Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підробними документами. Закон від 26.11.2015 №835-VIII

Верховна Рада України Закон від 26.11.2015 №835-VIII
Остання редакція від 01.10.2018. Внесення змін (закон від 21.12.2017 N 2258-VIII /2258-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 26.11.2015

Номер 835-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
доповнити частиною третьою такого змісту:
"У разі якщо в рішенні суду про заборону діяльності політичної партії не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія) політичної партії, її структурних утворень, які мають статус юридичної особи, в рішенні про припинення політичної партії, її структурних утворень визначається як голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії) політичної партії, її структурних утворень керівник органу управління або особа, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено рішенням суду";
9) у статті 23:
у частині першій слова "реєстраційного свідоцтва" замінити словом "реєстрації";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) політичної партії з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не може бути скасовано політичною партією";
10) у статті 24:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Анулювання реєстрації";
у частині першій слово "шостої" замінити словом "сьомої", а слова "Верховного Суду України" - словом "суду";
частину другу викласти в такій редакції:
"Рішення суду про анулювання реєстрації політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших статутних утворень, передбачених статутом партії, припинення членства в політичній партії, а також прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, та його територіальними органами рішень про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"У разі якщо в рішенні суду про анулювання реєстрації політичної партії не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія) політичної партії, її структурних утворень, які мають статус юридичної особи, в рішенні про припинення політичної партії, її структурних утворень визначається як голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії) політичної партії, її структурних утворень керівник органу управління або особа, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено рішенням суду".
18.
У Законі України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101 із наступними змінами):
1) частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
"2. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
2) статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Статут кредитної спілки скріплюється підписом голови спостережної ради кредитної спілки, справжність якого засвідчується нотаріально";
3) статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Набуття кредитною спілкою статусу фінансової установи та ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки
1. Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Уповноважений орган) відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.
2. Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ (далі - Державний реєстр).
3. Уповноважений орган видає кредитній спілці свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за формою, встановленою Уповноваженим органом.
4. Про зміни, що сталися у статутних документах, кредитна спілка повідомляє у 5-денний строк в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
5. Ліцензуванню підлягає діяльність кредитної спілки із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону";
4) у статті 24:
у частині першій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Рішення про створення асоціації кредитних спілок приймає установча конференція представників кредитних спілок, яке оформлюється протоколом, невід'ємними частинами якого є реєстр учасників установчої конференції та рішення відповідного органу управління кредитної спілки, що підтверджує повноваження представника кредитної спілки, який бере участь в установчій конференції";
абзац третій виключити;
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"Асоціація кредитних спілок набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Державна реєстрація асоціацій кредитних спілок, їх об'єднань проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
5) доповнити статтею 24-1 такого змісту:
"Стаття 24-1. Припинення діяльності асоціацій кредитних спілок, їх об'єднань
1. Припинення діяльності асоціації кредитних спілок, їх об'єднань відбувається у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
19.
У Законі України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 191; 2006 р., N 13, ст. 110; 2014 р., N 5, ст. 62):
1) у пункті 3 статті 8 слова "випущених емітентом з метою придбання (набуття) права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості" виключити;
2) у статті 9:
абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:
"Державна реєстрація Будівельних палат здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9. Після закінчення проведення експерименту фонди банківського управління, створені в період дії такого експерименту відповідно до цього Закону, продовжують функціонувати з можливістю залучення коштів та укладання договорів довірчого управління в рамках існуючих фондів".
20.
У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20 - 21, ст. 291 із наступними змінами):
1) пункт 2 частини другої статті 51 виключити;
2) друге речення частини другої статті 69 виключити.
21.
Текст статті 9 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 412; 2009 р., N 30, ст. 421; 2011 р., N 41, ст. 413; 2013 р., N 42, ст. 586; 2014 р., N 5, ст. 62) викласти в такій редакції:
"Постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
У разі внесення змін до Положення про постійно діючий третейський суд та/або регламенту третейського суду або списку третейських суддів постійно діючого третейського суду засновник постійно діючого третейського суду повинен протягом 15 днів з дня прийняття такого рішення забезпечити в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
У разі невиконання засновником постійно діючого третейського суду вимог частини другої цієї статті або виявлення протягом трьох років з дня реєстрації постійно діючого третейського суду недостовірних відомостей у поданих для державної реєстрації документах орган, який зареєстрував такий третейський суд, повинен звернутися до суду із заявою про припинення його діяльності".
22.
У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
абзац четвертий після слів "інший документ" доповнити словами "в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)";
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"Форма та порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлюються Кабінетом Міністрів України";
2) у статті 4:
абзац п'ятий частини першої викласти в такій редакції:
"строк видачі документа дозвільного характеру або відмови у його видачі";
в абзаці першому частини третьої слова "одержання дублікатів" виключити;
абзац другий частини п'ятої доповнити словами "шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";
3) у статті 4-1:
у частині першій:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
"1. Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, що законами України віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування, встановлюється їх рішенням, а у випадках, передбачених законом, - на підставі типових порядків, затверджених Кабінетом Міністрів України";
включити абзац третій такого змісту:
"Порядок видачі документів дозвільного характеру, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру визначається Кабінетом Міністрів України";
в абзаці шостому слова "Видача документів дозвільного характеру, необхідність видачі яких" замінити словами "Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, необхідність проведення якої";
абзац сьомий частини п'ятої виключити;
абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
"6. У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано документ дозвільного характеру або не прийнято рішення про відмову у його видачі, через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Відмітка в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про дату прийняття заяви є підтвердженням подання заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу";
у частині сьомій:
абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
"наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом;
наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця";
абзац дев'ятий виключити;
в абзаці тринадцятому слова "реєстрі документів дозвільного характеру та повернення суб'єкту господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного характеру" замінити словами "Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
абзаци чотирнадцятий і п'ятнадцятий виключити;
в абзаці сімнадцятому слова "реєстру документів дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
у частині восьмій:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
"8. Підстави для переоформлення документа дозвільного характеру встановлюються законом.
Зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру";
абзаци третій і четвертий виключити;
в абзаці п'ятому слова "разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню" виключити;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру зобов'язаний прийняти рішення про переоформлення документа дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру";
абзац сьомий виключити;
в абзаці восьмому слова "реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
частину дев'яту виключити;
абзац п'ятий частини десятої викласти в такій редакції:
"Про зупинення та поновлення дозвільними органами розгляду документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру, приймається відповідне рішення";
частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:
"14. Прийняття від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.
Кабінет Міністрів України має право визначити адміністративні послуги, які за вибором суб'єкта господарювання можуть отримуватися у центрі надання адміністративних послуг, дозвільному органі.
Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подається суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):
у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до адміністратора;
в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, - до дозвільного органу.
Якщо документи подаються особисто, пред'являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.
У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.
Документи в електронній формі подаються суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів України.
Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви";
у частині п'ятнадцятій слова "реєстру документів дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
доповнити частинами шістнадцятою і сімнадцятою такого змісту:
"16. Рішення, прийняті дозвільним органом відповідно до цього Закону, підлягають обов'язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
17. Документ дозвільного характеру відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підлягає обов'язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
4) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Відомості про документи дозвільного характеру в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносяться відомості про документи дозвільного характеру, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", та декларації.
2. Дозвільні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
1) рішення, прийняті дозвільними органами відповідно до цього Закону, - у день їх прийняття;
2) заяви та декларації, подані до дозвільних органів, та іншу інформацію про документи дозвільного характеру та декларації, необхідну для ведення зазначеного реєстру, - у день їх отримання дозвільними органами";
5) у тексті Закону слова "видача дубліката" у всіх відмінках та числах виключити.
23.
У статті 3 Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 34, ст. 291):
частину третю виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дати державної реєстрації її створення у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
25.
У Законі України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 38, ст. 534; 2011 р., N 41, ст. 413; 2014 р., N 5, ст. 62):
1) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
"2. Рішення про створення асоціації приймається на установчих зборах (конференції, з'їзді) асоціації, оформляється протоколом, невід'ємною частиною якого є:
реєстр присутніх учасників установчих зборів (конференції, з'їзді) асоціації;
копії рішень усіх органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до частини першої цієї статті, засвідчені їх печатками;
відомості про осіб, які обрані до виконавчого органу асоціації (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, займана в асоціації посада, місце основної роботи)";
2) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Державна реєстрація асоціації
1. Асоціація підлягає обов'язковій державній реєстрації.
2. Державна реєстрація асоціації органів місцевого самоврядування здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
3. Асоціація забезпечує внесення змін до відомостей про асоціацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.
4. Рішення про внесення змін до відомостей про асоціацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, приймається в порядку, визначеному статутом асоціації, та оформляється протоколом засідання відповідного уповноваженого органу.
Невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові особи, її посада";
3) статті 11 і 12 виключити;
4) статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Припинення асоціації
1. Асоціація припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації у порядку, визначеному її статутом, або за рішенням суду.
2. Державна реєстрація припинення асоціації проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
3. У разі якщо згідно із щорічною інформацією всеукраїнської асоціації кількість членів всеукраїнської асоціації стає меншою, ніж передбачено частиною другою статті 3 цього Закону, суб'єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань звертається до суду для скасування державної реєстрації такої асоціації, що тягне за собою припинення юридичної особи".
26.
У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 10 - 11, ст. 73; 2014 р., N 4, ст. 61, N 49, ст. 2056):
1) пункт 2 частини першої статті 54 виключити;
2) друге речення частини другої статті 78 виключити.
27.
У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413; 2014 р., N 28, ст. 936, N 50 - 51, ст. 2057):
1) частину першу статті 1 доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту:
"Термін "портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
2) у частині першій статті 3:
абзац п'ятий доповнити словами "що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"встановлює порядок подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) державному реєстратору відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
3) абзац дев'ятий частини третьої статті 22 викласти в такій редакції:
"надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства";
4) в абзаці шістнадцятому частини другої статті 41 слова "надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" замінити словами "надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства";
5) друге речення частини другої статті 46 викласти в такій редакції: "Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна";
6) пункт 7 частини другої статті 98 викласти в такій редакції:
"7) надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства";
7) у статті 104:
частину першу доповнити словами "у складі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
частини другу і третю виключити.
28.
У частині другій статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564; 2014 р., N 33, ст. 1162) слова "державна реєстрація юридичної особи та" виключити.
29.
У Законі України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами):
1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
"2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у громадському об'єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів громадського об'єднання. Членство в громадському об'єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена громадського об'єднання на будь-яких виборних посадах у громадському об'єднанні";
2) частину сьому статті 7 викласти в такій редакції:
"7. Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об'єднання в установленому законом порядку";
3) у статті 9:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Утворення та реєстрація громадського об'єднання";
частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:
"8. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.
У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.
9. Дії від імені незареєстрованого громадського об'єднання, крім дій, пов'язаних з реєстрацією такого об'єднання, забороняються";
доповнити частинами дванадцятою і тринадцятою такого змісту:
"12. Громадське об'єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.
13. Для отримання статусу юридичної особи громадське об'єднання, що здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
4) у статті 10:
у частині четвертій слова "або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку" виключити;
частину сьому викласти в такій редакції:
"7. Власна назва громадського об'єднання може містити інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та/або про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо)";
у частині дев'ятій слова "або прийняття в установленому цим Законом порядку повідомлення про його утворення" виключити;
5) статтю 12 виключити;
6) у статті 13:
частини третю - сьому виключити;
7) статті 14 - 17 виключити;
8) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Символіка громадського об'єднання
1. Громадське об'єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
2. Символіка громадського об'єднання не повинна відтворювати:
1) державні символи України;
2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
4) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
3. Символіка громадського об'єднання має відрізнятися від зображення вже зареєстрованої символіки іншого громадського об'єднання.
4. Символіка громадського об'єднання затверджується уповноваженим статутним органом громадського об'єднання в порядку, визначеному його статутом.
5. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об'єднання.
6. Громадське об'єднання має право на використання власної символіки з дня її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об'єднання та для цілей, не пов'язаних з діяльністю такого громадського об'єднання";
9) у статті 19:
у частині першій:
друге речення виключити;
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Відомості про всеукраїнський статус громадського об'єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
частини четверту - дев'яту виключити;
10) статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
1. Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
2. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації припиняється на підставі:
1) рішення іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ якої акредитовано в Україні;
2) рішення уповноваженого органу з питань реєстрації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформленої відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність;
3) рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.
3. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути заборонена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим підрозділом положень статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, положень інших законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
4. Справа про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України";
11) у пункті 2 частини другої статті 21 слова "Реєстру громадських об'єднань" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
12) у статті 25:
у пункті 1 частини першої слова "шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу" замінити словами "у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Припинення діяльності громадського об'єднання відбувається в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
13) частину другу та частини четверту - десяту статті 26 виключити;
14) статтю 27 виключити;
15) у статті 28:
у частині першій слова "цим Законом, та виключення з Реєстру громадських об'єднань" замінити словами " Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
частину четверту виключити;
16) частини другу - шосту статті 29 виключити;
17) статтю 30 виключити.
30.
Абзац сьомий частини третьої статті 4 Закону України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 2, ст. 8) викласти в такій редакції:
"вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про ліцензування господарської діяльності суб'єкта охоронної діяльності".
31.
1) статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Член організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців має право в будь-який час припинити своє членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців шляхом подання заяви до відповідних статутних органів. Членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців на будь-яких виборних посадах в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців";
2) частину третю статті 4 доповнити реченням такого змісту: "Власна назва організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців повинна містити інформацію про їхній статус";
3) у статті 11:
частину третю доповнити словами "та скріплені печатками організацій роботодавців (за наявності) копії рішень виборних органів організацій роботодавців щодо створення відповідного об'єднання";
перше речення частини четвертої після слів "з'їзді (конференції)" доповнити словами "та реквізити документа, яким особа уповноважена представляти організацію роботодавців на установчому з'їзді (конференції)";
4) пункт 1 частини другої статті 13 після слів "організації, об'єднання" доповнити словами "ознаку (територіальна чи галузева)";
5) у статті 15:
назву і частини першу - третю викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Державна реєстрація організацій роботодавців, їх об'єднань
1. Державна реєстрація всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інших організацій роботодавців, їх об'єднань здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
2. Рішення про внесення змін до статутних документів, у складі виборних органів організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців приймається організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців у визначеному статутом порядку та оформляється протоколом засідання уповноваженого органу організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.
Невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу організації роботодавців є реєстр учасників, в якому зазначаються дані про:
1) фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), адреса та відомості про кількість найманих працівників. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
2) юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, юридична адреса, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців.
Невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу об'єднання організацій роботодавців є реєстр організацій роботодавців, які брали участь у цьому засіданні, в якому зазначаються дані щодо організацій роботодавців: повне найменування, місцезнаходження керівних органів, дата та номер документа про державну реєстрацію організації роботодавців, рішення керівних органів організації роботодавців щодо особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та реквізитів документа, яким особа уповноважена представляти організацію роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь у засіданні уповноваженого органу організації роботодавців.
3. Про прийняте уповноваженим органом організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців рішення повідомляється в 60-денний термін суб'єкт державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
частини четверту - одинадцяту виключити;
6) статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань
1. Організації роботодавців, їх об'єднання можуть використовувати свою символіку (емблему, прапор).
2. Символіка організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців не повинна відтворювати:
1) державні символи України;
2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
4) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
3. Символіка організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців має відрізнятися від зображення вже зареєстрованої символіки іншої організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.
4. Символіка організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців затверджується уповноваженим статутним органом організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців в порядку, визначеному статутом.
5. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.
6. Організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців має право на використання власної символіки з моменту реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців фізичними та юридичними особами без згоди організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців та для цілей, не пов'язаних з діяльністю такої організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.
7. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
7) у статті 17:
частину першу після слів "організації, об'єднання" доповнити словами "прийнятого у визначеному статутом порядку";
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Припинення організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
32.
В абзаці другому частини шостої статті 4 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75) слова "реєстрації статуту в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування" замінити словами "державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
33.
У Законі України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 91, N 37 - 38, ст. 371):
1) частину дев'яту статті 7 виключити;
2) статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Утворення об'єднаної територіальної громади та реорганізація органів місцевого самоврядування
1. Об'єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Законом з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об'єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об'єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього Закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1.
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - виписка) - документ в електронній формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу - підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи;
2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - витяг) - документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;