• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

Верховна Рада України  | Закон від 15.07.2021 № 1667-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.07.2021
 • Номер: 1667-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.07.2021
 • Номер: 1667-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні
( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2811-IX від 01.12.2022 )
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) гіг-контракт - цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V цього Закону;
2) гіг-спеціаліст - фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем;
3) загальний дохід юридичної особи - сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), іншого операційного доходу у вигляді роялті, якщо такі роялті не враховано у чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
4) заявник - юридична особа, яка звернулася до уповноваженого органу із заявою про набуття статусу резидента Дія Сіті;
5) кваліфікований дохід - сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та роялті (якщо такі суми роялті не враховано у чистий дохід від реалізації продукції), отриманих у результаті здійснення видів діяльності, передбачених частиною четвертою статті 5 цього Закону;
6) компенсація - сума грошових коштів, що підлягає виплаті у випадках, передбачених цим Законом або договором, стороною якого є резидент Дія Сіті;
7) конкурентна дія - будь-яка з дій, зазначених у пунктах 1-4 частини третьої статті 27 цього Закону, або інша дія, визначена договором про утримання від вчинення конкурентних дій між резидентом Дія Сіті та фахівцем як конкурентна;
8) незалежний висновок - звіт з надання впевненості, наданий суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у звіті про відповідність за певний період;
9) правовий режим Дія Сіті - сукупність правових норм, якими визначаються права та обов’язки особи, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі;
10) реєстр Дія Сіті - реєстр, який ведеться в електронній формі та містить інформацію про юридичних осіб, які перебувають або перебували у статусі резидента Дія Сіті;
11) резидент Дія Сіті - юридична особа, яка відповідно до цього Закону набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі;
12) розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам - сума, що розраховується шляхом ділення суми всіх виплат у вигляді винагороди (заробітної плати) (до утримання податків, зборів та інших обов’язкових платежів), здійснених юридичною особою працівникам та гіг-спеціалістам у відповідному календарному місяці, на загальну кількість працівників та гіг-спеціалістів, яким здійснювалися такі виплати;
13) строк резидентства - період з дня набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті до дня втрати такою юридичною особою статусу резидента Дія Сіті;
14) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки;
15) фахівець - працівник чи гіг-спеціаліст резидента Дія Сіті або фізична особа (фізична особа - підприємець), залучена резидентом Дія Сіті на підставі іншого цивільно-правового чи господарсько-правового договору про виконання робіт (надання послуг) у межах здійснення видів діяльності, передбачених частиною четвертою статті 5 цього Закону.
2. Термін " Єдиний державний реєстр" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", терміни " кінцевий бенефіціарний власник", " постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів" та " структура власності" - у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін " чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" - у значенні, наведеному в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", терміни " пов’язані особи", " податковий борг" та " роялті" - у значеннях, наведених у Податковому кодексі України .
Стаття 2. Відносини, які регулюються цим Законом
1. Цей Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті, що запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій, а також талановитих спеціалістів.
2. Відносини щодо набуття та втрати статусу резидента Дія Сіті, відносини за участю резидента Дія Сіті та щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.
4. Загальними засадами правового режиму Дія Сіті є:
1) свобода діяльності - наявність у всіх резидентів Дія Сіті права самостійно провадити господарську діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з третіми особами з урахуванням положень цього Закону, а також наявність у фахівців права самостійно здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з іншими особами;
2) невтручання - невтручання держави, державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність резидентів Дія Сіті, якщо така діяльність здійснюється в межах цього Закону та іншого законодавства України;
3) презумпція правомірності діяльності резидентів Дія Сіті - прийняття рішення на користь резидентів Дія Сіті або заявників у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) тлумачення прав та обов’язків резидентів Дія Сіті або заявників, або держави, або державних органів чи органів місцевого самоврядування, або їх посадових осіб;
4) стабільність - гарантія державою збереження правового режиму Дія Сіті та стабільності його умов, передбачених цим Законом та законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, протягом строку, визначеного цим Законом, включаючи недопустимість обмеження чи звуження змісту прав та гарантій, передбачених правовим режимом Дія Сіті, а також недопустимість збільшення регуляторного навантаження на резидентів Дія Сіті протягом такого строку;
5) формальний характер процедури набуття статусу резидента Дія Сіті - відсутність вимог щодо отримання спеціальних дозволів, ліцензування чи здійснення заходів державного нагляду (контролю) для подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті і внесення інформації про заявника до реєстру Дія Сіті;
6) добровільність резидентства в Дія Сіті - неприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента Дія Сіті.
