• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Верховна Рада України  | Закон від 16.10.2012 № 5460-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 2-3, ст.41)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1227-VII від 17.04.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.904 № 1556-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 37-38, ст.2004 № 329-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 27, ст.234 № 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.25 № 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312 № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380 № 2427-VIII від 17.05.2018, ВВР, 2018, № 28, ст.232 № 931-IX від 30.09.2020 № 1822-IX від 21.10.2021, ВВР, 2022, № 1, ст.2 № 1965-IX від 15.12.2021 № 2573-IX від 06.09.2022 № 2811-IX від 01.12.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у примітці до статті 44 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";
2) у примітці до статті 44-2 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
у назві та тексті слова "органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";
в абзаці першому слова "діяльності цих органів" замінити словами "їх діяльності";
4) у назві та тексті статті 188-11 слова "установ і закладів" виключити;
у назві та тексті слова "установи та заклади", "установ і закладів" виключити;
у пункті 1 частини другої слова "об’єктів, що мають особливий режим роботи" виключити, а слова "Державної прикордонної служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону";
у назві та частині першій слова "органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";
у частині першій слова "розглядають" та "органів виконавчої влади у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів" замінити відповідно словами "розглядає" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";
частину другу викласти в такій редакції:
"Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів та його заступники, головні державні інспектори з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та їх заступники, державні інспектори з контролю якості лікарських засобів";
7) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 42-1-42-3, 188-22)" слова "установ і закладів" виключити.
1) у частині першій статті 5, частині першій статті 9 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань";
2) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.
3. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами):
1) у статті 2 слова "в якому бере участь Україна" замінити словами "згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України";
2) у частині другій статті 6 слова "Законодавством України може бути визначено" замінити словами "Законами України можуть бути визначені";
3) у статті 11:
у назві та тексті слова "іноземні громадяни" в усіх відмінках замінити словом "іноземці" у відповідному відмінку;
у частині першій слово "законодавством" замінити словом "законами";
у частині другій слово "законодавством" замінити словами "законами України";
4) частину другу статті 13 виключити;
5) частини другу та третю статті 14 виключити;
6) текст статті 15 викласти в такій редакції:
"Реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я забезпечують:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
інші центральні органи виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.
Реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я в адміністративно-територіальних одиницях України здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації";
7) у назві та тексті статті 23 слова "Вищий нагляд" замінити словом "Нагляд";
8) у частині третій статті 30 слова "Президентом України відповідно до законів України та рекомендацій органів охорони здоров’я" замінити словами "Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом";
9) у статті 55:
у частині першій слова "центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";
10) у частині другій статті 61 слова "органи державного санітарного нагляду" замінити словами "органи державної санітарно-епідеміологічної служби";
11) у статті 67:
у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я або уповноваженим ним на це органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
у частині четвертій слова "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і уповноважені ним органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
12) у частині другій статті 71 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
13) у частинах другій та восьмій статті 74-1 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я або уповноваженим ним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
14) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.
4. У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 34; 2001 р., № 8, ст. 37; 2003 р., № 35, ст. 271):
1) в абзаці другому статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
2) у пункті 1 статті 2:
абзац шостий виключити;
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"здійснює інші повноваження відповідно до законів";
3) статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства
1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов’язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Іноземці та особи без громадянства у відносинах з Установою реалізовують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), зареєстрованих згідно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";
4) у пункті 3 статті 7, пункті 7 статті 11, пунктах 1 і 4, абзаці четвертому пункту 8, абзаці першому пункту 13 статті 14, пунктах 1 і 2 статті 17, пунктах 2 і 4 статті 18, пункті 4 статті 19, абзаці другому пункту 6 статті 20 слово "Установа" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
5. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 36; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 35, ст. 256; 2003 р., № 35, ст. 271):
1) в абзаці другому статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
2) у пункті 1 статті 2:
абзац шостий виключити;
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"здійснює інші повноваження відповідно до законів";
3) статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства
1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов’язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Іноземці та особи без громадянства у відносинах з Установою реалізовують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), зареєстрованих згідно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";
4) у третьому реченні абзацу першого пункту 3 статті 5, пунктах 6 і 7 статті 7, пункті 3 статті 8, пунктах 1, 4, 9 і 14 статті 10, другому реченні пункту 1 і пункті 2 статті 13, пунктах 2 і 4 статті 14, пункті 4 статті 15, абзаці другому пункту 9 статті 16, пункті 3 статті 25 слово "Установа" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2573-IX від 06.09.2022 )
7. У Законі України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 56; 1999 р., № 45, ст. 400):
1) у частині другій статті 4 слова "органи державної влади" замінити словами "державні органи";
2) частину другу статті 7 замінити двома частинами такого змісту:
"Порядок проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, форму свідоцтва на право проведення такої експертизи та перелік документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки.
Державну акредитацію фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи проводить центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльності";
3) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
"Державну наукову і науково-технічну експертизу проводять:
органи виконавчої влади;
державні підприємства, установи та організації";
4) розділ V викласти в такій редакції:
"Розділ V
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Стаття 28. Державне управління у сфері наукової і науково-технічної експертизи
Державне управління у сфері наукової і науково-технічної експертизи здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльності.
До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності належать:
визначення форм та правил фінансового забезпечення наукової і науково-технічної експертизи;
ініціювання проведення попередньої, первинної, повторної, додаткової, контрольної державної наукової і науково-технічної експертизи;
здійснення інших повноважень у сфері наукової і науково-технічної експертизи відповідно до законів.
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, належать:
визначення порядку проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, форми свідоцтва на право проведення наукової і науково-технічної експертизи та переліку документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва;
визначення спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, порядку фінансування наукової і науково-технічної експертизи, що проводиться за рахунок коштів державного бюджету;
здійснення інших повноважень у сфері наукової і науково-технічної експертизи відповідно до законів.
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльності, належать:
участь у проведенні державної наукової і науково-технічної експертизи проектів міждержавних, державних цільових програм, інноваційних проектів, проектів технологічних парків та завдань (проектів) інформатизації;
проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, видача свідоцтв на право проведення наукової і науково-технічної експертизи;
здійснення інших повноважень відповідно до законів.
Стаття 29. Компетенція місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері наукової і науково-технічної експертизи
Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:
організовують проведення наукової і науково-технічної експертизи на підставі рішень, прийнятих відповідними місцевими радами або місцевими референдумами;
ініціюють проведення наукової і науково-технічної експертизи з питань, щодо яких вони приймають рішення, з визначенням обсягів витрат на проведення експертизи та джерел фінансування;
здійснюють інші повноваження відповідно до законів.
Стаття 30. Компетенція місцевих рад у сфері наукової і науково-технічної експертизи
Місцеві ради:
ініціюють проведення наукової і науково-технічної експертизи з питань, щодо яких вони приймають рішення, з визначенням обсягів витрат на проведення експертизи та джерел фінансування;
здійснюють інші повноваження відповідно до законів";
5) у статті 31:
у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки";
у частині п’ятій слова "Міністерством освіти України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки";
6) у частині другій статті 35 слова "чинного законодавства" замінити словом "законів".
8. У Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 1999 р., № 36, ст. 317; 2003 р., № 27, ст. 209; 2007 р., № 10, ст. 89):
1) у частині першій статті 3 слова "Державний митний комітет України, Державна прикордонна служба України, центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державної митної справи, захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";
2) у статті 4:
у частині першій слова "Державний митний комітет України та" замінити словами "Служба безпеки України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, та інші";
у частині третій слова "нормативним актом Державного митного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України" замінити словами "спільним нормативно-правовим актом Служби безпеки України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної митної політики, політики у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, захисту державного кордону, Міністерства внутрішніх справ України", а слова "і Міністерством юстиції України" виключити;
3) у частині другій статті 5 слова "та Міністерством юстиції України" виключити;
4) у частині другій статті 6 слова "Міністерства юстиції України і Верховного Суду України" замінити словами "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ";
5) у статті 12:
у частині першій слова "органів Міністерства охорони здоров’я України або" замінити словами "закладів охорони здоров’я, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";
у частині четвертій слова "нормативним актом Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "спільним нормативно-правовим актом центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу", а слова "і Міністерства юстиції України" виключити;
6) у частині другій статті 13 слова "нормативним актом Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "спільним нормативно-правовим актом центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";
7) у частині другій статті 13, частині третій статті 16 слова "Міністерства юстиції України і Верховного Суду України" виключити;
8) у частині четвертій статті 14 слова "дозволу Міністерства охорони здоров’я України", "Міністерством охорони здоров’я України" замінити відповідно словами "ліцензії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я", "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
9) у статті 16:
у частині першій слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
у частині третій слова "Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу";
10) у тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров’я України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.
9. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами):
1) у частині другій статті 15 слова "особам без громадянства, а також іноземним громадянам, які проживають на території України" замінити словами "іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах";
2) у частині другій статті 16 слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
3) абзац третій статті 18 виключити;
4) статтю 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки
До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки належить:
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки з питань, що стосуються інтересів Автономної Республіки Крим;
участь в управлінні у сфері використання ядерної енергії;
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків радіаційних аварій";
5) частину другу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:
"забезпечення реалізації гарантій Міжнародного агентства по атомній енергії на об’єктах ядерної енергетики та атомної промисловості";
6) частину другу статті 22 викласти в такій редакції:
"Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії передбачає:
встановлення нормативних критеріїв і вимог, що визначають умови використання ядерної енергії (нормування);
видачу документів дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії (провадження дозвільної діяльності);
здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства, умов документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, включаючи примусові заходи (державний нагляд)";
7) у статті 23:
у назві, першому реченні частини другої та частині третій слово "органи" в усіх відмінках замінити словом "орган" у відповідному відмінку;
у частині першій слова "здійснюють органи" замінити словами "здійснює орган";
у частині другій:
перше речення доповнити словами "місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян";
друге речення виключити;
8) статтю 24 викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Компетенція органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки:
формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;
організовує підготовку і виконання державних програм з ядерної та радіаційної безпеки, організовує і проводить наукові і науково-технічні дослідження у сфері безпеки використання ядерної енергії та розв’язання проблем радіаційного захисту персоналу, населення і навколишнього природного середовища;
розробляє і здійснює заходи щодо формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії та захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
визначає критерії та вимоги безпеки, додержання яких обов’язкове під час використання ядерної енергії, відповідно до яких розробляються та затверджуються норми, правила, стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, норми, правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, нормативно-правові акти з обліку та контролю ядерних матеріалів, застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, вимоги щодо управління якістю діяльності з використання ядерної енергії в частині ядерної та радіаційної безпеки;
встановлює порядок проведення навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка підлягає державному регулюванню, контролює його дотримання та бере участь у перевірці знань;
проводить оцінку безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів та інших джерел іонізуючого випромінювання, державну експертизу їх ядерної та радіаційної безпеки та державну експертизу фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання і видає відповідні документи дозвільного характеру;
встановлює порядок звільнення від регулюючого контролю діяльності з радіоактивними матеріалами та діяльності на майданчиках ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами (крім сховищ для захоронення радіоактивних відходів), після завершення робіт із зняття їх з експлуатації;
затверджує перелік документів і відомостей, необхідних для здійснення радіологічного контролю на державному кордоні України;
здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства, умов, передбачених документами дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі за аварійною готовністю суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії; у разі виявлення порушень застосовує в межах своїх повноважень примусові заходи до юридичних і фізичних осіб згідно із законодавством;
оперативно повідомляє через засоби масової інформації про виникнення радіаційних аварій на території України, а також за її межами у разі можливості транскордонного перенесення радіоактивних речовин, готує звіти та огляди стану ядерної та радіаційної безпеки на території України і подає їх Верховній Раді і Президентові України, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, громадським організаціям в установленому законодавством порядку;
здійснює міжнародне співробітництво у сфері безпеки використання ядерної енергії та забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України з питань безпеки використання ядерної енергії та тих, які випливають з участі України в роботі міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії;
має право надсилати ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств, установ, організацій подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам";
9) у статті 25:
частини першу та другу викласти в такій редакції:
"Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки від імені органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюють державні інспектори з ядерної та радіаційної безпеки.
Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки затверджується Кабінетом Міністрів України";
у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Державні інспектори з ядерної та радіаційної безпеки мають право";
в абзаці третьому слова "структурних підрозділів Уряду Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування";
в абзаці четвертому слова "та умов наданих дозволів" замінити словами "провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої законодавством установлені вимоги щодо отримання відповідного документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації, а також за невиконання чи неналежне виконання умов наданих документів дозвільного характеру";
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підприємств, установ, організацій, ядерних установок, об’єктів з переробки уранових руд та призначених для поводження з радіоактивними відходами, установок із джерелами іонізуючого випромінювання в разі порушення ними вимог ядерної та радіаційної безпеки або неспроможності дотримання цих вимог";
у частині четвертій слова "Кабінет Міністрів України" замінити словами "Президент України";
у частинах дев’ятій та десятій слово "органи" в усіх відмінках замінити словом "орган" у відповідному відмінку;
10) у частині другій статті 26 слова "лише одним уповноваженим на це Президентом України" виключити;
11) у статті 32:
у частинах першій та третій слово "органів" замінити словом "органу";
у другому реченні частини сьомої слово "відповідним" виключити;
12) у частині третій статті 36 слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
13) у статті 37:
у частині першій слово "самоврядування" замінити словами "органи місцевого самоврядування";
у частині п’ятій слово "спільно" замінити словами "за погодженням";
14) у частині третій статті 39 слово "органами" замінити словом "органом";
15) у статті 40:
частини першу та другу після слів "ядерних установок" доповнити словами "уранових об’єктів", а після слів "радіоактивними відходами" - словами "інших джерел іонізуючого випромінювання";
у частині четвертій слова "ядерних установок чи об’єктів" замінити словами "ядерних установок, уранових об’єктів чи об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання";
16) у статті 45:
у частинах четвертій та шостій слово "органи" в усіх відмінках замінити словом "орган" у відповідному відмінку;
у частині четвертій слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "місцевими радами";
17) у частині сьомій статті 48 слово "органи" замінити словом "орган";
18) в абзаці третьому статті 55 слова "органів державного санітарного нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
19) у частині першій статті 56 слова "органами державної влади і самоврядування" замінити словами "державними органами та органами місцевого самоврядування";
20) у статтях 57 та 58 слова "орган державного регулювання безпеки перевезень" в усіх відмінках замінити словами "орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки" у відповідному відмінку;
21) у частині першій статті 61 слова "дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";
22) у частині восьмій статті 73 слова "відповідним законодавством України", частині першій статті 81 слово "законодавством", частині третій статті 81 та у статті 83 слова "законодавством України" замінити словом "законом";
23) в абзацах п’ятому та тридцятому частини другої статті 81 слова "уповноважених на це органів охорони здоров’я" та "уповноважених на те органів охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
24) текст статті 82 викласти в такій редакції:
"На підприємства, установи і організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі порушення законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, якщо ці порушення завдали або могли завдати шкоди здоров’ю людей чи навколишньому природному середовищу, органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може бути накладено штрафи. Розміри штрафів встановлюються законом";
25) у тексті Закону слова "місцеві органи державної влади і самоврядування" та слова "місцеві органи державної влади та самоврядування" в усіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування" у відповідному відмінку.
( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 931-IX від 30.09.2020 )
11. У пунктах "б" та "в" статті 25 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349; 2009 р., № 24, ст. 299) слова "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту і центральний орган виконавчої влади в галузі ядерного регулювання" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, і орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки" у відповідному відмінку.
( Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
13. У Законі України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2006 р., № 22, ст. 184; 2012 р., № 19-20, ст. 168, № 23, ст. 239; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5038-VI):
1) у частині третій статті 4 слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я, центральний орган виконавчої влади з лікарських засобів та спеціально уповноважені ними державні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";
2) у частині третій статті 5 слова "Державного комітету України з питань інтелектуальної власності" та "центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноваженого ним на здійснення державної реєстрації лікарських засобів органу" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
3) у статті 7:
у частинах першій, другій, восьмій та дев’ятій слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважений ним орган" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку;
друге речення частини сьомої викласти в такій редакції: "Типове положення про комісію з питань етики затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
4) у частині десятій статті 8 слова "Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважений ним орган" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
5) у статті 9:
у частинах другій, п’ятій, десятій, сімнадцятій, двадцять першій слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважений ним орган" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку;
у частині восьмій слова "Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважені ним органи зобов’язані" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, зобов’язаний";
у частині дванадцятій слова "центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";
6) у частині третій статті 10 слова "центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
7) статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Орган державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
Контроль за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, відповідно до закону.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, очолює керівник, який за посадою є Головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів. Заступники керівника за посадою є відповідно заступниками Головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів.
Контроль за якістю лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюється головними державними інспекторами з контролю якості лікарських засобів на відповідній території та їх заступниками.
Інші спеціалісти центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, на яких покладено здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, є за посадою державними інспекторами з контролю якості лікарських засобів";
8) у назві, абзаці першому частини першої, частині третій статті 15, назві та тексті статті 16 слова "органів державного контролю" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів";
9) у частині першій статті 15:
абзац другий викласти в такій редакції:
"перевіряти додержання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, у тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб’юторської, зберігання, аптечної) на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування та реалізації суб’єктами господарської діяльності, утилізації та знищення";
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
"складати протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом";