• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Верховна Рада України  | Закон від 10.11.2015 № 772-VIII
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 10.11.2015
 • Номер: 772-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 10.11.2015
 • Номер: 772-VIII
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.2)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1021-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 11, ст.129 № 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542 № 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50 № 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272 № 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.238 № 117-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 43, ст.250 № 263-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.5 № 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188 № 553-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020, № 19, ст.126 № 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408 № 1530-IX від 03.06.2021, ВВР, 2021, № 32, ст.262 № 1587-IX від 30.06.2021 № 1648-IX від 14.07.2021, ВВР, 2021, № 45, ст.362 № 1942-IX від 14.12.2021 № 2293-IX від 31.05.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 № 3460-IX від 09.11.2023 № 3475-IX від 21.11.2023 № 3638-IX від 23.04.2024 )
( У тексті Закону слова "засоби масової інформації" у всіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими;
( Пункт 1 частини першої статті 1 в редакції Закону № 263-IX від 31.10.2019 )
2) виявлення активів - діяльність із встановлення факту існування активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
( Пункт 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
3) розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
( Пункт 3 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
4) управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
( Пункт 4 частини першої статті 1 в редакції Законів № 1021-VIII від 18.02.2016, № 263-IX від 31.10.2019, № 1648-IX від 14.07.2021 )
Стаття 2. Статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
( Частина перша статті 2 в редакції Закону № 263-IX від 31.10.2019 )
2. Національне агентство у межах, визначених цим та іншими законами, є підзвітним Верховній Раді України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.
3. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Національного агентства.
4. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
5. Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Національного агентства та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.
6. Національне агентство складається з центрального апарату і територіальних управлінь.
7. Національне агентство є юридичною особою публічного права.
Стаття 3. Голова Національного агентства
1. Головою Національного агентства може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше трьох років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
( Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
2. Голова Національного агентства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років за результатами конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
3. Не може бути призначена на посаду Голови Національного агентства особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
( Пункт 2 частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1021-VIII від 18.02.2016, № 720-IX від 17.06.2020 )
3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення умисного кримінального правопорушення;
( Пункт 3 частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1021-VIII від 18.02.2016, № 720-IX від 17.06.2020 )
4) не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;
5) не пройшла спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" або не надала згоди на їх проведення;
6) не подала відповідно до закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
7) впродовж одного року до подання заяви про участь у конкурсі на заміщення цієї посади незалежно від строку входила до складу керівних органів політичної партії;
8) має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
( Частину третю статті 3 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
4. Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі:
1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
2) досягнення шістдесяти п’яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього або рішенням суду про накладення на нього за вчинення адміністративного правопорушення стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
( Пункт 5 частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставку;
8) відмови від складення присяги державного службовця;
9) наявності висновку зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства відповідно до статті 12 цього Закону про неефективність діяльності Національного агентства та неналежне виконання обов’язків його Головою;
( Пункт 9 частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
10) наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
( Частину четверту статті 3 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
11) наявності підстав припинення державної служби, встановлених Законом України "Про державну службу".
( Частину четверту статті 3 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 117-IX від 19.09.2019 )
5. Повноваження Голови Національного агентства припиняються у разі його смерті.
6. Повноваження Голови Національного агентства, строк повноважень якого закінчився, за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює один із його заступників, але не більше 60 днів з дня закінчення строку повноважень Голови Національного агентства.
Стаття 4. Призначення Голови Національного агентства
1. Голова Національного агентства призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатами конкурсного відбору відповідно до цього Закону.
Стаття 5. Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства
1. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснює конкурсна комісія, члени якої обираються з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний з участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції, та до складу якої входять:
1) три особи, визначені Верховною Радою України;
2) одна особа, визначена Генеральним прокурором;
( Пункт 2 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016 )
3) одна особа, визначена директором Національного антикорупційного бюро України;
4) одна особа, визначена Міністром юстиції України;
5) одна особа, визначена головою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
6) одна особа, визначена Міністром фінансів України.
2. Члени конкурсної комісії повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3,7 частини третьої статті 3 цього Закону.
3. Склад конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання інформації про кандидатів до складу конкурсної комісії від усіх суб’єктів, які беруть участь у її формуванні. Комісія є повноважною за умови участі в її засіданнях не менше шести членів.
4. Повноваження члена конкурсної комісії можуть бути припинені за рішенням конкурсної комісії з підстав, передбачених пунктами 3-5, 7частини четвертої статті 3 цього Закону. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються у разі його смерті.
5. Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Стаття 6. Порядок проведення конкурсного відбору Голови Національного агентства
1. Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих медіа та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України за 45 днів до проведення конкурсу або дня завершення повноважень Голови Національного агентства.
2. У разі дострокового припинення повноважень Голови Національного агентства, його смерті Кабінет Міністрів України невідкладно, не пізніше п’яти календарних днів з дня припинення повноважень, смерті Голови Національного агентства, розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих медіа та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
3. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає протягом 15 календарних днів з дати, зазначеної в оголошенні конкурсної комісії про порядок проведення конкурсу, такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення перевірок відповідно до законів України "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади", а також на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію, що повинна містити прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує року подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс;
3-1) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
( Частину третю статті 6 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
4) інші документи, подання яких передбачене Законом України "Про запобігання корупції" для проведення спеціальної перевірки, а також документи, які, на думку кандидата, підтверджують професійний досвід, знання та якості, необхідні для зайняття посади Голови Національного агентства.
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
4. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників медіа та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
5. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
6. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснюється у три етапи:
1) перевірка відповідності поданих кандидатами документів вимогам цього Закону;
2) оцінювання професійних знань та якостей шляхом проведення тестування;
3) співбесіда з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства.
7. Конкурсна комісія:
1) затверджує на своєму засіданні регламент роботи конкурсної комісії;
2) приймає рішення про порядок проведення конкурсу та розміщує його на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;
3) затверджує та оприлюднює не пізніше ніж за сім днів до проведення відповідного етапу конкурсного відбору:
порядок проведення оцінювання професійних знань та якостей шляхом тестування та запитання, що використовуватимуться під час тестування;
порядок проведення співбесіди з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства;
4) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву про участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані за результатами проведення оцінювання шляхом тестування, для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства;
5) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам до Голови Національного агентства, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Голови Національного агентства.
8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше шести членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.
Стаття 7. Повноваження Голови Національного агентства та його заступників
1. Голова Національного агентства призначає заступників, кількісний склад яких Голова Національного агентства визначає своїм наказом. Кандидати на посади заступників повинні відповідати критеріям, встановленим для Голови Національного агентства.
( Частина перша статті 7 в редакції Закону № 1942-IX від 14.12.2021 )
2. Голова Національного агентства:
1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності Національного агентства та результати його роботи;
2) призначає на посади та звільняє з посад службовців Національного агентства у порядку, передбаченому законодавством про державну службу та з урахуванням вимог законів України "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади";
3) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Національного агентства;
4) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходів до заохочення або притягнення службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності;
5) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;
6) представляє Національне агентство у відносинах із судами, іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;
7) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
8) у межах повноважень видає накази та доручення;
9) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час розгляду питань, пов’язаних з діяльністю Національного агентства;
10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
3. Заступники Голови Національного агентства здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого Головою Національного агентства, та у разі його відсутності виконують його обов’язки відповідно до наказу Голови Національного агентства.
Стаття 8. Правовий статус працівників Національного агентства
1. Працівниками Національного агентства є державні службовці та особи, які працюють за трудовим договором у Національному агентстві.
2. До Національного агентства може бути відряджено працівників інших державних органів, установ, організацій із залишенням їх на службі у відповідних органах, установах, організаціях або з переведенням у штат Національного агентства з метою виконання обов’язків, що вимагають спеціальних знань та навичок.
3. Працівники Національного агентства можуть бути відряджені до інших державних органів, установ, організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням у штаті Національного агентства.
4. Порядок відрядження до Національного агентства працівників інших державних органів, установ, організацій визначається в установленому законодавством порядку.
Стаття 9. Функції Національного агентства
1. Національне агентство виконує такі функції:
1) проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;
2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
3) здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);
4) організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;
5) формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
6) здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;
7) участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших кримінальних правопорушень;
( Пункт 7 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
8) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
9) інші функції, визначені законом.
Стаття 10. Повноваження Національного агентства
1. Національне агентство з метою виконання своїх функцій:
1) витребовує за рішенням Голови Національного агентства або його заступника та безоплатно одержує в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного агентства, а також інформацію, що становить банківську таємницю, в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".