5. Правовий режим Дія Сіті застосовується до відносин за участю резидента Дія Сіті або щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті протягом строку його резидентства з урахуванням положень частин шостої та сьомої цієї статті.
6. До договірних відносин за участю резидента Дія Сіті або щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті, які виникли під час строку його резидентства, застосовується правовий режим Дія Сіті незалежно від факту втрати такою юридичною особою статусу резидента Дія Сіті, якщо інше прямо не передбачено договором або цим Законом.
7. Особливості застосування до резидента Дія Сіті спеціальних умов оподаткування, день початку і день припинення застосування таких умов визначаються Податковим кодексом України.
Стаття 3. Строк та гарантії стабільності правового режиму Дія Сіті
1. Правовий режим Дія Сіті відповідно до цього Закону встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті.
2. Протягом 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті держава гарантує резидентам Дія Сіті чинність правового режиму Дія Сіті та стабільність його умов, визначених цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, а також додержання прав і законних інтересів резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців.
3. Якщо протягом визначеного частиною другою цієї статті строку законодавством буде встановлено інші норми, ніж передбачені цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців, які передбачатимуть більш сприятливі умови ведення діяльності та/або зменшуватимуть розмір податків, зборів чи інших обов’язкових платежів, або скасовуватимуть їх, пом’якшуватимуть чи скасовуватимуть відповідальність резидента Дія Сіті та/або залучених ним фахівців, або в інший спосіб покращуватимуть їх становище, до резидента Дія Сіті та залучених ним фахівців мають застосовуватися такі інші норми.
4. Передбачені цією статтею гарантії стабільності правового режиму Дія Сіті не поширюються на зміни до законодавства України, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища.
5. На всіх резидентів Дія Сіті та їх учасників (акціонерів) поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством про інвестиційну діяльність та режим іноземного інвестування.
Розділ II. РЕЗИДЕНТИ ДІЯ СІТІ
Стаття 4. Статус резидента Дія Сіті
1. Набуття статусу резидента Дія Сіті за цим Законом є добровільним. Для набуття статусу резидента Дія Сіті юридична особа має звернутися до уповноваженого органу із заявою в порядку, визначеному цим Законом.
2. Юридична особа набуває статусу резидента Дія Сіті з дня внесення відповідного запису до реєстру Дія Сіті з урахуванням положень частини сьомої статті 2 цього Закону.
3. Юридична особа втрачає статус резидента Дія Сіті з дня внесення відповідного запису до реєстру Дія Сіті з урахуванням положень частини сьомої статті 2 цього Закону.
4. Для провадження господарської діяльності резидент Дія Сіті має право залучати працівників на підставі трудових договорів (контрактів), гіг-спеціалістів - на підставі гіг-контрактів відповідно до цього Закону, а також підрядників та виконавців, у тому числі фізичних осіб - підприємців, - на підставі інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів у порядку, визначеному законодавством.
Стаття 5. Вимоги до резидента Дія Сіті
1. Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам:
1) здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою цієї статті, що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі;
2) розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця;
3) середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб;
4) сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу);
5) щодо юридичної особи відсутні обставини, передбачені частиною другою цієї статті.
