• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Виборчий кодекс України

Верховна Рада України  | Кодекс України, Кодекс, Закон від 19.12.2019 № 396-IX
ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408 № 805-IX від 16.07.2020, ВВР, 2020, № 36, ст.273 № 884-IX від 15.09.2020, ВВР, 2020, № 51, ст.485 № 924-IX від 29.09.2020 № 1638-IX від 14.07.2021, ВВР, 2021, № 39, ст.321 № 2107-IX від 03.03.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Цей Кодекс відповідно до Конституції України визначає гарантії права громадян на участь у виборах, регулює підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
КНИГА ПЕРША. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ I. ПОНЯТТЯ ВИБОРІВ
Стаття 1. Вибори як форма безпосередньої демократії
1. Вибори в Україні є основною формою народного волевиявлення, способом безпосереднього здійснення влади Українським народом.
2. Вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Стаття 2. Законодавство про вибори
1. Підготовка та проведення виборів регулюються Конституцією України, цим Кодексом, законами України "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців", іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства та актами Центральної виборчої комісії.
Стаття 3. Типи виборів
1. Відповідно до Конституції України в Україні проводяться такі типи виборів:
1) вибори Президента України;
2) вибори народних депутатів України;
3) місцеві вибори:
а) вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
б) вибори депутатів сільської, селищної, міської ради;
в) вибори сільського, селищного, міського голови;
г) вибори депутатів районної ради;
ґ) вибори депутатів обласної ради;
д) вибори депутатів районної у місті ради (у містах, де утворені районні у місті ради).
( Пункт "е" частини першої статті 3 виключено на підставі Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
2. Вибори Президента України та вибори народних депутатів України є загальнодержавними виборами.
Загальнодержавні та місцеві вибори можуть бути черговими або позачерговими.
( Частину другу статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України, за винятком обмежень, встановлених законом.
( Частину другу статті 3 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
Позачергові місцеві вибори проводяться у разі дострокового припинення повноважень окремих органів місцевого самоврядування та/або сільських, селищних, міських голів.
( Частину другу статті 3 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
3. Загальнодержавні вибори можуть проводитися одночасно з місцевим референдумом, позачерговими, повторними, проміжними, першими, додатковими місцевими виборами.
4. Чергові та позачергові загальнодержавні вибори не можуть проводитися одночасно із всеукраїнським референдумом, іншими черговими чи позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.
Стаття 4. Порядок обчислення строків
1. Строки, визначені у цьому Кодексі, обчислюються в календарних днях.
2. В окремих випадках, передбачених цим Кодексом, строки обчислюються у роках та місяцях, а також у годинах або хвилинах.
3. Першим днем обчисленого у днях строку, який відповідно до цього Кодексу має початися у зв’язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.
4. Останнім днем обчисленого у днях строку, який відповідно до цього Кодексу має закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.
5. Останнім днем обчисленого у роках строку, який відповідно до цього Кодексу має початися або закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що настає у відповідні місяць і число, коли відбулася подія, через встановлену кількість років після або до настання події відповідно.
6. Останнім днем обчисленого у місяцях строку, який відповідно до цього Кодексу має початися або закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що настає у відповідне число, коли відбулася подія, через встановлену кількість місяців після або до настання події відповідно.
Стаття 5. День голосування
1. Днем, у який відбуваються вибори, є день голосування на цих виборах (день виборів). Днем голосування (днем повторного голосування) на виборах є неділя.
Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові вибори проводяться двічі на рік - в останню неділю березня та останню неділю жовтня.
Якщо остання неділя березня або остання неділя жовтня, на яку призначаються позачергові місцеві, проміжні, перші чи додаткові вибори, припадає на святковий день або день релігійного свята, визначений неробочим відповідно до трудового законодавства, такі місцеві вибори призначаються на наступну неділю.
В рік проведення чергових місцевих виборів усі місцеві вибори проводяться один раз на рік - в день проведення чергових місцевих виборів - останню неділю жовтня п’ятого року повноважень місцевих рад та сільських, селищних, міських голів обраних на останніх чергових місцевих виборах.
( Частина перша статті 5 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
2. День голосування на виборах визначається відповідно до Конституції України та цього Кодексу. У випадках, визначених Конституцією України, цим Кодексом або законом, день голосування на виборах визначається суб’єктом їх призначення.