( Абзац перший пункту 1 частини першої статті 10 в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів від дня його надходження, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне агентство з обґрунтуванням причин. Національне агентство за зверненням відповідного суб’єкта може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарні дні. Ненадання Національному агентству на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом;
2) має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (в порядку та обсязі, визначених спільним наказом Офісу Генерального прокурора та Національного агентства), автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
( Абзац перший пункту 2 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 113-IX від 19.09.2019 )
Обробка такої інформації здійснюється Національним агентством із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
Установлений цим пунктом порядок отримання інформації та доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних не поширюється на інформацію та автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних, що є у володінні розвідувальних, контррозвідувальних органів, а також центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідна інформація надається Національному агентству відповідно до закону, а також спільних з відповідними органами наказів;
3) укладає міжвідомчі міжнародні угоди про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших кримінальних правопорушень, бере участь у підготовці проектів міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну;
( Пункт 3 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
4) укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також за погодженням з Міністерством юстиції України - щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших кримінальних правопорушень, в Україну;
( Пункт 4 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
5) має рахунки в органах Державної казначейської служби України та державних банках;
( Пункт 5 частини першої статті 10 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
6) приймає з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти;
7) виносить приписи про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, у межах його повноважень;
8) звертається до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів;
8-1) надає слідчому, прокурору, слідчому судді, суду письмові роз’яснення щодо можливості забезпечення Національним агентством ефективного управління активом та збереження (за можливості - збільшення) його економічної вартості.
Таке роз’яснення надається у відповідь на звернення слідчого, прокурора, слідчого судді, суду протягом п’яти робочих днів з дня отримання Національним агентством такого звернення. Форма такого звернення затверджується спільним наказом Офісу Генерального прокурора та Національного агентства;
( Частину першу статті 10 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 1648-IX від 14.07.2021 )
9) ініціює проведення службового розслідування, вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні цього Закону, надсилає до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
10) складає протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до повноважень Національного агентства, застосовує передбачені законом заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;
11) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.
2. У разі виявлення порушення вимог законодавства у частині ведення обліку, проведення оцінки та управління активами Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис про усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.
Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство протягом трьох робочих днів з дня одержання припису, якщо більш тривалий строк не визначено у приписі.
3. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, віднесеного до повноважень Національного агентства, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який надсилається до суду. У разі виявлення ознак іншого правопорушення Національне агентство готує обґрунтований висновок та надсилає його відповідним правоохоронним органам. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про виявлення ознак правопорушення.
4. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Нормативно-правові акти Національного агентства, що пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.
Стаття 11. Уповноважені особи Національного агентства
1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова Національного агентства та його заступники, а також уповноважені наказом Голови Національного агентства його посадові особи.
2. Уповноважені особи Національного агентства мають право:
1) безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для здійснення наданих Національному агентству повноважень;
2) витребувати та отримувати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку із здійсненням своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом;
3) отримувати в межах своїх повноважень письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
4) відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до повноважень Національного агентства;
5) представляти Національне агентство в судах, закордонних юрисдикційних органах у порядку, встановленому законом.
3. Без згоди Національного агентства його уповноважені особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
4. Голові Національного агентства та його заступникам, посадовим і службовим особам Національного агентства забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
Стаття 12. Контроль за діяльністю Національного агентства
1. Щороку проводиться незалежна зовнішня оцінка діяльності Національного агентства.
( Абзац перший частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
Зазначену оцінку проводить комісія із зовнішнього контролю у складі трьох осіб. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають не менш як десятирічний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, адвокатурі, наукових установах, судах в іноземних державах та/або в міжнародних організаціях, необхідні знання та навички для проведення такої оцінки, а також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії із зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-яких доручень, вказівок, наданих будь-якою особою.
Для проведення оцінки члени комісії із зовнішнього контролю мають право:
1) доступу до матеріалів, іншої інформації (документів), що є у володінні Національного агентства (з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про державну таємницю");
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного агентства, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною для проведення оцінки.
Члени комісії із зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням своїх повноважень.
Висновок незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства додається до щорічного звіту Національного агентства.
( Абзац сьомий частини першої статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
Невід’ємною складовою незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства є щорічний зовнішній аудит діяльності Національного агентства. Зовнішній аудит діяльності Національного агентства проводиться виключно міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на відповідному ринку України. Міжнародна або національна аудиторська компанія зобов’язана надіслати звіт про зовнішній аудит діяльності Національного агентства до Кабінету Міністрів України та Національного агентства, який додається до висновку незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства. Форма та зміст звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.