2. Не може бути резидентом Дія Сіті юридична особа:
1) яка зареєстрована на території та/або відповідно до законодавства іноземної держави;
2) у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать державі Україна або територіальній громаді;
3) яка має статус неприбуткового підприємства, установи, організації;
4) яка порушила вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або подання інформації про структуру власності юридичної особи;
5) прямим або опосередкованим власником часток (акцій) у статутному (акціонерному) капіталі якої є держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства такої держави, або фізична особа, яка постійно (переважно) проживає у такій державі. Це положення не застосовується у разі здійснення володіння часткою (акціями) у статутному (акціонерному) капіталі через юридичну особу, акції якої перебувають в обігу на фондових біржах згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (крім випадків реєстрації такої юридичної особи відповідно до законодавства держави-агресора);
6) у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у державах, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
7) стосовно якої застосовано спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України, або визнані Україною міжнародні санкції або яка є пов’язаною особою особи, стосовно якої застосовано такі обмежувальні заходи (санкції);
8) яка визнана банкрутом;
9) яка перебуває у процесі припинення, крім перетворення;
10) яка протягом більш як 30 днів має податковий борг, загальна сума якого становить понад 10 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного календарного року);
11) яка є постачальником послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, та не виконала вимоги законодавства щодо включення до певного реєстру, постановки на облік, отримання ліцензії чи іншого дозвільного документа (якщо такі вимоги встановлені законодавством як умова надання відповідних послуг);
12) яка здійснює діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.
3. Юридична особа, яка відповідає не всім вимогам, передбаченим частиною першою цієї статті, має право перебувати у статусі резидента Дія Сіті, але не довше ніж до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, в якому вона набула статусу резидента Дія Сіті, за умови дотримання таких вимог:
1) відповідає вимогам, передбаченим пунктами 1, 4 і 5 частини першої цієї статті;
2) державну реєстрацію створення юридичної особи здійснено не раніше ніж за 24 календарних місяці до дня подання заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті;
3) розмір доходу юридичної особи, визначений відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу України для суб’єктів господарювання третьої групи платників єдиного податку, у кожному з таких років:
у календарному році, що передує календарному року, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті;
у календарному році, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті;
у календарному році, в якому юридична особа набула статусу резидента Дія Сіті;
у календарному році, наступному за роком, у якому юридична особа набула статусу резидента Дія Сіті;
4) у заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті зазначено про звернення до уповноваженого органу відповідно до частини третьої цієї статті.
Якщо після настання терміну, визначеного абзацом першим частини третьої цієї статті, юридична особа відповідає всім вимогам, передбаченим частиною першою цієї статті, вона продовжує перебувати у статусі резидента Дія Сіті.
4. Видами діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті, є:
1) комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткованням, які включають:
розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення, включаючи комп’ютерні ігри; інші роботи на усіх етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення, включаючи бізнес-аналіз предметної області, розробку специфікацій програмного забезпечення, розробку та дизайн користувацьких інтерфейсів, розробку архітектури програмних рішень, програмування, контроль якості, розробку технічної документації, розробку користувацької документації, переклад та адаптацію програмного забезпечення;
розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання програмного забезпечення - системного програмного забезпечення (у тому числі оновленого та актуалізованого), прикладних програм (у тому числі оновлених та актуалізованих), зокрема комп’ютерних ігор, баз даних, веб-сайтів;
налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної (автоматизованої) системи клієнта та пристроях кінцевих користувачів, у тому числі налаштування програмного забезпечення, розробленого третіми особами;
планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, у тому числі консультування та навчання користувачів таких систем, інше консультування з питань впровадження та використання програмного забезпечення, у тому числі розробленого третіми особами;
керування й експлуатацію комп’ютерних систем клієнтів та/або засобів оброблення даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної (автоматизованої) системи клієнта;
інші розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку комп’ютерних ігор, що включають створення дизайну та наповнення для комп’ютерних ігор, переклад та адаптацію комп’ютерних ігор, компонування кіно- та відеофільмів як елементів комп’ютерних ігор, спеціалізовану діяльність з дизайну елементів комп’ютерних ігор, діяльність в сфері фотографії для комп’ютерних ігор, індивідуальну мистецьку діяльність із створення елементів комп’ютерних ігор, послуги з художнього оформлення елементів комп’ютерних ігор;
2) видання комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення, що включає:
видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додатків), у тому числі його переклад або адаптацію за власний рахунок: операційних систем, бізнес-, навчальних, розважальних та інших програмних додатків;
видання комп’ютерних ігор для будь-яких платформ, у тому числі їх переклад або адаптацію за власний рахунок;
видання елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерних ігор;
надання та передання майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення, у тому числі комп’ютерні ігри, та його елементи;
3) надання програмних продуктів, у тому числі комп’ютерних ігор, у режимі "онлайн" та надання веб-послуг із доставки програмних додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, екземплярів) програмного забезпечення у електронній формі, у тому числі комп’ютерних ігор, його елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу;
4) освітня діяльність у галузі інформаційних технологій, у тому числі надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями як комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також надання інших видів освіти, а саме: навчання комп’ютерній грамоті (цифровій грамотності), що включає послуги з навчання цифровій грамотності, розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерні ігри, навчання бізнес аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробці документації;
5) оброблення даних і пов’язана із цим діяльність, крім надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу), та діяльність веб-порталів, що включають:
автоматизоване оброблення даних, отриманих від клієнта, автоматизоване складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта, у тому числі глибинний аналіз таких даних (процес напівавтоматичного аналізу великих баз даних з метою пошуку корисних фактів);
керування веб-сайтами, які надають можливість пошуку у мережі Інтернет та/або використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі;
керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент, стрімінгові та інші платформи;
6) дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій;
7) проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів;
8) діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп’ютерних центрів та/або клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляцій кіберспортивних змагань;
9) діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
10) забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється; розроблення та впровадження організаційних заходів, програмних та апаратно-програмних продуктів, призначених для запобігання кіберінцидентам, виявлення та захисту від кібератак, ліквідації їх наслідків, відновлення сталості функціонування комунікаційних та технологічних систем (мереж); оброблення та аналіз даних про обставини кіберінциденту та його наслідки, встановлення передумов, що призвели до нього, надання відповідних рекомендацій; планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, що поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, призначені для захищеної обробки інформації (даних); надання консультацій з питань забезпечення кібербезпеки (кіберзахисту) комунікаційних систем та програмного забезпечення (продуктів), що забезпечують функціонування IT-систем клієнта; надання послуг з експлуатації та технічного обслуговування комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, призначеного для забезпечення кібербезпеки комунікаційних та технологічних систем (мереж); проведення досліджень та здійснення експериментальних розробок у сфері забезпечення кібербезпеки;
11) діяльність з проектування (конструювання), дослідження, тестування (випробування) технологій, пристроїв і систем робототехніки з використанням комп’ютеризованих систем управління;
12) інші види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Стаття 6. Звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті
1. Заява про набуття статусу резидента Дія Сіті, що подається заявником до уповноваженого органу, має містити:
1) повне найменування заявника, ідентифікаційний код заявника в Єдиному державному реєстрі, адресу електронної пошти та контактний номер телефону для зв’язку із заявником;
2) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату та місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серію та номер паспорта посадових осіб заявника, а саме керівника, членів виконавчого органу, членів інших органів (якщо утворені згідно із статутом), та головного бухгалтера або іншої особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (якщо такі функції виконуються іншою особою, а не особисто керівником);
3) перелік видів діяльності згідно із частиною четвертою статті 5 цього Закону, які заявник планує здійснювати як резидент Дія Сіті;
4) запевнення заявника щодо відсутності стосовно нього обставин, передбачених частиною другою статті 5 цього Закону;
5) інформацію про звернення до уповноваженого органу відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону (для заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону);
6) інформацію про розмір доходу заявника, визначений відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, за календарний рік, що передує року, в якому подається заява (для заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону);
7) запевнення заявника щодо його відповідності вимогам, визначеним пунктами 2-4 частини першої статті 5, у строки, передбачені цим Законом.
2. До заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті додається довіреність або її копія, засвідчена нотаріально або уповноваженою особою заявника, якщо звернення здійснюється від імені заявника представником за довіреністю.
До заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті заявник може додати заяву про обрання оподаткування як платника податку на прибуток - резидента Дія Сіті відповідно до Податкового кодексу України.
3. Уповноваженому органу забороняється вимагати від заявника:
1) подання оригіналів документів, крім заяви;
2) подання копій документів, засвідчених нотаріально або іншими особами, якщо подання такої копії прямо не передбачено цим Законом;
3) подання документів, що підтверджують або спростовують інформацію про заявника, які видаються іншими державними органами, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами;
4) подання документів, не передбачених цим Законом.
4. Заява про набуття статусу резидента Дія Сіті та документи, що додаються до неї, можуть бути подані заявником до уповноваженого органу в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" відповідно до порядку подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, встановленого Кабінетом Міністрів України.
Стаття 7. Розгляд заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті
1. Уповноважений орган розглядає заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті протягом 10 робочих днів з дня надходження до уповноваженого органу такої заяви.
2. Уповноважений орган може повернути заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду з таких підстав:
1) заява про набуття статусу резидента Дія Сіті не відповідає вимогам частини першої статті 6 цього Закону;
2) неможливо підтвердити повноваження представника заявника, якщо звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті здійснюється представником заявника;
3) в Єдиному державному реєстрі відсутні відомості про заявника або наявні відомості про державну реєстрацію його припинення;
4) заявник звернувся з проханням про повернення раніше поданої заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду.
3. У разі виявлення підстав для повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня надходження такої заяви надсилає відповідне рішення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену у заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті (за наявності), разом з обґрунтованим поясненням підстав повернення заяви без розгляду, що має містити конкретні факти на підтвердження наявності таких підстав. Зазначене обґрунтоване пояснення також має містити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
4. Якщо уповноважений орган не надіслав заявнику рішення про повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду у строк, передбачений частиною третьою цієї статті, вважається, що уповноважений орган прийняв заяву і відсутні підстави для її повернення без розгляду.
5. Забороняється повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду з підстав, не передбачених частиною другою цієї статті.
6. Уповноважений орган відмовляє заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті з таких підстав:
1) невідповідність заявника щонайменше одній з вимог, визначених пунктами 1 і 5 частини першої статті 5 цього Закону;
2) невідповідність заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону, щонайменше одній з вимог, визначених пунктами 2 і 3 частини третьої статті 5 цього Закону;
3) інформація, надана в заяві, є недостовірною;
4) упродовж 12 календарних місяців, що передували місяцю, в якому заявником подано до уповноваженого органу заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті, такий заявник втратив статус резидента Дія Сіті з однієї з підстав, передбачених пунктами 1, 2 та 4-6 частини першої статті 9 цього Закону, і відповідне рішення уповноваженого органу про втрату заявником статусу резидента Дія Сіті не скасовано у встановленому законом порядку.
7. Уповноважений орган для цілей, передбачених частиною шостою цієї статті, встановлює наявність підстав для відмови в набутті статусу резидента Дія Сіті виключно на підставі поданої заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті та інформації, отриманої з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, встановленому законодавством.
8. У разі прийняття рішення про відмову в набутті заявником статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення, надсилає відповідне рішення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену в заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті, разом з обґрунтованим поясненням, що має містити повний перелік підстав для прийняття відповідного рішення, конкретні факти та відомості на підтвердження наявності таких підстав, посилання на відповідні державні реєстри, бази даних, інформаційні системи, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або документи від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством. Зазначене обґрунтоване пояснення також має містити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
9. Рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті приймається уповноваженим органом протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, якщо під час її розгляду не виявлено передбачених цим Законом підстав для повернення заяви без розгляду та/або для відмови в набутті заявником статусу резидента Дія Сіті. Рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті вважається прийнятим після спливу 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви, якщо така заява не повернута без розгляду та протягом цього часу уповноважений орган не надіслав заявнику рішення про відмову заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті.
У разі прийняття рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган в день опублікування такого рішення надсилає до інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відомості про відповідне рішення та, за наявності, відомості, що містяться у заяві про обрання заявником оподаткування як платника податку на прибуток - резидента Дія Сіті.
10. Уповноважений орган забезпечує внесення відомостей про заявника до реєстру Дія Сіті одночасно з прийняттям рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті, але не пізніше одинадцятого робочого дня з дня надходження заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, що була прийнята до розгляду та щодо якої уповноваженим органом не прийнято рішення про відмову в набутті статусу резидента Дія Сіті. У день прийняття рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган надсилає відповідне рішення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену в заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті.
11. Рішення уповноваженого органу про повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду, про набуття статусу резидента Дія Сіті, про відмову заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті публікуються на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет не пізніше дня надсилання відповідного рішення заявнику, набирають чинності з дня їх опублікування уповноваженим органом і можуть бути оскаржені в судовому порядку згідно з правилами адміністративного судочинства.
12. Рішення уповноваженого органу про повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду, про набуття та про відмову заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті та обґрунтовані пояснення до них надсилаються заявнику в електронній формі з електронним підписом, накладеним відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".
Стаття 8. Реєстр Дія Сіті
1. Реєстр Дія Сіті є відкритим і оприлюднюється на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет, крім відомостей, передбачених пунктами 2 і 3 частини третьої цієї статті.
Ведення реєстру Дія Сіті здійснюється державною мовою з використанням програмного забезпечення, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.
Реєстр Дія Сіті та його програмне забезпечення є об’єктом права державної власності.
Порядок формування та ведення реєстру Дія Сіті встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2. Доступ до реєстру Дія Сіті є безкоштовним.
3. До реєстру Дія Сіті вносяться такі відомості:
1) найменування резидента Дія Сіті та його ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі;
2) інформація про посадових осіб резидента Дія Сіті, а саме керівника, членів виконавчого органу, членів інших органів (якщо утворені згідно із статутом), та про головного бухгалтера або іншу особу, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку резидента Дія Сіті (якщо такі функції виконуються іншою особою, а не особисто керівником);
3) адреса електронної пошти та контактний номер телефону резидента Дія Сіті;
4) дата набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті;
5) відомості про всі рішення уповноваженого органу, прийняті стосовно резидента Дія Сіті (номер, дата, назва рішення, посилання на рішення, розміщені на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет);
6) відомості про дату та підставу втрати юридичною особою статусу резидента Дія Сіті;
7) інформація щодо набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону;
8) відомості про відповідність резидента Дія Сіті вимозі, встановленій пунктом 3 частини третьої статті 5 цього Закону у календарному році, в якому юридична особа набула статус резидента Дія Сіті, та у календарному році, який слідує за таким роком (у разі набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону).
4. Резидент Дія Сіті зобов’язаний повідомити уповноважений орган про зміни у відомостях, передбачених пунктами 1-3 частини третьої цієї статті, протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін.
5. Уповноважений орган забезпечує внесення відомостей до реєстру Дія Сіті протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення або надходження нових відомостей про резидента Дія Сіті, якщо інше не передбачено цим Законом.
6. Уповноважений орган є відповідальним за збереження, коректне внесення та оброблення даних, внесених до реєстру Дія Сіті.
Стаття 9. Втрата статусу резидента Дія Сіті
1. Уповноважений орган приймає рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті виключно з таких підстав:
1) отримання від резидента Дія Сіті заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті;
2) невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, про що уповноважений орган повідомлено шляхом подання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та/або незалежного висновку;
3) невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним пунктом 1 або 5 частини першої статті 5 цього Закону, яку виявлено уповноваженим органом на підставі інформації, отриманої з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством;
4) порушення строку подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку більш як на 20 робочих днів з дня спливу граничного строку, встановленого для подання відповідних документів;
5) повторне послідовне порушення строків подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку;
6) набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено обставину невідповідності резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону.
2. Уповноважений орган приймає рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті протягом:
1) п’яти робочих днів з дня отримання заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті або звіту про відповідність, або незалежного висновку, що свідчать про невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону (у разі прийняття рішення з підстав, передбачених пунктом 1 або 2 частини першої цієї статті);
2) 20 робочих днів з дня отримання уповноваженим органом інформації про ознаки невідповідності вимогам, визначеним пунктом 1 або 5 частини першої статті 5 цього Закону, але не раніше ніж на десятий робочий день з дня надсилання резиденту Дія Сіті електронного повідомлення, передбаченого частиною третьою цієї статті (у разі прийняття рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті);
3) 20 робочих днів з дня виявлення ознак наявності однієї з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, але не раніше ніж на десятий робочий день з дня надсилання резиденту Дія Сіті електронного повідомлення, передбаченого частиною третьою цієї статті (у разі прийняття рішення з однієї з таких підстав);
4) п’яти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено обставину невідповідності резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону (у разі прийняття рішення з підстави, передбаченої пунктом 6 частини першої цієї статті).
3. Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня виявлення фактів або отримання інформації про ознаки наявності у резидента Дія Сіті однієї або кількох підстав, передбачених пунктами 3-5 частини першої цієї статті, зобов’язаний надіслати електронне повідомлення на адресу електронної пошти такого резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті, в якому, у тому числі, має бути зазначено:
1) ознаки наявності підстав для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, а також посилання на факти, що свідчать про наявність таких ознак;
2) дату (дати) отримання уповноваженим органом інформації про ознаки наявності підстав для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті;
3) пропозицію щодо надання резидентом Дія Сіті необхідних пояснень.
Резидент Дія Сіті, який отримав від уповноваженого органу електронне повідомлення, має право надати пояснення протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого повідомлення. Ненадання резидентом Дія Сіті уповноваженому органу пояснень у зазначений строк не є підставою для неприйняття уповноваженим органом рішення стосовно такого резидента Дія Сіті.
4. У разі якщо за результатами розгляду інформації про ознаки наявності у резидента Дія Сіті однієї або кількох підстав, передбачених пунктами 3-5 частини першої цієї статті, уповноважений орган не прийняв рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, така інформація в подальшому не може бути використана уповноваженим органом як єдині відомості, що підтверджують наявність підстав для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті.
5. Якщо до прийняття уповноваженим органом рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, а в разі оскарження такого рішення в адміністративному порядку - до прийняття апеляційною комісією відповідного рішення буде усунута підстава, передбачена пунктом 3 частини першої цієї статті, про що резидентом Дія Сіті буде повідомлено уповноважений орган (апеляційну комісію) та що підтверджуватиметься інформацією, отриманою уповноваженим органом (апеляційною комісією) з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, вважатиметься, що така підстава не виникала.
6. У рішенні про втрату статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган зобов’язаний зазначити підставу (підстави) для прийняття такого рішення, а також факти, що підтверджують наявність такої підстави (таких підстав).
7. Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті має бути опубліковане на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття та одночасно надіслане в електронній формі з електронним підписом, накладеним відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" на адресу електронної пошти резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті, разом з обґрунтованим поясненням, що має містити повний перелік конкретних фактів та відомості на підтвердження наявності відповідної підстави для втрати статусу резидента Дія Сіті, посилання на заяву резидента Дія Сіті, звіт про відповідність, незалежний висновок, рішення суду, відповідні державні реєстри, бази даних, інформаційні системи, держателями яких є державні органи чи міжнародні міжурядові організації, або документи, отримані від державних органів, компетентних органів іноземних держав чи міжнародних міжурядових організацій.
8. Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті набирає чинності в день його опублікування. Уповноважений орган забезпечує внесення запису про втрату статусу резидента Дія Сіті до реєстру Дія Сіті на одинадцятий робочий день з дня набрання чинності відповідним рішенням уповноваженого органу, крім випадків, передбачених цим Законом.
Стаття 10. Оскарження рішення уповноваженого органу про втрату статусу резидента Дія Сіті в адміністративному порядку
1. Резидент Дія Сіті має право оскаржити в адміністративному порядку рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, прийняте стосовно нього уповноваженим органом з підстав, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 9 цього Закону, протягом 10 робочих днів з дня опублікування такого рішення.
