Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Закон від 10.11.2015 №772-VIII

Верховна Рада України Закон від 10.11.2015 №772-VIII
Остання редакція від 25.09.2019. Внесення змін (закон від 19.09.2019 N 117-IX /117-20/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 10.11.2015

Номер 772-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.2)
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1021-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 11, ст.129 № 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542 № 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50 № 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272 N 117-VIII від 19.09.2019 )
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні;
2) виявлення активів - діяльність із встановлення факту існування активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
3) розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
4) управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.
( Пункт 4 частини першої статті 1 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
Стаття 2. Статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
2. Національне агентство у межах, визначених цим та іншими законами, є підзвітним Верховній Раді України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.
3. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Національного агентства.
4. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
5. Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Національного агентства та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.
6. Національне агентство складається з центрального апарату і територіальних управлінь.
7. Національне агентство є юридичною особою публічного права.
Стаття 3. Голова Національного агентства
1. Головою Національного агентства може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше трьох років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
( Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
2. Голова Національного агентства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років за результатами конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
3. Не може бути призначена на посаду Голови Національного агентства особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
( Пункт 2 частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;
( Пункт 3 частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
4) не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;
5) не пройшла спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" або не надала згоди на їх проведення;
6) не подала відповідно до закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
7) впродовж одного року до подання заяви про участь у конкурсі на заміщення цієї посади незалежно від строку входила до складу керівних органів політичної партії;
8) має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
( Частину третю статті 3 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
4. Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі:
1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
2) досягнення шістдесяти п’яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього або рішенням суду про накладення на нього за вчинення адміністративного правопорушення стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
( Пункт 5 частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставку;
8) відмови від складення присяги державного службовця;
9) наявності висновку зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства відповідно до статті 12 цього Закону про неефективність діяльності Національного агентства та неналежне виконання обов’язків його Головою;
( Пункт 9 частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
10) наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
( Частину четверту статті 3 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
11) наявності підстав припинення державної служби, встановлених Законом України "Про державну службу".
( Частину четверту статті 3 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 117-VIII від 19.09.2019 )
5. Повноваження Голови Національного агентства припиняються у разі його смерті.
6. Повноваження Голови Національного агентства, строк повноважень якого закінчився, за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює один із його заступників, але не більше 60 днів з дня закінчення строку повноважень Голови Національного агентства.
Стаття 4. Призначення Голови Національного агентства
1. Голова Національного агентства призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатами конкурсного відбору відповідно до цього Закону.
Стаття 5. Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства
1. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснює конкурсна комісія, члени якої обираються з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний з участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції, та до складу якої входять:
1) три особи, визначені Верховною Радою України;
2) одна особа, визначена Генеральним прокурором;
( Пункт 2 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016 )
3) одна особа, визначена директором Національного антикорупційного бюро України;
4) одна особа, визначена Міністром юстиції України;
5) одна особа, визначена головою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
6) одна особа, визначена Міністром фінансів України.
2. Члени конкурсної комісії повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
3. Склад конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання інформації про кандидатів до складу конкурсної комісії від усіх суб’єктів, які беруть участь у її формуванні. Комісія є повноважною за умови участі в її засіданнях не менше шести членів.
4. Повноваження члена конкурсної комісії можуть бути припинені за рішенням конкурсної комісії з підстав, передбачених пунктами 3-5, 7 частини четвертої статті 3 цього Закону. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються у разі його смерті.
5. Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Стаття 6. Порядок проведення конкурсного відбору Голови Національного агентства
1. Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України за 45 днів до проведення конкурсу або дня завершення повноважень Голови Національного агентства.
2. У разі дострокового припинення повноважень Голови Національного агентства, його смерті Кабінет Міністрів України невідкладно, не пізніше п’яти календарних днів з дня припинення повноважень, смерті Голови Національного агентства, розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
3. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає протягом 15 календарних днів з дати, зазначеної в оголошенні конкурсної комісії про порядок проведення конкурсу, такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення перевірок відповідно до законів України "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади", а також на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію, що повинна містити прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує року подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс;
3-1) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
( Частину третю статті 6 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
4) інші документи, подання яких передбачене Законом України "Про запобігання корупції" для проведення спеціальної перевірки, а також документи, які, на думку кандидата, підтверджують професійний досвід, знання та якості, необхідні для зайняття посади Голови Національного агентства.
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
4. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
5. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
6. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснюється у три етапи:
1) перевірка відповідності поданих кандидатами документів вимогам цього Закону;
2) оцінювання професійних знань та якостей шляхом проведення тестування;
3) співбесіда з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства.
7. Конкурсна комісія:
1) затверджує на своєму засіданні регламент роботи конкурсної комісії;
2) приймає рішення про порядок проведення конкурсу та розміщує його на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;
3) затверджує та оприлюднює не пізніше ніж за сім днів до проведення відповідного етапу конкурсного відбору:
порядок проведення оцінювання професійних знань та якостей шляхом тестування та запитання, що використовуватимуться під час тестування;
порядок проведення співбесіди з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства;
4) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву про участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані за результатами проведення оцінювання шляхом тестування, для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства;
5) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам до Голови Національного агентства, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Голови Національного агентства.
8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше шести членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.
Стаття 7. Повноваження Голови Національного агентства та його заступників
1. Голова Національного агентства призначає двох заступників. Кандидати на посади заступників повинні відповідати критеріям, встановленим для Голови Національного агентства.
2. Голова Національного агентства:
1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності Національного агентства та результати його роботи;
2) призначає на посади та звільняє з посад службовців Національного агентства у порядку, передбаченому законодавством про державну службу та з урахуванням вимог законів України "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади";
3) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Національного агентства;
4) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходів до заохочення або притягнення службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності;
5) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;
6) представляє Національне агентство у відносинах із судами, іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;
7) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
8) у межах повноважень видає накази та доручення;
9) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час розгляду питань, пов’язаних з діяльністю Національного агентства;
10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
3. Заступники Голови Національного агентства здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого Головою Національного агентства, та у разі його відсутності виконують його обов’язки відповідно до наказу Голови Національного агентства.
Стаття 8. Правовий статус працівників Національного агентства
1. Працівниками Національного агентства є державні службовці та особи, які працюють за трудовим договором у Національному агентстві.
2. До Національного агентства може бути відряджено працівників інших державних органів, установ, організацій із залишенням їх на службі у відповідних органах, установах, організаціях або з переведенням у штат Національного агентства з метою виконання обов’язків, що вимагають спеціальних знань та навичок.
3. Працівники Національного агентства можуть бути відряджені до інших державних органів, установ, організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням у штаті Національного агентства.
4. Порядок відрядження до Національного агентства працівників інших державних органів, установ, організацій визначається в установленому законодавством порядку.
Стаття 9. Функції Національного агентства
1. Національне агентство виконує такі функції:
1) проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;
2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
3) здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);
4) організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;
5) формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
6) здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;
7) участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;
8) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
9) інші функції, визначені законом.
Стаття 10. Повноваження Національного агентства
1. Національне агентство з метою виконання своїх функцій:
1) витребовує за рішенням Голови Національного агентства або його заступника та безоплатно одержує в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного агентства.
Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів від дня його надходження, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне агентство з обґрунтуванням причин. Національне агентство за зверненням відповідного суб’єкта може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарні дні. Ненадання Національному агентству на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом;
2) має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (в порядку та обсязі, визначених спільним наказом Генеральної прокуратури України та Національного агентства), автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
Обробка такої інформації здійснюється Національним агентством із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
Установлений цим пунктом порядок отримання інформації та доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних не поширюється на інформацію та автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних, що є у володінні розвідувальних, контррозвідувальних органів, а також центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідна інформація надається Національному агентству відповідно до закону, а також спільних з відповідними органами наказів;
3) укладає міжвідомчі міжнародні угоди про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, бере участь у підготовці проектів міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну;
4) укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також за погодженням з Міністерством юстиції України - щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в Україну;
5) має рахунки в органах Державної казначейської служби України та державних банках;
( Пункт 5 частини першої статті 10 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
6) приймає з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти;
7) виносить приписи про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, у межах його повноважень;
8) звертається до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів;
9) ініціює проведення службового розслідування, вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні цього Закону, надсилає до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
10) складає протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до повноважень Національного агентства, застосовує передбачені законом заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;
11) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.
2. У разі виявлення порушення вимог законодавства у частині ведення обліку, проведення оцінки та управління активами Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис про усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.
Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство протягом трьох робочих днів з дня одержання припису, якщо більш тривалий строк не визначено у приписі.
3. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, віднесеного до повноважень Національного агентства, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який надсилається до суду. У разі виявлення ознак іншого правопорушення Національне агентство готує обґрунтований висновок та надсилає його відповідним правоохоронним органам. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про виявлення ознак правопорушення.
4. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Нормативно-правові акти Національного агентства, що пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.
Стаття 11. Уповноважені особи Національного агентства
1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова Національного агентства та його заступники, а також уповноважені наказом Голови Національного агентства його посадові особи.
2. Уповноважені особи Національного агентства мають право:
1) безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для здійснення наданих Національному агентству повноважень;
2) витребувати та отримувати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку із здійсненням своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом;
3) отримувати в межах своїх повноважень письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
4) відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до повноважень Національного агентства;
5) представляти Національне агентство в судах, закордонних юрисдикційних органах у порядку, встановленому законом.
3. Без згоди Національного агентства його уповноважені особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
4. Голові Національного агентства та його заступникам, посадовим і службовим особам Національного агентства забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
Стаття 12. Контроль за діяльністю Національного агентства
1. Щороку проводиться незалежна зовнішня оцінка діяльності Національного агентства.
( Абзац перший частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
Зазначену оцінку проводить комісія із зовнішнього контролю у складі трьох осіб. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають не менш як десятирічний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, адвокатурі, наукових установах, судах в іноземних державах та/або в міжнародних організаціях, необхідні знання та навички для проведення такої оцінки, а також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії із зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-яких доручень, вказівок, наданих будь-якою особою.
Для проведення оцінки члени комісії із зовнішнього контролю мають право:
1) доступу до матеріалів, іншої інформації (документів), що є у володінні Національного агентства (з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про державну таємницю" );
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного агентства, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною для проведення оцінки.
Члени комісії із зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням своїх повноважень.
Висновок незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства додається до щорічного звіту Національного агентства.
( Абзац сьомий частини першої статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
Невід’ємною складовою незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства є щорічний зовнішній аудит діяльності Національного агентства. Зовнішній аудит діяльності Національного агентства проводиться виключно міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на відповідному ринку України. Міжнародна або національна аудиторська компанія зобов’язана надіслати звіт про зовнішній аудит діяльності Національного агентства до Кабінету Міністрів України та Національного агентства, який додається до висновку незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства. Форма та зміст звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.
( Абзац восьмий частини першої статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
Відшкодування витрат, пов’язаних із роботою комісії із зовнішнього контролю, здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
( Абзац частини першої статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, склад якої затверджується Головою Національного агентства з дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
Конкурс із формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів.
( Частина друга статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
3. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, здійснює громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, надає висновки за результатами експертизи проектів нормативно-правових актів Національного агентства, делегує для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів та конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у Національному агентстві по два представники. Громадська рада має право отримувати документи та інформацію, що стосуються діяльності Національного агентства (крім тих, що становлять державну таємницю).
( Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
4. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які оприлюднюються до 15 квітня включно на офіційному веб-сайті.
5. Щорічний звіт Національного агентства повинен містити, зокрема, такі відомості:
1) узагальнену оцінку стану справ у сфері виявлення, розшуку та управління активами, основні проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання;
2) дані, що характеризують діяльність Національного агентства, зокрема, про:
кількість та облікову вартість розшуканого майна, на яке накладено арешт за видами активів за звітний рік;
кількість та облікову вартість розшукуваного майна, повернутого з іноземних держав за звітний рік за видами активів;
кількість та результати виконання звернень органів досудового слідства, прокуратури та суддів щодо виявлення та розшуку активів;
надходження до бюджету від розшуканого, конфіскованого за рішенням суду та проданого майна за звітний рік;
вартість та узагальнену характеристику активів за категоріями, які виявлені, на які накладено арешт, щодо яких Національним агентством вживалися заходи із управління;
доходи, отримані від управління активами, та видатки, пов’язані з управлінням такими активами;
кількість отриманих/надісланих запитів з/до органів іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших компетентних органів іноземних держав, відповідних міжнародних організацій та узагальнені результати їх вирішення;
участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в Україну;
надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення та результати їх розгляду;
кількість винесених приписів, надісланих матеріалів про порушення законодавства до правоохоронних та інших органів, результати їх розгляду;
результати звернень до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів.
Стаття 13. Оплата праці працівників Національного агентства
1. Заробітна плата працівників Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.
2. Посадовий оклад працівників Національного агентства визначається цим Законом за такою схемою:
Категорія посадиНайменування посадиОклад (мінімальних заробітних плат)
1Голова12
2Заступник Голови11
Директор департаменту10
Начальник самостійного управління9
Начальник самостійного відділу9
3Начальник відділу у складі управління7
Радник голови Національного агентства7
Завідувач сектору7
Головний спеціаліст7
Помічник Голови7
4Провідний спеціаліст5
Спеціаліст першої категорії5
3. Голові Національного агентства та його заступникам встановлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.
Рішення про перегляд зазначених виплат приймається Кабінетом Міністрів України щороку за результатами незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства.
4. Голові, заступникові Голови, працівникам Національного агентства виплачується додатково премія у розмірі тримісячної заробітної плати за умови успішної незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства та успішного проходження щорічної оцінки виконання покладених обов’язків і завдань працівниками Національного агентства.
( Стаття 13 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
Стаття 14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства
1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
( Частина перша статті 14 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.
Голова Національного агентства представляє позицію Національного агентства з питань його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або пленарних засіданнях Верховної Ради України.
( Частина друга статті 14 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
3. Національне агентство є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються для його фінансування.
4. Національне агентство забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності.
Стаття 15. Взаємодія Національного агентства з державними органами
1. Національне агентство взаємодіє з органами досудового розслідування, прокуратури та суду шляхом:
1) виконання звернень слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду з питань виявлення, розшуку, проведення оцінки та управління активами, а також щодо виконання рішень іноземних компетентних органів про накладення арешту та конфіскацію активів;
2) сприяння у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні і щодо яких управління не здійснюється Національним агентством;
3) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами.
2. Національне агентство також взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, Міністерством юстиції України, Національним агентством з питань запобігання корупції, органами державної фіскальної служби, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та іншими державними органами.
Національне агентство може укладати з окремими державними органами та/або органами місцевого самоврядування угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.
Розділ II
ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУК АКТИВІВ
Стаття 16. Завдання Національного агентства у сфері виявлення та розшуку активів
1. З метою виявлення та розшуку активів Національне агентство:
1) вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів до виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації;
2) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами;
3) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRIN), та представляє Україну в цій організації.
( Пункт 3 частини першої статті 16 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016 )
2. З метою виконання зазначених у частині першій цієї статті завдань Національне агентство має право отримувати, обробляти та здійснювати обмін інформацією про фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному міжнародними договорами та законодавством України.
Стаття 17. Виконання Національним агентством звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів
1. Національне агентство забезпечує виконання звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів щодо виявлення, розшуку активів та надає відповідь у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення, або в інший більш тривалий строк, зазначений у ньому. Цей строк може бути продовжений за погодженням з органом досудового розслідування, прокуратури та судом.
Стаття 18. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів
1. Міжнародне співробітництво у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів чи за принципом взаємності.
2. Національне агентство відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами. Національне агентство здійснює міжнародне співробітництво на запит відповідного органу іноземної держави або компетентних органів, визначених законодавством України (Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України). Національне агентство може здійснювати міжнародне співробітництво за принципом взаємності або відповідно до міжнародних договорів України, якщо це сприятиме розшуку та ідентифікації активів відповідними органами іноземної держави.
3. Надання Національним агентством відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом іноземної держави тотожного діючому в Україні національного режиму її захисту та використання виключно для цілей кримінального судочинства. Інформація, отримана Національним агентством від відповідних органів іноземної держави, може бути надана на запит відповідному органу третьої держави лише за погодженням з органами іноземної держави, яка надала таку інформацію.
4. Одержання Національним агентством запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту додаткової інформації від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
5. Запит надсилається до відповідного органу іноземної держави електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку. Оригінал запиту надсилається поштою не пізніше трьох днів з моменту його надіслання електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв’язку, якщо цього потребує відповідний орган іноземної держави.
Національне агентство приймає до розгляду та виконує запит, що надійшов від запитуючої сторони електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку, якщо це передбачено міжнародними договорами України або здійснюється на основі принципу взаємності.
6. Відмова або відстрочення виконання запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.
Національне агентство може відмовити у виконанні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів у разі, якщо:
1) виконання запиту суперечитиме конституційним засадам чи може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим інтересам України;
2) запитуюча сторона не забезпечує взаємності у цій сфері;
3) запит стосується діяння, яке не є кримінальним правопорушенням згідно із законом України про кримінальну відповідальність;
4) витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України).
Розділ III
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Стаття 19. Прийняття активів в управління
1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
( Абзац перший частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
( Абзац другий частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016 )
2. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні;
2) виявлення активів - діяльність із встановлення факту існування активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
3) розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
4) управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.
Стаття 2. Статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
2. Національне агентство у межах, визначених цим та іншими законами, є підзвітним Верховній Раді України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.
3. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.