Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення

Верховна Рада України Закон від 10.01.2002 №2918-III
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 10.01.2002

Номер 2918-III

Статус Діє

Редакції
16.10.2020 внесення змін (закон від 20.09.2019 N 124-IX /124-20/) 01.05.2019 внесення змін (закон від 09.11.2017 N 2189-VIII /2189-19/) 09.06.2018 внесення змін (закон від 15.05.2018 N 2417-VIII /2417-19/) 18.12.2017 внесення змін (закон від 23.05.2017 N 2059-VIII /2059-19/) 02.08.2017 внесення змін (закон від 22.06.2017 N 2119-VIII /2119-19/) 21.06.2017 внесення змін (закон від 18.05.2017 N 2047-VIII /2047-19/) 26.11.2016 внесення змін (закон від 22.09.2016 N 1540-VIII /1540-19/) 20.09.2015 внесення змін (закон від 22.07.2014 N 1602-VII /1602-18/) 05.04.2015 внесення змін (закон від 12.02.2015 N 191-VIII /191-19/) 11.02.2015 внесення змін (закон від 15.01.2015 N 124-VIII /124-19/) 18.11.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5459-VI /5459-17/) 20.06.2012 внесення змін (закон від 23.02.2012 N 4434-VI /4434-17/) 07.08.2011 внесення змін (закон від 07.07.2011 N 3610-VI /3610-17/) 01.01.2011 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2756-VI /2756-17/) 22.07.2010 внесення змін (закон від 09.07.2010 N 2479-VI /2479-17/) 20.06.2007 внесення змін (закон від 27.04.2007 N 997-V /997-16/) 01.01.2005 внесення змін (закон від 18.11.2004 N 2196-IV /2196-15/) 10.01.2002 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення
( Назва Закону в редакції Закону № 2047-VIII від 18.05.2017 )(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 16, ст.112)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2196-IV від 18.11.2004 , ВВР, 2005, № 4, ст.95 № 997-V від 27.04.2007 , ВВР, 2007, № 33, ст.440 № 2479-VI від 09.07.2010 , ВВР, 2010, № 49, ст.571 № 2756-VI від 02.12.2010 , ВВР, 2011, № 23, ст.160 № 3610-VI від 07.07.2011 , ВВР, 2012, № 7, ст.53 № 4434-VI від 23.02.2012 , ВВР, 2012, № 42, ст.526 № 5459-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2013, № 48, ст.682 № 1602-VII від 22.07.2014 , ВВР, 2014, № 41-42, ст.2024 № 124-VIII від 15.01.2015 , ВВР, 2015, № 14, ст.96 № 191-VIII від 12.02.2015 , ВВР, 2015, № 21, ст.133 № 1540-VIII від 22.09.2016 , ВВР, 2016, № 51, ст.833 № 2047-VIII від 18.05.2017 , ВВР, 2017, № 29, ст.314 № 2059-VIII від 23.05.2017 , ВВР, 2017, № 29, ст.315 № 2119-VIII від 22.06.2017 , ВВР, 2017, № 34, ст.370 № 2189-VIII від 09.11.2017 , ВВР, 2018, № 1, ст.1 № 2417-VIII від 15.05.2018 , ВВР, 2018, № 23, ст.209 № 124-IX від 20.09.2019 , ВВР, 2019, № 46, ст.295 )( У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації" та "органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання" та "органи державної санітарно-епідеміологічної служби" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012 )( У тексті Закону слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" в усіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016 )( У тексті Закону слова "державні стандарти" і "стандарт" у всіх відмінках замінено словами "державні санітарні норми і правила" у відповідному відмінку згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та/або доведення її якості до вимог на питну воду;
( Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
питна вода - вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води;
( Абзац третій статті 1 в редакції Законів № 1602-VII від 22.07.2014, № 2047-VIII від 18.05.2017 )
водовідведення - діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;
джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї;
екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 2196-IV від 18.11.2004 )
інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012 )
індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних санітарних норм і правил;
контрольний створ водного об'єкта - поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;
нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру;
нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води;
підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води;
( Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
підприємство централізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів/систем централізованого водовідведення;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання;
популяційний еквівалент населеного пункту - навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів (далі - спеціальні рахунки для кредитних коштів) - рахунки суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, відкриті в національній або іноземній валюті, призначені для накопичення та використання кредитних (позикових) коштів, отриманих від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ чи відповідно до міжурядових договорів, або коштів, залучених державою або суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення під державні чи місцеві гарантії, виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у зазначеній сфері за рахунок таких коштів, а також для надходження коштів для повернення та обслуговування кредиту (позики) відповідно до договорів кредиту (позики);
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2417-VIII від 15.05.2018 )
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами (далі - спеціальні рахунки) - рахунки суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, призначені для накопичення та використання коштів виключно для виконання інвестиційних програм у зазначеній сфері;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012 )
пункт відповідності якості питної води - місце відбору проб води, в якому встановлюється відповідність якості води гігієнічним вимогам до питної води, а саме:
з кранів систем питного водопостачання - для водопровідної питної води;
у місцях розливу у споживчу тару - для фасованої питної води;
у місцях розливу у тару споживача - для питної води з пунктів розливу питної води;
у місцях використання на підприємстві - для питної води, що використовується для виробничих (технологічних) потреб;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
пункт розливу питної води - місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача;
система питного водопостачання - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;
система централізованого водовідведення - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом;
( Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
технологічні нормативи використання питної води - максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони;
технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем водопостачання та водовідведення, які мають відповідати його розрахунковим параметрам;
( Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
фасована питна вода - питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі;
централізоване питне водопостачання - господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води;
централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення та очищення стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення;
( Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення питних фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.
( Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1602-VII від 22.07.2014; в редакції Закону № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Стаття 2. Сфера дії цього Закону
Дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, надають послуги з водовідведення, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води та/або послуг з водовідведення, станом джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, а також споживачів питної води та/або послуг з водовідведення.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Стаття 3. Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання
Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання складається з Водного кодексу України, Кодексу України про надра, законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.
Стаття 4. Суб’єкти у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення
Суб’єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення є:
органи державної влади, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;
органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;
підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення;
споживачі питної води та/або послуг з водовідведення.
( Стаття 4 в редакції Закону № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Стаття 5. Об'єкти правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання
Об'єктами правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання є суспільні відносини з питань:
господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого водопостачання і водовідведення;
формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;
нормування та ліцензування;
( Абзац четвертий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 124-VIII від 15.01.2015, № 124-IX від 20.09.2019 )( Зміни до абзацу четвертого статті 5 див. в Законі № 191-VIII від 12.02.2015 )
моніторингу, обліку і контролю;
інформування населення щодо якості питної води та питного водопостачання;
охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних з ними природних комплексів;
забезпечення прав споживачів питної води.
Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення
( Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Державна політика у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення будується на принципах:
( Абзац перший статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
державного управління і регулювання відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац другий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування;
гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб;
раціонального використання питної води;
науково обгрунтованого нормування якості питної води, нормативів її споживання та формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;
наближення технологій виробництва питної води, нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі;
( Абзац сьомий статті 6 в редакції Законів № 2047-VIII від 18.05.2017, № 124-IX від 20.09.2019 )
запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем питного водопостачання;
дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання;
обов'язковості державної експертизи і оцінки експлуатаційних запасів підземних вод для питного водопостачання;
обов'язковості оцінки впливу на довкілля і державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської, інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на стан джерел і систем питного водопостачання;
( Абзац одинадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017 )
економічного стимулювання раціонального використання питної води споживачами;
невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац тринадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац чотирнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання та водовідведення, порядку формування нормативів питного водопостачання та тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;
( Абзац п'ятнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
додержання єдиних правил і норм усіма суб'єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац шістнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2047-VIII від 18.05.2017, № 124-IX від 20.09.2019 )
ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення;
заборони відключення об'єктів питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.
( Абзац вісімнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Стаття 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення
( Назва статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Держава гарантує захист прав споживачів у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення шляхом:
( Абзац перший частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання залежно від району та умов проживання;
державної підтримки, регулювання та нагляду у сфері питного водопостачання і водовідведення відповідно до цього Закону;
здійснення заходів організаційного, науково-технічного, санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення запасів питної води;
зобов'язання підприємств питного водопостачання здійснювати заходи щодо забезпечення нормативів питного водопостачання;
( Абзац п’ятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
задоволення потреб населення у питній воді шляхом пріоритетного розвитку систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, створення резервних систем питного водопостачання;
зобов'язання центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій дотримуватися екологічних вимог та санітарного законодавства під час проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення;
( Абзац сьомий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, проведення державного моніторингу стану води і систем питного водопостачання та систем водовідведення, оцінки впливу на довкілля і державної санітарно-епідеміологічної експертизи господарської та іншої діяльності, пов'язаної з використанням джерел питного водопостачання;
( Абзац восьмий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2047-VIII від 18.05.2017, № 2059-VIII від 23.05.2017 )
забезпечення відшкодування в установленому порядку шкоди, заподіяної споживачам питної води та/або послуг з централізованого водовідведення підприємствами питного водопостачання та/або підприємствами централізованого водовідведення внаслідок порушення законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац дев'ятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в установленому порядку функціонування систем питного водопостачання, які не забезпечують нормативної якості питної води, а також діяльності, що негативно впливає на якість питної води, порушує режим функціонування систем питного водопостачання та централізованого водовідведення;
( Абзац десятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 997-V від 27.04.2007, № 2047-VIII від 18.05.2017 )
встановлення екологічної броні питного водопостачання.
( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 2196-IV від 18.11.2004 )
Гарантії прав громадян на питне водопостачання на час перебування їх на транспортних засобах понад три години забезпечуються власниками транспортних засобів.
Стаття 8. Державна підтримка у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення
( Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання надається відповідно до обсягів коштів, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, для фінансування заходів у сфері будівництва і реконструкції систем питного водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, а також для проведення науково-дослідних робіт по вдосконаленню питного водопостачання та ресурсозбереження.
( Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Стаття 9. Інформування про якість питної води
Кожному споживачеві питної води державою гарантується право вільного доступу до інформації про якість питної води. З цією метою центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, щороку готує і оприлюднює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечує заінтересовані органи державної влади, громадські організації, підприємства, установи, організації та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення.
( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012 )
У разі якщо якість питної води за окремими показниками не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил, органи місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про невідповідність якісним показникам питної води та вживають заходів, пов’язаних з відверненням загрози здоров’ю людей.
( Частина друга статті 9 в редакції Закону № 124-IX від 20.09.2019 )
Розділ III
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання
До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання належать:
реалізація державної політики у цій сфері;
організація розроблення державних, міждержавних і регіональних програм у цій сфері;
координація діяльності органів виконавчої влади у цій сфері;
організація здійснення державного контролю та обліку у цій сфері;
затвердження проектів зон санітарної охорони об'єктів централізованого питного водопостачання, які розташовані на території більш як однієї області;
встановлення режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;
визначення порядку інформування про якість питної води та стан питного водопостачання;
вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.
Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення
( Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011; в редакції Законів № 5459-VI від 16.10.2012, № 2047-VIII від 18.05.2017 )
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:
забезпечення формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац другий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
встановлення порядку ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац третій частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
( Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
( Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у цій сфері;
вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до законів України.
( Абзац сьомий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-VI від 09.07.2010; в редакції Закону № 5459-VI від 16.10.2012 )
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:
забезпечення проведення наукових досліджень у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац другий частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
організація здійснення заходів щодо захисту та охорони об’єктів централізованого питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац третій частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
підготовка і оприлюднення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечення заінтересованих органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;
вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.
( Частина статті 11 в редакції Закону № 5459-VI від 16.10.2012 )
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення в межах своїх повноважень, визначених законами України.
( Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Органом державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 2479-VI від 09.07.2010; в редакції Закону № 3610-VI від 07.07.2011 )
Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення
( Назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення належать:
( Абзац перший статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
розроблення і реалізація місцевих програм у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;
( Абзац другий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;
( Статтю 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012 )
прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 997-V від 27.04.2007, № 2047-VIII від 18.05.2017 )
забезпечення виконання правил і норм користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення;
( Абзац п'ятий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеження або заборона використання питної води для промислових потреб, відповідальність за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам, відповідальність за належне забезпечення населення системами водовідведення;
( Абзац шостий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
складання протоколів про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про накладення штрафів, а так само застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання та/або централізованого водовідведення у разі порушення ними законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац сьомий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
розроблення та реалізація проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення;
( Абзац восьмий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами;
( Абзац статті 12 в редакції Закону № 2479-VI від 09.07.2010 )
вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до законів України.
( Абзац десятий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення
( Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення належать:
( Абзац перший статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;
( Абзац другий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і місцевих програм;
( Абзац третій статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання та/або системам водовідведення;
( Абзац четвертий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів;
( Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
впровадження централізованого водовідведення у населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і більше;
( Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
визначення популяційного еквівалента населеного пункту, уразливих та менш уразливих зон відповідно до порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
( Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
прийняття рішень з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської діяльності, що можуть негативно вплинути на якість питної води та системи питного водопостачання;
( Абзац статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017 )
здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац дев'ятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання та водовідведення;
( Абзац статті 13 в редакції Закону № 2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення (крім тарифів на ці послуги, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг);
( Абзац статті 13 в редакції Закону № 2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011 )( Абзац статті 13 виключено на підставі Закону № 2479-VI від 09.07.2010 )
обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення в межах своїх повноважень;
( Абзац тринадцятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;
встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення;
( Абзац п'ятнадцятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
обмеження або заборона використання підприємствами питної води для промислових цілей;
погодження інвестиційних програм стосовно об'єктів водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності;
( Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;
( Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012 )
вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до законів України.
( Абзац дев'ятнадцятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Стаття 13-1. Місцеві правила приймання стічних вод
У населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і більше, впровадження централізованого водовідведення є обов’язковим.
Якщо будівництво та впровадження системи централізованого водовідведення матиме негативний вплив на навколишнє природне середовище або пов’язане з надмірними витратами, повинні використовуватися індивідуальні або інші відповідні системи, які забезпечують такий самий рівень захисту навколишнього природного середовища, відповідно до нормативів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.
Місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту встановлюють вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту.
Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.
У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ фізичних і юридичних осіб до затверджених місцевих правил.
Місцеві правила включають:
основні вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту підприємствами централізованого водовідведення;
популяційний еквівалент населеного пункту;
основні вимоги щодо скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення суб’єктами господарювання;
вимоги щодо якості і режиму скидання стічних вод;
визначення механізму контролю за скиданням стічних вод;
розмір плати, що справляється із суб’єктів господарювання за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення та за порушення вимог щодо якості і режиму скидання стічних вод;
визначення механізму компенсації власнику мереж, споруд, устаткування системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту витрат на відновлення таких мереж, споруд, устаткування, зумовлених їх пошкодженням чи руйнуванням внаслідок порушення вимог щодо скидання стічних вод;
інші вимоги, передбачені законом.
Місцеві правила не можуть передбачати обов’язок фізичних чи юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також надавати повноваження органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям, утвореним такими органами, щодо видачі дозвільних документів.
( Розділ III доповнено статтею 13-1 згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Розділ IV
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 14. Форми власності у сфері питного водопостачання та/або водовідведення
( Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Діяльність у сфері питного водопостачання та водовідведення можуть здійснювати підприємства всіх форм власності, якщо інше не передбачено законами України.
( Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Приватизація підприємств державної форми власності, що здійснюють питне водопостачання, проводиться відповідно до закону.
Мережі, споруди, устаткування централізованого питного водопостачання та водовідведення населених пунктів як особливо важливі об'єкти життєзабезпечення приватизації не підлягають.
( Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Зміна форми власності або перехід права власності на системи питного водопостачання та/або системи водовідведення (крім об’єктів централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення) здійснюється в порядку, передбаченому законом, за умови, що це не призведе до порушення режиму функціонування таких систем або їх частин, погіршення якості питної води та умов надання послуг споживачам, у тому числі до підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.
( Частина четверта статті 14 в редакції Закону № 2047-VIII від 18.05.2017 )
Стаття 15. Види господарської діяльності у сфері питного водопостачання
Господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає:
централізоване питне водопостачання міст, інших населених пунктів;
питне водопостачання за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних);
виробництво фасованої питної води;
питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок (пристроїв) підготовки питної води.
Стаття 16. Організація питного водопостачання
Забезпечення споживачів питної води централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання.
Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів:
дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод);
ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;
державного акта на право постійного користування або на право власності на землю;
технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку.
( Абзац шостий частини другої статті 16 виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
У населених пунктах питне водопостачання може здійснюватися як підприємством питного водопостачання, так і самостійно споживачами питної води в цих населених пунктах.
На джерела питного водопостачання повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, визначеному державними санітарними нормами і правилами.
( Частина четверта статті 16 в редакції Закону № 124-IX від 20.09.2019 )
Стаття 16-1. Застосування екологічної броні питного водопостачання
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та/або доведення її якості до вимог на питну воду;
питна вода - вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води;
водовідведення - діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод;
водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;
джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї;
екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

30 днiв передплати безкоштовно!