( Частина друга статті 5 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
3. Для окремих типів виборів цим Кодексом передбачається день повторного голосування.
Розділ II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА
Стаття 6. Виборчі права громадян України
1. Виборчі права громадян України - це гарантовані Конституцією України та цим Кодексом їхні права на участь у виборах, які проводяться в Україні.
2. Основні виборчі права громадян України включають:
1) право вільно обирати (право голосу на виборах);
2) право бути обраним.
( Частина друга статті 6 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
3. Громадяни України мають також інші права на участь у виборчому процесі, пов’язані з їхніми основними виборчими правами.
4. Виборчі права громадян України здійснюються в обсязі і порядку, передбачених виборчим законодавством.
Стаття 7. Загальне виборче право
1. Вибори в Україні є загальними. Право голосу мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років.
2. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
3. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.
4. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці відповідно до цього Кодексу.
5. Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території Автономної Республіки Крим.
Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідної територіальної громади.
Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради територіальної громади та сільського, селищного, міського голови мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідної територіальної громади.
Право голосу на виборах депутатів районної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території однієї з територіальних громад відповідного району.
Право голосу на виборах депутатів обласної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території однієї з територіальних громад відповідної області.
Право голосу на виборах депутатів районної у місті ради (у місті з районним поділом, де утворені районні у місті ради) мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідного району в місті.
Право голосу на додаткових виборах депутатів сільської, селищної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території територіальної громади, що приєдналася до іншої територіальної громади в порядку, визначеному Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".
( Частина п'ята статті 7 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
6. Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначаються його виборчою адресою (крім випадків, передбачених законом).
7. Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, які проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади, та не мають права голосу на місцевих виборах.
8. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, інвалідності та стану здоров’я, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Кодексом.
9. З метою реалізації виборчих прав виборці з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) мають право на забезпечення розумним пристосуванням у відповідності до індивідуальних потреб для безперешкодної участі у виборчому процесі в порядку, визначеному цим Кодексом.
( Статтю 7 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
Стаття 8. Документи, які підтверджують особу та громадянство виборця
1. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця, є:
1) паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки);
2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);
3) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотографію особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчого ізолятора);
( Пункт 3 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
5) дипломатичний паспорт;
6) службовий паспорт;
7) військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби).
2. Документи, зазначені упунктах 1, 2 і 7частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях під час голосування на загальнодержавних виборах.
( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
3. Документ, зазначений у пункті 3 частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі, під час голосування на загальнодержавних виборах.
( Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
4. Документи, зазначені у пунктах 4-6частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України під час голосування на загальнодержавних виборах.
( Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
5. На закордонних виборчих дільницях, утворених у державах, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.
6. Документи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях під час голосування на місцевих виборах.
( Статтю 8 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
Стаття 9. Права виборців на участь у виборчому процесі, пов’язані з правом голосу
1. Виборці мають право:
1) бути членами виборчих комісій, які організовують підготовку та проведення відповідних виборів;
2) отримувати та поширювати інформацію, що стосується підготовки та проведення відповідних виборів;
3) брати участь у проведенні передвиборної агітації на відповідних виборах;
4) здійснювати спостереження за проведенням відповідних виборів;
5) оскаржувати порушення власних виборчих прав, інших власних особистих прав та законних інтересів, пов’язаних з участю у виборчому процесі.
2. Права, зазначені у частині першій цієї статті, здійснюються виборцями в обсязі та порядку, встановлених законодавством про вибори.
( Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
3. Подання до Центральної виборчої комісії, окружної, територіальної виборчої комісії документів щодо реалізації виборцями прав на участь у виборчому процесі вважається згодою відповідних осіб на обробку їх персональних даних в обсязі, встановленому законодавством про вибори.
( Статтю 9 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
Стаття 10. Право бути обраним
1. Вимоги до кандидатів встановлюються Конституцією України та цим Кодексом.
2. З метою перевірки щодо наявності чи відсутності підстав для прийняття рішення про реєстрацію чи про відмову в реєстрації кандидата на відповідних виборах Центральна виборча комісія, територіальна виборча комісія з місцевих виборів можуть запитувати та безоплатно одержувати від Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Державної прикордонної служби України, Державної судової адміністрації України, Національного агентства з питань запобігання корупції, а в разі необхідності - від інших державних органів інформацію, необхідну для проведення такої перевірки.