2. Для розгляду скарг на рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган утворює апеляційну комісію. Персональний склад апеляційної комісії затверджується уповноваженим органом з урахуванням вимог цього Закону. У розгляді скарги на рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті не може брати участь особа, яка від імені уповноваженого органу прийняла оскаржуване рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті. Половину складу апеляційної комісії мають становити представники громадськості, які обираються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Порядок подання та розгляду скарг на рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, прийняття рішення апеляційною комісією затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.
4. Під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення наявності підстав для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті покладається на уповноважений орган.
5. Апеляційна комісія зобов’язана розглянути скаргу на рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті та прийняти вмотивоване рішення про скасування, зміну або залишення такого рішення без змін протягом 20 робочих днів з дня подання скарги, а у разі подовження апеляційною комісією строку розгляду - протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги. Якщо протягом передбаченого цією частиною строку апеляційна комісія не прийняла рішення про скасування чи зміну рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, вважається, що апеляційна комісія прийняла рішення про залишення рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті без змін.
Протягом трьох робочих днів з дня прийняття апеляційною комісією рішення про скасування, зміну або залишення рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті без змін таке рішення публікується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет та одночасно надсилається в електронній формі з електронним підписом, накладеним відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", на адресу електронної пошти резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті.
6. У разі оскарження рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті з підстав, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 9 цього Закону, в адміністративному порядку запис про втрату статусу резидента Дія Сіті не вноситься до реєстру Дія Сіті до завершення процедури адміністративного оскарження з урахуванням положень частин сьомої та восьмої цієї статті.
7. Рішення апеляційної комісії набирає чинності в день його опублікування на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет. Уповноважений орган забезпечує внесення запису про втрату статусу резидента Дія Сіті до реєстру Дія Сіті на п’ятий робочий день, наступний за днем опублікування рішення апеляційної комісії про залишення рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті з підстав, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 9 цього Закону, без змін, або про зміну такого рішення (якщо відповідна зміна не вплинула на резолютивну частину рішення).
8. Резидент Дія Сіті втрачає право на оскарження рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті в адміністративному порядку, а розпочаті процедури адміністративного оскарження підлягають припиненню, якщо резидент Дія Сіті оскаржив таке рішення до суду. У такому разі уповноважений орган забезпечує внесення до реєстру Дія Сіті запису про втрату статусу резидента Дія Сіті на наступний робочий день за днем припинення процедури адміністративного оскарження, крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 11 цього Закону.
Стаття 11. Оскарження рішення уповноваженого органу про втрату статусу резидента Дія Сіті в судовому порядку
1. Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті може бути оскаржене в судовому порядку згідно з правилами адміністративного судочинства. Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, залишене без змін або змінене апеляційною комісією, може бути оскаржене в судовому порядку лише разом з відповідним рішенням апеляційної комісії.
2. Уповноважений орган забезпечує внесення запису до реєстру Дія Сіті про рішення суду про визнання протиправним та скасування рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті протягом п’яти робочих днів з дня набрання законної сили таким рішенням суду. У такому разі вважається, що юридична особа не втрачала статусу резидента Дія Сіті.
3. У разі оскарження рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, прийнятого з підстав, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 9 цього Закону, в судовому порядку протягом 10 робочих днів з дня опублікування на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет такого рішення (або протягом чотирьох робочих днів з дня опублікування на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет рішення апеляційної комісії у разі оскарження такого рішення в адміністративному порядку) запис про втрату статусу резидента Дія Сіті не вноситься до реєстру Дія Сіті до набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо таке рішення уповноваженого органу прийняте стосовно резидента Дія Сіті, який одночасно відповідає всім таким критеріям:
1) безперервно перебуває у статусі резидента Дія Сіті щонайменше протягом трьох повних календарних років до дня прийняття уповноваженим органом рішення про втрату ним такого статусу;
2) подав у передбачені цим Законом строки до уповноваженого органу річні звіти про відповідність, що містять запевнення та твердження про відповідність усім вимогам, передбаченим частиною першою статті 5 цього Закону, у кожному з трьох календарних років, що передують року, в якому прийнято рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті (якщо на момент прийняття рішення не сплив строк для надання звіту про відповідність за рік, що передує року, в якому прийнято рішення, - у кожному з двох попередніх років);