( Абзац восьмий частини першої статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
Відшкодування витрат, пов’язаних із роботою комісії із зовнішнього контролю, здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
( Абзац частини першої статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, склад якої затверджується Головою Національного агентства з дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
Конкурс із формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Засідання конкурсної комісії відкриті для представників медіа та журналістів.
( Частина друга статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
3. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, здійснює громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, надає висновки за результатами експертизи проектів нормативно-правових актів Національного агентства, делегує для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів та конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у Національному агентстві по два представники. Громадська рада має право отримувати документи та інформацію, що стосуються діяльності Національного агентства (крім тих, що становлять державну таємницю).
( Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
4. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які оприлюднюються до 15 квітня включно на офіційному веб-сайті.
5. Щорічний звіт Національного агентства повинен містити, зокрема, такі відомості:
1) узагальнену оцінку стану справ у сфері виявлення, розшуку та управління активами, основні проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання;
2) дані, що характеризують діяльність Національного агентства, зокрема, про:
кількість та облікову вартість розшуканого майна, на яке накладено арешт за видами активів за звітний рік;
кількість та облікову вартість розшукуваного майна, повернутого з іноземних держав за звітний рік за видами активів;
кількість та результати виконання звернень органів досудового слідства, прокуратури та суддів щодо виявлення та розшуку активів;
надходження до бюджету від розшуканого, конфіскованого за рішенням суду та проданого майна за звітний рік;
вартість та узагальнену характеристику активів за категоріями, які виявлені, на які накладено арешт, щодо яких Національним агентством вживалися заходи із управління;
доходи, отримані від управління активами, та видатки, пов’язані з управлінням такими активами;
кількість отриманих/надісланих запитів з/до органів іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших кримінальних правопорушень, інших компетентних органів іноземних держав, відповідних міжнародних організацій та узагальнені результати їх вирішення;
( Абзац восьмий пункту 2 частини п'ятої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших кримінальних правопорушень, в Україну;
( Абзац дев'ятий пункту 2 частини п'ятої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення та результати їх розгляду;
кількість винесених приписів, надісланих матеріалів про порушення законодавства до правоохоронних та інших органів, результати їх розгляду;
результати звернень до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів.
( Дію статті 13 зупинено на 2024 рік згідно із Законом № 3460-IX від 09.11.2023 )
Оплата праці працівників Національного агентства
1. Заробітна плата працівників Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.
2. Посадовий оклад працівників Національного агентства визначається цим Законом за такою схемою:
Категорія посади Найменування посади Оклад (мінімальних заробітних плат)
1 Голова 12
2 Заступник Голови 11
Директор департаменту 10
Начальник самостійного управління 9
Начальник самостійного відділу 9
3 Начальник відділу у складі управління 7
Радник голови Національного агентства 7
Завідувач сектору 7
Головний спеціаліст 7
Помічник Голови 7
4 Провідний спеціаліст 5
Спеціаліст першої категорії 5
3. Голові Національного агентства та його заступникам встановлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.
Рішення про перегляд зазначених виплат приймається Кабінетом Міністрів України щороку за результатами незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства.
4.
( Тимчасово, з дня набрання чинності Законом № 553-IX від 13.04.2020 по 31 грудня 2020 року, зупинено дію частини четвертої статті 13 - див. пункт 7 розділу II Закону № 553-IX від 13.04.2020 )
Голові, заступникові Голови, працівникам Національного агентства виплачується додатково премія у розмірі тримісячної заробітної плати за умови успішної незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства та успішного проходження щорічної оцінки виконання покладених обов’язків і завдань працівниками Національного агентства.
( Стаття 13 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
Стаття 14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства
1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
( Частина перша статті 14 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.
Голова Національного агентства представляє позицію Національного агентства з питань його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або пленарних засіданнях Верховної Ради України.
( Частина друга статті 14 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
3. Національне агентство є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються для його фінансування.
4. Національне агентство забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності.
Стаття 15. Взаємодія Національного агентства з державними органами
1. Національне агентство взаємодіє з органами досудового розслідування, прокуратури та суду шляхом:
1) виконання звернень слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду з питань виявлення, розшуку, проведення оцінки та управління активами, а також щодо виконання рішень іноземних компетентних органів про накладення арешту та конфіскацію активів;
2) сприяння у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і щодо яких управління не здійснюється Національним агентством;
( Пункт 2 частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
3) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами.