• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Державний бюджет України на 2007 рік

Верховна Рада України  | Закон, Бюджет, Перелік від 19.12.2006 № 489-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2007 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 7-8, ст.66 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007, ВВР, 2007, N 18-19, ст.269 N 899-V ( 899-16 ) від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.343 N 900-V ( 900-16 ) від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.344 N 1004-V ( 1004-16 ) від 04.05.2007, ВВР, 2007, N 26, ст.359 N 1119-V ( 1119-16 ) від 01.06.2007, ВВР, 2007, N 44, ст.515 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 4-рп/2007 ( v004p710-07 ) від 18.06.2007 N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 )
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на2007 рік у сумі 157.287.046 тис. гривень, у тому числі доходизагального фонду Державного бюджету України - у сумі125.443.819,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державногобюджету України - у сумі 31.843.226,7 тис. гривень, згідно здодатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік усумі 174.631.522,2 тис. гривень, у тому числі видатки загальногофонду Державного бюджету України - у сумі 142.768.163 тис. гривеньта видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі31.863.359,2 тис. гривень.
Затвердити на 2007 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України усумі 1.983.680,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів дозагального фонду Державного бюджету України - у сумі554.501,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціальногофонду Державного бюджету України - у сумі1.429.178,8 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі3.705.204 тис. гривень, у тому числі надання кредитів іззагального фонду Державного бюджету України - у сумі992.929,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фондуДержавного бюджету України - у сумі 2.712.274,3 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджетуУкраїни на 2007 рік у сумі 15.715.729 тис. гривень, у тому числіграничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджетуУкраїни - у сумі 14.412.501 тис. гривень та граничний розмірдефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі1.303.228 тис. гривень. Дозволити Кабінету Міністрів Українидодатково спрямувати на фінансування загального фонду Державногобюджету України у 2007 році частину вільного залишку коштівдержавного бюджету у сумі 3.350.271,1 тис. гривень, згідно здодатком N 2 до цього Закону.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету Українина 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фондуДержавного бюджету України, визначених цією статтею.
( Стаття 1 в редакції Закону N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007; іззмінами, внесеними згідно із Законом N 1004-V ( 1004-16 ) від04.05.2007; в редакції Закону N 1119-V ( 1119-16 ) від01.06.2007 )
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фондуДержавного бюджету України на 2007 рік належать:
1) податок на додану вартість (крім податкової заборгованостіз податку на додану вартість Національної акціонерної компанії"Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фондудержавного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьомуЗаконі);
2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибутокпідприємств комунальної власності, а також податковоїзаборгованості з податку на прибуток Національної акціонерноїкомпанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формуванняспеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами,визначеними у цьому Законі);
3) збір за спеціальне водокористування;
4) збір за спеціальне використання лісових ресурсівдержавного значення;
5) платежі за користування надрами загальнодержавногозначення;
6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,виконані за рахунок Державного бюджету України;
7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крімакцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачуєтьсяплатниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів ітранспортних засобів);
8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів(крім акцизного збору з ввезених на територію Українинафтопродуктів і транспортних засобів);
9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів АвтономноїРеспубліки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевимиорганами виконавчої влади, та плати за ліцензії на правороздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на територіїУкраїни, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчиненняконсульських дій за межами України, в установленому КабінетомМіністрів України порядку;
11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти ітранспортні засоби та шини до них);
12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат,що видобуваються в Україні;
13) надходження від розміщення в установах банків тимчасововільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державногоказначейства України;
14) державне мито в частині, що відповідно до законузараховується до державного бюджету;
15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), щозастосовуються за рішеннями уповноважених посадових осібАнтимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади(крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчимиорганами відповідних рад та утвореними ними в установленомупорядку адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушеннязаконодавства про патентування), а також за рішеннями судів,прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів Міністерствавнутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожньогоруху; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладенихрозпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання напридбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державногобюджету;
16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішеннямсуду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чидарування, безхазяйного майна, у тому числі такого, від якоговідмовився власник або отримувач, валютних цінностей, щопересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушеннямнорм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних тавнутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміномзберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів абоз метою відшкодування належних державному бюджету платежів,знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники якихневідомі;
17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, щовилучається до бюджету (крім надходження коштів від Державногопідприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія"Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України ( 1868-15 )"Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерноїбезпеки"), та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)господарських товариств, які є у державній власності;
18) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами таорганізаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами таорганізаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованогофонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційнудіяльність та участь України у міжнародних авіаційнихорганізаціях;
20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
21) надходження від реалізації розброньованих матеріальнихцінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додаткуN 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджетуУкраїни;
22) до розмежування земель державної та комунальноївласності - 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянокнесільськогосподарського призначення, що перебувають у державнійвласності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 8та абзацом третім пункту 1 частини першої статті 59 цього Закону);після розмежування земель державної та комунальної власності -100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянокнесільськогосподарського призначення, що перебувають у державнійвласності;
23) рентна плата за транзитне транспортування природного газу(крім податкової заборгованості з рентної плати за транзитнетранспортування природного газу Національної акціонерної компанії"Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фондудержавного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьомуЗаконі);
24) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктівмагістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
25) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
26) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державноювиконавчою службою;
27) надходження від Національної акціонерної компанії"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодоюміж Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації пропередачу з України до Російської Федерації важкихбомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряногобазування великої дальності та обладнання ( 643_116 );
28) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну діїліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій тавидачу копій і дублікатів таких ліцензій;
29) плата за виділення номерного ресурсу;
30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну діїліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачудублікатів таких ліцензій;
31) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних СилУкраїни (крім надходжень від реалізації військових містечок таіншого нерухомого майна);
32) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військовогомайна і майна Національної академії наук України та галузевихакадемій наук), що належить бюджетним установам, які утримуютьсяза рахунок державного бюджету;
33) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїві тютюнових виробів;
34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться вбасейнах річок загальнодержавного значення;
35) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобівпоза місцем розташування митних органів або поза робочим часом,установленим для митних органів (з моменту набуття Україноючленства в Світовій організації торгівлі);
36) митні збори (до моменту набуття Україною членства вСвітовій організації торгівлі);
37) надходження коштів від продажу спеціальних дозволів накористування надрами та збору за видачу таких дозволів;
38) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншоїрегіональної організації за участь українського контингентуЗбройних Сил України в миротворчих операціях;
39) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгівзабезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненнюучасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Прозакупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
40) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедуризакупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпеченняйого виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю,відповідно до умов договору;
41) надходження від плати за оренду цілісних майновихкомплексів та іншого державного майна (крім надходжень, визначенихпунктом 32 цієї статті);
42) вивізне мито;
43) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску черездержавний кордон України;
44) 40 відсотків надходжень від видачі сертифікатів наекспортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропнимиречовинами і прекурсорами;
45) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державногобюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України( 2542-14 ).
Стаття 3. Установити, що підприємства, частка держави устатутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарськітовариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) якихзнаходиться у статутних фондах інших господарських товариств,акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетомакцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії такихпідприємств і товариств, учасники договорів про спільнудіяльність, та/або уповноважені особи договорами про спільнудіяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячноздійснюють продаж:
нафти сирої і газового конденсату власного видобутку(видобутих на підставі спеціальних дозволів на користуваннянадрами), крім обсягів, які використовуються на власнітехнологічні потреби, а також газу скрапленого - виключно набіржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом МіністрівУкраїни;
всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного)газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальнихдозволів на користування надрами) для формування ресурсуприродного газу, що використовується для потреб населення,безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів Українина формування такого ресурсу, за ціною, що не перевищує граничнийрівень оптової ціни на природний газ, що використовується дляпотреб населення, визначеної в установленому порядку завирахуванням розміру тарифів на транспортування, постачання тацільової надбавки до діючого тарифу на природний газ дляспоживачів усіх форм власності.
Установити, що за рахунок природного газу (у тому числінафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктамигосподарювання, визначеними в абзаці першому цієї статті,формується та використовується у порядку, встановленому КабінетомМіністрів України, ресурс природного газу, що використовується дляпотреб населення.
З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої,газового конденсату, природного газу, у тому числі нафтового(попутного) та скрапленого, на умовах договорів комісії,давальницької переробки, інших договорів, які не передбачаютьпередання права власності на них, не допускається.
Стаття 4. Кабінету Міністрів України погасити у 2007 роцічастину заборгованості, визначену абзацом третім частини першоїстатті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язаньКабінету Міністрів України перед Національним банком України"( 1697-14 ), у сумі не менше 255.000 тис. гривень.