( Абзац перший частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом двох днів з дня його надходження, надати виборчій комісії відповідну інформацію щодо відомостей про вибуття особи, висунутої кандидатом, за межі України для постійного проживання, припинення нею громадянства України, наявності чи відсутності судимості, виїзду з України та в’їзду в Україну протягом встановленого цим Кодексом часу перед днем голосування, наявності рішення суду про визнання особи недієздатною.
3. Ненадходження відповіді на запит не є підставою для зупинення чи подовження строків, встановлених цим Кодексом для прийняття Центральною виборчою комісією, територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації кандидата на відповідних виборах. Надходження на запит Центральної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії відповіді, що підтверджує наявність обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом на відповідних виборах, права бути обраною, після прийняття відповідною виборчою комісією рішення про реєстрацію такого кандидата є підставою для прийняття рішення про скасування реєстрації відповідного кандидата.
Стаття 11. Право висувати кандидатів на виборах
1. Громадяни України, які є виборцями, мають право висування кандидатів на виборах, яке реалізується ними через політичні партії (далі - партії) та їхні місцеві організації або шляхом самовисування у порядку, встановленому цим Кодексом.
( Частина перша статті 11 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
Стаття 12. Рівне виборче право
1. Вибори проводяться на основі рівного виборчого права. Громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.
2. Кожен виборець має один голос на кожних виборах, у яких він має право брати участь.
Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. У випадку одночасного проведення різних виборів виборець може реалізувати своє право голосу тільки на одній виборчій дільниці, спільній для всіх виборів, які проводяться одночасно.
Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Кодексом.
( Частина друга статті 12 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
3. Усі кандидати, зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом, мають у виборчому процесі виборів, на яких вони висунуті, рівні права та беруть участь у цьому процесі на умовах, рівних для відповідних виборів.
4. Усі партії (організації партій), які набули статусу суб’єкта виборчого процесу відповідно до цього Кодексу, мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі відповідних загальнодержавних (відповідних місцевих) виборів у порядку та в межах, встановлених цим Кодексом.
5. Рівність прав і можливостей кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі відповідних виборів забезпечується:
1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів в залежності від суб’єкта висування, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, інвалідності та стану здоров’я, за мовними або іншими ознаками;
2) забороною втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та службових осіб у виборчий процес, за винятком здійснення повноважень, передбачених цим Кодексом;
3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, закладів, установ, організацій, їх посадових та службових осіб до кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів відповідного виборчого процесу;
4) забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчого фонду партії (кандидата, організації партії);
5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації, інформаційних агентств до кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу.
6. Засоби масової інформації, інформаційні агентства здійснюють інформування про перебіг виборчого процесу, події, пов’язані з виборами, на засадах збалансованості, достовірності, повноти і точності, об’єктивності поширюваної інформації, доступності з дотриманням вимог законодавства про інформацію та про засоби масової інформації, норм журналістської етики.
Стаття 13. Пряме виборче право
1. Вибори, які регулюються цим Кодексом, є прямими. Виборці обирають Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів (виборчі списки кандидатів), зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом. Результати виборів визначаються безпосередньо підсумками голосування виборців.
( Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
Стаття 14. Вільні вибори
1. Вибори в Україні є вільними. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
2. Громадяни України мають право вільно агітувати за або проти кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів відповідного виборчого процесу, вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, партій (організацій партій), політичні, ділові та особисті якості кандидатів. Кандидати, партії (організації партій) - суб’єкти відповідного процесу можуть вільно вести передвиборну агітацію з дотриманням вимог цього Кодексу.
3. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.
4. Військовослужбовці (крім військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України, та в інших випадках, передбачених цим Кодексом) голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань).
5. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години протягом часу голосування, визначеного цим Кодексом.
Стаття 15. Добровільність участі у виборах
1. Участь громадян України у виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у голосуванні на виборах, а також у висуванні кандидатів, у передвиборній агітації, в інших виборчих заходах чи у здійсненні інших виборчих процедур, передбачених цим Кодексом.
Стаття 16. Таємне голосування
1. Голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.
2. Членам виборчих комісій, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.
Стаття 17. Особисте голосування
1. Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передання виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
2. Допомога виборцю, який внаслідок інвалідності та/або стану здоров’я не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення у випадках, встановлених цим Кодексом, не вважається порушенням вимоги особистого голосування.
Стаття 18. Використання інноваційних технологій у виборчому процесі
1. Центральна виборча комісія може прийняти рішення про впровадження інноваційних технологій, технічних та програмних засобів під час організації та проведення виборів у формі проведення експерименту або пілотного проекту стосовно:
1) голосування виборців на виборчій дільниці за допомогою технічних засобів та програмних засобів (машинне голосування);
2) проведення підрахунку голосів виборців за допомогою технічних засобів для електронного підрахунку голосів;
3) складання протоколів про підрахунок голосів, підсумки та результати голосування з використанням інформаційно-аналітичної системи.
2. Експерименти або пілотні проекти, зазначені в частині першій цієї статті, проводяться на визначених Центральною виборчою комісією окремих виборчих дільницях одночасно з проведенням виборів на цих виборчих дільницях з додержанням всіх вимог та процедур для відповідних виборів та голосування виборців у спосіб та в порядку, визначеному цим Кодексом.
3. Результати експериментів або пілотних проектів, передбачених частиною першою цієї статті, використовуються для надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства щодо впровадження інноваційних технологій, технічних та програмних засобів під час організації та проведення виборів.
4. Результати проведення експериментів або пілотних проектів, передбачених частиною першою цієї статті, а також будь-які відомості, отримані під час їх проведення, не можуть використовуватися для встановлення підсумків голосування чи результатів виборів, оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів виборчого процесу.
5. У разі прийняття рішення, передбаченого частиною першою цієї статті, Центральна виборча комісія зобов’язана забезпечити реалізацію та захист виборчих прав громадян України, які голосують на виборчих дільницях, на яких проводяться експерименти або пілотні проекти, передбачені частиною першою цієї статті, не звужуючи їх обсягу.
6. Проведення експериментів або пілотних проектів, передбачених частиною першою цієї статті, не повинно призводити до створення у виборців хибного враження про заміну виборчих процедур відповідних виборів, передбачених цим Кодексом, на процедури відповідного експерименту або пілотного проекту.
7. Центральна виборча комісія зобов’язана забезпечити інформування виборців, які голосують на виборчих дільницях, на яких проводяться експерименти або пілотні проекти, передбачені частиною першою цієї статті, що прийняття виборцями участі в експерименті або пілотному проекті не створює юридичних наслідків щодо встановлення підсумків голосування чи результатів виборів, не створює підстав і не може використовуватися для оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів виборчого процесу.
8. Центральна виборча комісія, окружні та територіальні виборчі комісії (за рішенням Центральної виборчої комісії за наявності технічної можливості) забезпечують взаємодію з партіями (організаціями партій), кандидатами з питань застосування інноваційних технологій, передбачених цим Кодексом, за допомогою електронних сервісів в порядку, передбаченому цим Кодексом. Порядок використання електронних сервісів встановлюється цим Кодексом.
9. У разі подання до виборчих комісій документів, передбачених цим Кодексом, через електронні сервіси такі документи повинні відповідати вимогам законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
10. Документи, передбачені цим Кодексом, можуть подаватися до виборчої комісії у формі електронного документа з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. У такому разі документи повинні відповідати вимогам законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Відповідальність за достовірність копій документів, що подаються до виборчих комісій у електронній формі, несе особа, яка засвідчує документ своїм кваліфікованим електронним підписом.
( Стаття 18 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
Стаття 19. Чесні вибори. Відповідальність за порушення виборчого законодавства
1. Виборчі права громадян України захищаються законом. Громадяни мають право на захист своїх виборчих прав та інших прав на участь у виборчому процесі шляхом оскарження порушень до відповідних виборчих комісій або у судовому порядку. За порушення виборчих прав громадян винні особи несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
2. Забезпечення умов для реалізації виборчих прав громадян, дотримання основних засад виборчого права, належне здійснення виборчих процедур і механізмів, передбачених цим Кодексом, точне і достовірне встановлення результатів виборів гарантується.
3. Особи, винні в порушенні законодавства про вибори, виборчих прав виборців, кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.
Розділ III. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Стаття 20. Виборчий процес
1. Виборчий процес - це здійснення протягом встановленого цим Кодексом періоду часу суб’єктами, визначеними статтею 22 цього Кодексу, виборчих процедур, пов’язаних із підготовкою і проведенням відповідних виборів, встановленням та офіційним оголошенням (офіційним оприлюдненням) їх результатів.
Виборчий процес є безперервним та не може бути скасованим, зупиненим або перенесеним.
У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану виборчий процес загальнодержавних виборів та/або виборчий процес відповідних місцевих виборів, що відбуваються на цих територіях або їх частині, припиняється з дня набрання чинності відповідним указом Президента України.
Після набрання чинності відповідним указом Президента України Центральна виборча комісія ухвалює рішення щодо припинення виборчого процесу на всій території України або в окремих її місцевостях, яким визначає порядок завершення виборчих процедур, які були розпочаті в межах відповідного виборчого процесу.
Після припинення чи скасування дії режиму воєнного або надзвичайного стану перебіг відповідного виборчого процесу, припиненого у зв’язку з цим, розпочинається спочатку.
Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв’язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, ухвалюється відповідним суб’єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану, а у разі якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
( Стаття 20 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
Стаття 21. Основні засади виборчого процесу
1. Виборчий процес кожних виборів, передбачених цим Кодексом, здійснюється на засадах:
1) гарантії реалізації виборчих прав громадян, визначених Конституцією України та цим Кодексом;
2) дотримання основних принципів виборчого права, визначених Конституцією України та цим Кодексом;
3) законності та заборони протиправного втручання будь-кого у виборчий процес;
4) політичного плюралізму та багатопартійності;
5) публічності і відкритості виборчого процесу, усіх його процедур з урахуванням обмежень, встановлених законом, належного інформування виборців та інших суб’єктів виборчого процесу;
6) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів і суб’єктів їх висування на відповідних виборах до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками яких є партії (організації партій);
7) неупередженості органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до кандидатів, партій.
( Частину першу статті 21 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
2. Вимоги статті 9 Закону України "Про захист персональних даних" щодо повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних не поширюються на правовідносини, що виникають в ході виборчого процесу, а саме на здійснення обробки персональних даних виборчими комісіями, юридичними та фізичними особами у зв’язку з підготовкою, поданням та опрацюванням документів, передбачених цим Кодексом.
( Статтю 21 доповнено частиною другою згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
Стаття 22. Суб’єкти виборчого процесу
1. Суб’єктом виборчого процесу відповідних виборів є:
1) виборець, який має право голосу на відповідних виборах;
2) виборча комісія, уповноважена здійснювати підготовку і проведення відповідних виборів;
3) партія (організація партії), яка висунула кандидатів на відповідних виборах;
4) кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах у порядку, встановленому цим Кодексом;
5) офіційний спостерігач від кандидата чи партії (організації партії) - суб’єкта відповідного виборчого процесу або від громадської організації, зареєстрований у порядку, встановленому цим Кодексом.
2. Кандидат, реєстрація якого скасована з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом, втрачає статус кандидата на відповідних виборах з дня, наступного за днем закінчення строку оскарження такого рішення, або, у разі оскарження, з дня, наступного за днем набрання законної сили відповідним рішенням суду.
3. Партія (організація партії), якій відмовлено у реєстрації усіх висунутих нею кандидатів або у якої скасовано реєстрацію усіх висунутих нею кандидатів на відповідних виборах з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом, втрачає статус суб’єкта виборчого процесу відповідних виборів з дня, наступного за днем закінчення строку оскарження рішення про відмову в реєстрації (скасування реєстрації) усього списку або останнього кандидата зі списку або, у разі оскарження, з дня, наступного за днем набрання законної сили відповідним рішенням суду.
( Частина третя статті 22 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
4. Дільничні виборчі комісії одночасно є суб’єктами усіх виборчих процесів, в організації і проведенні яких вони беруть участь.
Стаття 23. Публічність і відкритість виборчого процесу
1. Підготовка і проведення виборів, передбачених цим Кодексом, здійснюються публічно і відкрито.
2. З метою забезпечення публічного та відкритого характеру виборчого процесу виборчі комісії, що організовують підготовку та проведення відповідних виборів:
1) інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про виборчі округи і виборчі дільниці, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження протиправних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб, які порушують або обмежують виборчі права;
( Пункт 1 частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
2) забезпечують можливість для ознайомлення виборців, інших суб’єктів відповідного виборчого процесу зі списками виборців, передвиборними програмами партій (місцевих організацій партій), кандидатів, виборчими списками партій (організацій партій), відомостями про кандидатів;
( Пункт 2 частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
3) роз’яснюють виборцям порядок голосування, у тому числі порядок заповнення виборчих бюлетенів;
4) оприлюднюють підсумки голосування та результати відповідних виборів;
5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених цим Кодексом.
3. Рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів, доводяться ними до відома громадян в порядку, встановленому законодавством.
4. Усі рішення Центральної виборчої комісії невідкладно оприлюднюються на її офіційному веб-сайті із забезпеченням можливості перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також у вигляді набору даних, організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.
Окружні виборчі комісії загальнодержавних виборів надають усі свої рішення до Центральної виборчої комісії в електронній формі не пізніше дня, наступного після дня їх прийняття. Зазначені рішення окружних виборчих комісій оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії після їх надходження із забезпеченням можливості перегляду та роздрукування інформації.
Територіальні виборчі комісії оприлюднюють свої рішення на своїх офіційних веб-сайтах (за наявності), веб-сайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший спосіб, визначений цим Кодексом.
Окружні та територіальні виборчі комісії надають усі свої рішення для оприлюднення на офіційних веб-сайтах відповідних регіональних або територіальних представництв Центральної виборчої комісії не пізніше дня, наступного після дня їх прийняття. Зазначені рішення окружних та територіальних виборчих комісій оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних регіональних або територіальних представництв Центральної виборчої комісії.
( Частина четверта статті 23 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
5. При проведенні загальнодержавних виборів закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах або в інший доступний для громадян України, які проживають чи перебувають на території відповідної іноземної держави, спосіб відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих комісій та приміщень для голосування, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, про порядок голосування та порядок заповнення виборчих бюлетенів.
6. Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує оприлюднення у публічній частині Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів, поданих розпорядниками відповідних виборчих фондів.
Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює контроль за своєчасністю подання звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, їх повнотою та достовірністю включених до них відомостей.
( Частина шоста статті 23 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
7. Органи Національної поліції України за день до дня голосування оприлюднюють на офіційних веб-сайтах попередні відомості про кількість зареєстрованих звернень про порушення виборчого законодавства під час відповідного виборчого процесу та роз’яснення відповідальності за порушення законодавства про вибори. Протягом десяти днів після дня голосування Національна поліція України забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті узагальнених відомостей про кількість розпочатих кримінальних проваджень та кількість зареєстрованих органами Національної поліції України звернень, пов’язаних із порушенням законодавства про вибори під час відповідного виборчого процесу.
Стаття 24. Організація роботи органів державної влади під час виборчого процесу
1. Органи виконавчої влади, у тому числі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, а також суди, виборчі комісії, органи ведення Державного реєстру виборців, правоохоронні органи України (прокуратура, Національна поліція України, Служба безпеки України) організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити охорону приміщень виборчих комісій, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації, прийом і розгляд документів щодо підготовки та проведення виборів, позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій, своєчасне проведення розрахунків, здійснення відповідних реєстраційних дій у строки та спосіб, установлені цим Кодексом.
( Частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
Розділ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ
Стаття 25. Система територіальної організації виборів
1. Систему територіальної організації загальнодержавних виборів складають:
1) єдиний загальнодержавний виборчий округ;
2) територіальні виборчі округи;
3) виборчі дільниці.
2. Система територіальної організації місцевих виборів встановлюється цим Кодексом.
3. Система територіальної організації кожного типу виборів визначається цим Кодексом.
Стаття 26. Єдиний загальнодержавний виборчий округ
1. Єдиний загальнодержавний виборчий округ (далі - загальнодержавний округ) включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ (далі - закордонний округ).
2. Загальнодержавний округ використовується для підготовки, організації і проведення загальнодержавних виборів.
