• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Верховна Рада України  | Закон від 15.05.2003 № 755-IV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.05.2003
 • Номер: 755-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.05.2003
 • Номер: 755-IV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
У разі встановлення за результатами проведеної автоматичної перевірки невідповідності відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, що містяться в інформаційних системах, формування заяви за допомогою програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг припиняється.
Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, отримана державним реєстратором, а також автоматично сформована засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг за результатами проведеної перевірки відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, поданих в електронній формі, залишається у відповідній реєстраційній справі.
( Частина статті 6 в редакції Законів № 361-IX від 06.12.2019, № 2571-IX від 06.09.2022 )
6. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи у результаті відчуження її таким засновником (учасником) на підставі правочину, що не посвідчений нотаріально, обов’язково визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи.
( Абзац перший частини шостої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо засновника (учасника), якому належить частка у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, та щодо особи, яка набуває таку частку.
Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи у результаті відчуження її таким засновником (учасником) на підставі правочину, що не посвідчений нотаріально, або на підставі нотаріально посвідченого правочину, правовий наслідок якого пов’язується з настанням певної обставини, також встановлює наявність чи відсутність зареєстрованих обтяжень щодо відповідної частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи шляхом отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та/або перебування такого засновника (учасника) в Єдиному реєстрі боржників.
( Частину шосту статті 6 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
( Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019 )
7. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Перевірка правоздатності та дієздатності фізичної особи - іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що встановлює його особу і є підставою для перебування в Україні.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі її установчі документи, та перевірки відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на підставі витягу з відповідного реєстру, що ведеться країною резидентства такої юридичної особи, оформленого з дотриманням правил легалізації документів для дії за кордоном, та, за необхідності, її установчих документів (їх копій), належним чином легалізованих.
Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо особи, якою набуваються або якій належать майнові (корпоративні) права в юридичній особі.
У разі подання документів для проведення державної реєстрації уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру про особу, яка уповноважена діяти від імені особи.
Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, перевіряється за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.
( Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019 )
8. Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним реєстром довіреностей, Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб - платників податків, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.
Відомості, отримані з визначених в абзаці першому цієї частини інформаційних систем, залишаються у відповідній реєстраційній справі.
( Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022; в редакції Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )
9. Державний реєстратор не має права проводити реєстраційні дії щодо суб’єкта державної реєстрації, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором.
( Абзац перший частини дев'ятої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
( Абзац другий частини сьомої статті 6 виключено на підставі Закону № 159-IX від 03.10.2019 )
Державний реєстратор не має права проводити реєстраційні дії щодо себе, свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також юридичних осіб, засновником (учасником) яких він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором відповідного суб’єкта державної реєстрації.
10. Втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
11. У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, проведення антитерористичної операції Міністерство юстиції України може прийняти рішення про тимчасове блокування доступу до Єдиного державного реєстру державних реєстраторів, що діють на відповідній території (нотаріальному окрузі).
Розділ III
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ТА ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ
Стаття 7. Єдиний державний реєстр
1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.
Невід’ємною архівною складовою частиною Єдиного державного реєстру є Реєстр документів дозвільного характеру, Єдиний реєстр громадських формувань, Реєстр громадських об’єднань та Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
( Частину першу статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
2. Єдиний державний реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.
( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
3. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати:
1) автоматизацію процесу державної реєстрації та інших реєстраційних дій та відтворення його процедур, у тому числі:
автоматичне формування та присвоєння дати та номера запису в Єдиному державному реєстрі;
відображення відомостей про проведені реєстраційні дії, відмову в їх проведенні, про скасування реєстраційних дій, про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру, про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
відображення відомостей про результати розгляду документів, поданих для державної реєстрації, про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
відображення відомостей про документи, подані для проведення реєстраційних дій, у тому числі дату набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію;
автоматичний моніторинг ризикованих реєстраційних дій за критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України;
( Пункт 1 частини третьої статті 7 в редакції Закону № 159-IX від 03.10.2019 )
2) заповнення та друк форми заяви про державну реєстрацію;
3) ідентифікацію заявників, які подають документи для державної реєстрації в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або засобів електронної ідентифікації, що мають високий або середній рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
( Пункт 3 частини третьої статті 7 в редакції Закону № 2801-IX від 01.12.2022 )
3-1) проведення реєстраційних дій виключно з використанням кваліфікованого електронного підпису;
( Частину третю статті 7 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022 )
4) державну реєстрацію за принципом екстериторіальності;
5) контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру та проведенням реєстраційних дій;
6) пошук взаємозв’язків між юридичними особами та їхніми засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків;
6-1) пошук взаємозв’язків у структурі власності юридичної особи між всіма особами, які прямо або опосередковано володіють такою юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всіма засновниками (учасниками) юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи), візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків;
( Частину третю статті 7 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 2571-IX від 06.09.2022 )
7) ведення реєстраційних справ в електронній формі та створення їх електронного архіву;
8) передачу державним органам відомостей з Єдиного державного реєстру у випадках, передбачених цим Законом;
9) інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів, у тому числі автоматизований, безпосередній доступ державних реєстраторів до реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, у тому числі до тих, що містять персональні дані особи;
( Пункт 9 частини третьої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019 )
10) зберігання відомостей про юридичних осіб, інші організації та фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
11) захист даних згідно із законом;
12) виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація та обробка даних, права доступу тощо);
12-1) інформаційну взаємодію між Державним земельним кадастром, Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з метою одержання інформації про загальну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності фізичної особи, а також юридичних осіб, учасником (акціонером, членом) яких вона є;
( Частину третю статті 7 доповнено пунктом 12-1 згідно із Законом № 552-IX від 31.03.2020 )
13) проведення інших операцій, визначених цим Законом.
4. До Єдиного державного реєстру не вносяться відомості, що становлять державну таємницю.
5. Єдиний державний реєстр та його програмне забезпечення є об’єктом права державної власності.
6. Доступ державного реєстратора до Єдиного державного реєстру здійснюється шляхом багатофакторної автентифікації.
( Статтю 7 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022 )
Стаття 8. Портал електронних сервісів
1. Портал електронних сервісів забезпечує:
( Абзац перший частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019 )
1) взаємодію із користувачем у форматі "запитання - відповідь" (з можливістю вибору інтерфейсу українською або англійською мовою);
( Пункт 1 частини першої статті 8 в редакції Закону № 132-IX від 20.09.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
2) подання документів у електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;
( Пункт 2 частини першої статті 8 в редакції Закону № 132-IX від 20.09.2019 )
3) контроль за повнотою та достовірністю відомостей, що заповнюються користувачем для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;
( Пункт 3 частини першої статті 8 в редакції Закону № 132-IX від 20.09.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
4) перегляд стану розгляду поданих документів та інформування заявника в обраний ним спосіб про проходження етапів розгляду відповідних документів;
( Пункт 4 частини першої статті 8 в редакції Закону № 132-IX від 20.09.2019 )
4-1) інформування в режимі реального часу засновників (учасників) юридичних осіб, керівника юридичної особи засобами електронних комунікацій (за наявності в Єдиному державному реєстрі інформації про здійснення зв’язку з такими особами ) про факт подання (прийому) документів для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи та про факт проведення реєстраційних дій з повідомленням відповідних актуальних відомостей з Єдиного державного реєстру;
( Частину першу статті 8 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022 )
5) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;
( Пункт частини першої статті 8 в редакції Закону № 132-IX від 20.09.2019 )
6) формування за визначеним алгоритмом цифрового коду модельного статуту, що дає змогу ідентифікувати автоматичними засобами редакцію модельного статуту, на підставі якого діє юридична особа (якщо модельний статут є багатоваріантним);
( Пункт частини першої статті 8 в редакції Закону № 132-IX від 20.09.2019 )
7) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;
8) формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів;
9) перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру, а також редакції модельного статуту, на підставі якого діє юридична особа (якщо модельний статут є багатоваріантним);
( Пункт 9 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 132-IX від 20.09.2019 )
10) сплату адміністративного збору та оплату надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу;
11) функціонування персонального кабінету;
12) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру;
13) проведення інших операцій, визначених цим Законом.
( Зміни до частини першої статті 8 див. в Законі № 159-IX від 03.10.2019 )
2. Порядок функціонування порталу електронних сервісів, яким визначається зокрема алгоритм формування цифрового коду модельного статуту, затверджується Міністерством юстиції України.
( Частина друга статті 8 в редакції Закону № 132-IX від 20.09.2019 )
Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру
1. Відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі:
1) відповідних заяв про державну реєстрацію;
2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій;
3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
4) повідомлень про виявлення розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, зокрема про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 2571-IX від 06.09.2022 )
5) інформації від Національного банку України про визнання структури власності юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк України, непрозорою (прозорою).
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 2571-IX від 06.09.2022 )
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код);
3) організаційно-правова форма;
3-1) вид релігійної організації;
( Частину другу статті 9 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 2673-VIII від 17.01.2019 )
3-2) віросповідна приналежність релігійної організації;
( Частину другу статті 9 доповнено пунктом 3-2 згідно із Законом № 2673-VIII від 17.01.2019 )
4) вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспілок, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки);
5) дані про статус громадського формування;
6) центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі;
7) мета діяльності громадського формування;
8) перелік засновників (учасників) (крім акціонерних товариств, громадських формувань, товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, частки яких обліковуються в обліковій системі часток) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або паспортного документа іноземця чи документа, що посвідчує особу без громадянства, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) у країні реєстрації, якщо засновник - юридична особа; інформація для здійснення зв’язку із засновником (учасником) юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти);
( Пункт 8 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019; в редакції Законів № 2255-IX від 12.05.2022, № 2465-IX від 27.07.2022, № 3257-IX від 14.07.2023 )
8-1) інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи: відомості про учасника, передбачені пунктом 8 цієї частини, яким встановлено такі вимоги, вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису та/або нотаріального посвідчення правочину;
( Частину другу статті 9 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 340-IX від 05.12.2019 )
8-2) дата початку обліку/дата припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток (для товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, засновниками або учасниками яких прийнято відповідні рішення);
( Частину другу статті 9 доповнено пунктом 8-2 згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022 )
9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 5-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник-іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.
У разі зміни кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи державна реєстрація змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи проводиться протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких змін.
У випадках, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", до Єдиного державного реєстру вноситься відмітка про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи;
( Пункт 9 частини другої статті 9 в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022; в редакції Закону № 2571-IX від 06.09.2022 )
9-1) структура власності та інформація про структуру власності юридичної особи (крім юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 5-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"), за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.
( Частину другу статті 9 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 2571-IX від 06.09.2022 )
10) місцезнаходження юридичної особи;
11) види діяльності;
12) відомості про органи управління юридичної особи;
( Пункт 12 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 159-IX від 03.10.2019 )
13) відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, інформація для здійснення зв’язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти)), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
( Пункт 13 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 159-IX від 03.10.2019, № 2255-IX від 12.05.2022 )
13-1) відомості про юридичну особу, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код; про представників юридичної особи, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства, уповноважених діяти від імені товариства - для товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, що перебуває (перебувало) у статусі резидента Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та передало повноваження виконавчого органу такого товариства юридичній особі;
( Частину другу статті 9 доповнено пунктом 13-1 згідно із Законом № 1667-IX від 15.07.2021 )
14) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, інформація для здійснення зв’язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку - для громадського формування;
( Пункт 14 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
15) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників);
16) вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо) та установчий документ, а також цифровий код модельного статуту (якщо модельний статут є багатоваріантним);
( Пункт 16 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 132-IX від 20.09.2019, № 159-IX від 03.10.2019 )
17) відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування;
18) інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон та/або адреса електронної пошти;
( Пункт 18 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
19) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
20) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;
найменування відокремленого підрозділу;
місцезнаходження відокремленого підрозділу;
види діяльності відокремленого підрозділу;
відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата народження, дата призначення та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, інформація для здійснення зв’язку з керівником відокремленого підрозділу (телефон та/або адреса електронної пошти)), наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
( Абзац шостий пункту 20 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку - для відокремленого підрозділу громадського формування;
відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;
інформація для здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;
21) дані про підрозділ громадського формування, що має статус юридичної особи (місцевий осередок громадського об’єднання, місцевий осередок творчої спілки, організація профспілки);
22) дані про те, що юридична особа є відокремленим підрозділом громадського формування;
23) дані про те, що юридична особа є структурним утворенням політичної партії;
24) відомості про структурні утворення політичної партії:
вид структурного утворення політичної партії (обласна, міська, районна організація, первинний осередок, інше структурне утворення);
територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії, наявність статусу юридичної особи;
дата та номер рішення керівного органу політичної партії, яким завірено заяву про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії;
відомості про структурні утворення політичної партії із статусом юридичної особи, що містяться в частині другій цієї статті;
додаткові відомості про структурні утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, найменування (повне, скорочене (за наявності), дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, або в книзі обліку первинних осередків політичних партій, відомості про керівника структурного утворення: прізвище, ім’я, по батькові, відомості про склад керівних органів, місцезнаходження, номер телефону, відомості про припинення діяльності структурного утворення політичної партії: дата, шляхи (реорганізація, ліквідація (саморозпуск), заборона діяльності, анулювання реєстрації) та підстава припинення діяльності, підстави для зупинення розгляду документів, підстави для відмови в державній реєстрації, відомості про скасування реєстраційних дій, відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора, дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації, місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі, дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
25) дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих спілок - для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності цим Законом;
26) дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
27) дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
28) дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
( Пункт 28 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 2597-VIII від 18.10.2018 )
29) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
30) дані про юридичних осіб - правонаступників;
31) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію;
( Пункт 31 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
32) відомості про заборону діяльності громадського формування: анулювання реєстрації або заборона діяльності політичної партії, заборона діяльності громадського об’єднання;
33) підстави для зупинення розгляду документів;
34) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
35) підстави для відмови в державній реєстрації;
36) відомості про скасування реєстраційних дій;
37) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
38) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
39) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
40) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
41) фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про фінансові результати в електронній формі, отримана з інформаційної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики;
42) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
43) відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;
44) дані про символіку: вид символіки (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз, емблема, інший вид), опис символіки, зображення символіки, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата взяття до відома повідомлення про втрату чинності символікою, підстави для зупинення розгляду документів, підстави для відмови в державній реєстрації, відомості про скасування реєстраційних дій, відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора, дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації, дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
45) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:
вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який має право провадити ліцензіат;
дата і номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
перелік видів робіт, на які видано ліцензію, - у разі, якщо ліцензія видається на окремі види робіт;
дата видачі ліцензії, строк дії ліцензії (у разі встановлення строку дії ліцензії законом);
дата і номер рішення органу ліцензування про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду та відмову у видачі ліцензії (із зазначенням підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду та відмови), внесення змін до переліку видів робіт, на які видано ліцензію, або відмову у внесенні змін до такого переліку;
дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення, звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;
відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у тому числі дата внесення відомостей про місця провадження виду господарської діяльності);
підстава, дата і номер рішення про переоформлення ліцензії;
дата і номер рішення органу ліцензування про зупинення дії ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;
дата і номер рішення органу ліцензування про відновлення дії ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
дата і номер рішення про анулювання ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;
дата і номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про прийняття до розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги із зазначенням інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується;
дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги із зазначенням результату її розгляду;
відомості про оскарження ліцензіатом до суду рішення органу ліцензування;
відомості щодо рішення суду із зазначенням результату розгляду оскаржуваного рішення органу ліцензування;
дата і номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги, суду;
відомості про визнання ліцензії недійсною, у тому числі дата і номер рішення (за наявності);
відомості про державний орган (найменування, ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
( Пункт 45 частини другої статті 9 в редакції Законів № 139-IX від 02.10.2019, № 199-IX від 17.10.2019 )
46) відомості про видачу документів дозвільного характеру:
об’єкт, на який видано документ дозвільного характеру;
назва виданого документа дозвільного характеру:
дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для відмови);
строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії документа);
дата видачі документа дозвільного характеру;
підстави, дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру;
дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;
дата і номер судового рішення про визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;
дата поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру;
відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;
дата видачі документа дозвільного характеру;
дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для видачі документів дозвільного характеру;
47) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
48) для акціонерних товариств (крім корпоративних інвестиційних фондів) додатково зазначаються відомості про:
тип акціонерного товариства;
номінальну вартість та кількість розміщених акцій, оплачених в інший спосіб, ніж у грошовій формі, із зазначенням виду майна, що внесено в рахунок оплати акцій, що розміщуються;
особу, яка сплатила за розміщені акції іншим способом, ніж у грошовій формі, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням для юридичної особи - резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи - нерезидента - коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);
прізвища, імена, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб (із зазначенням для юридичної особи - резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи - нерезидента - коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи), якими або від імені яких підписаний статут при заснуванні товариства;
загальний розмір обов’язкових платежів та інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;
звіти про оцінку майна у випадках здійснення оплати акцій в інший спосіб, ніж у грошовій формі.
До підприємств оборонно-промислового комплексу вимоги абзаців третього - сьомого цього пункту не застосовуються.
( Частину другу статті 9 доповнено пунктом 48 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
2) ідентифікаційний код;
3) організаційно-правова форма;
4) місцезнаходження юридичної особи;
5) види діяльності;
6) дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів);
7) відомості про керівника юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення або набуття повноважень, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
8) відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
9) інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон та/або адреса електронної пошти;
( Пункт 9 частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
10) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
11) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;
найменування відокремленого підрозділу;
місцезнаходження відокремленого підрозділу;
види діяльності відокремленого підрозділу;
відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
інформація для здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;
12) дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
13) дані про скасування рішення органу, що прийняв рішення про припинення юридичної особи;
14) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
15) дані про юридичних осіб - правонаступників;
16) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію;
( Пункт 16 частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
17) підстави для зупинення розгляду документів;
18) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
19) підстави для відмови у державній реєстрації;
20) відомості про скасування реєстраційних дій;
21) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
22) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
23) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
24) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
25) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
26) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про фізичну особу - підприємця:
1) прізвище, ім’я, по батькові;
2) дата народження;
3) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
4) країна громадянства;
5) місцезнаходження (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем);
( Пункт 5 частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 340-IX від 05.12.2019 )
6) види діяльності (крім електронних резидентів (е-резидентів);
( Пункт 6 частини четвертої статті 9 в редакції Закону № 2654-IX від 06.10.2022 )