Установити, що Національний банк України у 2007 році вноситьдо Державного бюджету України щоквартально рівними частинамиперевищення кошторисних доходів над кошторисними видаткамиНаціонального банку України на загальну суму не менш як1.875.700 тис. гривень.
Стаття 5. Установити, що у 2007 році продаж спеціальнихдозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крімвипадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядокпроведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів накористування надрами та порядок їх надання встановлюютьсяКабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Установити, що кошти, які надходять від Державногопідприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія"Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Провпорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерноїбезпеки" ( 1868-15 ), зараховуються до спеціального фондуДержавного бюджету України у порядку, встановленому КабінетомМіністрів України, і додатково обліковуються у Державномуказначействі України на окремому відповідному рахунку якфінансовий резерв для зняття з експлуатації атомних блоків.
Стаття 7. Національній акціонерній компанії "НафтогазУкраїни" забезпечити у 2007 році перерахування до спеціальногофонду Державного бюджету України податкової заборгованості у суміне менше 2.640.000 тис. гривень з метою її спрямування накомпенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та йогореалізації суб'єктам господарювання на виробництво тепловоїенергії, яка споживається населенням.
Така компенсація до ціни реалізації природного газу (безподатку на додану вартість та збору у вигляді цільової надбавки додіючого тарифу на природний газ) не може перевищувати 245 гривеньза одну тис. куб. метрів природного газу.
Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціальногофонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині доходів є:
1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів ітранспортних засобів;
2) акцизний збір із ввезених на територію Українинафтопродуктів і транспортних засобів;
3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шинидо них;
4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульськихдій за межами України;
5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки додіючого тарифу на електричну та теплову енергію;
6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флотуРосійської Федерації на території України, відповідно до укладеної28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом РосійськоїФедерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділомЧорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флотуРосійської Федерації на території України ( 643_077 );
7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державноювиконавчою службою;
8) надходження коштів від реалізації надлишкової космічноїтехніки військового та подвійного призначення, що належитьНаціональному космічному агентству України;
9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,військової та спеціальної техніки, іншого майна утворенихвідповідно до законів України військових формувань (крім ЗбройнихСил України) і правоохоронних органів;
10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, щовідповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівковихоперацій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами іззолота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та привідчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажунерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку(додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеномуКабінетом Міністрів України;
11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованогофонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційнудіяльність та участь України у міжнародних авіаційнихорганізаціях;
12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;
14) надходження від зборів за підготовку до державноїреєстрації авторського права і договорів, які стосуються праваавтора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольнихмарок;
15) 60 відсотків надходжень від видачі сертифікатів наекспортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропнимиречовинами і прекурсорами;
16) власні надходження бюджетних установ (у тому числінаукових установ Національної академії наук України і галузевихакадемій наук), які утримуються за рахунок коштів державногобюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майнаНаціональної академії наук України і галузевих академій наук та50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетнимустановам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
17) надходження від реалізації матеріальних цінностейдержавного резерву;
18) надходження від реалізації розброньованих матеріальнихцінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додаткомN 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджетуУкраїни;
19) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ та іншоїрегіональної організації за участь українського контингентуорганів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
20) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
21) 65 відсотків збору за забруднення навколишньогоприродного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіянупорушенням законодавства про охорону навколишнього природногосередовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
22) 70 відсотків надходжень від збору за проведеннягастрольних заходів;
23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,виконані за рахунок Державного бюджету України;
24) надходження від плати за оформлення посвідченнязакордонного українця;
25) надходження від Державного підприємства "Національнаатомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашеннязаборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створенняядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентратприродного урану та поставлене йому на компенсаційній основіпротягом 1994-1999 років ядерне паливо у сумі165.687 тис. гривень;
26) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства,садівництва і хмелярства;
27) надходження коштів від Державного підприємства"Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань,пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 );
28) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючоготарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
29) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунокпогашення заборгованості перед Державним комітетом України здержавного матеріального резерву за поставлене протягом1997-2000 років органічне паливо, але не менше50.000 тис. гривень;
30) 90 відсотків коштів, отриманих від продажу земельнихділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають удержавній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягаютьприватизації;
31) відсотки за користування пільговим довгостроковимдержавним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодимгромадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
32) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між УрядомУкраїни і Урядом Російської Федерації про участь РосійськоїФедерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополята інших населених пунктів, в яких дислокуються військовіформування Чорноморського флоту Російської Федерації на територіїУкраїни ( 643_255 );
33) надходження від реалізації військових містечок та іншогонерухомого майна Збройних Сил України;
34) надходження від Національної акціонерної компанії"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості передДержавним комітетом України з державного матеріального резерву запоставлені матеріальні цінності у сумі не менше50.000 тис. гривень;
35) кошти, що надійдуть від плати за використання бюджетноїпозики в межах режиму державних заставних закупівель зерна;
36) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічногозабезпечення розгляду справ у судах;
37) реєстраційний збір за проведення державної реєстраціїправ та їх обтяжень;
38) надходження податкової заборгованості Національноїакціонерної компанії "Нафтогаз України" з податку на доданувартість, податку на прибуток та рентної плати за транзитнетранспортування природного газу.
