-технічної) освіти
Державний нагляд (контроль) у галузі професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, та органами управління освітою. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, визначаються Законом України "Про освіту".
( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003; в редакції Закону № 5460-VI від 16.10.2012 )
Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі професійної (професійно-технічної) освіти
Нормативно-правові акти в галузі професійної (професійно-технічної) освіти розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій галузі.
( Стаття 11 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003 )
Стаття 12. Форми професійної (професійно-технічної) освіти
Професійна (професійно-технічна) освіта здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, мережевою, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
( Частина перша с татті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2312-IX від 19.06.2022 )
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти можуть створювати у своєму складі інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
( Статтю 12 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003 )
Стаття 13. Ступеневість професійної (професійно-технічної) освіти
Ступеневість професійної (професійно-технічної) освіти громадян визначається у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідними рівнями кваліфікації і складністю професій та освітньо-кваліфікаційним рівнем.
( Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003 )
Кожний ступінь навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками.
( Частина друга статті 13 в редакції № 1158-IV від 11.09.2003 )
Положення про ступеневу професійну (професійно-технічну) освіту затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Прийом громадян до закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Прийом громадян до закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється в порядку, встановленому закладом освіти на підставі типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.
Правила прийому осіб на навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання встановлюються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать відповідно до законодавства.
( Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом № 990-IX від 05.11.2020 )
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників закладом професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 5498-VI від 20.11.2012 )
Прийом до закладів професійної (професійно-технічної) освіти осіб з особливими освітніми потребами, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), у разі складення вступних іспитів здійснюється поза конкурсом.
( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовляти особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного чи регіонального замовлення з підстави відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.
( Статтю 14 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 2312-IX від 19.06.2022 )
Стаття 15. Освітньо-кваліфікаційні рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).
( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003 )
Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійної (професійно-технічної) освіти певного рівня акредитації, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст".
( Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003 )
Стаття 16. Документи про професійну (професійно-технічну) освіту
Випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-IV від 11.09.2003 )
Випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який здобув повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про освіту встановленого зразка.
( Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
Особі, яка опанувала курс професійного (професійно-технічного) навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Випускнику вищого професійного училища та центру професійної (професійно-технічної) освіти, якому присвоєно кваліфікацію "молодший спеціаліст", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Частина четверта статті 16 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003 )
Виготовлення документів про освіту, зазначених у цій статті, здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України на освіту.
( Статтю 16 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 652-XIV від 13.05.99 )( Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені частиною п'ятою статті 16 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно із Законом № 1344-IV від 27.11.2003 )
Особі з особливими освітніми потребами, яка опанувала курс професійно-технічного навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти першого атестаційного рівня і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.
( Статтю 16 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
Розділ III
ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
Стаття 17. Визначення закладу професійної (професійно-технічної) освіти
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання - заклад освіти, який здійснює на певних рівнях професійної освіти підготовку здобувачів освіти для потреб центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, центрального органу виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, інших центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони державного кордону, цивільного захисту, кримінально-виконавчої системи.
( Статтю 17 доповнено новою частиною згідно із Законом № 990-IX від 05.11.2020 )
Будівлі, споруди і приміщення закладів професійної (професійно-технічної) освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.
( Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
Права та обов’язки, цілі, завдання та принципи діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти, передбачені цим Законом та іншими законами України, має також структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, якщо його право на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти зазначено в ліцензії відповідної юридичної особи та якщо основним видом діяльності такого структурного підрозділу є освітня діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. З метою реалізації цілей та завдань таким структурним підрозділам, у тому числі відокремленим, надаються окремі права фінансово-господарської самостійності: право вести окремий баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської служби.
( Статтю 17 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 990-IX від 05.11.2020 )
Стаття 18. Типи закладів професійної (професійно-технічної) освіти
До закладів професійної (професійно-технічної) освіти належать:
професійно-технічне училище відповідного профілю;
професійне училище соціальної реабілітації;
вище професійне училище;
професійний ліцей;
професійний ліцей відповідного профілю;
професійно-художнє училище;
художнє професійно-технічне училище;
вище художнє професійно-технічне училище;
училище-агрофірма;
вище училище-агрофірма;
училище-завод;
центр професійної (професійно-технічної) освіти;
центр професійної освіти;
навчально-виробничий центр;
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
навчально-курсовий комбінат;
навчальний центр;
інші типи закладів освіти, що надають професійну (професійно-технічну) освіту або здійснюють професійне (професійно-технічне) навчання.
( Стаття 18 в редакції Закону № 1158-IV від 11.09.2003 )
Стаття 19. Умови та порядок створення закладу професійної (професійно-технічної) освіти
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти створюється відповідно до соціально-економічних потреб держави чи окремого регіону за наявності необхідної матеріально-технічної і навчально-методичної бази, відповідних педагогічних працівників.
Потреба у закладах професійної (професійно-технічної) освіти визначається Кабінетом Міністрів України, а їх мережа - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки за пропозиціями міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Порядок створення, реорганізації та ліквідації закладів професійної (професійно-технічної) освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти, в тому числі закладу вищої освіти із статусом національного, шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу професійної (професійно-технічної) освіти приймається за ініціативою вищого колегіального органу громадського самоврядування такого підрозділу вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління.
( Статтю 19 доповнено новою частиною згідно із Законом № 990-IX від 05.11.2020 )
Засновник забезпечує збереження та передачу новоутвореному закладу професійної (професійно-технічної) освіти як окремій юридичній особі цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу закладу вищої освіти, в тому числі закладу вищої освіти із статусом національного.
( Статтю 19 доповнено новою частиною згідно із Законом № 990-IX від 05.11.2020 )
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування розпочинають діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Підставами для переоформлення ліцензії, крім підстав, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності", також є:
1) реорганізація юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом злиття, приєднання або перетворення;
2) зміна форми власності закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
3) реорганізація структурного підрозділу (філії) суб’єкта, що провадить освітню діяльність за відповідними професіями у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;
4) зміна найменування чи юридичної адреси (без зміни місця провадження освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу;
5) зміна назви професії (професійної назви роботи) або класу кваліфікаційного угруповання за Національним класифікатором України "Класифікатор професій", за якими здійснюються підготовка здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти та/або професійне (професійно-технічне) навчання.
( Статтю 19 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 3025-IX від 10.04.2023 )
Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності здійснюється без проведення процедури ліцензування на основі ліцензій відповідних юридичних осіб.
( Статтю 19 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 3025-IX від 10.04.2023 )
Стаття 20. Засновники закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Засновниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти можуть бути:
центральні та місцеві органи виконавчої влади;
органи місцевого самоврядування;
( Частину першу статті 20 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 990-IX від 05.11.2020 )
підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
( Абзац частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 498-VIII від 02.06.2015 )
громадяни України.
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти можуть бути засновані спільно з іноземними фірмами, установами, організаціями та іноземцями, якщо це не суперечить законодавству.
Стаття 21. Статус закладу професійної (професійно-технічної) освіти
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти, що має статус юридичної особи, діє на підставі статуту, може мати філії, відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, видавничо- поліграфічні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи.
Статут закладу професійної (професійно-технічної) освіти розробляється закладом освіти, його засновником і затверджується:
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки стосовно підпорядкованих йому закладів професійної (професійно-технічної) освіти, заснованих на державній власності;
( Абзац другий частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )