Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції

Верховна Рада України Закон від 02.10.2019 №140-IX
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.10.2019

Номер 140-IX

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 47, ст.311)
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 , ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48 Законом № 524-IX від 04.03.2020 , ВВР, 2020, № 38, ст.279 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у частині першій статті 212-3 слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами " Про запобігання корупції";
2) у пункті 1 частини першої статті 255:
а) в абзаці другому цифри "172-4-172-9" замінити цифрами і словами "172-4-172-9 (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 172-9-1";
б) абзац "Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4-172-9, 172-9-2, 188-46, 212-15, 212-21)" пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:
"Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4-172-9 (в частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 188-46, 212-15, 212-21);
Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, зазначені у примітці до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції";
3) у статті 257:
а) частину другу викласти в такій редакції:
"Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення такого правопорушення";
б) у частині третій слова "вчинення корупційного правопорушення" замінити словами "вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією";
в) у частині четвертій:
слова "про вчинення адміністративного корупційного правопорушення" замінити словами "про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією";
після слів "повідомлення про складення протоколу" доповнити словами "для розгляду питання щодо можливого відсторонення такої особи від виконання службових повноважень";
4) у частині четвертій статті 277 слова "про адміністративні корупційні правопорушення" замінити словами "про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією", а слова "протокол про адміністративне корупційне правопорушення" замінити словами "протокол про таке правопорушення";
5) у частині сьомій статті 285 слова "за адміністративне корупційне правопорушення" замінити словами "за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією".
2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
1) примітку до статті 45 після цифр "365-2" доповнити цифрами "366-1";
2) в абзаці першому частини першої статті 172 слова "Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами " Закону України "Про запобігання корупції".
3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
1) у частині першій статті 155 слова "а про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції - Генеральний прокурор або його заступник" замінити словами "а про відсторонення від посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника - Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
2) у частині першій статті 158 слова "а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник" замінити словами "а щодо Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника - Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
3) у статті 216:
а) пункт 1 частини четвертої після слів "Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником" доповнити словами "Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником";
б) абзац другий пункту 1 частини п’ятої після слів "Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником" доповнити словами "Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником";
4) пункт 10 частини першої статті 480 викласти в такій редакції:
"10) Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника";
5) у пункті 2 частини першої статті 481 слова "члену Національного агентства з питань запобігання корупції - Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора)" замінити словами "Голові Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступнику - Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
4. У статті 8 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2013 р., № 21, ст. 208; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2016 р., № 30, ст. 542):
частину восьму доповнити словами "Національному агентству з питань запобігання корупції на його письмовий запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобігання корупції";
частину тринадцяту після слів "приватного виконавця" доповнити словами "Національного агентства з питань запобігання корупції".
5. У Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2015 р., № 49-50, ст. 449):
1) у статті 17-2 слова "дві сотих розміру" замінити словами "одну соту розміру";
2) у частині першій статті 17-3 слова і цифру "не менше 2 відсотків" замінити словами і цифрою "не менше 5 відсотків".
6. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17; 2017 р., № 2, ст. 25):
1) частину сьому статті 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Національному агентству з питань запобігання корупції надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
2) у статті 30:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 30. Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Копії реєстраційних справ або копії документів з реєстраційних справ надаються Національному агентству з питань запобігання корупції на його запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".
7. Частину третю статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9, № 30, ст. 542; 2017 р., № 2, ст. 25) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Національному агентству з питань запобігання корупції надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
9. Частину першу статті 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517 із наступними змінами) доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) Національного агентства з питань запобігання корупції - стосовно відомостей про власників цінних паперів, операцій на рахунках власників цінних паперів, а також про операції на рахунках емітентів цінних паперів під час здійснення повноважень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".
10. У частині першій статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051; 2015 р., № 17, ст. 118; 2016 р., № 4, ст. 44):
в абзаці третьому пункту 3 слова "має прямий доступ" замінити словами "має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ";
пункт 13 виключити;
доповнити пунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) вносити подання прокурору про звернення до суду з метою визнання недійсним правочину за наявності підстав, передбачених законом, а також право бути залученим за своєю заявою до таких справ як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору".
11. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
а) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта";
б) в абзаці п’ятнадцятому слова і цифри "пунктах 4 і 5" замінити словом і цифрою "пункті 4";
в) абзац шістнадцятий замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"члени сім’ї:
а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;
б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі".
У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом дев’ятнадцятим;
2) у частині першій статті 3:
а) у пункті 1:
підпункт "а" після слів "Голова Національного банку України" доповнити словами "його перший заступник та заступник, член Ради Національного банку України";
підпункт "є" викласти в такій редакції:
"є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції";
доповнити підпунктом "ї" такого змісту:
"ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу", крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах, помічники суддів";
б) у пункті 2:
підпункт "а" доповнити словами і цифрами "господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі";
підпункт "в" викласти в такій редакції:
"в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої цієї статті";
в) пункт 5 і примітку виключити;
3) у статті 4:
а) в абзаці другому частини четвертої слова "його членів" виключити, а після слів "уповноважених підрозділів" доповнити словами "(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції";
б) частину п’яту виключити;
4) статті 5 - 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Керівництво Національного агентства
1. Керівництво діяльністю Національного агентства здійснює його Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному цим Законом.
2. Головою Національного агентства може бути громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який має вищу освіту, володіє державною мовою, є доброчесним і компетентним, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
Для цілей цього Закону вищою освітою вважається освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах.
3. На посаду Голови Національного агентства, його заступника не може бути призначена особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
4) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
5) протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення.
4. Голова Національного агентства призначається строком на чотири роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду Голови Національного агентства два строки підряд.
5. Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі:
1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
2) досягнення шістдесяти п’яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що утворюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
8) його смерті;
9) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства про неефективність такої діяльності.
Повноваження Голови Національного агентства припиняються у зв’язку із закінченням строку його повноважень.
Припинення повноважень Голови Національного агентства з будь-яких інших підстав забороняється.
6. Голова Національного агентства може мати трьох заступників, яких він призначає на посаду та звільняє з посади.
Стаття 6. Порядок проведення конкурсного відбору та призначення Голови Національного агентства
1. Голова Національного агентства призначається відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.
Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови Національного агентства (далі - Конкурсна комісія).
2. До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України;
2) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги, визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
Кожен такий донор може запропонувати Кабінету Міністрів України будь-яку кількість кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України. Таке рішення повинно містити перелік визначених членів Конкурсної комісії, а також перелік кандидатів на заміну членів Конкурсної комісії у разі дострокового припинення їх повноважень (у кількості не менше двох кандидатів, у тому числі не менше одного кандидата, запропонованого донорами, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції).
3. Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції. Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені у пунктах 1-4 частини третьої статті 5 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до частини першої статті 3 цього Закону.
4. Конкурсна комісія формується не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі чотирьох осіб, три з яких визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.
Строк повноважень члена Конкурсної комісії становить два роки з дня призначення.
Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комісії;
2) внесення Конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Конкурсної комісії вимогам, визначеним цією статтею;
6) його смерті.
Рішення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії приймає Кабінет Міністрів України, який при цьому визначає члена Конкурсної комісії на заміну.
5. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували чотири члени Конкурсної комісії, серед яких три члени з числа осіб, визначених на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.
Член Конкурсної комісії може брати участь у її засіданні дистанційно за допомогою засобів електронного зв’язку.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідних відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Фінансування діяльності Конкурсної комісії та її членів, у тому числі секретаріату, що утворюється для допомоги в їх діяльності, може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
6. Конкурсна комісія:
1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи;
2) визначає та оприлюднює критерії та методику оцінки кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
3) визначає умови та строки проведення конкурсу, розміщує відповідне оголошення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;
4) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
5) проводить оцінювання професійних знань та якостей кандидата, дослідження матеріалів про кандидата;
6) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами;
7) визначає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, кандидата, який згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Голови Національного агентства, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності; вносить подання Кабінету Міністрів України про призначення кандидата на посаду Голови Національного агентства;
8) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про осіб, які подали заяви на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, відібраних для проходження співбесіди, та про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства;
9) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, встановленим щодо посади Голови Національного агентства.
7. Члени Конкурсної комісії мають право:
1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, про кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
2) мати безкоштовний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;
3) брати участь у засіданнях та інших заходах, що проводяться Конкурсною комісією;
4) звертатися до кандидатів на посаду Голови Національного агентства, а також будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для розгляду кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
5) з метою збору, перевірки та аналізу інформації, у тому числі з обмеженим доступом, користуватися допомогою помічників.
Помічники зобов’язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала відома їм у зв’язку з виконанням відповідних обов’язків.
8. Члени Конкурсної комісії зобов’язані:
1) забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала відома Конкурсній комісії, її члену у зв’язку із здійсненням повноважень;
2) брати участь у роботі Конкурсної комісії особисто без делегування своїх повноважень іншим особам, у тому числі іншим членам Конкурсної комісії;
3) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов’язків як членів Конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала їм відома у зв’язку з участю в роботі Конкурсної комісії;
4) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата на посаду Голови Національного агентства, розгляді питання про такого кандидата, якщо член Конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із таким кандидатом та/або в разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об’єктивність та безсторонність під час прийняття членом Конкурсної комісії рішення щодо кандидата на посаду Голови Національного агентства.
9. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом двох років, що передують дню подання заяви (незалежно від тривалості таких відносин), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
3) мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду Голови Національного агентства та своє бачення можливої майбутньої діяльності на цій посаді;
4) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
5) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної перевірки.
Відомості з поданих відповідно до цієї статті документів мають бути оприлюднені протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
Стаття 7. Повноваження Голови Національного агентства, його заступників
1. Голова Національного агентства:
1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за законність, прозорість та ефективність діяльності Національного агентства, звітує про роботу Національного агентства;
2) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного агентства;
3) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, а також притягає службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності згідно з рішенням дисциплінарної комісії Національного агентства;
4) розподіляє обов’язки між заступниками Голови Національного агентства;
5) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство;
6) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства, положення про територіальні органи Національного агентства;
7) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Національного агентства, визначає показники ефективності діяльності Національного агентства;
8) представляє Національне агентство у відносинах із судами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо;
9) вживає заходів із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство, та захист персональних даних, володільцем яких є Національне агентство;
10) видає у межах повноважень накази та доручення;
11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування у разі розгляду питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
2. Заступники Голови Національного агентства здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого Головою Національного агентства, та у разі відсутності Голови виконують його обов’язки відповідно до наказу Голови Національного агентства";
5) у статті 8:
а) частину першу виключити;
б) у частині другій:
в абзаці другому слова "затверджуються Національним агентством" замінити словами "затверджуються Головою Національного агентства";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються Головою Національного агентства, інші працівники апарату (крім працівників, які виконують функції з обслуговування або займають посади патронатної служби) призначаються за результатами відкритого конкурсу, крім випадку переведення в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу". Положення про відкритий конкурс у Національному агентстві затверджується Головою Національного агентства";
в) у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3. Рішенням Голови Національного агентства можуть створюватися не більше шести територіальних органів Національного агентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом";
в абзаці другому слова "призначаються та звільняються рішенням" замінити словами "призначаються та звільняються Головою";
6) у статті 9:
а) у частині першій:
у пункті 2 слова "припинення повноважень членів" замінити словами "припинення повноважень Голови";
у пункті 4 слова "оплати праці членів" замінити словами "оплати праці Голови, заступників Голови Національного агентства";
б) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Голова, заступник Голови Національного агентства та службовці апарату Національного агентства під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом";
в) частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані до Національного агентства чи його працівників, що стосуються повноважень Національного агентства, але не передбачені законодавством України, є неправомірними та не повинні виконуватися. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Національного агентства невідкладно інформує про це в письмовій формі Голову Національного агентства";
г) частини п’яту - восьму викласти в такій редакції:
"5. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Голові, заступнику Голови Національного агентства може бути здійснено лише Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
З клопотанням про відсторонення від посади Голови або заступника Голови Національного агентства, який підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому законом порядку Генеральний прокурор, його заступник або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
6. Голова, заступник Голови Національного агентства, службовці апарату Національного агентства, їх близькі особи та їхнє майно перебувають під захистом держави. У разі надходження відповідної заяви від Голови, заступника Голови Національного агентства органи Національної поліції вживають необхідних заходів для забезпечення безпеки Голови, заступника Голови Національного агентства та їх близьких осіб, збереження їхнього майна.
7. Посягання на життя і здоров’я Голови, заступника Голови Національного агентства, службовця апарату Національного агентства, їх близьких осіб, знищення чи пошкодження їхнього майна, погроза їм убивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
8. Голова, заступник Голови Національного агентства мають право на забезпечення засобами захисту, які надаються їм органами Національної поліції";
7) у статті 10:
а) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Правовий статус працівників апарату та територіальних органів Національного агентства";
б) частину першу виключити;
в) у частині другій слова "допоміжні функції" замінити словами "функції з обслуговування";
8) у частині першій статті 11:
у пункті 8 слова "осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" замінити словами "суб’єктів декларування";
пункт 15 доповнити словами "застосування інших положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів";
9) у статті 12:
а) у частині першій:
пункт 1 після слова "інформацію" доповнити словами "у тому числі з обмеженим доступом";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) мати безпосередній автоматизований доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. Отримання інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюється у порядку та обсязі, визначених спільним наказом Національного агентства та Генерального прокурора.
Обробку такої інформації Національне агентство здійснює з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємниці, що охороняється законом";
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації, якщо така плата вимагається для доступу до інформації";
пункт 9 після слів "отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" доповнити словами "суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань";
б) у першому реченні частини третьої слова "згідно з рішенням Національного агентства" замінити словами "в порядку, визначеному Національним агентством";
в) частини четверту і п’яту викласти в такій редакції:
"4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, протягом десяти робочих днів з дня одержання запиту, а в разі направлення запиту для забезпечення проведення спеціальної перевірки - протягом трьох днів.
5. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти Національного агентства, що пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня офіційного опублікування.
Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Інші акти Національного агентства набирають чинності з дня їх прийняття, якщо самим актом не встановлено інший строк набрання ним чинності, але не раніше дня прийняття, та доводяться до відома осіб, на яких поширюється дія таких актів, у встановленому Національним агентством порядку.
Акти Національного агентства оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Національного агентства";
10) у статті 13:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова, заступник Голови Національного агентства, а також інші посадові особи, уповноважені Головою Національного агентства";
б) у частині другій:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
"вимагати необхідні документи та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;
отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань";
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"проводити перевірки з питань, які цим Законом віднесено до повноважень Національного агентства. Розподіл обов’язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства здійснюється автоматизовано відповідно до порядку, визначеного Головою Національного агентства";
в) у частині четвертій слова "Голові та членам" замінити словами "Голові, заступнику Голови";
11) доповнити статтею 13-1 такого змісту:
"Стаття 13-1. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції
1. З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених цим Законом, утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.
Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції утворюються (визначаються) в:
Офісі Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
апаратах Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, Конституційного Суду України, Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; секретаріатах Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
апаратах та територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України (крім Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства);
апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратах органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у місті Києві державних адміністраціях;
апаратах Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських рад, Севастопольської міської ради, секретаріаті Київської міської ради;
на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу (крім юридичних осіб, у яких відповідно до цього Закону затверджуються антикорупційні програми);
у державних цільових фондах.
2. Основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є:
1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;
3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку;
6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;
7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
3. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) підзвітний і підконтрольний керівнику відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.
Керівник відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу.
4. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, може бути звільнений за ініціативою керівника, за умови надання згоди Національним агентством.
Згода Національного агентства надається з метою з’ясування обставин, передбачених частиною третьою статті 53 цього Закону.
5. Національне агентство затверджує Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) та порядок надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).
Національне агентство встановлює обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу в державних органах";
12) статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства
1. Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки.
2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка складається з 15 осіб та формується відповідно до результатів відкритого та прозорого конкурсу.
Конкурс з формування складу Громадської ради при Національному агентстві проводиться шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Громадської ради при Національному агентстві подаються громадськими об’єднаннями, які здійснюють діяльність у сфері запобігання та/або протидії корупції не менше двох років та мають підтвердження реалізованих ними проектів (далі - громадські об’єднання).
Громадське об’єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур, враховуючи всі кандидатури, подані афілійованими громадськими об’єднаннями. Афілійованими є громадські об’єднання, що мають спільних засновників або серед засновників яких є близькі особи.
До складу Громадської ради при Національному агентстві не можуть входити особи:
1) зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону;
2) які, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років;
3) близькі особи яких є або, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років.
Громадська рада при Національному агентстві є повноважною, якщо до її складу входять не менше дев’яти осіб. Строк повноважень Громадської ради становить два роки. Положення про Громадську раду при Національному агентстві затверджує Кабінет Міністрів України.
3. Громадська рада при Національному агентстві:
1) обирає зі своїх членів до трьох представників, які входять до складу кожної з:
комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному агентстві;
дисциплінарних комісій, які здійснюють дисциплінарні провадження щодо державних службовців Національного агентства;
2) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, здійснює моніторинг ефективності реалізації Національним агентством його повноважень;
3) аналізує ситуацію із забезпеченням незалежності Національного агентства;
4) розглядає щорічний звіт Національного агентства та затверджує висновок щодо нього;
5) розглядає проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики та затверджує висновок щодо нього;
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у частині першій статті 212-3 слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами " Про запобігання корупції";
2) у пункті 1 частини першої статті 255:
а) в абзаці другому цифри "172-4-172-9" замінити цифрами і словами "172-4-172-9 (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 172-9-1";
б) абзац "Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4-172-9, 172-9-2, 188-46, 212-15, 212-21)" пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:
"Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4-172-9 (в частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 188-46, 212-15, 212-21);
Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, зазначені у примітці до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції";
3) у статті 257:
а) частину другу викласти в такій редакції:
"Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення такого правопорушення";
б) у частині третій слова "вчинення корупційного правопорушення" замінити словами "вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією";
в) у частині четвертій:

30 днiв передплати безкоштовно!