3. Закордонний округ включає в себе всі закордонні виборчі дільниці, утворені відповідно до цього Кодексу.
Рішення про утворення закордонного виборчого округу не приймається.
Стаття 27. Територіальний виборчий округ
1. Для підготовки, організації і проведення загальнодержавних виборів Центральною виборчою комісією утворюються територіальні виборчі округи (далі - територіальні округи), що існують на постійній основі.
Порядок утворення таких територіальних округів, зміни їх меж та центрів встановлюється Центральною виборчою комісією.
( Абзац другий частини першої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
2. Територіальні округи утворюються в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
3. Межі територіальних округів визначаються з урахуванням меж адміністративно-територіальних одиниць.
Не допускається утворення територіального округу з територій, що не межують між собою.
4. Територіальний округ визначається територією, в межах якої знаходяться виборчі дільниці, що входять до його складу.
5. Центром територіального округу є адміністративно-територіальна одиниця за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.
У винятковому випадку для забезпечення належної організації роботи окружної виборчої комісії її місцезнаходження може бути змінено Центральною виборчою комісією та знаходитися поза межами відповідного територіального округу.
( Абзац другий частини п'ятої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
6. При утворенні територіального округу одночасно приймається рішення щодо його центру.
7. Межі, центр територіального округу змінюються Центральною виборчою комісією.
( Частина сьома статті 27 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
Стаття 28. Виборчі дільниці
1. Підготовка організації і проведення голосування та підрахунок голосів виборців здійснюються на виборчих дільницях, що утворюються Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією відповідно до цього Кодексу та існують на постійній чи тимчасовій основі.
2. Виборчі дільниці, що існують на постійній основі, утворюються та ліквідовуються Центральною виборчою комісією у встановленому нею порядку.
( Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
3. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною.
4. Виборчі дільниці утворюються з чисельністю від двадцяти до двох тисяч п’ятисот виборців.
Виборчі дільниці поділяються на:
1) малі - з чисельністю виборців до 500 осіб;
2) середні - з чисельністю виборців від 500 до 1500 осіб;
3) великі - з чисельністю виборців понад 1500 осіб.
5. Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше 20 виборців, за рішенням Центральної виборчої комісії на відповідній території, у відповідному закладі чи установі виборча дільниця може бути утворена з меншою чисельністю виборців, ніж граничне значення, встановлене абзацом першим частини четвертої цієї статті. Закордонні виборчі дільниці, а у виняткових випадках - звичайні виборчі дільниці, можуть утворюватися з чисельністю більше, ніж дві тисячі п’ятсот виборців.
6. Звичайна та закордонна виборчі дільниці існують на постійній основі. Спеціальна виборча дільниця може існувати на постійній чи тимчасовій основі у випадках, передбачених цим Кодексом.
7. Кожна виборча дільниця має порядковий номер, адресу приміщення для голосування та місцезнаходження (адресу приміщення) дільничної виборчої комісії. Приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії можуть мати однакову адресу.
Вимоги до приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування встановлюються Центральною виборчою комісією з урахуванням вимог цього Кодексу.
( Частину сьому статті 28 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
8. Внесення змін до переліку виборчих дільниць, що існують на постійній основі, опису їх меж, зміна адреси місцезнаходження, тимчасове закриття, ліквідація, а також внесення інших змін до відомостей про виборчі дільниці здійснюється Центральною виборчою комісією у встановленому нею порядку.
( Статтю 28 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
Стаття 29. Звичайна виборча дільниця
1. Звичайна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців за місцем їх проживання.
2. Звичайна виборча дільниця має територію з визначеними межами та порядковий номер, які визначаються Центральною виборчою комісією.
3. Звичайні виборчі дільниці використовуються для підготовки, організації та проведення голосування на загальнодержавних і місцевих виборах.
Стаття 30. Спеціальна виборча дільниця
1. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних закладах охорони здоров’я, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, на суднах, які в день голосування перебувають у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування.
Не допускається утворення однієї спеціальної виборчої дільниці для двох і більше закладів чи установ.
Центральна виборча комісія може утворювати постійні спеціальні виборчі дільниці у стаціонарних закладах охорони здоров’я, на полярних станціях України, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.