Стаття 9. Державному підприємству "Національна атомнаенергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячнорівними частинами протягом 2007 року перерахування до спеціальногофонду державного бюджету 165.687 тис. гривень заборгованості передцільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу вУкраїні за придбаний концентрат природного урану та поставленейому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядернепаливо.
Стаття 10. Установити, що у 2007 році погашеннязаборгованості Національної акціонерної компанії "НафтогазУкраїни" за отримані матеріальні цінності з державного резервуздійснюється у сумі не менше 50.000 тис. гривень у рахунокзобов'язань Державного комітету України з державного матеріальногорезерву за поставлені до державного резерву матеріальні цінностіперед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість порозрахунках з Національною акціонерною компанією "НафтогазУкраїни".
Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статтівстановлюється Кабінетом Міністрів України.
III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 11. Установити на 31 грудня 2007 року граничний розмірдержавного внутрішнього боргу України в сумі20.274.714,9 тис. гривень та в сумі 1.033.911,9 тис. доларів США,граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі,еквівалентній 9.890.764,5 тис. доларів США.
Стаття 12. Установити, що державні внутрішні і зовнішнізапозичення здійснюються в межах загального обсягу встановленихцим Законом граничних розмірів державного внутрішнього боргуУкраїни та державного зовнішнього боргу України. У разінадходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансуванняпевного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповномуобсязі допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх(внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповіднимперевищенням граничного розміру державного зовнішнього(внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповіднихобсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягудержавного боргу, визначеного статтею 11 цього Закону, зщомісячним обов'язковим інформуванням Комітету Верховної РадиУкраїни з питань бюджету.
Стаття 13. Установити, що у 2007 році державні підприємства,у статутному фонді яких державі належить більше 50 відсотківакцій, здійснюють внутрішні довгострокові і середньострокові тазовнішні запозичення за погодженням з Міністерством фінансівУкраїни, внутрішні короткострокові запозичення - за погодженням звідповідними органами центральної виконавчої влади, у сферідіяльності яких вони знаходяться.
Стаття 14. Установити, що у 2007 році державні гарантіїнадаються відповідно до законів України за поданням КабінетуМіністрів України.
Юридичні особи, щодо яких приймається рішення про наданнякредитів або гарантій (крім Державної служби автомобільних дорігУкраїни), зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовнігарантії банків, які протягом 2005-2007 років додержуютьсявстановлених Національним банком України обов'язкових економічнихнормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити доДержавного бюджету України плату за їх отримання у розмірі,встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 900-V ( 900-16 ) від 05.04.2007 )
Установити, що у 2007 році надання гарантій Ради міністрівАвтономної Республіки Крим та гарантій органів місцевогосамоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаютьсяміжнародними фінансовими організаціями або на умовахспівфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями)не здійснюється.
Дозволити Кабінету Міністрів України у встановленому нимпорядку надавати державні гарантії за зобов'язаннями Державноїіпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень та кредитнимикоштами, залученими Державною службою автомобільних доріг Україниу сумі до 4 700 000 тис. гривень на розвиток основнихавтомобільних доріг загального користування, у тому числі у сумі200 000 тис. гривень на придбання обладнання та механізмів дляремонту і утримання автомобільних доріг.
( Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 900-V ( 900-16 ) від 05.04.2007 )
Стаття 15. Міністерство фінансів України має право братизобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненнямзапозичень, передбачених цим Законом, у тому числі щодо відмовивід суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язанихіз поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами відбудь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів,протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.
Стаття 16. У разі виконання державою гарантійних зобов'язаньперед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахуноккоштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такимикредиторами договорів про реструктурування сум, повернення якихгарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання якихгарантовані, з моменту такого виконання виникає простроченазаборгованість перед державою за кредитами, залученими піддержавні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджетута/або таких реструктурованих сум, а до держави, відповідно,переходять права кредитора та право вимагати від боржникапогашення такої заборгованості в установленому законом порядку.
Якщо угодою з позичальником передбачається зобов'язання зпогашення та обслуговування іноземних кредитів, залучених державоюабо під державні гарантії, невиконання або неналежне виконанняпозичальником таких зобов'язань тягне за собою перехід до державиправа стягнення простроченої заборгованості у повному обсязінезалежно від стану виконання державою зобов'язань за такимикредитами.
Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів Україниздійснювати операції з державним боргом України з метою економіїбюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску тавикупу державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничногорозміру державного боргу на кінець року.
Міністерство фінансів України щомісяця інформує Верховну РадуУкраїни про здійснені операції з державним боргом України.Детальний перелік здійснених операцій з державним боргом Українивключається окремим додатком до річного звіту про виконання законупро Державний бюджет України, який подається до Верховної РадиУкраїни.
Стаття 18. Надати право Міністерству фінансів Україниздійснювати на конкурсних засадах операції короткостроковогохарактеру на ринку цінних паперів та розміщення бюджетних коштівна депозитах за рахунок тимчасового залучення коштів єдиногоказначейського рахунку з наступним їх поновленням до кінця року упорядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням зКомітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 19. Установити, що до надходжень фінансуваннязагального фонду Державного бюджету України на 2007 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніхта державних зовнішніх запозичень;
2) кошти, одержані від приватизації державного майна та іншихнадходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації такредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплатиштрафів та пені за невиконання власниками приватизованих об'єктівумов договорів їх купівлі-продажу, з урахуванням пункту 2статті 20 цього Закону;
3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення ціннихпаперів, що використовуються для управління ліквідністю;
4) зміни обсягів готівкових коштів загального фондуДержавного бюджету України.
Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціальногофонду Державного бюджету України на 2007 рік у частиніфінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних таіноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування абонадання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
2) кошти, які надійдуть від приватизації об'єктівнезавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно доЧорнобильської будівельної програми, але не більше ніж242 тис. гривень.
Стаття 21. Визначити в 2007 році органи державної податковоїслужби України органами стягнення заборгованості юридичних осібперед державою за кредитами, залученими державою або під державнігарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою наповоротній основі (яка надходить за кодами програмної класифікаціївидатків та кредитування державного бюджету 2801440 та 3511630).
Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2007 роціюридичних осіб для представництва органів державної влади в судаху справах про стягнення заборгованості перед державою закредитами, залученими державою або під державні гарантії,бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою наповоротній основі, в тому числі в процесі банкрутства, стосовностягнення якої органам податкової служби було відмовлено.
Надати Міністерству фінансів України право використовувати наоплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків відфактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпеченняцими особами здійснення стягнення.
Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргуУкраїни перед Російською Федерацією відповідно до укладеноїміжурядової угоди.
Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити в2007 році надходження до Державного бюджету України коштів,отриманих від приватизації державного майна, відповідно допункту 2 статті 19 та пункту 2 статті 20 цього Закону, у сумі неменш як 10.587.711 тис. гривень.
Стаття 24. Надати Міністерству фінансів України правоздійснювати у 2007 році на відкритих аукціонах продаж права вимогипогашення простроченої більше ніж три роки заборгованості переддержавою за кредитами, залученими державою або під державнігарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою наповоротній основі, у тому числі оформленої простими векселями наім'я Міністерства фінансів України.
Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички тафінансової допомоги, наданої на поворотній основі, за якимиюридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою. Прицьому дозволяється зниження початкової ціни продажу прав вимоги до50 відсотків їх номінальної суми.
Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальникомзобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовоюдопомогою, наданою на поворотній основі, на оформлену векселямисуму заборгованості, списується.
Міністерство фінансів України здійснює продаж таких праввимоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 25. На часткову зміну частини другої статті 21 ЗаконуУкраїни "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13,ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162,NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9-11, ст. 96)дозволити в процесі приватизації державного майна оплату йоговартості у вільно конвертованій іноземній валюті.
IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 26. Затвердити бюджетні призначення головнимрозпорядникам коштів Державного бюджету України на 2007 рік урозрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами тацентралізовані заходи і програми в розрізіадміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками N 3, N 4та N 5 до цього Закону.
У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадкахза обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державногобюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподілвидатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікаціїв межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо позагальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподілбюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загальногообсягу головного розпорядника коштів державного бюджету,збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунокзменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо позагальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженняміз Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Передачабюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), перерозподіл бюджетнихпризначень на централізовані заходи і програми міжадміністративно-територіальними одиницями здійснюються запогодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету упорядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальномута спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунокзменшення інших видатків;
видатки за бюджетними програмами, пов'язаними зфункціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшенняінших видатків.
Перелік бюджетних програм, по яких затверджуються порядкивикористання коштів державного бюджету, визначається КабінетомМіністрів України ( 134-2007-п, 139-2007-п, 178-2007-п,182-2007-п ).
Установити, що у 2007 році норми законодавства щодовиготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах іпорядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків,врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевихбюджетів на 2007 рік.
Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (далі -розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязіпроведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якоїпростроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів тапослуг. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожномувиду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головнимрозпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуваннямзменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на10 відсотків.
Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнямирозпорядників коштів державного бюджету виключно за наявностізатверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.
Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державногобюджету місцевим бюджетам та місцевими бюджетами у межахзагального обсягу відповідних субвенцій у 2007 році здійснюється упорядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Стаття 27. Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів набудівництво та реконструкцію автомобільних доріг загальногокористування державного значення затверджується КабінетомМіністрів України за погодженням з Комітетом Верховної РадиУкраїни з питань бюджету.
Стаття 28. Видатки, пов'язані з утриманням працівниківзакордонних дипломатичних установ України, незалежно від їхвідомчої підпорядкованості (крім військових аташе), проводятьсявиключно через Міністерство закордонних справ України.
( Положення статті 29 втратило чинність, як таке, що визнанонеконституційним на підставі Рішення Конституційного СудуN 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 )
Стаття 29.Установити, що у 2007 році виплата щорічної разової допомогивідповідно до законів України "Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) та "Про жертвинацистських переслідувань" ( 1584-14 ) здійснюється у такихрозмірах: інвалідам I групи - 450 гривень, інвалідам II групи -360 гривень, інвалідам III групи - 300 гривень; учасникам бойовихдій та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів,гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, якінародилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, -280 гривень; особам, які мають особливі заслуги передБатьківщиною, - 450 гривень; членам сімей загиблих та дружинам(чоловікам) померлих інвалідів війни та дружинам (чоловікам)померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертвнацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, - 150гривень; учасникам війни та колишнім в'язням концентраційнихтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які булинасильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів,підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістськимрежимом у тилу ворога - 55 гривень.
Стаття 30. Установити, що у 2007 році вступ до міжнародних
організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в
яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших
виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України в межах обсягів, визначених на
цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному
Законом України "Про міжнародні договори України" ( 1906-15 ).
Стаття 31. Затвердити такий перелік захищених статей видатківзагального фонду Державного бюджету України на 2007 рік заекономічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на2007 рік видатки на будівництво (придбання) житла длявійськовослужбовців, реформування та розвиток Збройних СилУкраїни, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості тавибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет ібоєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видівбоєприпасів, непридатних для подальшого зберігання тавикористання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичнимивиробами, засобами пересування та реабілітації, підготовку кадріввищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації,фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічнірозробки, а також видатки на розселення та облаштуваннядепортованих кримських татар та осіб інших національностей, якібули депортовані з території України, видатки на компенсаціюПенсійному фонду України втрат від застосування платникамифіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки позбору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Стаття 32. Установити, що у 2007 році оплата послуг зоброблення електронних розрахункових документів та повідомлень усистемі електронних переказів Національного банку УкраїниДержавним казначейством України не здійснюється.
Стаття 33. Установити, що виконання рішення, яке прийнятоорганом державної влади, що відповідно до закону має право на йогозастосування, про стягнення коштів з рахунків, на якихобліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державнимказначейством України за попереднім інформуванням Міністерствафінансів України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на якихобліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державногоказначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджетуздійснюється виключно органами Державного казначейства України зачерговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповіднихбюджетних асигнувань.