• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів

Верховна Рада України  | Закон від 16.10.2012 № 5459-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 48, ст.682)( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 5403-VI від 02.10.2012 , ВВР, 2013, № 34-35, ст.458 Законами № 580-VIII від 02.07.2015 , ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 № 595-VIII від 14.07.2015 , ВВР, 2015, № 37-38, ст.366 № 2189-VIII від 09.11.2017 , ВВР, 2018, № 1, ст.1 № 1089-IX від 16.12.2020 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) в абзаці першому частини другої статті 140 слова "Державною автомобільною інспекцією" замінити словами "Міністерством внутрішніх справ України";
2) у назві та абзаці першому статті 188-8 слова "органів державного пожежного нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку";
3) у назві та абзаці першому частини першої статті 188-16 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру";
4) у назві та абзаці першому статті 188-28 слова "Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху";
5) у назві і тексті статті 188-42 слова "Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";
6) у статті 221 слова і цифри "частиною першою статті 203, статтями 204-206-1" замінити словом і цифрами "статтями 204-1, 206-1";
7) у статті 222:
у частині першій слова "за порушення правил паспортної системи" та слова і цифри "частина перша статті 44", "173", "статті 197-201" виключити;
у частині другій:
в абзаці першому пункту 1 слова і цифри "частиною першою статті 44" і "197-201" виключити, а слова і цифри "статтями 137, 161, статтями 164-4, 173, статтею 203" замінити словом і цифрами "статтями 137, 161, 164-4";
у пунктах 2 і 3 слова "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху";
8) доповнити статтею 222-2 такого змісту:
"Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, про транзитний проїзд через територію України, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 197-201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник, заступники керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";
9) у статті 223:
у назві та частині першій слова "органи державного пожежного нагляду" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку" у відповідному відмінку;
у частині першій слово "розглядають" замінити словом "розглядає";
у частині другій:
в абзаці першому слова "органів державного пожежного нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку";
у пункті 1 слова "головні державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду та їх заступники" замінити словами "Головний державний інспектор України з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки та його заступники, головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники";
у пункті 1-1 слова "старші державні інспектори з пожежного нагляду" замінити словами "старші державні інспектори України з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки";
у пункті 2 слова "головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих органів державного пожежного нагляду, державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду" замінити словами "головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення";
у пункті 3 слова "державні інспектори з пожежного нагляду" замінити словами "державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення";
10) у статті 231:
частину першу після слів "законних вимог" доповнити словами "посадових осіб";
у частині другій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";
11) у статті 244-6:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 244-6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";
у частині першій слова "Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) розглядають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, розглядає", а слова "інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";
частину другу викласти в такій редакції:
"Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник, заступники керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, та інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";
12) у статті 255:
у пункті 1 частини першої:
в абзаці другому слова і цифри "частина перша статті 203, статті 204, 205-206-1" замінити словом і цифрами "статті 204-1, 206-1";
абзац "органів державного пожежного нагляду (статті 164, 183)" викласти в такій редакції:
"органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (статті 164, 183, 188-16)";
в абзаці "органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 92, 185-10, 191, частина перша статті 203, статті 204-206-1)" слова і цифри "частина перша статті 203, статті" виключити;
абзац "Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 188-16)" виключити;
у пункті 14 частини другої слово і цифри "стаття 89" замінити словами і цифрами "статті 89, 197-201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206";
13) частину другу статті 262 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, - при порушенні законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства і транзитний проїзд через територію України";
14) частини першу і третю статті 264 після слів "органів прикордонної служби" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб";
15) у частині першій статті 265-1, частинах першій і другій статті 265-2 та частині першій статті 265-3 слова "Державної автомобільної інспекції" замінити словами "відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху";
16) у частині другій статті 321 слова "в Державній автомобільній інспекції" замінити словами "у відповідному підрозділі Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху";
17) у тексті Кодексу слова "органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку.
2. У частині першій статті 183-5 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції", а слова "внутрішніх справ, органу охорони державного кордону або Служби безпеки України" виключити.
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 580-VIII від 02.07.2015 )
4. У Законі України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 177, № 37, ст. 541; 1995 р., № 19, ст. 136; 1997 р., № 20, ст. 145; 2008 р., № 24, ст. 232; 2009 р., № 51, ст. 759):
1) у статті 2:
частини третю і четверту виключити;
частину п’яту викласти в такій редакції:
"Межі зон установлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України на основі експертних висновків Національної академії наук України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища, безпеки використання ядерної енергії, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за поданням обласних рад і затверджуються Верховною Радою України";
у частині сьомій слова "центральних та місцевих органах державної влади" замінити словами "центральних та місцевих органах виконавчої влади";
2) у частині третій статті 5, абзацах третьому, п’ятому та сьомому частини другої статті 12, частині другій статті 21 слова "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення" у відповідному відмінку;
3) частини другу і третю статті 6 виключити;
4) у статті 8:
у частині першій слова "Рад здійснює спеціальний підрозділ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Адміністрація зони, яка має статус юридичної особи" замінити словами "місцевих рад здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення";
у частині третій:
перше речення виключити;
у другому реченні слова "Рішення Адміністрації зони" замінити словами "Накази центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення";
5) у статті 9 слово "Радами" замінити словом "радами";
6) в абзаці шостому частини другої статті 12 слова "домашніх речей тощо без спеціального дозволу" замінити словами "хатніх речей, іншого рухомого майна без спеціального дозволу";
7) частини другу і третю статті 14 викласти в такій редакції:
"Охорону громадського порядку на територіях зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, контрольно-пропускний режим при в’їзді та виїзді з таких зон забезпечують спеціалізовані органи Міністерства внутрішніх справ України, а пожежну і техногенну безпеку - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку.
Контроль за виконанням зазначених заходів здійснюється в зоні відчуження та відселеній частині зони безумовного (обов’язкового) відселення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, в іншій частині зони безумовного (обов’язкового) відселення - відповідними обласними державними адміністраціями";
8) в абзаці п’ятому статті 16 та абзаці п’ятому статті 18 слова "відповідних органів Кабінету Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
9) у статті 20:
у частині першій слова "обласними Радами, їх виконавчо-розпорядчими органами, а також" виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"Органом, відповідальним за здійснення державного контролю за додержанням правового режиму зони відчуження та відселеної частини зони безумовного (обов’язкового) відселення, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення";
10) у статті 21:
у частині першій слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі; водних ресурсів - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства; підземних вод та корисних копалин - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; атмосферного повітря на території населених пунктів - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування здійснюється центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, санітарного та епідемічного благополуччя населення";
у частині п’ятій слова "міністерствами і відомствами, яким належать вказані транспортні засоби, за участю в необхідних випадках відповідних служб" замінити словами "міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким належать зазначені транспортні засоби, за участю у разі потреби";
частину шосту викласти в такій редакції:
"Радіаційний контроль за вивезенням домашніх і побутових речей, знарядь праці та будівельних матеріалів, свійських тварин за межі радіоактивно забрудненої території, з якої передбачається відселення людей, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення";
у частині сьомій слова "Державний санітарний нагляд Міністерства охорони здоров’я України" та "Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання";
11) у тексті Закону слова "Адміністрація зони" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення" у відповідному відмінку.
5. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами):
1) у статті 2:
частини третю і четверту виключити;
частину п’яту викласти в такій редакції:
"Межі цих зон установлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України на основі експертних висновків Національної академії наук України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за поданням обласних рад і затверджуються Верховною Радою України";
у частині сьомій слова "центральних та місцевих органах державної влади" замінити словами "центральних та місцевих органах виконавчої влади";
2) у частині другій статті 3 слово "спеціальним" виключити;
3) у статті 5 слова "за висновками Національної комісії радіаційного захисту населення України" виключити;
4) у частині другій статті 6 слова "за погодженням з Національною комісією радіаційного захисту населення України" виключити;
5) у частині першій статті 12 слова "Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
6) у частині сьомій статті 16 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи";
7) у частині першій статті 17 слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти і науки, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти і науки, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення";
8) у статті 18 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
9) в абзаці першому пункту 10 та пункті 20 частини першої статті 20 слово "Ради" в усіх відмінках замінити словом "ради" у відповідному відмінку;
10) в абзаці третьому пункту 3 статті 32 та пункті 4 частини першої статті 36 слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "місцевими радами";
11) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:
"Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України";
12) у статті 62 слова "центральними органами державної виконавчої влади України, місцевими органами державної виконавчої влади" замінити словами "центральними та місцевими органами виконавчої влади";
13) у пункті 4 статті 65 слова "державними адміністраціями областей" замінити словом "обласними";
14) у частині другій статті 67 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";
15) у тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров’я України" та "виконавчі органи рад" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" та "виконавчі органи сільських, селищних, міських рад" у відповідному відмінку.
6. У Законі України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 50, ст. 537):
1) у частині третій статті 11, частині другій статті 16, частинах третій і п’ятій статті 18 та частині першій статті 28 слова "центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці" у відповідному відмінку;
2) у частині першій статті 15 слова "центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці";
3) у статті 21:
друге речення частини третьої викласти в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці";
частину четверту викласти в такій редакції:
" Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів центральним органом виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері охорони праці, переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, висновок якої є підставою для видачі дозволів, встановлюються Кабінетом Міністрів України";
4) у частині другій статті 23 слова "державного управління і" виключити;
5) у статті 32:
в абзаці другому частини першої слово "реалізацію" замінити словом "проведення";
частину другу виключити;
6) у статті 33:
частини другу і третю замінити трьома частинами такого змісту:
"Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією роботою міністерства та інші центральні органи виконавчої влади створюють у межах граничної чисельності структурні підрозділи з охорони праці або покладають реалізацію повноважень з охорони праці на один з існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб відповідних органів.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.
Порядок контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення".
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
абзац четвертий частини п’ятої викласти в такій редакції:
"здійснює нормопроектну діяльність, розробляє правила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці або зміни до них та вносить відповідні пропозиції на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у зазначеній сфері";
7) частину другу статті 34 викласти в такій редакції:
"Для виконання зазначених функцій Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації створюють структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України, або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб відповідних органів";
8) у статті 38:
частину першу викласти в такій редакції:
"Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
у частині третій слова "або Кабінетом Міністрів України" виключити;
9) у частині п’ятій статті 42 слова "центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці";
10) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я" та "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку; слова "центральний орган виконавчої влади в галузі освіти та науки" в усіх відмінках - словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки" у відповідному відмінку, а слова "центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці" в усіх відмінках - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку.
7. У Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683; 2001 р., № 16, ст. 76; 2007 р., № 34, ст. 444; 2010 р., № 5, ст. 41; 2011 р., № 34, ст. 343):
1) у статті 7 слова "Радою Міністрів" замінити словами "Радою міністрів", а слова "спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері містобудування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";
2) у статті 9:
у частині першій:
в абзаці третьому слова "спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури" замінити словами "у сфері містобудування";
в абзаці шостому слова "найважливіших регіональних" виключити;
у частині другій слово "законодавства" замінити словом "закону";
3) у частині першій статті 10:
в абзаці четвертому слова "спеціально уповноважених" виключити;
в абзацах дев’ятому та тринадцятому слово "республіки" замінити словами "Автономної Республіки Крим";
абзац десятий виключити;
4) у частині третій статті 11 слово "законодавства" замінити словом "закону";
5) частину другу статті 12 виключити;
6) абзац п’ятий частини першої та абзац дев’ятий частини другої статті 13 виключити;
7) у статті 15:
у назві слово "спеціально" виключити;
частину першу викласти в такій редакції:
"Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері містобудування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю визначається відповідно до закону";
у частині другій слова "спеціально уповноваженого" виключити;
частини третю - п’яту замінити однією частиною такого змісту:
"Компетенція інших уповноважених органів у сфері містобудування визначається відповідно до закону";
8) у частині другій статті 16 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";
9) у частині п’ятій статті 21 слово "спеціально" виключити;
10) у частині першій статті 24 слова "органами виконавчої влади" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю", а слово "спеціально" виключити;
11) у статті 25:
в абзаці дев’ятому частини першої слова "чинним законодавством" замінити словом "законом";
у частині другій слова "Законодавчими актами" замінити словом "Законами";
12) статтю 28 після слів "договором України" доповнити словами "згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України".
8. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
1) частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
"Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України";
2) назву розділу II викласти в такій редакції:
"Розділ II
КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ОРГАНІВ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН";
3) абзаци третій і четвертий статті 4 виключити;
4) у назві та абзаці першому статті 5 слова "органів законодавчої та виконавчої влади Республіки Крим, областей та міст республіканського підпорядкування" замінити словами "органів влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій";
5) у статті 6:
у назві та абзаці першому частини першої слова "міської та районної Ради народних депутатів і міської та районної виконавчої влади" замінити словами "міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій";
у частині першій:
в абзаці другому слова "органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади";
абзац третій виключити;
у частині другій слова "Міська та районна Ради народних депутатів" замінити словами "органи, визначені частиною першою цієї статті";
6) у статті 7:
у назві та абзаці першому слова "селищної та сільської Ради народних депутатів та їх виконавчих органів" замінити словами "сільських, селищних рад, їх виконавчих органів";
в абзаці шостому слова "селищної або сільської Ради народних депутатів" замінити словами "відповідного населеного пункту";
7) статтю 8 виключити;
8) частину другу статті 11 виключити;
9) у статті 15:
у частині п’ятій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах освіти і науки, транспорту та охорони праці";
у частині восьмій слова "в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху";
10) у статті 20:
у частині першій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту";
у частинах першій і другій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки" у відповідному відмінку;
11) у частині першій статті 25 та у частині третій статті 36 слова "Уряд Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації";
12) у частині другій статті 27 слова "органом державного управління автомобільними дорогами загального користування" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами", а слова "відповідними територіальними органами Державної адміністрації залізничного транспорту України" - словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на залізничному транспорті";
13) у частині п’ятій статті 34:
в абзаці третьому слова "уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";
в абзаці четвертому слова "уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту";
в абзаці п’ятому слова "уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань спорту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту";
в абзаці шостому слова "уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";
14) у частині другій статті 40 слово "відомствами" замінити словами "іншими центральними органами виконавчої влади";
15) у частині третій статті 42 слова "Уряд Республіки Крим, обласні органи державної виконавчої влади і міст республіканського підпорядкування" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";
16) перше речення частини першої статті 43 викласти в такій редакції:
"Органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах своєї компетенції здійснюються підготовка, затвердження і реалізація відповідних програм забезпечення безпеки дорожнього руху";
17) у статті 45 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
18) у тексті Закону слова "центральні органи державної виконавчої влади", "центральні органи державної виконавчої влади України", "підрозділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України", "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України", "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі", "Міністерство охорони здоров’я України" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами "центральні органи виконавчої влади", "відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху", "Міністерство внутрішніх справ України", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку та числі.
9. У Законі України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345):
1) у статті 3:
у назві слова "Органи, уповноважені" замінити словами "Орган, уповноважений";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Накладати штраф від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, мають право його керівник та уповноважені ним посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";
2) в абзаці другому частини третьої статті 4 слова "Державній архітектурно-будівельній інспекції України або її територіальному органу, які його наклали" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";
3) у тексті Закону слова "Державна архітектурно-будівельна інспекція України або її територіальні органи" та "Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю" у відповідному відмінку.
10. У пункті 7 частини першої статті 20 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2012 р., № 5, ст. 34) слова "Державній автомобільній інспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідним підрозділам Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху".
11. У Законі України "Про гідрометеорологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95; 2006 р., № 22, ст. 184; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4731-VI):
1) абзац другий статті 5 замінити двома абзацами такого змісту:
"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, та підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, та підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління".
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;
2) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Право на провадження гідрометеорологічної діяльності
Гідрометеорологічна діяльність на території України провадиться центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, а також іншими державними органами, юридичними та фізичними особами незалежно від форми власності.